Formalności

Informacje o „Cookies”

 

Używamy cookies i podob­nych tech­no­lo­gii m.in. w celu świad­cze­nia usług i w celach sta­ty­stycz­nych.

Cookies są nie­wiel­ki­mi infor­ma­cja­mi zapi­sa­ny­mi przez ser­wer na kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka w pli­ku tek­sto­wym (*.txt), któ­re ser­wer może odczy­tać przy ponow­nym połą­cze­niu się z dane­go kom­pu­te­ra. Cookies danej stro­ny mogą zostać odczy­ta­ne tyl­ko przez nią. Cookies są sto­so­wa­ne na przy­kład do prze­cho­wy­wa­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka i per­so­na­li­zo­wa­nia stron inter­ne­to­wych. Cookies nie mogą zostać wyko­rzy­sta­ne do prze­ję­cia danych z dys­ku, przej­mo­wa­nia Twojej pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub kra­dzie­ży oso­bi­stych lub pouf­nych infor­ma­cji o Tobie. Korzystanie z cookies nie ma wpły­wu na prze­do­sta­wa­nie się wiru­sów.

Możesz przy­go­to­wać swo­ją prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą do infor­mo­wa­nia Ciebie o tym, kie­dy prze­sy­ła­ne są cookies lub cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić ich prze­sy­ła­nie. Wyłączenie cookies w prze­glą­dar­ce prze­waż­nie nie unie­moż­li­wia korzy­sta­nia z naszych usług, ale może spo­wo­do­wać utrud­nie­nia.

Więcej infor­ma­cji o pli­kach Cookie.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec