Aktualności

Zawiadomienie dotyczące OZHK Łódź

9 maja 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, ·

Szanowni Hodowcy,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi tra­ci pra­wo do wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w zakre­sie hodow­li koni na tere­nie woj. łódz­kie­go.

Obowiązki te przej­mie

  • OZHK w Kielcach w powia­tach: łęczyc­kim, kut­now­skim, łowic­kim, skier­nie­wic­kim, brze­ziń­skim, beł­cha­tow­skim, zgier­skim, pabia­nic­kim, pod­dę­bic­kim, sie­radz­kim, zduń­sko­wol­skim, łaskim, m. Łódź, łódz­kim wschod­nim, m. Piotrków Trybunalski, m. Skierniewice, toma­szow­skim, piotr­kow­skim, radomsz­czań­skim, paję­czań­skim, wie­luń­skim i wie­ru­szow­skim
    oraz
  • WZHK w Warszawie odział w Radomiu w powia­tach: opo­czyń­skim i raw­skim.

Siedziba biu­ra będzie w Stadzie Ogierów w Bogusławicach.

Adres:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach
biu­ro w Bogusławicach
Bogusławice 58
97 – 320 Wolbórz
e-mail: ozhk-kielce@wp.pl

Korespondencję doty­czą­cą czyn­no­ści zoo­tech­nicz­nych (opi­sów źre­biąt, licen­cji kla­czy, iden­ty­fi­ka­cji koni z zagra­ni­cy) pro­si­my kie­ro­wać na powyż­szy adres.

  • Kontakt do biu­ra OZHK w Kielcach – tel. 782 – 700-147 Tadeusz Głoskowski, 782 – 700-148 Kamila Wójcik
  • Kontakt do biu­ra WZHK w Warszawie O. Radom  tel. 48 3625169

Biuro oddzia­łu OZHK w Kielcach zacznie funk­cjo­no­wać  od dnia 10.05.2017, a pra­cow­ni­cy roz­pocz­ną pra­cę w tere­nie od 10.05.2017, korzy­sta­jąc ze zgło­szeń któ­re wpły­nę­ły do biu­ra OZHK w Łodzi. Każdy hodow­ca zosta­nie zawia­do­mi­my tele­fo­nicz­nie przed pla­no­wa­ną wizy­tą inspek­to­ra.

Prosimy hodow­ców o wyka­za­nie cier­pli­wo­ści i zro­zu­mie­nie w przy­pad­ku opóź­nień w pierw­szych tygo­dniach dzia­łal­no­ści ww. Związków na tere­nie woj. łódz­kie­go.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec