Sprawy związkowe

NEWSLETTER PZHK

 

Polecamy nasz dzien­ny (wysy­ła­ny codzien­nie o godzi­nie 17-ej) lub coty­go­dnio­wy (wysy­ła­ny co pią­tek o godzi­nie 17-ej) Newsletter, czy­li skró­to­wy prze­gląd ostat­nich aktu­al­no­ści, któ­re uka­za­ły się ostat­nio na naszej stro­nie. Subskrypcja jest oczy­wi­ście bez­płat­na! Wiadomości wysy­ła­ne są jedy­nie wte­dy, gdy w aktu­al­no­ściach na stro­nie PZHK poja­wi­ło się coś nowe­go, od wysył­ki poprzed­nie­go Newslettera.
Jeśli zechcą Państwo zmie­nić swo­ją sub­skryp­cję (czę­sto­tli­wość otrzy­my­wa­nia wia­do­mo­ści) lub ją anu­lo­wać, wystar­czy klik­nąć w odpo­wied­ni odno­śnik na dole otrzy­ma­nej wia­do­mo­ści.

Aby zamó­wić Newsletter, wystar­czy wpi­sać adres e-mail w polu poni­żej.

Formularz:

Pola Imię i Nazwisko nie są wyma­ga­ne

Wybierz listę:

Zapisanie się na Newsletter jest jed­no­znacz­ne z akcep­ta­cją poniż­sze­go oświad­cze­nia:

Wyrażam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych przez Polski Związek Hodowców Koni (dalej PZHK) z sie­dzi­bą w Warszawie (00 – 673) przy ul. Koszykowej 60/62 m. 16, w celu komu­ni­ka­cji zwią­za­nej z uru­cho­mie­niem i wysył­ką Newslettera PZHK.
Oświadczam, że PZHK poin­for­mo­wał mnie o dobro­wol­no­ści poda­nia danych i przy­słu­gu­ją­cych mi pra­wach, w szcze­gól­no­ści o pra­wie dostę­pu do tre­ści danych, ich aktu­ali­za­cji i zapo­mnie­nia. 

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec