Aktualności

Kwalifikacja młodych ogierów huculskich

15 kwietnia 2019 · Kategoria: Przeglądy hodowlane, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi wio­sen­nej kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej, któ­ra odby­ła się w Klikowej w dniu 11 kwiet­nia 2019 r.

Hodowca i Jeździec