Formalności

Centralna Baza Danych Koniowatych

 

Centralna Baza Danych Koniowatych (CBDK) zawie­ra dane o konio­wa­tych zare­je­stro­wa­nych w Polsce – wgląd do tych danych posia­da inspek­cja wete­ry­na­ryj­na.

Uruchomiona zosta­ła infor­ma­cyj­na stro­na inter­ne­to­wa CBDK.

Hodowca i Jeździec