Aktualności

Warunki otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD

4 kwietnia 2018 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z Warunkami otrzy­ma­nia refun­da­cji czę­ści kosz­tów badań w kie­run­ku OCD (doty­czy tyl­ko wła­ści­cie­li skla­sy­fi­ko­wa­nych jako MAŁE‐ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA / MŚP).

 

  1. Proszę prze­słać do biu­ra PZHK oświad­cze­nie doty­czą­ce MŚP/DP PZHK (naj­pierw wer­sję elek­tro­nicz­ną na adres cuber@pzhk.pl, następ­nie ory­gi­nał pocz­tą, załącz­nik nr 1). W przy­pad­ku wła­ści­cie­li skla­sy­fi­ko­wa­nych jako duże przed­się­bior­stwo nie ma moż­li­wo­ści dofi­nan­so­wa­nia badań w kie­run­ku OCD.
  2. Następnie pro­szę prze­słać na adres cuber@pzhk.pl zestaw zdjęć RTG wyko­na­nych zgod­nie z instruk­cją (załącz­nik nr 3) wraz z fak­tu­rą wysta­wio­ną przez leka­rza wete­ry­na­rii na PZHK na kwo­tę max. 600 zło­tych. PZHK refun­du­je TYLKO kosz­ty badań w kie­run­ku OCD (nie pora­że­nia krta­ni).
  3. Po otrzy­ma­niu fak­tu­ry z PZHK wysta­wio­nej na wnio­sko­daw­cę nale­ży doko­nać opła­ty w wyso­ko­ści 240 zło­tych (numer kon­ta PZHK w załącz­ni­ku nr 2) za oce­nę zdjęć przez Komisję Oceniającą. PZHK, w myśl obec­nych prze­pi­sów, nie ma pra­wa dofi­nan­so­wać bez­po­śred­nio hodow­ców, dla­te­go dota­cję do kosz­tów wyko­na­nia zdjęć RTG otrzy­mu­je lekarz wete­ry­na­rii, któ­ry musi doko­nać roz­li­cze­nia z wła­ści­cie­lem.
  4. Po prze­sła­niu potwier­dze­nia prze­le­wu na adres cuber@pzhk.pl, zdję­cia zosta­ną wysła­ne do Komisji Oceniającej, któ­ra zbie­ra się 1 – 2 razy w mie­sią­cu.
  5. Refundacja czę­ści kosz­tów wyko­na­nia zdjęć RTG zosta­nie prze­sła­na na kon­to wska­za­ne­go leka­rza wet. po doko­na­niu oce­ny przez Komisję Oceniającą. W przy­pad­ku zdjęć RTG nie nada­ją­cych się do oce­ny zosta­ną one ode­sła­ne do wnio­sko­daw­cy wraz z infor­ma­cją o koniecz­no­ści wyko­na­nia pra­wi­dło­wych zdjęć.
  6. W przy­pad­ku koniecz­no­ści powtór­nej kon­sul­ta­cji zdjęć OC doko­ny­wa­nej przez Komisję Oceny OC powo­ła­nej przez PZHK, wła­ści­ciel ogie­ra  zobli­go­wa­ny jest do dodat­ko­wej opła­ty w wyso­ko­ści 240 zł na kon­to PZHK.
  7. Jeśli wynik bada­nia w kie­run­ku oste­ochon­dro­zy oka­że się nega­tyw­ny (3 sto­pień OCD), kosz­ty takie­go bada­nia nie będą refun­do­wa­ne, a wła­ści­ciel będą­cy pod­mio­tem MŚP jest zobo­wią­za­ny do opła­ce­nia peł­nych kosz­tów wyko­na­nia i oce­ny zdjęć RTG (dopła­ta 560 zł).
Hodowca i Jeździec