Aktualności

Próba dziel­no­ści klaczy

23 maja 2014 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,,

Informujemy, że pró­ba dziel­no­ści kla­czy, koń­cząca 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Doruchowie odbę­dzie się w dniu 3 czerw­ca 2014 r. (wto­rek) o godz. 9:00. Podczas pró­by dziel­no­ści oce­niona zosta­nie tak­że jezd­ność kla­czy przez jeźdź­ca testo­wego, któ­rym w ZT Doruchów będzie Mirosław Szłapka.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec