Aktualności

Ujeżdżeniowe MŚMK Ermelo 2018

27 czerwca 2018 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie, ·

W dniach 2 – 5 sierp­nia w Ermelo odbę­dą się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu. Wszystkich chęt­nych, któ­rzy zakwa­li­fi­ko­wa­li się do tych zawo­dów i chcą w nich uczest­ni­czyć pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń (nazwa konia, księ­ga do któ­rej został wpi­sa­ny, zawod­nik, wyni­ki w Polsce / zagra­ni­cą) do 29 czerw­ca (pią­tek) na adres cuber@pzhk.pl. 3 lip­ca mija ter­min zgło­szeń imien­nych i do tego cza­su konie muszą mieć licen­cje FEI.

W tym roku roze­gra­ne zosta­ną zawo­dy dla nastę­pu­ją­cych kate­go­rii wie­ko­wych: 5‐, 6‐ i 7‐latki oraz w ramach CDI1* zawo­dy dla ogie­rów uzna­nych.

Poniżej link do pro­po­zy­cji tych zawo­dów:
www.ermeloyh.com/en/approved-schedule

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec