Aktualności

IV Festiwal Sztuki Jeździeckiej

28 marca 2017 · Kategoria: Kultura, ·

Piosenka, malar­stwo, rysu­nek, poezja, lite­ra­tu­ra, moda, rzeź­ba, sztu­ka użyt­ko­wa i inne dzie­dzi­ny twór­czo­ści uwiecz­nia­ją nie­zwy­kłą więź, któ­ra łączy czło­wie­ka z koniem i jego zachwyt nad jego cza­rem, wdzię­kiem, siłą i wytrzy­ma­ło­ścią. Podczas tak sze­ro­kiej pre­zen­ta­cji tema­tu bli­skie­go ser­cu nie tyl­ko nas, konia­rzy, każ­dy znaj­dzie to, co prze­mó­wi do jego ser­ca. Planujemy cie­ka­we pre­zen­ta­cje, spo­tka­nia z arty­sta­mi, kon­kur­sy i wie­le innych aktyw­no­ści.
Pomysłodawcą impre­zy jest Paweł Kleszcz.
Organizatorem Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki.
www.festiwalsztukijezdzieckiej.pl
Zapraszamy twór­ców zawo­do­wych i ama­to­rów zafa­scy­no­wa­nych tema­ty­ką jeź­dziec­ką do pre­zen­ta­cji swo­ich dzieł, a publicz­ność do wzię­cia udzia­łu w tym wyda­rze­niu, któ­re będzie mia­ło miej­sce w dniu 02.04.2017 w Centrum Olimpijskim, Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

Hodowca i Jeździec