Aktualności

Praktyka żywienia koni – podsumowanie zasad ogólnych

29 marca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe, ·

Właściwa die­ta pokry­wa­ją­ca aktu­al­ne potrze­by pokar­mo­we, odpo­wied­nio skom­po­no­wa­ne i uroz­ma­ico­ne daw­ki pokar­mo­we, zawsze prze­wa­ga pasz obję­to­ścio­wych nad tre­ści­wy­mi, sta­ły dostęp do świe­żej wody, regu­lar­ne pory kar­mie­nia i jak naj­wyż­sza jakość pasz – to jed­ne z waż­niej­szych zasad w żywie­niu koni, któ­re nie są tyl­ko „wymy­słem” żywie­niow­ców i leka­rzy wete­ry­na­rii, lecz wyni­ka­ją ze spe­cy­ficz­nej budo­wy prze­wo­du pokar­mo­we­go konia. Nic i nikt nie wyzna­cza nam prze­strze­ga­nia tych wszyst­kich zasad i reguł w takim stop­niu, jak wła­śnie skom­pli­ko­wa­na natu­ra konia. Prawidłowy prze­bieg jego pro­ce­sów tra­wien­nych jest bar­dzo łatwo zakłó­cić, a stąd już pro­sta dro­ga do zabu­rzeń w prze­wo­dzie pokar­mo­wym i scho­rzeń ukła­du tra­wien­ne­go. Dlatego, aby w jak naj­więk­szym stop­niu zmniej­szyć ryzy­ko powsta­wa­nia sytu­acji nie­po­żą­da­nych, któ­re mogą być brze­mien­ne w skut­kach jeże­li cho­dzi o zdro­wie naszych pod­opiecz­nych, pod­czas kar­mie­nia w naszych staj­niach, pen­sjo­na­tach i stad­ni­nach zwra­cać nale­ży uwa­gę na kil­ka pod­sta­wo­wych reguł.

O wzor­cach, któ­re w naszym odczu­ciu pozo­sta­ją naj­waż­niej­sze, mówi­my w mniej lub bar­dziej bez­po­śred­ni spo­sób w pisa­nych przez nas new­slet­te­rach już od kil­ku mie­się­cy. Dziś, gwo­li przy­po­mnie­nia i pod­su­mo­wa­nia, przy­ta­cza­my w pro­sty i bez­po­śred­ni spo­sób naj­waż­niej­sze z nich. Stoimy na sta­no­wi­sku, że ich codzien­ne prze­strze­ga­nie jest warun­kiem pra­wi­dło­we­go prze­bie­gu pro­ce­sów tra­wien­nych i utrzy­ma­nia konia w dobrej kon­dy­cji i zdro­wiu!

  • Pożądana czę­stość kar­mie­nia i ilość zada­wa­ne­go pokar­mu: ze wzglę­du na małą pojem­ność żołąd­ka i nie­zdol­ność do zwra­ca­nia spo­ży­te­go pokar­mu, łatwo może dojść do jego prze­ła­do­wa­nia, to z kolei jest przy­czy­ną nad­mier­ne­go i szyb­kie­go męcze­nia się pra­cu­ją­ce­go konia oraz może spo­wo­do­wać kol­kę; dla­te­go koń powi­nien być kar­mio­ny czę­sto, ale obję­to­ścio­wo daw­ki paszy powin­ny być nie­wiel­kie; przyj­mu­je się, że ilość paszy tre­ści­wej w każ­do­ra­zo­wej daw­ce pokar­mo­wej nie powin­na prze­kra­czać 0,5 kg paszy /100 kg masy cia­ła.
  • Pożądane żucie: bar­dzo waż­ne jest dokład­ne prze­żu­cie pokar­mu przez konia (zwłasz­cza dobrze prze­żu­ta i roz­drob­nio­na musi zostać pasza obję­to­ścio­wa, któ­ra jest boga­ta w cięż­ko­straw­ne włók­no; dla­te­go aby koń odpo­wied­nią ilość cza­su prze­zna­czył na dokład­ne prze­żu­cie pokar­mu, nale­ży zada­wać mu dzien­nie mini­mum 1 kg paszy obję­to­ścio­wej / 100 kg masy cia­ła. Nigdy też nie roz­drab­nia­my samo­dziel­nie sia­na, gdyż stwa­rza­ło­by to ryzy­ko połknię­cia przez konia (zamiast pogry­zie­nia) zada­nej mu paszy obję­to­ścio­wej.
  • Pożądana kolej­ność: pokarm „ukła­da się” w żołąd­ku konia zgod­nie z kolej­no­ścią jego pobie­ra­nia, w wyni­ku cze­go poży­wie­nie, któ­re zosta­ło przez konia zje­dzo­ne w pierw­szej kolej­no­ści, pozo­sta­je na dnie żołąd­ka dłuż­szy okres cza­su i jest pod­da­wa­ne sil­niej­sze­mu dzia­ła­niu soków tra­wien­nych; w związ­ku z tym koniom zawsze nale­ży przed poda­niem paszy tre­ści­wej zadać naj­pierw sia­no, któ­re jest trud­niej­sze do stra­wie­nia i któ­re­go prze­żu­wa­nie przez konia stwo­rzy rów­nież lep­sze warun­ki w ukła­dzie pokar­mo­wym do stra­wie­nia daw­ki paszy tre­ści­wej.
  • Pożądany skład paszy: z uwa­gi na spe­cy­ficz­ną budo­wę prze­wo­du pokar­mo­we­go, a zwłasz­cza kształt podwój­nej pętli, jaki ma okręż­ni­ca (w zgię­ciach któ­rej łatwo docho­dzi do nie­droż­no­ści i gro­ma­dze­nia się gazów), koń powi­nien być kar­mio­ny pasza­mi, któ­re nie ule­ga­ją łatwe­mu i nad­mier­ne­mu pęcz­nie­niu oraz fer­men­ta­cji, powo­du­ją­cych pro­duk­cję gazów roz­py­cha­ją­cych układ pokar­mo­wy; w prze­ciw­nym razie rezul­ta­tem takie­go żywie­nia będą groź­ne dla zdro­wia i życia kol­ki.
  • Pożądany spo­kój: na sku­tek obcią­że­nia fizycz­ne­go lub psy­chicz­ne­go konia bez­po­śred­nio po kar­mie­niu może dojść do zabu­rzeń tra­wien­nych – przede wszyst­kim treść pokar­mo­wa w żołąd­ku nie zosta­nie dosta­tecz­nie nasą­czo­na sokiem żołąd­ko­wym, co pro­wa­dzi do bak­te­ryj­ne­go roz­kła­du pokar­mu i wzmo­żo­ne­go wydzie­la­nia gazów i kwa­su mle­ko­we­go, cze­go następ­stwem może być kol­ka; dla­te­go po kar­mie­niu koń powi­nien mieć zapew­nio­ny spo­kój przez przy­naj­mniej jed­ną godzi­nę.
  • Pożądana regu­lar­ność: nale­ży prze­strze­gać pod­sta­wo­wych godzin odpa­sów, gdyż regu­lar­ne kar­mie­nie sprzy­ja lep­sze­mu wyko­rzy­sta­niu skład­ni­ków pokar­mo­wych.
  • Pożądane stop­nio­we wpro­wa­dza­nie zmian: przej­ście z jed­nej paszy na dru­gą musi nastę­po­wać powo­li; dla­te­go włą­cza­nie do dawek pokar­mo­wych nowych pasz i dodat­ków zawsze wią­że się z co naj­mniej kil­ku­dnio­wym okre­sem stop­nio­we­go wpro­wa­dza­nia do die­ty nowej paszy.
  • Pożądane ele­men­ty prio­ry­te­to­we: świe­ża woda i jakość paszy – prio­ry­te­tem obo­wią­zu­ją­ce­go stan­dar­du higie­nicz­ne­go, oprócz oczy­wi­ście czy­sto żywie­nio­wych aspek­tów zwią­za­nych z war­to­ścia­mi nutra­ceu­tycz­ny­mi, zbi­lan­so­wa­nym skła­dem i ilo­ścią ener­gii w paszach, powin­na być ich dobra jakość – opar­ta o skład­ni­ki natu­ral­ne, pozba­wio­ne kurzu, ple­śni i zanie­czysz­czeń oraz swo­bod­ny dostęp do świe­żej wody.

Wytworzenie popraw­nych prak­tyk, stan­dar­dów i wzor­ców to z jed­nej stro­ny lata doświad­czeń, z dru­giej nato­miast po pro­stu zdro­wy roz­są­dek wie­lu poko­leń hodow­ców i miło­śni­ków koni. Choć nie ist­nie­ją mate­ma­tycz­ne algo­ryt­my, któ­rych wyko­rzy­sta­nie gwa­ran­to­wa­ło­by nam dłu­gie i zdro­we życie nasze­go konia, dodat­ko­wo w opty­mal­nej kon­dy­cji i for­mie, może­my wie­le zro­bić, aby szan­se na taki prze­bieg wyda­rzeń były sto­sun­ko­wo wyso­kie. To „wie­le” wca­le nie wyma­ga od nas nie­sa­mo­wi­tych poświę­ceń ani kosz­tów. Przede wszyst­kim nie popeł­niaj­my pod­sta­wo­wych błę­dów i zanie­dbań, cho­ciaż­by w spra­wach, o któ­rych mamy wystar­cza­ją­cą wie­dzę i świa­do­mość, aby zro­bić z nich dobry uży­tek. W zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści to w zupeł­no­ści wystar­czy, by dłu­go­ter­mi­no­wo cie­szyć się zdro­wiem i dobrą kon­dy­cją naszych pod­opiecz­nych.

Tekst: Anna Pięta

Zapraszamy do zapi­sa­nia się na spe­cjal­ną listę NewsletteraPoradami żywie­nio­wy­mi!

WSZYSTKIE PORADY ZNAJDZIESZ TU!

Equine NutriPlan - Clinic Formula

Hodowca i Jeździec