HODOWLA

Zmiany w programach hodowlanych

 

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie nastę­pu­ją­cych zmian w pro­gra­mach hodow­la­nych, któ­re obo­wią­zy­wać będą od dnia 1 czerw­ca 2011 r.:

 1. dla ogie­rów pol­skiej hodow­li (m, sp i wlkp) wyso­kość jed­ne­go z indek­sów (ogól­ny, sko­ko­wy, ujeż­dże­nio­wy) po 100 dnio­wym tre­nin­gu w ZT zakoń­czo­nym pró­bą dziel­no­ści, któ­ry pozwa­la na wpis do księ­gi, wyno­si mini­mum 100 pkt. indek­so­wych (pod warun­kiem, że ogie­ry te są tre­no­wa­ne we wspól­nym ZT)
 2. dla ogie­rów impor­to­wa­nych wyso­kość jed­ne­go z indek­sów po 100 dnio­wym tre­nin­gu w pol­skim ZT zakoń­czo­nym pró­bą dziel­no­ści, któ­ry pozwa­la na wpis do księ­gi stad­nej koni rasy sp wyno­si mini­mum 120 pkt.,
 3. dla ogie­rów tra­keń­skich hodow­li pol­skiej, tre­no­wa­nych w oddziel­nym ZT niż ogie­ry sp i wlkp, wyso­kość jed­ne­go z indek­sów po 100 dnio­wym tre­nin­gu w ZT zakoń­czo­nym pró­bą dziel­no­ści, któ­ry pozwa­la na wpis do księ­gi wlkp i uży­cie w rasie sp wyno­si mini­mum 120 pkt. indek­so­wych. Wpis takie­go ogie­ra każ­do­ra­zo­wo wyma­ga tak­że zgo­dy Komisji Księgi sp i wlkp. Przy oce­nie pokro­ju, prze­pro­wa­dzo­nej przez Komisję Oceniającą ogie­ry w ZT powo­ła­ną przez PZHK (w miej­scach wyzna­czo­nych przez PZHK) ogier musi uzy­skać mini­mum 78 pkt.,
 4. dla ogie­rów mało­pol­skich, tre­no­wa­nych w oddziel­nym ZT niż ogie­ry sp i wlkp, wyso­kość jed­ne­go z indek­sów po 100 dnio­wym tre­nin­gu w ZT zakoń­czo­nym pró­bą dziel­no­ści, któ­ry pozwa­la na uży­cie w rasie sp lub wlkp wyno­si mini­mum 120 pkt. Użycie takie­go ogie­ra każ­do­ra­zo­wo wyma­ga tak­że zgo­dy Komisji Księgi sp i wlkp.
 5. dla ogie­rów mało­pol­skich, tre­no­wa­nych w oddziel­nym ZT niż ogie­ry sp i wlkp, wyso­kość jed­ne­go z indek­sów po 100 dnio­wym tre­nin­gu w ZT zakoń­czo­nym pró­bą dziel­no­ści, któ­ry pozwa­la na wpis do księ­gi mało­pol­skiej wyno­si mini­mum 100 pkt.
 6. wyma­ga­nia, któ­re musi speł­nić ogier, aby uzy­skać wpis do księ­gi sp lub wlkp na pod­sta­wie wyni­ków na torze wyści­go­wym:
  w jed­nym sezo­nie wyści­go­wym ogier pół­krwi – m, wlkp, sp lub hodow­li zagra­nicz­nej musi zająć 3x1m. (doty­czy gonitw pła­skich, pło­to­wych lub prze­szko­do­wych), w tym wygrać jed­ną z nagród imien­nych czy­li:
  • Nagroda Wrocławia (kat. B – 2400 m)
  • Nagroda Derby (kat. A – 2400 m)
  • Nagroda Tunela (kat. B – 2400 m)
  • Nagroda Zamknięcia Sezonu (kat. B – 2600 m)
  • Nagroda SK Ochaby* (sezon 2011, 2800 m)
  • Nagroda Dyrektora WTWK-Partynice* (sezon 2011, 3200 m)

  * ponie­waż nazwy naj­waż­niej­szych gonitw pło­to­wych lub prze­szko­do­wych mogą ulec zmia­nom, na począt­ku każ­de­go sezo­nu będą one uzgad­nia­ne z WTWK Partynice

 7. ogier koń­czą­cy ZT o pro­fi­lu zaprzę­go­wym, aby uzy­skać wpis do księ­gi musi ukoń­czyć pró­bę dziel­no­ści z wyni­kiem mini­mal­nym 75 pkt. (bez wzglę­du na czy jest to ogier zagra­nicz­nej czy pol­skiej hodow­li)
 8. ogie­ry m, sp, wlkp, tra­keń­skie hodow­li pol­skiej i hodow­li zagra­nicz­nej ras z listy WBFSH mogą speł­nić wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści i zostać pod­da­ne oce­nie boni­ta­cyj­nej, jeże­li uzy­ska­ją w danym sezo­nie nastę­pu­ją­ce wyni­ki w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni (muszą ukoń­czyć kon­kurs fina­ło­wy MPMK, bez oce­ny na pły­cie):
  • konie 4 let­nie pol­skiej hodow­li: min. 16,0 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych
  • konie 4 let­nie hodow­li zagra­nicz­nej: min. 16,4 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych
  • konie 5 let­nie pol­skiej hodow­li: min. 24,0 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych
  • konie 5 let­nie hodow­li zagra­nicz­nej: min. 24,6 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych
  • konie 6 let­nie pol­skiej hodow­li: do 1 błę­du (zrzut­ka lub nie­po­słu­szeń­stwo lub prze­kro­cze­nie nor­my cza­su do 0,5 pkt.(5 sek.), upa­dek jeźdź­ca wyklu­cza)
  • konie 6 let­nie hodow­li zagra­nicz­nej: do 1 błę­du (jak wyżej)
  • konie 7 let­nie pol­skiej hodow­li: do 4 pkt. kar­nych
  • konie 7 let­nie hodow­li zagra­nicz­nej: do 4 pkt. kar­nych
 9. ogie­ry m, sp, wlkp, tra­keń­skie hodow­li pol­skiej i hodow­li zagra­nicz­nej ras z listy WBFSH mogą speł­nić wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści i zostać pod­da­ne oce­nie boni­ta­cyj­nej, jeże­li uzy­ska­ją w danym sezo­nie nastę­pu­ją­ce wyni­ki w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni (muszą ukoń­czyć kon­kurs fina­ło­wy MPMK, bez oce­ny na pły­cie):
  • konie 4 let­nie pol­skiej hodow­li lub zagra­nicz­nej: min. 14,5 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych
  • konie 5 let­nie pol­skiej hodow­li lub zagra­nicz­nej: min. 21,5 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych
  • konie 6 let­nie pol­skiej hodow­li lub zagra­nicz­nej: min. 22,0 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych

Uzasadnienie

Aby ujed­no­li­cić wyma­ga­nia dla ogie­rów zagra­nicz­nych ubie­ga­ją­cych się o pra­wo wpi­su do pol­skiej księ­gi sp, bez wzglę­du na miej­sce odby­wa­nia pró­by dziel­no­ści po 100 (Polska) czy 70 dnio­wym tre­nin­gu (Niemcy) zwe­ry­fi­ko­wa­no wyma­ga­nia i w obu przy­pad­kach obo­wią­zu­je taka sama wyso­kość indek­su pozwa­la­ją­ce­go ogie­rom hodow­li obcej uzy­skać pra­wo wpi­su do pol­skiej księ­gi sp.

Coraz wię­cej wła­ści­cie­li posta­na­wia swo­je ogie­ry pod­dać selek­cji i oce­niać na pod­sta­wie użyt­ko­wo­ści wła­snej w zawo­dach spor­to­wych. Obecnie naj­więk­sza licz­ba mło­dych ogie­rów wpi­sy­wa­na jest do księ­gi sp na pod­sta­wie wyni­ków w Mistrzostwach Polski Młodych Koni, głów­nie sko­ko­wych. Dlatego Komisje Ksiąg posta­no­wi­ły pod­wyż­szyć pro­gi selek­cyj­ne tak, aby pró­bo­wać „gonić” świat i pod­no­sić poziom ogie­rów wpi­sy­wa­nych do pol­skich ksiąg.

Zapis doty­czą­cy pod­wyż­sza­nia wyma­gań ogie­rom mało­pol­skim i tra­keń­skim tre­no­wa­nych w innym ZT niż ogie­ry sp czy wlkp zwią­za­ny jest ze słab­szą jako­ścią i mniej wia­ry­god­ną ich oce­ną, gdy są porów­ny­wa­ne w nie­wiel­kich staw­kach i tyl­ko w swo­jej gru­pie raso­wej.

Informujemy rów­nież o zmia­nach wpro­wa­dzo­nych do zasad kate­go­ry­za­cji ogie­rów ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi oraz hodow­li zagra­nicz­nej będą­cych załącz­ni­kiem do „Programów hodow­li koni” wymie­nio­nych ras:

 • ogie­ry z kat. C mogą być uży­wa­ne w roz­ro­dzie mak­sy­mal­nie do 9 roku życia, chy­ba, że od momen­tu wpi­su do księ­gi nie upły­nę­ło 5 lat użyt­ko­wa­nia w roz­ro­dzie i spo­rcie;
 • ogie­ry, któ­re uzy­ska­ły kate­go­rię B, aby nie zosta­ły wyco­fa­ne z roz­ro­du, powin­ny uzy­skać wyma­ga­ną licz­bę punk­tów w okre­sie kolej­nych 4 lat (a nie 4 sezo­nów);
 • ogie­ry czyn­ne w hodow­li, wpi­sa­ne do ksiąg stad­nych przed 1 stycz­nia 2004 r., zosta­ną pod­da­ne wery­fi­ka­cji, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi obec­nie zasa­da­mi kate­go­ry­za­cji, bez kon­se­kwen­cji ewen­tu­al­ne­go wyklu­cze­nia z roz­ro­du;
 • o nada­nie ogie­ro­wi wyż­szej kate­go­rii nie wnio­sku­je wła­ści­ciel, ale jest on zobo­wią­za­ny do przed­sta­wie­nia pro­wa­dzą­ce­mu księ­gę w ter­mi­nie do 31 paź­dzier­ni­ka infor­ma­cji o star­tach ogie­ra w zawo­dach ogól­no­pol­skich i wyż­szej ran­gi (dys­cy­pli­na, rok, miej­sce i rodzaj zawo­dów – nie doty­czy MPMK).
 • ogie­ry peł­nej i czy­stej krwi pod­le­ga­ją zasa­dom kate­go­ry­za­cji, ale bez ewen­tu­al­ne­go eli­mi­no­wa­nia z roz­ro­du.

Uzasadnienie

Zaproponowane zmia­ny zosta­ły zasu­ge­ro­wa­ne przez Komisje Ksiąg Stadnych, któ­re mia­ły na uwa­dze uspraw­nie­nie sys­te­mu nada­wa­nia kate­go­ry­za­cji ogie­rom wymie­nio­nych ras.

Wprowadzenie zapi­su o użyt­ko­wa­niu ogie­ra w roz­ro­dzie i spo­rcie przez 5 lat od momen­tu wpi­su do księ­gi stad­nej ma na celu wyrów­na­nie szans ogie­rom uzna­wa­nym w star­szym wie­ku (sześcio-, sied­mio­lat­ki i star­sze) na pod­sta­wie Mistrzostw Polski Młodych Koni lub wyni­ków w spo­rcie jeź­dziec­kim.

Zmiana okre­śle­nia „sezo­ny” na „lata” wyni­ka z fak­tu, że sto­so­wa­ne w hodow­li okre­śle­nie „sezon kopu­la­cyj­ny” zdez­ak­tu­ali­zo­wa­ło się i coraz czę­ściej kry­cie kla­czy nastę­pu­je poza tym tra­dy­cyj­nie przy­ję­tym okre­sem.

Zwolnienie wła­ści­cie­la ogie­ra z wnio­sko­wa­nia o prze­ka­te­go­ry­zo­wa­nie go jest rów­nież uza­sad­nio­ne, gdyż zgod­nie z zasa­da­mi ogier może uzy­skać wyż­szą kate­go­rię lub zostać wyco­fa­ny z roz­ro­du za nie­speł­nie­nie obo­wią­zu­ją­cych warun­ków, czym wła­ści­ciel oczy­wi­ście nie jest zain­te­re­so­wa­ny. Zobowiązanie wła­ści­cie­la do wska­za­nia odpo­wied­nich kon­kur­sów spor­to­wych, któ­re będą pod­sta­wą pod­wyż­sze­nia kate­go­rii ogie­ro­wi, uła­twi i uspraw­ni wyszu­ka­nie w Polskim Związku Jeździeckim, któ­ry nie dys­po­nu­je elek­tro­nicz­ną bazą danych, wyma­ga­nych zasa­da­mi kate­go­ry­za­cji wyni­ków w spo­rcie jeź­dziec­kim.

Propozycja zwe­ry­fi­ko­wa­nia kate­go­rii ogie­rom star­szym, wpi­sa­nym do ksiąg stad­nych przed 1 stycz­nia 2004 r. ma na celu umoż­li­wie­nie hodow­com oraz wła­ści­cie­lom porów­na­nie kla­sy (kate­go­rii) wszyst­kich ogie­rów, użyt­ko­wa­nych w roz­ro­dzie oraz uwzględ­nio­nych w wyka­zach repro­duk­to­rów na danym tere­nie, nie­za­leż­nie od ich wie­ku i momen­tu wpi­su do księ­gi. Ponieważ jed­nak zasa­dy kate­go­ry­za­cji są nie obli­ga­to­ryj­nie dla star­szych ogie­rów, wpi­sy­wa­nych do ksiąg stad­nych przed 1 stycz­nia 2004 r., to nie doty­czy­ła­by ich w kon­se­kwen­cji groź­ba ewen­tu­al­ne­go wyklu­cze­nia z roz­ro­du.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec