Aktualności

Wyniki KWZH w Poznaniu

15 maja 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy, · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi oce­ny pły­to­wej oraz użyt­ko­wej koni pre­zen­to­wa­nych pod­czas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych za nami. Poznaniowi dzię­ku­je­my za gości­nę, przede wszyst­kim jed­nak dzię­ku­je­my hodow­com koni pre­zen­to­wa­nych w sto­li­cy Wielkopolski. Doceniamy wasz trud wło­żo­ny w przy­go­to­wa­nia do tego wyda­rze­nia. To dzię­ki takim ludziom jak wy, doświad­czo­nym i peł­nym pasji roz­wi­ja się pol­ska hodow­la. Gratulujemy ser­decz­nie wyróż­nie­nia, jakim była moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia swo­ich osią­gnięć sze­ro­kiej publicz­no­ści.  Hodowcom czem­pio­nów i wice­czem­pio­nów życzy­my kolej­nych suk­ce­sów w posta­ci zdo­by­wa­nych tro­fe­ów i nagród, któ­re uwień­czą wasze sta­ra­nia i codzien­ną pra­cę. 

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi oce­ny pły­to­wej oraz użyt­ko­wej koni prze­zen­to­wa­nych pod­czas XXVIII Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Rasa mało­pol­ska
Czempion: ANTYLYA (11.05.2013)
SZKRAB – AKUSTYKA
hod. i wł. Aleksander Łój

Wiceczempion: BAWARIA (15.03.2014)
EFEKT – BERRA
hod. Marek Kołcon,  wł. Aleksander Sokołowski

Rasa wiel­ko­pol­ska
Czempion: BRILLIANTS W (20.04.2013)
QUATERRBACK – BALERINA W
hod. i wł. Jacek Wilczyński

Wiceczempion: BOTANA (16.05.2010)
TURBUD QUIRINUS – BOGOTA
hod. i wł. Stadnina Koni Racot Sp. z o.o.

Rasa pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi
Czempion: CZARDASZ (07.05.2008)
CHELLANO’S BOY D Z – CERKWICA
hod. Franciszek Kędzierski, wł. GR-H Żydowo Sp. z o.o., SO Gniezno

Wiceczempion: GALA HIT-LA (06.04.2013)
QUATERRBACK – GWIAZDA HIT
hod. Stadnina Koni Dębno Sp. jaw., wł. Leszek Garstka

Kuce
Czempion: LADY LUKRECJA EWITA (15.04.2010)
TUPET – LADY PEGGY
hod. i wł. Wiesław Apanasewicz Spec. GR

Wiceczempion: FIESTA EWITA (14.04.2008)
V.I.P. – FELINA
hod. i wł. Wiesław Apanasewicz Spec. GR

Rasa ślą­ska
Czempion: REBELIA (16.05.2011)
HUTOR – REGENCJA
hod. Stado Ogierów Książ,  wł. OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., SO Książ

Wiceczempion: TOSKANIA (18.03.2007)
RAPID – TOMYRA
hod. i wł. Dariusz Śmichura

Rasa zim­no­krwi­sta i pol­ski arden
Czempion: MONESA (07.04.2012)
ARCHIMEDES – MONTESA
hod. i wł. Roman Szultka

Wiceczempion: HOLLY (27.01.2011)
INBRUG – HELLADA
hod. Andrzej Derlecki, wł. Marcin Liwiński

Rasa konik pol­ski
Czempion: MOD (28.02.2010)
NEWTON – MODYSTKA
hod. i wł. PHR Tulce Sp. z o.o. Oddział Prod. Nasienny Kobylniki

Wiceczempion: KORYNTIA (08.02.2014)
MOZYR – KLATKA
hod. i wł. Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp. z o.o.

Rasa hucul­ska

Czempion: JASYR (15.03.2011)
POWIEW – INTRYGA
hod. Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” Sp. z o.o., wł. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. SKH „Gładyszów”

Wiceczempion: GALERA (12.05.2008)
PIAF – GRAŻDA
hod. Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” Sp. z o.o., wł. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. SKH „Gładyszów”

Pełne wyni­ki koni:

  1. Małopolskiej
  2. Wielkopolskiej
  3. Polski koń szla­chet­ny pół­krwi
  4. Kuce
  5. Śląskiej
  6. Zimnokrwistej oraz arden pol­ski
  7. Konik pol­ski
  8. Huculskiej (oce­na ogól­naścież­ka)

REBELIA (Hutor – Regencja)
fot. Paulina Peckiel

Galeria zdjęć z wysta­wy

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec