Hodowla

Inseminacja – instrukcja

 

Krycie naturalne, unasiennianie i embriotransfer

Instrukcja opra­co­wa­na na pod­sta­wie USTAWY z dnia 29 czerw­ca 2007 r. o orga­ni­za­cji hodow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt gospo­dar­skich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.), ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 listo­pa­da 2009 r. w spra­wie mate­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go wyko­rzy­sty­wa­ne­go w roz­ro­dzie zwie­rząt gospo­dar­skich (Dz.U.Nr 209 poz.1610) oraz pro­gra­mów hodow­la­nych koni dla któ­rych PZHK pro­wa­dzi księ­gi stad­ne.

Jest to instruk­cja doty­czą­ca hodow­ców utrzy­mu­ją­cych konie wpi­sa­ne do ksiąg lub reje­strów pro­wa­dzo­nych przez PZHK.

Zaświadczenie pokrycia klaczy

Zgodnie z w/w roz­po­rzą­dze­niem dru­ki świa­dectw pokry­cia kla­czy, pro­wa­dzą­ce­mu punkt kopu­la­cyj­ny wyda­je pro­wa­dzą­cy księ­gę hodow­la­ną lub rejestr, do któ­rej jest wpi­sa­ny ogier znaj­du­ją­cy się w punk­cie kopu­la­cyj­nym. W związ­ku z powyż­szym z upo­waż­nie­nia PZHK, gesto­ra­mi świa­dectw są OZHK/WZHK i to one wyda­ją świa­dec­twa pokry­cia na wszyst­kie punk­ty kopu­la­cyj­ne tzn. pry­wat­ne i pań­stwo­we oraz dzier­żaw­com ogie­rów zgod­nie z pro­to­kó­ła­mi roz­dzia­łu ogie­rów pod­pi­sa­ny­mi przez kie­row­ni­ków OZHK/WZHK, na tere­nie któ­rych dzia­ła­ją poszcze­gól­ne pań­stwo­we sta­da ogie­rów. Świadectwa pokry­cia wyda­wa­ne są na każ­dy rok i ostem­plo­wa­ne pie­cząt­ką roku.
Nadzorujący punk­ty kopu­la­cyj­ne lub dzier­żaw­cy ogie­rów, po zakoń­czo­nym sezo­nie prze­ka­zu­ją sta­du grzbie­ty świa­dectw pokryć wraz z reje­strem pokryć, a pań­stwo­we sta­do po wery­fi­ka­cji zawar­tych infor­ma­cji, odda­je grzbie­ty wła­ści­we­mu OZHK/WZHK pozo­sta­wia­jąc w doku­men­ta­cji reje­stry pokryć. Prowadzący punk­ty kopu­la­cyj­ne powin­ni być poin­for­mo­wa­ni o wadze tego doku­men­tu i o koniecz­no­ści czy­tel­ne­go wpi­sy­wa­nia wszyst­kich danych wyma­ga­nych w świadectwie.(niedokładnie wypeł­nio­ne świa­dec­two unie­moż­li­wi wyda­nie ewen­tu­al­ne­go dupli­ka­tu). Ostateczne roz­li­cze­nie sta­nów­ki powin­no być zakoń­czo­ne do 31 grud­nia, czy­li po sezo­nie kopu­la­cyj­nym, na któ­ry wyda­no świa­dec­twa. Również grzbie­ty świa­dectw pokryć i nie­wy­ko­rzy­sta­ne świa­dec­twa pokry­cia nale­ży zwró­cić do OZHK/WZHK naj­póź­niej do 31 grud­nia.
Podobnie, w przy­pad­ku ogie­rów pry­wat­nej wła­sno­ści, wła­ści­ciel ogie­ra ma obo­wią­zek roz­li­cze­nia sta­nów­ki z OZHK/WZHK, z któ­re­go pobrał dru­ki świa­dectw pokryć, do dnia 31 grud­nia, zwra­ca­jąc grzbie­ty świa­dectw pokryć i nie­wy­ko­rzy­sta­ne świa­dec­twa pokry­cia .

Zaświadczenie unasienniania klaczy

Zaświadczenie sztucz­ne­go una­sien­nia­nia jest dru­kiem czte­ro­czę­ścio­wym prze­zna­czo­nym dla czte­rech pod­mio­tów pro­wa­dzą­cych inse­mi­na­cję koni. Są to: pod­miot dostar­cza­ją­cy nasie­nie i to on zaopa­tru­je się w te doku­men­ty w OZHK/WZHK, wła­ści­ciel una­sie­nia­nej kla­czy, pod­miot pro­wa­dzą­cy księ­gę czy­li w tym wypad­ku OZHK/WZHK, któ­ry dostar­czył doku­men­ty, oraz doko­nu­ją­cy zabie­gu una­sien­nia­nia. Każdy z tych pod­mio­tów otrzy­mu­je część świa­dec­twa prze­zna­czo­ne­go dla nie­go zgod­nie z infor­ma­cją zawar­tą na dole każ­dej czę­ści doku­men­tu. Zaświadczenie una­sien­nia­nia kla­czy nale­ży prze­ka­zać pro­wa­dzą­ce­mu księ­gę do 31 grud­nia roku, na któ­ry wyda­no zaświad­cze­nia.

Instrukcja rejestrowania nasienia świeżego, chłodzonego i mrożonego wprowadzanego do obrotu w kraju, pozyskiwanego w kraju i w krajach UE.

 1. Nasienie musi pocho­dzić od ogie­rów wpi­sa­nych do księ­gi głów­nej lub w przy­pad­ku ogie­rów z innych kra­jów UE, uzy­skać zgo­dę komi­sji ksiąg stad­nych na uży­cie tego ogie­ra w koja­rze­niu z kla­cza­mi wpi­sa­ny­mi do ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK.
 2. Każda par­tia nasie­nia wpro­wa­dza­ne­go do obro­tu na tery­to­rium Rzeczpospolitej Polskiej musi być zaopa­trzo­na w doku­ment han­dlo­wy zawie­ra­ją­cy:
  • dane umoż­li­wia­ją­ce iden­ty­fi­ka­cję daw­cy lub daw­ców tego mate­ria­łu,
  • ter­min pobra­nia lub pro­duk­cji tego mate­ria­łu,
  • infor­ma­cje o pro­du­cen­cie i odbior­cy tego mate­ria­łu.

  Może to być „Świadectwo zdro­wia dla zwie­rząt w han­dlu wewnątrz­w­spól­no­to­wym” (jeże­li został zło­żo­ny wnio­sek o dopusz­cze­nie nasie­nia, z rodo­wo­dem ogie­ra daw­cy) lub „Świadectwo zoo­tech­nicz­ne dla nasie­nia zare­je­stro­wa­nych konio­wa­tych” potwier­dza­ją­ce jego pocho­dze­nie wysta­wio­ne i wyda­ne przez sta­cję pro­duk­cji nasie­nia, z któ­rej nasie­nie pocho­dzi lub przez bank nasienia- dys­try­bu­to­ra nasie­nia.
  Właściciel nasie­nia w celu uzy­ska­nia zgo­dy na jego uży­cie musi przed­sta­wić kopię „Świadectwa zdro­wia dla zwie­rząt w han­dlu wewnątrz­w­spól­no­to­wym” lub „świa­dec­twa zoo­tech­nicz­ne­go dla nasie­nia zare­je­stro­wa­nych konio­wa­tych” w dzia­le ksiąg stad­nych i iden­ty­fi­ka­cji PZHK. Po wpro­wa­dze­niu do bazy PZHK infor­ma­cji o ogie­rze i jego nasie­niu OZHK/WZHK może wydać dru­ki zaświad­czeń una­sie­nia­nia.

 3. Zaświadczenie sztucz­ne­go una­sie­nia­nia wyda­je się pod­mio­to­wi dostar­cza­ją­ce­mu nasie­nie czy­li jego wła­ści­cie­lo­wi na pod­sta­wie pisem­ne­go oświad­cze­nia. Świadectwa una­sie­nia­nia wyda­je się na każ­dy rok, ostem­plo­wa­ne pie­cząt­ka roku. Wraz ze sprze­da­żą nasie­nia jego wła­ści­ciel załą­cza do każ­dej par­tii nasie­nia „Świadectwo zdro­wia dla zwie­rząt w han­dlu wewnątrz­w­spól­no­to­wym” lub „Świadectwo zoo­tech­nicz­ne dla nasie­nia zare­je­stro­wa­nych konio­wa­tych”. Zakup każ­dej par­tii nasie­nia musi być zgło­szo­ny poprzez prze­sła­nie kopii „Świadectwa zdro­wia dla zwie­rząt w han­dlu wewnątrz­w­spól­no­to­wym” lub „Świadectwa zoo­tech­nicz­ne­go dla nasie­nia zare­je­stro­wa­nych konio­wa­tych” do Redakcji Ksiąg Stadnych i Identyfikacji PZHK. Uprawniony do doko­ny­wa­nia zabie­gu una­sie­nia­nia po każ­dym zabie­gu wysta­wia zaświad­cze­nie sztucz­ne­go una­sie­nia­nia, a wła­ści­ciel kla­czy prze­ka­zu­je poszcze­gól­ne czę­ści zaświad­cze­nia zgod­nie z prze­zna­cze­niem w ter­mi­nie 3 mie­się­cy po ostat­nim zabie­gu, ale nie póź­niej niż do 31 grud­nia roku na któ­ry wyda­no zaświad­cze­nia.
 4. Klacz pod­da­wa­na zabie­go­wi sztucz­ne­go una­sie­nia­nia musi mieć okre­ślo­ne DNA.
 5. Zaświadczenie una­sie­nia­nia tak jak i świa­dec­twa pokry­cia są dru­ka­mi ści­słe­go zara­cho­wa­nia i mogą być wyda­wa­ne na pod­sta­wie pisem­ne­go oświad­cze­nia /w załączeniu/. W doku­men­ta­cji Związku musi pozo­stać infor­ma­cja dot. licz­by i nume­rów tych doku­men­tów prze­ka­za­nych wła­ści­cie­lom ogie­rów i wła­ści­cie­lom nasie­nia. W przy­pad­ku ogie­rów uży­wa­nych w roz­ro­dzie natu­ral­nym w Polsce, a po zakoń­cze­niu kwa­ran­tan­ny rów­nież do pro­duk­cji nasie­nia w Polsce, w kar­to­te­ce tych ogie­rów w rubry­ce „uwa­gi” wpi­su­je się ilość pozy­ska­ne­go w cią­gu roku nasie­nia tego ogie­ra i licz­bę una­sien­nio­nych kla­czy.
  W przy­pad­ku ogie­rów, któ­re są uży­wa­ne tyl­ko do pro­duk­cji nasie­nia oraz ogie­rów zagra­nicz­nych, któ­rych nasie­nie spro­wa­dzo­no do Polski, po speł­nie­niu wszyst­kich pozo­sta­łych warun­ków, dla tych ogie­rów zakła­da się kar­to­te­ki, a w karie­rze hodow­la­nej wpi­su­je się ilość dawek nasie­nia zaku­pio­ne­go i licz­bę uro­dzo­nych źre­biąt oraz oce­nę tych źre­biąt.
  Zgodnie z &6, ust.4 w/w roz­po­rzą­dze­nia OZHK/WZHK wyda­je tak­że zaświad­cze­nia una­sie­nia­nia dla nasie­nia ogie­rów wpi­sa­nych do ksiąg i reje­strów w UE, dla któ­rych w Polsce nie pro­wa­dzi się ksiąg np. quar­ter hor­se, fry­zy itd.
  W przy­pad­ku nasie­nia ogie­rów, któ­re nie uzy­ska­ły pod­wyż­sze­nia kate­go­rii i zosta­ły wyco­fa­ne z roz­ro­du zgod­nie z pro­gra­mem hodow­la­nym danej rasy, takie nasie­nie nie może być uży­wa­ne w roz­ro­dzie i dla takie­go nasie­nia OZHK/WZHK nie wyda­je zaświad­czeń una­sien­nia­nia.

Dokumentacja dotycząca embriotransferu.

 1. O zamia­rze prze­pro­wa­dze­nie embrio­trans­fe­ru hodow­ca infor­mu­je komi­sję księ­gi stad­nej tej rasy, do któ­rej ma być wpi­sa­ne źre­bię uro­dzo­ne w wyni­ku zasto­so­wa­nia tej meto­dy.
  W tym celu przed­sta­wia: w przy­pad­ku pary rodzi­ciel­skiej nie wpi­sa­nej do ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK doku­men­ty takie jakie obo­wią­zu­ją przy ogie­rach spro­wa­dza­nych z zagra­ni­cy, w przy­pad­ku koni wpi­sa­nych do ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK jedy­nie numer pasz­por­tu bio­lo­gicz­nych rodzi­ców, w przy­pad­ku jed­ne­go z rodzi­ców bio­lo­gicz­nych z zagra­ni­cy – doku­men­ty takie jak zagra­nicz­ne ogie­ry, a dru­gie­go jedy­nie numer pasz­por­tu. Po uzy­ska­niu zgo­dy na uzna­nie pary rodzi­ciel­skiej do roz­ro­du w wła­ści­wej księ­dze stad­nej przez komi­sję księ­gi stad­nej zespół ET doko­nu­ją­cy trans­plan­ta­cji zarod­ka wysta­wia doku­ment han­dlo­wy zawie­ra­ją­cy:
  • dane umoż­li­wia­ją­ce iden­ty­fi­ka­cję daw­ców tego mate­ria­łu,
  • ter­min pobra­nia lub pro­duk­cji tego mate­ria­łu,
  • infor­ma­cje o pro­du­cen­cie i odbior­cy tego mate­ria­łu.

  Jest to „Świadectwo zdro­wia dla zwie­rząt w han­dlu wewnątrz­w­spól­no­to­wym” lub „Świadectwo zoo­tech­nicz­ne dla zarod­ków zare­je­stro­wa­nych konio­wa­tych” oraz „Zaświadczenie o prze­nie­sie­niu zarod­ka”. Jeżeli doko­na­no zaku­pu zarod­ka mro­żo­ne­go to każ­dy taki zaro­dek musi być zaopa­trzo­ny w świa­dec­two zoo­tech­nicz­ne dla zarod­ków zare­je­stro­wa­nych konio­wa­tych. W przy­pad­ku rodzi­ców pocho­dzą­cych z zagra­ni­cy /biologiczni rodzice/ konie te reje­stru­je się i zakła­da kar­to­te­ki w Polskim Związku Hodowców Koni w Redakcji Ksiąg Stadnych. Zarodek pobra­ny w kra­ju musi pocho­dzić od rodzi­ców wpi­sa­nych do ksiąg. Wnioski o doko­na­nie embrio­trans­fe­ru, przed­kła­da się komi­sjom ksiąg stad­nych do 31 stycz­nia roku, w któ­rym zosta­nie wsz­cze­pio­ny zaro­dek kla­czy bior­czy­ni. Identyfikacji koni uro­dzo­nych w wyni­ku embrio­trans­fe­ru doko­nu­ją OZHK/WZHK i one pro­wa­dzą kar­to­te­ki tych koni.
  Jeżeli od tej samej pary rodzi­ciel­skiej doko­na­no prze­nie­sie­nia zarod­ka u tej samej kla­czy bior­czy­ni w kolej­nych latach, to zbie­gi te muszą być odno­to­wa­ne i w kar­to­te­kach gene­tycz­nych rodzi­ców, i u kla­czy bior­czy­ni. Jeżeli zaro­dek tej samej pary rodzi­ciel­skiej wsz­cze­pio­no innej kla­czy to infor­ma­cje o zabie­gu odno­to­wu­je się w zało­żo­nej dla tej kla­czy kar­to­te­ce. „Świadectwo zoo­tech­nicz­ne dla zarod­ków zare­je­stro­wa­nych konio­wa­tych” oraz „Zaświadczenie o prze­nie­sie­niu zarod­ka” przez zespół ET prze­cho­wu­je się w oddziel­nym segre­ga­to­rze.
  W kar­to­te­ce klaczy-dawczyni i w kar­to­te­ce ogiera- daw­cy nasie­nia odno­to­wu­je się fakt pozy­ska­nia zarod­ka, za któ­ry nale­ży uznać datę pobra­nia zarod­ka, a po uro­dze­niu źre­bię­cia datę, oce­nę źre­bię­cia i dal­szą karie­rę. W przy­pad­ku pozy­ska­nia od kla­czy wie­lu zarod­ków, wpi­sać i oce­nić nale­ży całe uro­dzo­ne potom­stwo. W kar­to­te­ce kla­czy bior­czy­ni jak rów­nież w bazie w notat­ni­ku odno­to­wu­je się uro­dze­nie źre­bię­cia i jego oce­nę. W celu unik­nię­cia w spra­woz­daw­czo­ści podwój­ne­go licze­nia uro­dzo­nych źre­biąt, pod uwa­gę bie­rze się jedy­nie wyźre­bie­nia odno­to­wa­ne w kar­to­te­ce daw­czyń.

Hodowca i Jeździec