Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Szuler – The Best Horse od Polish Breeding – HPP SOPOT

20 February 2018 · Kategoria: Time for Polish Horses ·

In Sopot the title The Best Horse Of Polish Breeding went to SZULER sp (Luron KWPN – Szaki sp after Kissovo s.f.) bred by SK Ochaby, owner Grzegorz Kubiak. Grzegorz Kubiak and Szuler were second in HPP final clas­si­fi­ca­tion!
Congratulations! Czytaj dalej »

Polish eventing horses on WEG

29 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: ,

Our dres­sa­ge team is alre­ady on the way home. Now time for even­ting riders. Yesterday began the first dres­sa­ge test. We alre­ady know sco­re of two Polish riders: Jerzy Krukowski – cur­rent Vice-Champion of Poland and Marta Dziak-Gierlicz. Both com­pe­ted on Polish bred hor­ses. Czytaj dalej »

Video transmission from Polish Young Horse Championships

29 August 2014 · Kategoria: Breeding Shows, Sport ·

Watch live video trans­mis­sion from Polish Jumping Championships for Young Horses on 28 – 30 of August 2014. Czytaj dalej »

WEG – first tests

27 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , ,

Equestrian World Cup is the most impor­tant inter­na­tio­nal equ­estrian event in the world. This year held in Normandy (France). For the first time our coun­try repre­sent riders in seven disci­pli­nes. Czytaj dalej »

„Gold” Igielin the best horse of CSI3* Książ

27 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: ,

We alre­ady know the new Polish Champion in Driving. The win­ner is Weronika Kwiatek who won CAI3* in Książ and got the gold medal, the same deth­ro­ning her bro­ther who got this title 9 times. Czytaj dalej »

Two medals at the European Championships of Driving won on Polish horses

25 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: ,

Last week­end at the SO Książ, European Championships for Children and Youth have been held. The Polish dri­vers won indi­vi­du­al medals – gold and bron­ze. Both on Polish hor­ses. Czytaj dalej »

Polish Young Horses Showjumping Championships

25 August 2014 · Kategoria: Breeding Shows, Sport ·

Only a few days left to the Polish Showjumping Championships for young hor­ses. It will be the big­gest event lin­king bre­eders, riders and hor­se owners. Championships will be held under the patro­na­ge of the Minister of Agriculture. There will be over 200 hor­ses from all over the coun­try com­pe­ting in four age cate­go­ries. Czytaj dalej »

Polish accent on European Juniors Championships

18 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

Last week­end in the UK have been play­ed European Junior Championships in even­ting. Although we had the­re no repre­sen­ta­tion, the­re was Polish accent. Portuguese Bernardo Seabra was riding 8-year-old chest­nut gel­ding Aferzysta m (First des Termes xo – Arborea m / Bonaparte m) bre­ed in Poland in SK Ochaby. Czytaj dalej »

Ares sp the best Polish horse of the Baltica Tour (part 2)

18 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

Like last week, also in this, whi­le Baltica Tour (part 2), the­re was selec­ted and awar­ded the best Polish hor­se bre­eding of com­pe­ti­tion.
The spe­cial pri­ze went to Wiktoria Wilska riding 15-years-old stal­lion Ares sp (Elvis SF from Ankara sp / Aloube Z han.), bred in SK Okoły, belongs to the rider). Czytaj dalej »

Lukrecja praises Polish breeding

12 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

We alre­ady know the best Polish hor­se of the first part of Baltica Tour. It is 12-years-old mare Lukrecja sp (Turbud Quirinus BWP – Lausanne sp / Chad sp), bred by Anna Balazs-Zeuschner and owned by Stanisław Jóźwiakowski. Czytaj dalej »

All medals of the Polish Eventing Championships won on Polish horses!

12 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , , ,

Over the last week­end the Polish Eventing Championships for seniors and young riders has been play­ed.
Kamil Rajnert, riding Polish bre­eding 9-years-old gel­ding Jak Chef m (Chef Supreme xx – Juka m/Bonaparte xo, br. Prudnik SK, owner Anna Mańczak), won the gold medal, the same time win­ning CIC3* with such riders like Andreas Dibowski – the gold Olympics meda­list. Jak Chef was awar­ded with a spe­cial pri­ze of the President of Polish Horse Breeders Association. Czytaj dalej »

Results of Polish horses during Strzegom Horse Trials

6 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , ,

Achievements of the best Polish pairs (Top 10) com­pe­ting in the Eventing World Cup Finals’2014
Czytaj dalej »

Auction ‘Time for Polish Horses’ 2014

6 August 2014 · Kategoria: Auctions and Fairs, Time for Polish Horses ·

Polish Hose Breeders Association and the Agricultural Property Agency in coope­ra­tion with ‘Polturf – Barbara Mazur’ and the International Poznan Fair pre­sent for your infor­ma­tion the con­di­tions for regi­ste­ring to the auc­tion of riding hor­ses ‘Time for Polish Horses’ that will be held in Polish Breeding Pavilion during ‘Cavaliada’ in Poznan on 4 – 7 December, 2014. Czytaj dalej »

Video transmission from Polish Young Horse Championships

23 August 2013 · Kategoria: Breeding Shows, Sport ·

Watch live video trans­mis­sion from Polish Jumping Championships for Young Horses on 23 – 25 of August 2013. Czytaj dalej »

WBFSH General Assembly in Warsaw!

18 July 2013 · Kategoria: Conference ·

It is a gre­at hono­ur for us to host this year’s WBFSH General Assembly and semi­nars. The Annual Meeting will be held in Warsaw on 6th-9th October 2013. For more deta­iled infor­ma­tion ple­ase visit WBFSH websi­te.

16th National Youth Championship of Polish Anglo-Arab (Małopolska) Horses

28 June 2013 · Kategoria: Breeding Shows · Rasa:

Polish Horse Breeders Association invi­tes to the 16th National Youth Championship of Polish Anglo-Arab (Małopolska) Horses which will take pla­ce on 27th – 28th of July 2013 in the National Małopolska Horse Breeding and Promotion Center situ­ated in Białka Stallion Depot. Czytaj dalej »

Double podium in single driving for Bartek Kwiatek!

24 June 2013 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

Bartek Kwiatek dro­ve two Silesian stal­lions in International Driving Event Altenfelden in Austria, this is extre­me­ly unu­su­al that one ath­le­te wins two medals at inter­na­tio­nal dri­ving event! Czytaj dalej »

International Eventing Competitions in Sopot

7 May 2013 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , ,

Malopolska gel­ding Jak Chef m (by Chef Supreme xx, out of Juka m by Bonaparte m) with his rider Kamil Rajnert won CIC* com­pe­ti­tion on 26 – 28th of April 2013 in Sopot, Poland. Czytaj dalej »

PZHK acknowledged by KWPN

5 March 2013 · Kategoria: Breeding · Rasa: , ,

For years, the KWPN has gran­ted ack­now­led­ged sta­tus to stud­bo­oks ran­ked in the top ten of the World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) over mul­ti­ple years. Offspring of stal­lions appro­ved by a KWPN-acknowledged stud­bo­ok quali­fy for Register A and, upon meeting spe­ci­fic cri­te­ria, are accep­ted into the KWPN stud­bo­ok. Czytaj dalej »

Access to PZHK Pedigree Database

14 February 2013 · Kategoria: Breeding ·

English ver­sion of PZHK Pedigree Database is now ava­ila­ble onli­ne free of char­ge! It allows sear­ching for pedi­gre­es and pro­ge­ny of mares and stal­lions appro­ved by PZHK. To check infor­ma­tion on your hor­se go to Pedigree Database. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji ogierów do polowego treningu wierzchowego i zaprzęgowego

18 May 2018· Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z lista­mi zakwa­li­fi­ko­wa­nych ogie­rów do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz zaprzę­go­we­go.

Stanowisko PZHK w sprawie projektu ustawy zgłoszonego przez Fundację Tara

· Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, ·

Przedstawiamy sta­no­wi­sko Polskiego Związku Hodowców Koni w spra­wie pro­jek­tu usta­wy oby­wa­tel­skiej o ochro­nie huma­ni­tar­nej domo­wych koni, osłów i mułów, zgło­szo­ne­go przez Fundację Tara – Schronisko dla koni, mają­cej na celu wpro­wa­dze­nie cał­ko­wi­te­go zaka­zu ubo­ju, wywo­zu żywych zwie­rząt prze­zna­czo­nych na ubój za gra­ni­cą oraz sto­so­wa­nia euta­na­zji tyl­ko i wyłącz­nie po wyda­niu sto­sow­ne­go orze­cze­nia orga­nów inspek­cji wete­ry­na­ryj­nej, a tym samym unie­moż­li­wie­nia w Polsce cho­wu koni z prze­zna­cze­niem na ubój oraz spraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia pod­mio­tów zaj­mu­ją­cych się hodow­lą i cho­wem koni.

Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich

16 May 2018· Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Sztumskich – Wystawy Specjalistycznej, któ­ry odbę­dzie się w dniach 16 – 17 czerw­ca 2018 roku na tere­nie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.

Potrzebna pomoc dla hodowcy poszkodowanego przez pożar

· Kategoria: Ogłoszenia, ·

Polski Związek Hodowców Koni i Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu w geście soli­dar­no­ści z poszko­do­wa­nym przez pożar (spło­nę­ła część zabu­do­wań i maszy­ny rol­ni­cze) hodow­cą zwra­ca się z gorą­cym ape­lem o udzie­le­nie pomo­cy i wspar­cia Panu Dariuszowi Grudniewskiemu – zam. 27 – 230 Brody, ul. Leśna 9, pow. Starachowicki, woj. świę­to­krzy­skie.
Nr kon­ta PKO BP 26 1020 2674 0000 2102 0011 2797.

Charyzma W najlepszym koniem polskiej hodowli w Drzonkowie

15 May 2018· Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Podczas roz­gry­wa­nych w dniach 10 – 13 maja Polsko-Niemieckich Zawodów Jeździeckich w sko­kach i eli­mi­na­cji do MPMK CSN Drzonków 2018, piąt­ko­wy kon­kurs dużej run­dy z ini­cja­ty­wy zarzą­du ZHKZL roze­gra­ny został o puchar pre­ze­sa Związku Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Czytaj dalej »

Polskie Konie na kwietniowych zawodach…

12 May 2018· Kategoria: Powożenie, Skoki przez przeszkody, WKKW, · Rasa: , ,

Kwiecień to nie tyl­ko począ­tek wio­sny, ale tak­że start naj­waż­niej­szych imprez sezo­nu, pod­czas któ­rych z uwa­gą śle­dzi­li­śmy wyni­ki koni pol­skiej hodow­li. Czytaj dalej »

Historyczny sukces Polaka we Włoszech

· Kategoria: Powożenie, · Rasa:

W ostat­ni week­end 5 – 6 maja 2018 Jacek Jantoń Team wygrał Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia CIAT Oreno di Vimercate (ITA) osią­ga­jąc naj­lep­szy w histo­rii swo­ich star­tów wynik… Uzyskał zale­d­wie 5,1 punk­tu kar­ne­go w całych zawo­dach. Był to jeden z lep­szych rezul­ta­tów w 30-sto let­niej histo­rii kon­kur­sów AIAT. Czytaj dalej »

Katalog ogierów ras szlachetnych

10 May 2018· Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go. Kwalifikacja odbę­dzie się w Lesznie w dn. 15 – 16 maja br.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

XXI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

· Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem i pro­gra­mem XXI Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich, któ­ry odbę­dzie się w dniach 9 – 10 czerw­ca b.r. na tere­nie Stadniny Koni Białka.

Majówka w Regietowie

· Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my na Majówkę w Regietowie – kwa­li­fi­ka­cje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej oraz zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści, któ­re odbę­dą się w dniach 26 – 27 maja 2018 r. w Regietowie. Czytaj dalej »

FEI alarmuje: Herpeswirus we Francji

· Kategoria: Ogłoszenia, ·

Odnotowuje się, że w popu­la­cji koni wystę­pu­je aż 9 typów her­pe­swi­ru­sów (EHV – Equine Herpesvirus), ozna­cza­nych sym­bo­la­mi od EHV-1 do EHV-9. Jako przy­czy­nę wystę­po­wa­nia posta­ci ner­wo­wej cho­ro­by wymie­nia się przede wszyst­kim EHV-1, jed­nak naj­now­sze bada­nia wska­zu­ją tak­że na moż­li­wy udział typu EHV-4 w powsta­wa­niu obja­wów neu­ro­lo­gicz­nych. Czytaj dalej »

Kwalifikacja ogierów w Lesznie

9 May 2018· Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: , , ,

W dniach 15 – 16 maja 2018 r. w JKS Przybyszewo w Lesznie odbę­dzie się kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras szla­chet­nych do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz wstęp­na kwa­li­fi­ka­cja do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go. Przypominamy, że oce­nie pod­da­ne zosta­ną wyłącz­nie ogie­ry, któ­rych zgło­sze­nie zosta­ło opła­co­ne w ter­mi­nie. W przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję opła­ta nie będzie zwra­ca­na. Czytaj dalej »

Fundusz hodowlany PZHK na rok 2018

8 May 2018· Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z zasa­da­mi two­rze­nia i wyko­rzy­sta­nia puli pre­mii hodow­la­nych w ramach fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK w 2018 r.

Próba dzielności klaczy

· Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: , , , ,

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­czą­ca sta­cjo­nar­ny 60-dniowy tre­ning zaprzę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Klikowej roz­pocz­nie się w dniu 11 maja (pią­tek) o godz. 11:00
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Test połówkowy klaczy

· Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: , , ,

Informujemy, że test połów­ko­wy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­nin­gu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Doruchowie odbę­dzie się dnia 11 maja (pią­tek), o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

UWAGA! Kwalifikacja ogierów w SO Białka odwołana

7 May 2018· Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: , , ,

Informujemy, iż tego­rocz­na kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras szla­chet­nych do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go odbę­dzie się na tere­nie JKS Przybyszewo w Lesznie w dniach 15 – 16 maja 2018 r.
Ze wzglę­du na nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę zgło­szo­nych ogie­rów odwo­ła­na zosta­je kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów pla­no­wa­na w SO Białka. Zainteresowane oso­by prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

UWAGA! II turnus ZT Książ odwołany

· Kategoria: ZT Klacze, · Rasa:

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę zgło­szo­nych kla­czy, odwo­ła­ny zosta­je II tur­nus zaprzę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Książu. Trening zapla­no­wa­ny był na okres 8 maja – 6‑7 lip­ca.
Zainteresowane oso­by prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

Pożegnanie Andrzeja Orłosia

2 May 2018· Kategoria: Ogłoszenia, ·

Z wiel­kim żalem przy­ję­li­śmy wia­do­mość o śmier­ci Ś. P. Andrzeja Orłosia. Informujemy, iż obrzęd pogrze­bo­wy roz­pocz­nie się dnia 7 maja o godz. 13:00 – msza w koście­le przy Cmentarzu Komunalnym w Sopocie, ul. J. Malczewskiego 31.

Andrzej Orłoś nie żyje

30 April 2018· Kategoria: Ogłoszenia, ·

Ze smut­kiem infor­mu­je­my, że w dniu 29 kwiet­nia br. zmarł Andrzej Orłoś, jeden z naj­wszech­stron­niej­szych pol­skich konia­rzy. O takich oso­bach w świe­cie mówi się „hor­se­man”. Wyśmienity zawod­nik, któ­ry star­to­wał w trzech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich, cho­ciaż naj­więk­szą miło­ścią darzył WKKW – naj­wszech­stron­niej­szą z nich.
Uczestnik IO w Rzymie, tre­ner kadry WKKW, sędzia mię­dzy­na­ro­do­wy i dzia­łacz w struk­tu­rach PZJ. Przez lata był tak­że hodow­cą w SK Kadyny i SK Rzeczna.

Regulaminy MPMK 2018 – powożenie

27 April 2018· Kategoria: MPMK, Powożenie, ·


Hodowca i Jeździec