Hodowla

Zasady dopuszczania ogierów lub ich nasienia, sprowadzonych z zagranicy, do doskonalenia polskich ras półkrwi – małopolskiej

 

„Świadectwo zoo­tech­nicz­ne” – doty­czy nasie­nia ogie­rów zagra­nicz­nych oraz hodow­li kra­jo­wej.

 1. Przy spro­wa­dza­niu ogie­ra z zagra­ni­cy obo­wią­zu­je nastę­pu­ją­ca pro­ce­du­ra:
  Przyszły posia­dacz ogie­ra winien uzy­skać doku­ment z PZHKz infor­ma­cją o moż­li­wo­ści dopusz­cze­nia dane­go ogie­ra do dosko­na­le­nia polskich(ej) ras(y) pół­krwi. Aby taki doku­ment otrzy­mać, nale­ży przed­sta­wić w PZHK:
  • ofi­cjal­ny wynik wła­ści­wej (nie wstęp­nej !) pró­by użyt­ko­wo­ści ogie­ra – doty­czy ogie­rów do 6‐ego roku życia.
   W przy­pad­ku ogie­rów spro­wa­dza­nych z Niemiec, za wła­ści­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści uzna­je się pró­bę po 70‐dniowym tre­nin­gu sta­cjo­nar­nym (HLP). Próbę tę ogie­ry muszą ukoń­czyć z wyni­kiem min. 120 pkt. jed­ne­go z trzech indek­sów: ogól­ne­go, sko­ko­we­go lub ujeż­dże­nio­we­go. Ogiery hodow­li nie­miec­kiej, któ­re ukoń­czy­ły pró­bę użyt­ko­wo­ści po 30‐dniowym teście, muszą potwier­dzić swo­ją war­tość, kwa­li­fi­ku­jąc się do Mistrzostw Niemiec Młodych Koni bądź zda­jąc odpo­wied­nią pró­bę użyt­ko­wo­ści w Polsce;
  • zaświad­cze­nie z wła­ści­we­go związ­ku hodow­la­ne­go z infor­ma­cją o prze­bie­gu karie­ry hodow­la­nej i spor­to­wej ogie­ra (ilość i jakość potom­stwa, wyni­ki w spo­rcie jeź­dziec­kim) – doty­czy ogie­rów 7‐letnich i star­szych;
  • ogie­ry hodow­li zagra­nicz­nej, któ­re są pod­da­wa­ne pró­bie dziel­no­ści w Polsce, aby zostać wpi­sa­ne do pol­skiej księ­gi stad­nej muszą ukoń­czyć tę pró­bę z wyni­kiem min. 120 pkt. indek­su ogól­ne­go – doty­czy 3‐ i 4‐letnich ogie­rów, któ­re nie zda­wa­ły pró­by dziel­no­ści zagra­ni­cą;
  • ofi­cjal­ny doku­ment z wła­ści­we­go związ­ku hodow­la­ne­go z infor­ma­cją o dopusz­cze­niu ogie­ra do roz­ro­du w danym kra­ju;
  • cer­ty­fi­kat badań grup krwi lub DNA wyko­na­nych za gra­ni­cą, zaświad­cze­nie o wyko­na­niu badań grup krwi lub DNA w Polsce wyda­ne przez labo­ra­to­rium w Poznaniu lub Chorzelowie;
  • kse­ro­ko­pię pasz­por­tu poświad­czo­ną za zgod­ność z ory­gi­na­łem przez OZHK/WZHK;
  • pismo z wła­ści­we­go OZHK/WZHK z poda­niem boni­ta­cji ogie­ra.

  Zarząd PZHK wpro­wa­dził opła­tę za roz­pa­trze­nie przez Komisje ksiąg stad­nych wnio­sków o uzna­nie ogie­rów spro­wa­dzo­nych z zagra­ni­cy, a zgło­szo­ne­go po 31 stycz­nia. Opłata ta w wyso­ko­ści 1000 zło­tych obo­wią­zu­je od roku 2008 roku.

 2. Przy spro­wa­dza­niu nasie­nia ogie­ra obo­wią­zu­je nastę­pu­ją­ca pro­ce­du­ra:
  Przyszły posia­dacz nasie­nia ogie­ra winien uzy­skać doku­ment z PZHK z infor­ma­cją o moż­li­wo­ści dopusz­cze­nia nasie­nia dane­go ogie­ra do dosko­na­le­nia polskich(ej) ras(y) pół­krwi. Aby taki doku­ment otrzy­mać, nale­ży przed­sta­wić w PZHK:
  • ofi­cjal­ny wynik wła­ści­wej (nie wstęp­nej !) pró­by użyt­ko­wo­ści ogie­ra – doty­czy ogie­rów (daw­ców nasie­nia) do 6‐ego roku życia.
   W przy­pad­ku ogie­rów spro­wa­dza­nych z Niemiec za wła­ści­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści uzna­je się pró­bę po 70‐dniowym tre­nin­gu sta­cjo­nar­nym (HLP). Próbę tę ogie­ry muszą ukoń­czyć z wyni­kiem min. 120 pkt. jed­ne­go z trzech indek­sów: ogól­ne­go, sko­ko­we­go lub ujeż­dże­nio­we­go. Ogiery hodow­li nie­miec­kiej, któ­re ukoń­czy­ły pró­bę użyt­ko­wo­ści po 30‐dniowym teście, muszą potwier­dzić swo­ją war­tość, kwa­li­fi­ku­jąc się do Mistrzostw Niemiec Młodych Koni bądź zda­jąc odpo­wied­nią pró­bę użyt­ko­wo­ści w Polsce;
  • zaświad­cze­nie z wła­ści­we­go związ­ku hodow­la­ne­go z infor­ma­cją o prze­bie­gu karie­ry hodow­la­nej i spor­to­wej ogie­ra (ilość i jakość potom­stwa, wyni­ki w spo­rcie jeź­dziec­kim) – doty­czy ogie­rów 7‐letnich i star­szych;
  • ofi­cjal­ny doku­ment z wła­ści­we­go związ­ku hodow­la­ne­go z infor­ma­cją o dopusz­cze­niu ogie­ra do roz­ro­du w danym kra­ju, zawie­ra­ją­cy rodo­wód do trze­cie­go poko­le­nia;
  • cer­ty­fi­kat badań grup krwi lub DNA wyko­na­nych za gra­ni­cą.
 3. Przy spro­wa­dza­niu kla­czy z zagra­ni­cy obo­wią­zu­je nastę­pu­ją­ca pro­ce­du­ra:
  Właściciel kla­czy winien przed­sta­wić we wła­ści­wym OZHK/WZHK nastę­pu­ją­ce doku­men­ty:
  • pasz­port kla­czy wyda­ny przez zwią­zek hodow­la­ny wraz z opi­sem słow­nym i gra­ficz­nym oraz adno­ta­cją o zmia­nie wła­ści­cie­la na pol­skie­go obywatela.W przy­pad­ku bra­ku w pasz­por­cie adno­ta­cji o pol­skim wła­ści­cie­lu, adno­ta­cji takiej może doko­nać OZHK/WZHK na pod­sta­wie ory­gi­na­łu umo­wy kupna‐sprzedaży, bądź kse­ro­ko­pii takiej umo­wy poświad­czo­nej za zgod­ność z oryginałem.Ta sama pro­ce­du­ra obo­wią­zu­je przy dzier­ża­wie kla­czy;
  • cer­ty­fi­kat badań grup krwi lub DNA wyko­na­nych za gra­ni­cą;
  • zaświad­cze­nie o wyko­na­niu badań grup krwi lub DNA w Polsce wyda­ne przez labo­ra­to­rium w Poznaniu lub Chorzelowie.
 4. Przy spro­wa­dza­niu kla­czy zaźre­bio­nej ogie­rem zagra­nicz­nym obo­wią­zu­je nastę­pu­ją­ca pro­ce­du­ra:
  Właściciel kla­czy winien przed­sta­wić we wła­ści­wym OZHK/WZHK nastę­pu­ją­ce doku­men­ty:
  • pasz­port kla­czy wyda­ny przez zwią­zek hodow­la­ny wraz z opi­sem słow­nym i gra­ficz­nym oraz adno­ta­cją o zmia­nie wła­ści­cie­la na pol­skie­go obywatela.W przy­pad­ku bra­ku w pasz­por­cie adno­ta­cji o pol­skim wła­ści­cie­lu, adno­ta­cji takiej może doko­nać OZHK/WZHK na pod­sta­wie ory­gi­na­łu umo­wy kupna‐sprzedaży bądź kse­ro­ko­pii takiej umo­wy poświad­czo­nej za zgod­ność z oryginałem.Ta sama pro­ce­du­ra obo­wią­zu­je przy dzier­ża­wie kla­czy;
  • cer­ty­fi­kat badań grup krwi lub DNA kla­czy wyko­na­nych za gra­ni­cą;
  • zaświad­cze­nie o wyko­na­niu badań grup krwi lub DNA kla­czy w Polsce wyda­ne przez labo­ra­to­rium w Poznaniu lub Chorzelowie.

  Właściciel kla­czy winien otrzy­mać z PZHK doku­ment stwier­dza­ją­cy, że ogier (nasie­nie), któ­rym zosta­ła pokry­ta (una­sien­nio­na) dana klacz, może być dopusz­czo­ny do dosko­na­le­nia polskich(ej) ras(y) pół­krwi. Wszystkie wyma­ga­ne doku­men­ty doty­czą­ce ogiera/nasienia ogie­ra (patrz wyżej – roz­dział I /II) win­ny tra­fić do PZHK, któ­ry wysta­wia doku­ment z pozy­tyw­ną lub nega­tyw­ną odpo­wie­dzią o moż­li­wo­ści wpi­sa­nia potom­stwa do pol­skich ksiąg stad­nych.

 5. W przy­pad­ku wysła­nia kla­czy wpi­sa­nej do pol­skich ksiąg stad­nych do sta­nów­ki (una­sien­nia­nia) ogie­rem zagra­nicz­nym, wła­ści­ciel kla­czy winien otrzy­mać z PZHK doku­ment stwier­dza­ją­cy, że ogier (nasie­nie), któ­rym będzie pokry­ta (una­sien­nio­na) dana klacz, może być dopusz­czo­ny do dosko­na­le­nia polskich(ej) ras(y) pół­krwi. Wszystkie wyma­ga­ne doku­men­ty doty­czą­ce ogiera/nasienia ogie­ra (patrz wyżej – roz­dział I /II) win­ny tra­fić do PZHK, któ­ry wysta­wia doku­ment z pozy­tyw­ną lub nega­tyw­ną odpo­wie­dzią o moż­li­wo­ści wpi­sa­nia potom­stwa do pol­skich ksiąg stad­nych.
Hodowca i Jeździec