Aktualności

Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej Klikowa – propozycje

13 marca 2018 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi zasad­ni­czej pró­by dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, któ­ra odbę­dzie się w dniu 21 kwiet­nia 2018 r. w Tarnowie – KLIKOWA, ul. Klikowska 304.
Zgłoszenie nale­ży prze­słać naj­póź­niej do dnia 9 kwiet­nia 2018 r.

Hodowca i Jeździec