Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Henryk Kleinert nie żyje

6 kwietnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z wiel­kim żalem zawia­da­mia­my o śmier­ci wspa­nia­łe­go hodow­cy i wie­lo­let­nie­go człon­ka Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni, orę­dow­ni­ka hodow­li koni rasy mało­pol­skiej Pana Henryka Kleinerta. Pan Henryk w swo­jej dłu­giej i boga­tej karie­rze hodow­la­nej był m.in kie­row­ni­kiem w Stadninie Koni Prudnik, zastęp­cą dyrek­to­ra w Stadzie Ogierów w Klikowej, peł­nił tak­że kie­row­ni­cze funk­cje Stadzie Ogierów w Koźlu i Stadninie Koni Samborzec. W ostat­nich latach ambit­nie roz­wi­jał wła­sny pro­wa­dzo­ny z syna­mi – CezarymGrzegorzem ośro­dek hodow­li koni anglo­arab­skich. Czytaj dalej »

Zmiana w programie hodowli koni małopolskich

5 kwietnia 2018 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Z dniem 19 kwiet­nia 2018 roku wcho­dzi w życie zmia­na w pro­gra­mie hodow­la­nym koni mało­pol­skich, doty­czą­ca warun­ków wpi­su ogie­rów rasy mało­pol­skiej do księ­gi stad­nej na pod­sta­wie wyni­ków uzy­ska­nych w wyści­gach kon­nych. Dotychczas wyma­ga­na licz­ba gonitw ukoń­czo­nych na miej­scu płat­nym w cią­gu rocz­nej karie­ry wyści­go­wej zosta­ła ogra­ni­czo­na z 5 do 3. Link do peł­nej wer­sji pro­gra­mu hodow­la­ne­go z zazna­czo­ną zmia­ną (Załącznik nr 2 – A.II.6), str. 38)

Kurs konwojenta zwierząt

4 kwietnia 2018 · Kategoria: Szkolenia ·

W imie­niu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego zapra­sza­my do zgło­sze­nia się na kurs kon­wo­jen­ta zwie­rząt, zapla­no­wa­ne­go na 21.04.2018 r w sie­dzi­bie WMZJ.

Warunki otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD

4 kwietnia 2018 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z Warunkami otrzy­ma­nia refun­da­cji czę­ści kosz­tów badań w kie­run­ku OCD (doty­czy tyl­ko wła­ści­cie­li skla­sy­fi­ko­wa­nych jako MAŁE-ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA / MŚP). Czytaj dalej »

Kwalifikacja do ZT zaprzęgowego

3 kwietnia 2018 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , , ,

W dniach 16 – 17 sierp­nia 2018 r. odbę­dzie się kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go w ZT Książ. Ostateczną kwa­li­fi­ka­cję przej­dą rów­nież ogie­ry pozo­sta­łych ras szla­chet­nych, wstęp­nie zakwa­li­fi­ko­wa­ne do tre­nin­gu pod­czas oce­ny w Lesznie w dniach 15 – 16 maja oraz w Białce w dniach 29 – 30 maja 2018 r.
Przypominamy, że oce­nie pod­da­ne zosta­ną wyłącz­nie ogie­ry, któ­rych zgło­sze­nie zosta­ło opła­co­ne w ter­mi­nie, a w przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję opła­ta nie będzie zwra­ca­na. Czytaj dalej »

Kwalifikacja i trening ogierów ras szlachetnych 2018

3 kwietnia 2018 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z warun­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji do polo­wej wierz­cho­wej oraz sta­cjo­nar­nej zaprzę­go­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych w tym sezo­nie.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Regulaminy MPMK 2018 – skoki

30 marca 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Kamila Żuchowska na Festiwalu Sztuki Jeździeckiej

29 marca 2018 · Kategoria: Kultura ·

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my Państwa, że nasza kole­żan­ka Kamila Żuchowska to nie tyl­ko oso­ba kom­pe­tent­na w pra­cy, ale tak­że uta­len­to­wa­na malar­sko i rysun­ko­wo. Podczas V Festiwalu Sztuki Jeździeckiej, któ­re­go jed­nym z part­ne­rów był Polski Związek Hodowców Koni, jed­ną z osób pre­zen­tu­ją­cych swo­je obra­zy była wła­śnie Kamila. Czytaj dalej »

Wesołego Alleluja!

29 marca 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Najserdeczniejsze życze­nia zdro­wych, rado­snych i spo­koj­nych świąt Wielkiej Nocy,
dla wszyst­kich Hodowców oraz Sympatyków Koni.
Smacznego jaj­ka, mokre­go dyn­gu­sa, a tak­że odpo­czyn­ku w rodzin­nym gro­nie
skła­da Polski Związek Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Regulaminy MPMK 2018 – ujeżdżenie

29 marca 2018 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Test obcego powożącego

28 marca 2018 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obce­go powo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym w Książu. Test odbę­dzie się w dniu 4 kwiet­nia 2018 r. (śro­da), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 10:00, a obcym powo­żą­cym będzie Alicja Chodkiewicz.

Nagroda im. Michała Wierusz‑Kowalskiego – V Festiwal Sztuki Jeździeckiej

28 marca 2018 · Kategoria: Kultura ·

25 mar­ca 2018 roku mie­li­śmy przy­jem­ność gościć na jubi­le­uszo­wym V Festiwalu Sztuki Jeździeckiej. Tradycyjnie już Polski Związek Hodowców Koni był part­ne­rem tego wyda­rze­nia, któ­re już od 5 lat odby­wa się na wio­snę w Warszawie. Po raz dru­gi mie­li­śmy przy­jem­ność wrę­czyć nagro­dę imie­nia Michała Wierusz‑Kowalskiego, redak­to­ra naczel­ne­go kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”. Laureatką nagro­dy zosta­ła rzeź­biar­ka, Ewa Jaworska. Czytaj dalej »

Książka „ABC powożenia”

28 marca 2018 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia ·

Wzrastające zain­te­re­so­wa­nie powo­że­niem zaprzę­ga­mi kon­ny­mi i brak na pol­skim ryn­ku instruk­ta­żo­wej książ­ki na ten temat, zmo­bi­li­zo­wa­ły sędzi­nę i znaw­czy­nię tej dys­cy­pli­ny – Danutę Nowicką do napi­sa­nia „ABC Powożenia”, któ­rej pierw­sze wyda­nie uka­za­ło się w 2000 roku. Pisząc tę książ­kę Autorka sko­rzy­sta­ła z życz­li­wych uwag i suge­stii wie­lu pol­skich powo­żą­cych. Książka zawie­ra tak­że roz­dzia­ły z dzie­dzi­ny wete­ry­na­rii, histo­rii pojaz­dów kon­nych i powoź­nic­twa napi­sa­ne przez nie­wąt­pli­wych znaw­ców tema­tu. Fakt wyczer­pa­nia pierw­sze­go nakła­du a tak­że bar­dzo wie­le próśb o wzno­wie­nie, zmo­bi­li­zo­wa­ły Autorkę do pra­cy nad dru­gim wyda­niem, któ­re­go treść zosta­ła znacz­nie roz­sze­rzo­na i uak­tu­al­nio­na, a nie­któ­re roz­dzia­ły zastą­pio­ne nowy­mi. Czytaj dalej »

List otwarty PZHK do Prezesa TVP w sprawie reportażu o Jarmarku Konnym w Skaryszewie

27 marca 2018 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listem otwar­tym Polskiego Związku Hodowców Koni do Prezesa Telewizji Polskiej w spra­wie repor­ta­żu o Jarmarku Konnym w Skaryszewie.
List przed­sta­wia sta­no­wi­sko PZHK w spra­wach poru­sza­nych w repor­ta­żu autor­stwa Justyny Andersz-Rychter pod nazwą „Targowisko okru­cień­stwa” wyemi­to­wa­nym 13 mar­ca 2018 roku w „Magazynie Ekspresu Reporterów” na ante­nie TVP 2, doty­czą­cym Jarmarku Końskiego „WSTĘPY”, któ­ry odbył się w dniach 19 – 20 lute­go br. w Skaryszewie.

#zawszewkasku

20 marca 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Jeździectwo, jako dys­cy­pli­na spor­tu, któ­ra wyma­ga wyso­kiej spraw­no­ści fizycz­nej i kon­cen­tra­cji psy­chicz­nej, jest spor­tem ura­zo­wym. Ubezpieczyciele zali­cza­ją je do kate­go­rii spor­tów eks­tre­mal­nych. Wynika to z koniecz­no­ści współ­pra­cy zawod­ni­ka z part­ne­rem – koniem – nie­prze­wi­dy­wal­nie reagu­ją­cym na bodź­ce zewnętrz­ne. Czytaj dalej »

Regulamin MPMK 2018

15 marca 2018 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: , , ,

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem roz­gry­wa­nia (posta­no­wie­nia ogól­ne) Mistrzostw Polski Młodych Koni w sezo­nie 2018.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

15 marca 2018 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Zakładzie Treningowym w Bielicach odbę­dzie się w dniu 19 mar­ca 2018 r. (ponie­dzia­łek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Wspomnienia z Cavaliady 2018 w Lublinie

15 marca 2018 · Kategoria: Cavaliada Lublin ·

Miło jest cza­sem powspo­mi­nać… I z tą myślą zapra­sza­my do obej­rze­nia krót­kiej rela­cji wideo z Cavaliady 2018 w Lublinie. Czytaj dalej »

Ardeński rekonesans w Szwecji

14 marca 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Grupa inspek­to­rów i hodow­ców w dniach 7 – 11 mar­ca poje­cha­ła do Szwecji celem omó­wie­nia warun­ków prze­pro­wa­dze­nia Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich. Strona szwedz­ka bar­dzo dobrze była przy­go­to­wa­na do spo­tka­nia i przed­sta­wi­ła szcze­gó­ły doty­czą­ce staj­ni dla koni, pla­cu, kry­tej hali do oce­ny, har­mo­no­gra­mu oraz kosz­tów. Czytaj dalej »

Szuler – Najlepszy Koń Polskiej Hodowli w HPP w skokach przez przeszkody!

13 marca 2018 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Podczas fina­łów Halowego Pucharu Polski w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­ry odbył się w dniach 9 – 11 mar­ca 2018 roku na Hipodromie Sopot przy­zna­li­śmy nagro­dę dla zawod­ni­ka dosia­da­ją­ce­go Najlepszego Konia Polskiej Hodowli, a był nim Grzegorz Kubiak, któ­ry na ogie­rze SZULER sp (Luron KWPN – Szaki sp / Kissovo s.f.) hod. SK Ochaby, wł. zawod­ni­ka w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej Halowego Pucharu Polski zajął dru­gie miej­sce i ode­brał srebr­ny medal.
Gratulujemy! Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec