Aktualności

Zmiana w pro­gra­mie hodowli koni zimnokrwistych

30 grudnia 2014 · Kategoria: Programy hodowli, Programy ochrony, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu hodow­li koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty”, obo­wią­zu­ją­ce­go od dnia 1 stycz­nia 2015 r.

Cel:

Celem wpro­wa­dzo­nych zmian jest dopre­cy­zo­wa­nie zasad rodo­wo­do­wych wpi­su kla­czy i ogie­rów do dzia­łu koni sokol­skich i dzia­łu koni sztum­skich księ­gi stad­nej pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go.

Naniesione zmiany:

Załącznik 1, § 1, ust. 6, pkt. 5, doty­czą­cy koni sokol­skich, otrzy­mu­je brzmie­nie:

cytatposia­da­ją w pią­tym poko­le­niu rodo­wo­du, na 32 przod­ków co naj­mniej 24 przod­ków sokól­skich, tzn. koni uro­dzo­nych w histo­rycz­nych regio­nach wytwo­rze­nia i wystę­po­wa­nia typu, co jest okre­śla­ne na pod­sta­wie infor­ma­cji rodo­wo­do­wych. W tym samym poko­le­niu rodo­wo­du, po stro­nie sta­no­wią­cej przod­ków mat­ki na 16 przod­ków musi być co naj­mniej 12 przod­ków sokol­skich. Preferowane będą konie posia­da­ją­ce przod­ków sokol­skich wpi­sa­nych do Działu I, pkt 3., I Tomu Kz.
W pią­tym poko­le­niu rodo­wo­du udział przod­ków ras: bel­gij­skiej, reńsko-belgijskiej, zim­no­krwi­stych nie­miec­kich, fior­dów, mur-insulanów oraz koni sztum­skich nie może być więk­szy niż 8 przod­ków tych ras na 32 wszyst­kich przod­ków, przy czym po stro­nie sta­no­wią­cej przod­ków mat­ki udział ten nie może być więk­szy niż 4 przod­ków tych ras na 16 wszyst­kich przod­ków. Jeżeli w czwar­tym lub w pią­tym poko­le­niu rodo­wo­du wystą­pi przo­dek NN, przy­pi­sa­ny mu będzie taki sam typ jak potom­ka;

Załącznik 1, §1, ust. 7, pkt. 5, doty­czą­cy koni sztum­skich, otrzy­mu­je brzmie­nie:

cytatposia­da­ją w pią­tym poko­le­niu na 32 przod­ków co naj­mniej 24 przod­ków sztum­skich, tzn. koni uro­dzo­nych w histo­rycz­nych regio­nach wytwo­rze­nia i wystę­po­wa­nia typu, co jest okre­śla­ne na pod­sta­wie infor­ma­cji rodo­wo­do­wych. W tym samym poko­le­niu rodo­wo­du, po stro­nie sta­no­wią­cej przod­ków mat­ki – na 16 przod­ków musi być co naj­mniej 12 przod­ków sztum­skich. Preferowane będą kla­cze posia­da­ją­ce przod­ków sztum­skich wpi­sa­nych do Działu I, pkt 2., I tomu Kz.
W pią­tym poko­le­niu rodo­wo­du udział przod­ków ras: bre­toń­skiej, fior­dów, murin­su­la­nów oraz koni sokol­skich nie może być więk­szy niż 8 przod­ków tych ras na 32 wszyst­kich przod­ków, przy czym po stro­nie sta­no­wią­cej przod­ków mat­ki udział ten nie może być więk­szy niż 4 przod­ków tych ras na 16 wszyst­kich przod­ków. Jeżeli w czwar­tym lub w pią­tym poko­le­niu rodo­wo­du wystą­pi przo­dek NN, przy­pi­sa­ny mu będzie taki sam typ jak potom­ka;

Uzasadnienie:

Komisja Księgi Stadnej pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go posta­no­wi­ła wpro­wa­dzić przy­to­czo­ne zmia­ny na proś­bę hodow­ców i wła­ści­cie­li koni tej rasy. Zasadność ich wpro­wa­dze­nia ści­śle wią­że się z doko­na­ną ostat­nio aktu­ali­za­cją regu­la­mi­nów pro­gra­mów ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych tych koni. Jednolite zasa­dy rodo­wo­do­we w obu pro­gra­mach uła­twią hodow­com i wła­ści­cie­lom koni zim­no­krwi­stych wcze­sne pod­ję­cie decy­zji w spra­wie ewen­tu­al­ne­go udzia­łu koni w pro­gra­mach ochro­ny.

Hodowca i Jeździec