Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Szuler – The Best Horse od Polish Breeding – HPP SOPOT

20 February 2018 · Kategoria: Time for Polish Horses ·

In Sopot the title The Best Horse Of Polish Breeding went to SZULER sp (Luron KWPN – Szaki sp after Kissovo s.f.) bred by SK Ochaby, owner Grzegorz Kubiak. Grzegorz Kubiak and Szuler were second in HPP final clas­si­fi­ca­tion!
Congratulations! Czytaj dalej »

Polish eventing horses on WEG

29 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: ,

Our dres­sa­ge team is alre­ady on the way home. Now time for even­ting riders. Yesterday began the first dres­sa­ge test. We alre­ady know sco­re of two Polish riders: Jerzy Krukowski – cur­rent Vice-Champion of Poland and Marta Dziak-Gierlicz. Both com­pe­ted on Polish bred hor­ses. Czytaj dalej »

Video transmission from Polish Young Horse Championships

29 August 2014 · Kategoria: Breeding Shows, Sport ·

Watch live video trans­mis­sion from Polish Jumping Championships for Young Horses on 28 – 30 of August 2014. Czytaj dalej »

WEG – first tests

27 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , ,

Equestrian World Cup is the most impor­tant inter­na­tio­nal equ­estrian event in the world. This year held in Normandy (France). For the first time our coun­try repre­sent riders in seven disci­pli­nes. Czytaj dalej »

„Gold” Igielin the best horse of CSI3* Książ

27 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: ,

We alre­ady know the new Polish Champion in Driving. The win­ner is Weronika Kwiatek who won CAI3* in Książ and got the gold medal, the same deth­ro­ning her bro­ther who got this title 9 times. Czytaj dalej »

Two medals at the European Championships of Driving won on Polish horses

25 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: ,

Last week­end at the SO Książ, European Championships for Children and Youth have been held. The Polish dri­vers won indi­vi­du­al medals – gold and bron­ze. Both on Polish hor­ses. Czytaj dalej »

Polish Young Horses Showjumping Championships

25 August 2014 · Kategoria: Breeding Shows, Sport ·

Only a few days left to the Polish Showjumping Championships for young hor­ses. It will be the big­gest event lin­king bre­eders, riders and hor­se owners. Championships will be held under the patro­na­ge of the Minister of Agriculture. There will be over 200 hor­ses from all over the coun­try com­pe­ting in four age cate­go­ries. Czytaj dalej »

Polish accent on European Juniors Championships

18 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

Last week­end in the UK have been play­ed European Junior Championships in even­ting. Although we had the­re no repre­sen­ta­tion, the­re was Polish accent. Portuguese Bernardo Seabra was riding 8-year-old chest­nut gel­ding Aferzysta m (First des Termes xo – Arborea m / Bonaparte m) bre­ed in Poland in SK Ochaby. Czytaj dalej »

Ares sp the best Polish horse of the Baltica Tour (part 2)

18 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

Like last week, also in this, whi­le Baltica Tour (part 2), the­re was selec­ted and awar­ded the best Polish hor­se bre­eding of com­pe­ti­tion.
The spe­cial pri­ze went to Wiktoria Wilska riding 15-years-old stal­lion Ares sp (Elvis SF from Ankara sp / Aloube Z han.), bred in SK Okoły, belongs to the rider). Czytaj dalej »

Lukrecja praises Polish breeding

12 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

We alre­ady know the best Polish hor­se of the first part of Baltica Tour. It is 12-years-old mare Lukrecja sp (Turbud Quirinus BWP – Lausanne sp / Chad sp), bred by Anna Balazs-Zeuschner and owned by Stanisław Jóźwiakowski. Czytaj dalej »

All medals of the Polish Eventing Championships won on Polish horses!

12 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , , ,

Over the last week­end the Polish Eventing Championships for seniors and young riders has been play­ed.
Kamil Rajnert, riding Polish bre­eding 9-years-old gel­ding Jak Chef m (Chef Supreme xx – Juka m/Bonaparte xo, br. Prudnik SK, owner Anna Mańczak), won the gold medal, the same time win­ning CIC3* with such riders like Andreas Dibowski – the gold Olympics meda­list. Jak Chef was awar­ded with a spe­cial pri­ze of the President of Polish Horse Breeders Association. Czytaj dalej »

Results of Polish horses during Strzegom Horse Trials

6 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , ,

Achievements of the best Polish pairs (Top 10) com­pe­ting in the Eventing World Cup Finals’2014
Czytaj dalej »

Auction ‘Time for Polish Horses’ 2014

6 August 2014 · Kategoria: Auctions and Fairs, Time for Polish Horses ·

Polish Hose Breeders Association and the Agricultural Property Agency in coope­ra­tion with ‘Polturf – Barbara Mazur’ and the International Poznan Fair pre­sent for your infor­ma­tion the con­di­tions for regi­ste­ring to the auc­tion of riding hor­ses ‘Time for Polish Horses’ that will be held in Polish Breeding Pavilion during ‘Cavaliada’ in Poznan on 4 – 7 December, 2014. Czytaj dalej »

Video transmission from Polish Young Horse Championships

23 August 2013 · Kategoria: Breeding Shows, Sport ·

Watch live video trans­mis­sion from Polish Jumping Championships for Young Horses on 23 – 25 of August 2013. Czytaj dalej »

WBFSH General Assembly in Warsaw!

18 July 2013 · Kategoria: Conference ·

It is a gre­at hono­ur for us to host this year’s WBFSH General Assembly and semi­nars. The Annual Meeting will be held in Warsaw on 6th-9th October 2013. For more deta­iled infor­ma­tion ple­ase visit WBFSH websi­te.

16th National Youth Championship of Polish Anglo-Arab (Małopolska) Horses

28 June 2013 · Kategoria: Breeding Shows · Rasa:

Polish Horse Breeders Association invi­tes to the 16th National Youth Championship of Polish Anglo-Arab (Małopolska) Horses which will take pla­ce on 27th – 28th of July 2013 in the National Małopolska Horse Breeding and Promotion Center situ­ated in Białka Stallion Depot. Czytaj dalej »

Double podium in single driving for Bartek Kwiatek!

24 June 2013 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

Bartek Kwiatek dro­ve two Silesian stal­lions in International Driving Event Altenfelden in Austria, this is extre­me­ly unu­su­al that one ath­le­te wins two medals at inter­na­tio­nal dri­ving event! Czytaj dalej »

International Eventing Competitions in Sopot

7 May 2013 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , ,

Malopolska gel­ding Jak Chef m (by Chef Supreme xx, out of Juka m by Bonaparte m) with his rider Kamil Rajnert won CIC* com­pe­ti­tion on 26 – 28th of April 2013 in Sopot, Poland. Czytaj dalej »

PZHK acknowledged by KWPN

5 March 2013 · Kategoria: Breeding · Rasa: , ,

For years, the KWPN has gran­ted ack­now­led­ged sta­tus to stud­bo­oks ran­ked in the top ten of the World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) over mul­ti­ple years. Offspring of stal­lions appro­ved by a KWPN-acknowledged stud­bo­ok quali­fy for Register A and, upon meeting spe­ci­fic cri­te­ria, are accep­ted into the KWPN stud­bo­ok. Czytaj dalej »

Access to PZHK Pedigree Database

14 February 2013 · Kategoria: Breeding ·

English ver­sion of PZHK Pedigree Database is now ava­ila­ble onli­ne free of char­ge! It allows sear­ching for pedi­gre­es and pro­ge­ny of mares and stal­lions appro­ved by PZHK. To check infor­ma­tion on your hor­se go to Pedigree Database. Czytaj dalej »

Czempionat Elitarnych Klaczy Oldenburskiego Związku Hodowców Koni, RASTEDE 2018

17 August 2018· Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Oldenburski Związek Hodowców Koni Skokowych (OS ) i Oldenburski Związek Hodowców Koni ( OL) wspól­nie z Oldenburskim Związkiem Jeździeckim zor­ga­ni­zo­wał Czempionat Klaczy Elitarnych – trzy i czte­ro­let­nich zare­je­stro­wa­nych w tych związ­kach. Czempionat ten tra­dy­cyj­nie odby­wał się przy oka­zji Mistrzostw Oldenburga w Rastede (w tym roku jubi­le­uszo­wa 70. edy­cja). Jest to dosko­na­ła for­ma połą­cze­nia spor­tu i hodow­li, a obie te dzie­dzi­ny nie mogą bez sie­bie prze­cież funk­cjo­no­wać. W jak dużej mie­rze są to naczy­nia połą­czo­ne widać na pod­sta­wie olden­bur­skie­go czem­pio­na­tu. Czytaj dalej »

Owies – bazowy składnik dawek pokarmowych

· Kategoria: Porady żywieniowe, ·

Czas żniw już w peł­ni, stąd kil­ka słów o zbo­żu, któ­re sta­no­wi naj­bar­dziej popu­lar­ną paszę tre­ści­wą w żywie­niu koni. Owies jest zbo­żem pod­sta­wo­wym i naj­chęt­niej przez konia zja­da­nym. Z uwa­gi na cha­rak­te­ry­stycz­ną budo­wę prze­wo­du pokar­mo­we­go konia – nie­wiel­ki żołą­dek, bar­dzo pojem­ne jeli­ta i boga­te we flo­rę bak­te­ryj­ną jeli­to śle­pe, owies może być przez ten spe­cy­ficz­ny układ tra­wien­ny dosko­na­le wyko­rzy­sta­ny. Czytaj dalej »

MPMK 2018 – propozycje trzech dyscyplin jeździeckich

16 August 2018· Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Szanowni Państwo, w załą­cze­niu przed­sta­wia­my pro­po­zy­cje do trzech Mistrzostw Polski Młodych Koni (ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dyWKKW) oraz Pucharu Polski Młodych Koni (PPMK) w ujeż­dże­niu, któ­re po raz pierw­szy mają się odbyć w jed­nym miej­scu i cza­sie, czy­li w Strzegomiu w dniach 20 – 23 wrze­śnia. Czytaj dalej »

Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej – propozycje

13 August 2018· Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w związ­ku z licz­ny­mi tele­fo­na­mi od hodow­ców doty­czą­cych pró­by dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej posta­no­wił zor­ga­ni­zo­wać dodat­ko­wą wierz­cho­wą pró­bę dziel­no­ści koni tej rasy w Tarnowie – Klikowej, w dniu 12 wrze­śnia 2018 r. Czytaj dalej »

XVIII Święto Konika Polskiego

10 August 2018· Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na XVIII Święto Konika Polskiego – Memoriał Prof. Tadeusza Vetulaniego, któ­re odbę­dzie się w dniach 17 – 18 sierp­nia br. w miej­sco­wo­ści Majdan (gmi­na Ruciane Nida). Czytaj dalej »

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych

· Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy ślą­skiej i innych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go w ZT Książ 2018.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Sianokiszonka – wady i zalety

· Kategoria: Porady żywieniowe, ·

Sianokiszonka, powszech­na w wie­lu kra­jach (szcze­gól­nie w tra­dy­cji hodow­li anglo­sa­skiej, gdzie poda­je się ją czę­sto wszyst­kim gru­pom wie­ko­wym, głów­nie z uwa­gi na brak moż­li­wo­ści zebra­nia suche­go sia­na), potra­fi nadal wzbu­dzać wie­le kon­tro­wer­sji z uwa­gi na wie­lość zagro­żeń, jakie ze sobą nie­sie. Jej pro­duk­cja wyma­ga naj­wyż­szej sumien­no­ści i dba­ło­ści w prze­strze­ga­niu okre­ślo­nych pro­ce­dur. Wszelkie odstęp­stwa od nich pro­wa­dzą do pogor­sze­nia jej jako­ści, co przy skar­mia­niu szcze­gól­nie wraż­li­wym pod wzglę­dem pokar­mo­wym koniom, może nieść ze sobą bar­dzo groź­ne zdro­wot­ne następ­stwa. Jednym sło­wem nie jest to pasza łatwa w przy­go­to­wa­niu i zawsze bez­piecz­na. Czytaj dalej »

XIV Piknik z Konikiem Polskim odwołany

9 August 2018· Kategoria: Inne imprezy, · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie infor­mu­je­my, że z przy­czyn orga­ni­za­cyj­nych odwo­ła­na zosta­ła impre­za pn. „XIV Piknik z Konikiem Polskim” w Trzcinicy k/Jasła, któ­ra pla­no­wa­na była w dniach 8 – 9 wrze­śnia br.

MŚMK w skokach przez przeszkody 2018

· Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, ·

Wszystkich chęt­nych do star­tu w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy – Lanaken 2018 pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń wraz z wyni­ka­mi spor­to­wy­mi potwier­dzo­ny­mi przez PZJ na adres cuber@pzhk.pl naj­póź­niej do dnia 13.08. Czytaj dalej »

Apel o pomoc dla hodowców koni w Szwecji

· Kategoria: Ogłoszenia, ·

Szanowni Hodowcy, od pew­ne­go cza­su w mediach gło­śno jest o dłu­go­trwa­łej suszy w Szwecji, któ­rej efek­tem są poża­ry lasów i wysy­cha­nie pól i łąk. Tegoroczny zbiór zbóż i sia­na praw­do­po­dob­nie nie osią­gnie 40% nor­my. Tak sła­be plo­ny ozna­cza­ją brak żyw­no­ści dla zwie­rząt, któ­rych wła­ści­cie­le nie posia­da­ją wła­snych upraw, co w kon­se­kwen­cji dopro­wa­dzić może do wyprze­da­wa­nia koni za gra­ni­cę lub kie­ro­wa­nia ich na ubój i tym samym zała­ma­niu hodow­li koni w tym kra­ju. Czytaj dalej »

Podsumowanie wyników polskich koni w sezonie wiosennym

· Kategoria: Powożenie, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, WKKW, Wydawnictwo, · Rasa: , , ,

Kwiecień i maj to nie tyl­ko począ­tek wio­sny, ale tak­że start naj­waż­niej­szych imprez sezo­nu, pod­czas któ­rych z uwa­gą śle­dzi­li­śmy wyni­ki koni pol­skiej hodow­li. To był napraw­dę dobry począ­tek. Mamy nadzie­ję, że kolej­ne mie­sią­ce pozwo­lą nam cie­szyć się z następ­nych suk­ce­sów pol­skich koni zarów­no w kra­ju, jak i na are­nach mię­dzy­na­ro­do­wych. Czytaj dalej »

VII Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych – regulamin

8 August 2018· Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem VII Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych, któ­ry odbę­dzie się dnia 8 wrze­śnia 2018 roku na tere­nie Stada Ogierów w Kętrzynie. Czytaj dalej »

Dobre i lepsze praktyki w transporcie koni

· Kategoria: Szkolenia, ·

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z ani­ma­cją przed­sta­wia­ją­cą dobre i lep­sze prak­ty­ki w trans­por­cie koni, któ­ra powsta­ła w ramach Projektu Komisji Europejskiej DG SANTE. W ramach pro­jek­tu opra­co­wa­no tak­że prze­wod­ni­ki i ulot­ki infor­ma­cyj­ne, któ­re mają na celu popra­wę dobro­sta­nu zwie­rząt gospo­dar­skich pod­czas trans­por­tu. Czytaj dalej »

Tarpaniada 2018 – regulamin

· Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem XIX Krajowej Wystawy Koników Polskich TARPANIADA 2018 – Krajowy Czempionat Koni rasy konik pol­ski, któ­ry odbę­dzie się w dniach 25 – 26 sierp­nia 2018 roku w Sierakowie.

IX Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej – regulamin

· Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem IX Krajowego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej, któ­ry odbę­dzie się dnia 15 wrze­śnia 2018 roku w Baborówku.

Szwecja zdobyta!!!

· Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Podczas Internationell Utstallning! w Bollerup /Szwecja/ w dniach 2 – 5. sierp­nia 2018 r., czy­li Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich do oce­ny przy­stą­pi­ły konie z pię­ciu kra­jów Europy. Polskę repre­zen­to­wa­ło 13 koni ardeń­skich wyho­do­wa­nych u nas w kra­ju. Spośród nich 7 zna­la­zło się w pierw­szej trój­ce w swo­jej kla­sie, a osta­tecz­nie zdo­by­li­śmy tytu­ły: 2 czem­pio­nów, 3 wice­czem­pio­nów i 2 dru­gich wice­czem­pio­nów! To wiel­ki suk­ces pol­skich hodow­ców! Czytaj dalej »

Z Hucułem do Krakowa 2018 – relacja filmowa

· Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z VII Zawodów Konnych pod nazwą „Z Hucułem do Krakowa”, któ­re odby­ły się w dniach 30.06. – 01.07.2018 w Rzeszotarach. Czytaj dalej »

Siano – wartość pokarmowa, ocena jakości, zbiór i przechowywanie

3 August 2018· Kategoria: Porady żywieniowe, ·

Siano jest pod­sta­wo­wą paszą obję­to­ścio­wą, któ­rej war­tość, jeże­li jest to dobrej jako­ści sia­no łąko­we, jest bez­cen­na. Jak powie­dział Profesor Jerzy Zwoliński „pod­czas gdy bez więk­szych ilo­ści owsa moż­na wycho­wać konia, tak bez dobre­go sia­na udać się to nie może”. Czytaj dalej »

MŚMK w ujeżdżeniu – Ermelo 2018

1 August 2018· Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie, ·

Decyzją Komisji Koordynacyjnej, któ­ra skła­da się człon­ków Zarządu PZJ/PZHK, na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu spo­śród koni, któ­re uzy­ska­ły kwa­li­fi­ka­cje wybra­no: Czytaj dalej »

PZHK poszukuje pracownika do Sekretariatu

27 July 2018· Kategoria: Sprawy związkowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie poszu­ku­je pra­cow­ni­ka do Sekretariatu. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec