Aktualności

Wyniki polowej próby dzielności ogierów

20 października 2017 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi pierw­szej wierz­cho­wej polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych, któ­ra odby­ła się 18-19 paź­dzier­ni­ka 2017 r. na tere­nie Stada Ogierów w Łącku. Wyniki do wglą­du tutaj.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec