Aktualności

Regionalna wystawa koni, czempionat użytkowy koni w wolnych skokach i próba polowa klaczy

30 października 2012 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Skoki luzem / Wolne skoki, ·

Propozycje:
Regionalna wystawa koni, czempionat użytkowy koni w wolnych skokach i próba polowa klaczy.
17 – 18 listopad 2012

Miejsce: Stado Ogierów Sieraków, ul Stadnina 14, 64 – 410

Organizator: KLUB JEŹDZIECKI MORENA SIERAKÓW-GAŁOWO

Współorganizatorzy: Związek Hodowców Koni Wielkopolskich, PR‑H Gałopol Sp z o.o. – Stado Ogierów Sieraków, Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej

Zgłoszenia: Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w ter­mi­nie do 12.11.2012, tel. 61 847 – 14-52 lub 61 825 – 04-33, fax wew. 28, mail: wzhk@blink.pl

16 Listopad 2012 (piątek): zwózka koni

 • od 15:00 Stajnie prze­go­to­wa­ne do przy­ję­cia koni (opła­ta za boks: 10zł/dzień)

17 Listopad 2012 (sobota):

 • Od 7:00 Zwózka koni
 • 11:00 Ocena na pły­cie
 • 12:00 Przerwa i szko­le­nie „Przygotowanie koni do wystaw”
 • 13:00 Ocena koni w wol­nych sko­kach
 • 15:00 Pokaz dzie­cię­cej akro­ba­ty­ki jeź­dziec­kiej na koni­kach pol­skich
 • 15:20 Dekoracja zwy­cięz­ców, wrę­cze­nie nagród
 • 18:00 Obiadokolacja

18 Listopad 2012 (niedziela):

 • 10:00 Próba dziel­no­ści kla­czy – wol­ne sko­ki
 • 11:00 Ocena pod sio­dłem
 • 12:00 Ogłoszenie wyni­ków
 • 13:00 Podsumowanie impre­zy, poczę­stu­nek
 1. Ocena sumo­wa­na czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go: płyta-50 pkt boni­ta­cyj­nych, wol­ne sko­ki – 50 pkt (ska­la 1 – 10 x 5).
 2. Wysokość prze­szkód do 110cm dla koni 2 – 3 let­nich.
 3. Maksymalnie 4 pró­by sko­ków z moż­li­wo­ścią wcze­śniej­sze­go zakoń­cze­nia na życze­nie wła­ści­cie­la.
 4. Oferujemy moż­li­wość wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia koni do czem­pio­na­tu (Pensjonat – 18zł/dzień, pra­ca z koniem – 18zł/dzień).
 5. Skład komi­sji: Piotr Helon, Jarosław Szymoniak, Wojciech Ganowicz (prze­wod­ni­czą­cy).
 6. Koszty: Nocleg – 35zł/osoba, Obiadokolacja i poczę­stu­nek w cenie!

Pobierz Regulamin wystawy i czempionatu

Hodowca i Jeździec