Hodowla

Zasady dopuszczania ogierów lub ich nasienia, sprowadzonych z zagranicy, do doskonalenia polskich ras półkrwi – wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi

 

“Świadectwo zootechniczne” – dotyczy nasienia ogierów zagranicznych oraz hodowli krajowej.

 1. Przy sprowadzaniu ogiera (nasienia) z zagranicy obowiązuje następująca procedura:
  Przyszły posiadacz ogiera winien uzyskać dokument z PZHK z informacją o możliwości dopuszczenia danego ogiera do doskonalenia polskich(ej) ras(y) półkrwi.
  Dokument wyrażający zgodę na użycie w rasie sp i wlkp jest wydawany przez Polski Związek Hodowców Koni i na tej podstawie OZHK/WZHK wpisują ogiera do księgi.

  1. Ogier hodowli niemieckiej w wieku od 33 do 36 miesięcy, który nie zdawał próby użytkowości w kraju urodzenia lub pochodzenia, ale został dopuszczony do rozpłodu przez wiodące niemieckie związki hodowlane może zostać wpisany do księgi sp i warunkowo dopuszczony do rozpłodu w rasach sp i wlkp. Za wiodące niemieckie związki hodowlane uznajemy te, które w ostatnich trzech latach zajmowały lokaty 1-3 w oficjalnych rankingach WBFSH, w dyscyplinach: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody i WKKW. Rankingi te są publikowane pod koniec każdego roku przez WBFSH. Na przykład – gdy hodowca wystąpi o uznanie młodego, niemieckiego ogiera między 1.10.2010 a 31 stycznia 2011 to będą brane pod uwagę wyniki rankingów WBFSH z lat: 2010, 2009 i 2008.
   Ogier taki może pokryć 25 klaczy do końca roku kalendarzowego, w którym został wpisany do polskiej księgi i dopuszczony warunkowo do rozrodu. Dalsze użytkowanie rozpłodowe będzie możliwe tylko wówczas, gdy ogier zda z wynikiem pozytywnym jeden z wariantów oceny wartości użytkowej przewidziany w programie hodowlanym. Ten przepis dotyczy także nasienia pochodzącego od ogierów hodowli zagranicznej spełniających powyższe wymagania. W powyższym przypadku właściciel nie musi przedstawiać w biurze PZHK zaświadczenia, że ogier jest wolny od porażenia krtani. Bonitacji takiego ogiera dokonuje kierownik OZHK/WZHK.
  2. Ogier hodowli niemieckiej w wieku od 3 do 6 lat (bądź nasienie), który zdał właściwą próbę użytkowości w kraju urodzenia lub pochodzenia i na tej podstawie został dopuszczony do rozrodu, może uzyskać w Polsce wpis do księgi na podstawie wyników próby dzielności. Za właściwą próbę użytkowości uznaje się próbę po 70-dniowym treningu stacjonarnym. Próbę tę ogiery muszą ukończyć z wynikiem min. 120 pkt. indeksu ogólnego, skokowego lub ujeżdżeniowego. Ogiery hodowli niemieckiej, które ukończyły próbę użytkowości po 30 dniowym teście, muszą potwierdzić swoją wartość kwalifikując się do Mistrzostw Niemiec Młodych Koni, bądź zdając odpowiednią próbę użytkowości w Polsce. Jeżeli ogier w tym przedziale wiekowym posiada aktualną licencję na dany rok wydaną przez wiodące niemieckie księgi hodowlane, które w ostatnich trzech latach zajmowały lokaty 1-3 w oficjalnych rankingach WBFSH, w dyscyplinach: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody i WKKW, może zostać zbonitowany przez kierownika OZHK/WZHK oraz nie legitymować się badaniem w kierunku porażenia krtani.
  3. Ogier innej rasy w wieku od 3 do 6 lat (bądź nasienie) wpisany do ksiąg, które w trzech ostatnich latach zajmowały lokaty 1-3 w rankingach WBFSH w dyscyplinach: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody i WKKW, aby został dopuszczony do rozrodu w księgach sp i wlkp musi posiadać aktualną – na ten sezon – licencję związku hodowlanego, w którym został uznany.
   Informacja o uznaniu musi pochodzić ze związku hodowlanego, w którym ogier został dopuszczony do rozrodu. Ogier taki musi zostać zbonitowany przez kierownika OZHK/WZHK i nie musi zostać poddany badaniu na porażenie krtani.
  4. W przypadku ogiera w wieku 3-6 lat (bądź jego nasienia) wpisanego do innych ksiąg niż te zajmujące miejsca 1-3 w rankingu WBFSH (ale księga do której został wpisany ten ogier musi być członkiem WBFSH), wniosek o dopuszczenie do rozrodu jest każdorazowo rozpatrywany przez Komisję Księgi Stadnej. Ogier taki musi legitymować się aktualną licencją wydaną przez związek, w którym został uznany, a także musi zostać zbonitowany przez Komisję Oceniającą lub Kwalifikującą Ogiery do ZT. W takim przypadku ogier musi zostać poddany badaniu w kierunku porażenia krtani.
  5. Ogier w wieku od 7 lat do 13 lat (bądź nasienie) sprowadzony z zagranicy może być dopuszczony do rozrodu w rasach sp i wlkp pod warunkiem, że spełnia wymagania kategorii B obowiązującej w programie hodowlanym koni rasy sp i wlkp (punkty hodowlane przyznaje się tylko za potomstwo wpisane do ksiąg). Wszystkie informacje hodowlano-sportowe winny być potwierdzone odpowiednio przez dany związek hodowlany lub Federację Jeździecką. W powyższym przypadku właściciel nie musi przedstawiać w biurze PZHK zaświadczenia, że ogier jest wolny od porażenia krtani, a bonitacji dokonuje kierownik OZHK/WZHK.
  6. Ogier w wieku powyżej 13 lat może zostać dopuszczony do rozrodu w rasie sp i wlkp pod warunkiem, że spełnia wymagania kategorii A (punkty hodowlane przyznaje się tylko za potomstwo wpisane do ksiąg). Wszystkie dane hodowlano-sportowe winny być potwierdzone przez dany związek hodowlany lub Federację Jeździecką. Nie obowiązuje badanie w kierunku porażenia krtani, a bonitacji dokonuje kierownik OZHK/WZHK. Dokument wyrażający zgodę na użycie w rasie sp i wlkp jest wydawany przez Polski Związek Hodowców Koni i na tej podstawie OZHK/WZHK wpisują ogiera do księgi.
  7. W przypadku wątpliwości, decyzję o użyciu ogiera (bądź jego nasienia) w hodowli koni rasy sp i wlkp podejmują Komisje Ksiąg Stadnych.
  8. Ogier hodowli zagranicznej, który ma otrzymać zgodę na dopuszczenie do użycia w rozrodzie musi mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach. Pochodzenie potwierdza się na podstawie badań markerów genetycznych ogiera i jego rodziców. PZHK upoważnił do wykonywania badań dwa laboratoria: w Poznaniu i Chorzelowie. Do PZHK należy dostarczyć także kserokopię paszportu z datą urodzenia, rodowodem oraz opisem. W przypadku nasienia właściciel zobowiązany jest do przedstawienia w biurze PZHK certyfikatu badań DNA.

  RANKINGI WBFSH

  2013
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. KWPN 1. KWPN 1. ISH**
  2. Zw. Hanowerski 2. Zw. Holsztyński 2. Selle François
  3. Zw. Westfalski 3. BWP*** 3. Zw. Hanowerski
  2012
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. KWPN 1. Zw. Holsztyński 1. ISH**
  2. Zw. Hanowerski 2. KWPN 2. Zw. Hanowerski
  3. Zw. Westfalski 3. Selle François 3. Zw. Holsztyński
  2011
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. KWPN 1. KWPN 1. Selle François
  2. Zw. Hanowerski 2. Zw. Holsztyński 2. Zw. Hanowerski
  3. DWB* 3. Selle François 3. ISH**
  2010
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. KWPN 1. KWPN 1. Zw. Hanowerski
  2. Zw. Hanowerski 2. Zw. Holsztyński 2. ISH**
  3. DWB* 3. Selle François 3. Selle François
  2009
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. KWPN 1. KWPN 1. ISH**
  2. Zw. Hanowerski 2. Selle François 2. Zw. Hanowerski
  3. DWB* 3. Zw. Holsztyński 3. Selle François
  2008
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. Zw. Hanowerski 1. KWPN 1. ISH**
  2. KWPN 2. Zw. Westfalski 2. Selle François
  3. DWB* 3. Zw. Holsztyński 3. Zw. Hanowerski

  * DWB – Danish Warmblood Society- Duński Związek Hodowców Koni
  ** ISH – Irish Sport Horse – Irlandzki Koń Sportowy
  *** BWP – Belgian Warmblood – Belgijski Koń Gorącokrwisty
  Zarząd PZHK wprowadził opłatę za rozpatrzenie przez Komisje ksiąg stadnych wniosków o uznanie ogierów sprowadzonych z zagranicy, a zgłoszonego po 31 stycznia. Opłata ta w wysokości 1000 złotych obowiązuje od roku 2008 roku.

 2. Przy sprowadzaniu klaczy z zagranicy obowiązuje następująca procedura:
  Właściciel klaczy winien przedstawić we właściwym OZHK/WZHK następujące dokumenty:

  • paszport klaczy wydany przez związek hodowlany wraz z opisem słownym i graficznym oraz adnotacją o zmianie właściciela na polskiego obywatela.W przypadku braku w paszporcie adnotacji o polskim właścicielu, adnotacji takiej może dokonać OZHK/WZHK na podstawie oryginału umowy kupna-sprzedaży, bądź kserokopii takiej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem.Ta sama procedura obowiązuje przy dzierżawie klaczy;
  • certyfikat badań grup krwi lub DNA wykonanych za granicą;
  • zaświadczenie o wykonaniu badań grup krwi lub DNA w Polsce wydane przez laboratorium w Poznaniu lub Chorzelowie.
 3. Przy sprowadzaniu klaczy zaźrebionej ogierem zagranicznym obowiązuje następująca procedura:
  Właściciel klaczy winien przedstawić we właściwym OZHK/WZHK następujące dokumenty:

  • paszport klaczy wydany przez związek hodowlany wraz z opisem słownym i graficznym oraz adnotacją o zmianie właściciela na polskiego obywatela.W przypadku braku w paszporcie adnotacji o polskim właścicielu, adnotacji takiej może dokonać OZHK/WZHK na podstawie oryginału umowy kupna-sprzedaży bądź kserokopii takiej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem.Ta sama procedura obowiązuje przy dzierżawie klaczy;
  • certyfikat badań grup krwi lub DNA klaczy wykonanych za granicą;
  • zaświadczenie o wykonaniu badań grup krwi lub DNA klaczy w Polsce wydane przez laboratorium w Poznaniu lub Chorzelowie.

  Właściciel klaczy winien otrzymać z PZHK dokument stwierdzający, że ogier (nasienie), którym została pokryta (unasienniona) dana klacz, może być dopuszczony do doskonalenia polskich(ej) ras(y) półkrwi. Wszystkie wymagane dokumenty dotyczące ogiera/nasienia ogiera (patrz wyżej – rozdział I /II) winny trafić do PZHK, który wystawia dokument z pozytywną lub negatywną odpowiedzią o możliwości wpisania potomstwa do polskich ksiąg stadnych.

 4. W przypadku wysłania klaczy wpisanej do polskich ksiąg stadnych do stanówki (unasienniania) ogierem zagranicznym, właściciel klaczy winien otrzymać z PZHK dokument stwierdzający, że ogier (nasienie), którym będzie pokryta (unasienniona) dana klacz, może być dopuszczony do doskonalenia polskich(ej) ras(y) półkrwi. Wszystkie wymagane dokumenty dotyczące ogiera/nasienia ogiera (patrz wyżej – rozdział I /II) winny trafić do PZHK, który wystawia dokument z pozytywną lub negatywną odpowiedzią o możliwości wpisania potomstwa do polskich ksiąg stadnych.
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec