Foto-galerie z roku 2015

Gala obchodów 120-lecia PZHK

 

Poznań, 12.12.2015

Podczas uro­czy­stej Gali sym­bo­licz­ne podzię­ko­wa­nie z rąk Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni - prof. Zbigniewa Jaworskiego przy­ję­ło gro­no przy­ja­ciół - współ­pra­cow­ni­ków, dzię­ki któ­rym reali­za­cja celów i zadań hodow­la­nych sta­ła się moż­li­wa…

… były rów­nież prze­mó­wie­nia i upo­min­ki od naszych sza­now­nych gości…

… a część nie­ofi­cjal­ną uro­czy­sto­ści zain­au­gu­ro­wał pre­zes PZHK prof. Zbigniew Jaworski. Chętni pozo­wa­li do zdjęć, choć głów­nie była to sil­na gru­pa pod wezwa­niem dyrek­to­ra Andrzeja Stasiowskiego.

Fot. Małgorzata Sieradzan

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec