Aktualności

II OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KONI ARABSKICH

1 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

W dniach 15 – 16 lip­ca 2017 odbę­dzie się II Ogólnopolski Czempionat Koni Arabskich Radom 2017 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia. Pokaz orga­ni­zo­wa­ny zgod­nie z zasa­da­mi ECAHO, dla koni arab­skich czy­stej krwi wpi­sa­nych do Księgi Stadnej zare­je­stro­wa­nej w WAHO oraz źre­biąt czy­stej krwi pol­skiej hodow­li. Podczas dwu­dnio­we­go poka­zu mię­dzy­na­ro­do­we jury skła­da­ją­ce się z wybit­nych znaw­ców tema­tu będzie oce­niać dosko­na­łość tych pięk­nych zwie­rząt. Głównym zało­że­niem jest przy­go­to­wa­nie poka­zu z udzia­łem naj­lep­szych koni z pol­skich i zagra­nicz­nych stad­nin na naj­wyż­szym moż­li­wym pozio­mie, a przez co roz­pro­pa­go­wa­nie wie­dzy i uro­dy tych zwie­rząt wśród osób nie­zwią­za­nych zawo­do­wo z tema­tem. Celem takie­go spo­tka­nia jest jesz­cze więk­sza inte­gra­cja śro­do­wi­ska hodow­ców, wymia­na doświad­czeń oraz zdro­wa rywa­li­za­cja na are­nie poka­zo­wej. Na zwy­cięz­ców cze­ka­ją atrak­cyj­ne nagro­dy pie­nięż­ne. Formularze zgło­sze­nio­we do pobra­nia poni­żej. Więcej infor­ma­cji: www.czempionatradom.pl 
Serdecznie zapra­sza­my.

Data: 15 – 16.07.2017
Miejsce: lot­ni­sko spor­to­we Radom-Piastów, woj. mazo­wiec­kie

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec