Hodowla

Zasady dopuszczania ogierów lub ich nasienia, sprowadzonych z zagranicy, do doskonalenia polskich ras półkrwi – wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi

 

„Świadectwo zoo­tech­nicz­ne” – doty­czy nasie­nia ogie­rów zagra­nicz­nych oraz hodow­li kra­jo­wej.

 1. Przy spro­wa­dza­niu ogie­ra (nasie­nia) z zagra­ni­cy obo­wią­zu­je nastę­pu­ją­ca pro­ce­du­ra:
  Przyszły posia­dacz ogie­ra winien uzy­skać doku­ment z PZHK z infor­ma­cją o moż­li­wo­ści dopusz­cze­nia dane­go ogie­ra do dosko­na­le­nia polskich(ej) ras(y) pół­krwi.
  Dokument wyra­ża­ją­cy zgo­dę na uży­cie w rasie sp i wlkp jest wyda­wa­ny przez Polski Związek Hodowców Koni i na tej pod­sta­wie OZHK/WZHK wpi­su­ją ogie­ra do księ­gi.
  1. Ogier hodow­li nie­miec­kiej w wie­ku od 33 do 36 mie­się­cy, któ­ry nie zda­wał pró­by użyt­ko­wo­ści w kra­ju uro­dze­nia lub pocho­dze­nia, ale został dopusz­czo­ny do roz­pło­du przez wio­dą­ce nie­miec­kie związ­ki hodow­la­ne może zostać wpi­sa­ny do księ­gi sp i warun­ko­wo dopusz­czo­ny do roz­pło­du w rasach sp i wlkp. Za wio­dą­ce nie­miec­kie związ­ki hodow­la­ne uzna­je­my te, któ­re w ostat­nich trzech latach zaj­mo­wa­ły loka­ty 1 – 3 w ofi­cjal­nych ran­kin­gach WBFSH, w dys­cy­pli­nach: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy i WKKW. Rankingi te są publi­ko­wa­ne pod koniec każ­de­go roku przez WBFSH. Na przy­kład – gdy hodow­ca wystą­pi o uzna­nie mło­de­go, nie­miec­kie­go ogie­ra mię­dzy 1.10.2010 a 31 stycz­nia 2011 to będą bra­ne pod uwa­gę wyni­ki ran­kin­gów WBFSH z lat: 2010, 2009 i 2008.
   Ogier taki może pokryć 25 kla­czy do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym został wpi­sa­ny do pol­skiej księ­gi i dopusz­czo­ny warun­ko­wo do roz­ro­du. Dalsze użyt­ko­wa­nie roz­pło­do­we będzie moż­li­we tyl­ko wów­czas, gdy ogier zda z wyni­kiem pozy­tyw­nym jeden z warian­tów oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej prze­wi­dzia­ny w pro­gra­mie hodow­la­nym. Ten prze­pis doty­czy tak­że nasie­nia pocho­dzą­ce­go od ogie­rów hodow­li zagra­nicz­nej speł­nia­ją­cych powyż­sze wyma­ga­nia. W powyż­szym przy­pad­ku wła­ści­ciel nie musi przed­sta­wiać w biu­rze PZHK zaświad­cze­nia, że ogier jest wol­ny od pora­że­nia krta­ni. Bonitacji takie­go ogie­ra doko­nu­je kie­row­nik OZHK/WZHK.
  2. Ogier hodow­li nie­miec­kiej w wie­ku od 3 do 6 lat (bądź nasie­nie), któ­ry zdał wła­ści­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści w kra­ju uro­dze­nia lub pocho­dze­nia i na tej pod­sta­wie został dopusz­czo­ny do roz­ro­du, może uzy­skać w Polsce wpis do księ­gi na pod­sta­wie wyni­ków pró­by dziel­no­ści. Za wła­ści­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści uzna­je się pró­bę po 70‐dniowym tre­nin­gu sta­cjo­nar­nym. Próbę tę ogie­ry muszą ukoń­czyć z wyni­kiem min. 120 pkt. indek­su ogól­ne­go, sko­ko­we­go lub ujeż­dże­nio­we­go. Ogiery hodow­li nie­miec­kiej, któ­re ukoń­czy­ły pró­bę użyt­ko­wo­ści po 30 dnio­wym teście, muszą potwier­dzić swo­ją war­tość kwa­li­fi­ku­jąc się do Mistrzostw Niemiec Młodych Koni, bądź zda­jąc odpo­wied­nią pró­bę użyt­ko­wo­ści w Polsce. Jeżeli ogier w tym prze­dzia­le wie­ko­wym posia­da aktu­al­ną licen­cję na dany rok wyda­ną przez wio­dą­ce nie­miec­kie księ­gi hodow­la­ne, któ­re w ostat­nich trzech latach zaj­mo­wa­ły loka­ty 1 – 3 w ofi­cjal­nych ran­kin­gach WBFSH, w dys­cy­pli­nach: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy i WKKW, może zostać zbo­ni­to­wa­ny przez kie­row­ni­ka OZHK/WZHK oraz nie legi­ty­mo­wać się bada­niem w kie­run­ku pora­że­nia krta­ni.
  3. Ogier innej rasy w wie­ku od 3 do 6 lat (bądź nasie­nie) wpi­sa­ny do ksiąg, któ­re w trzech ostat­nich latach zaj­mo­wa­ły loka­ty 1 – 3 w ran­kin­gach WBFSH w dys­cy­pli­nach: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy i WKKW, aby został dopusz­czo­ny do roz­ro­du w księ­gach sp i wlkp musi posia­dać aktu­al­ną – na ten sezon – licen­cję związ­ku hodow­la­ne­go, w któ­rym został uzna­ny.
   Informacja o uzna­niu musi pocho­dzić ze związ­ku hodow­la­ne­go, w któ­rym ogier został dopusz­czo­ny do roz­ro­du. Ogier taki musi zostać zbo­ni­to­wa­ny przez kie­row­ni­ka OZHK/WZHK i nie musi zostać pod­da­ny bada­niu na pora­że­nie krta­ni.
  4. W przy­pad­ku ogie­ra w wie­ku 3 – 6 lat (bądź jego nasie­nia) wpi­sa­ne­go do innych ksiąg niż te zaj­mu­ją­ce miej­sca 1 – 3 w ran­kin­gu WBFSH (ale księ­ga do któ­rej został wpi­sa­ny ten ogier musi być człon­kiem WBFSH), wnio­sek o dopusz­cze­nie do roz­ro­du jest każ­do­ra­zo­wo roz­pa­try­wa­ny przez Komisję Księgi Stadnej. Ogier taki musi legi­ty­mo­wać się aktu­al­ną licen­cją wyda­ną przez zwią­zek, w któ­rym został uzna­ny, a tak­że musi zostać zbo­ni­to­wa­ny przez Komisję Oceniającą lub Kwalifikującą Ogiery do ZT. W takim przy­pad­ku ogier musi zostać pod­da­ny bada­niu w kie­run­ku pora­że­nia krta­ni.
  5. Ogier w wie­ku od 7 lat do 13 lat (bądź nasie­nie) spro­wa­dzo­ny z zagra­ni­cy może być dopusz­czo­ny do roz­ro­du w rasach sp i wlkp pod warun­kiem, że speł­nia wyma­ga­nia kate­go­rii B obo­wią­zu­ją­cej w pro­gra­mie hodow­la­nym koni rasy sp i wlkp (punk­ty hodow­la­ne przy­zna­je się tyl­ko za potom­stwo wpi­sa­ne do ksiąg). Wszystkie infor­ma­cje hodowlano‐sportowe win­ny być potwier­dzo­ne odpo­wied­nio przez dany zwią­zek hodow­la­ny lub Federację Jeździecką. W powyż­szym przy­pad­ku wła­ści­ciel nie musi przed­sta­wiać w biu­rze PZHK zaświad­cze­nia, że ogier jest wol­ny od pora­że­nia krta­ni, a boni­ta­cji doko­nu­je kie­row­nik OZHK/WZHK.
  6. Ogier w wie­ku powy­żej 13 lat może zostać dopusz­czo­ny do roz­ro­du w rasie sp i wlkp pod warun­kiem, że speł­nia wyma­ga­nia kate­go­rii A (punk­ty hodow­la­ne przy­zna­je się tyl­ko za potom­stwo wpi­sa­ne do ksiąg). Wszystkie dane hodowlano‐sportowe win­ny być potwier­dzo­ne przez dany zwią­zek hodow­la­ny lub Federację Jeździecką. Nie obo­wią­zu­je bada­nie w kie­run­ku pora­że­nia krta­ni, a boni­ta­cji doko­nu­je kie­row­nik OZHK/WZHK. Dokument wyra­ża­ją­cy zgo­dę na uży­cie w rasie sp i wlkp jest wyda­wa­ny przez Polski Związek Hodowców Koni i na tej pod­sta­wie OZHK/WZHK wpi­su­ją ogie­ra do księ­gi.
  7. W przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści, decy­zję o uży­ciu ogie­ra (bądź jego nasie­nia) w hodow­li koni rasy sp i wlkp podej­mu­ją Komisje Ksiąg Stadnych.
  8. Ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­ry ma otrzy­mać zgo­dę na dopusz­cze­nie do uży­cia w roz­ro­dzie musi mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie po oboj­gu rodzi­cach. Pochodzenie potwier­dza się na pod­sta­wie badań mar­ke­rów gene­tycz­nych ogie­ra i jego rodzi­ców. PZHK upo­waż­nił do wyko­ny­wa­nia badań dwa labo­ra­to­ria: w Poznaniu i Chorzelowie. Do PZHK nale­ży dostar­czyć tak­że kse­ro­ko­pię pasz­por­tu z datą uro­dze­nia, rodo­wo­dem oraz opi­sem. W przy­pad­ku nasie­nia wła­ści­ciel zobo­wią­za­ny jest do przed­sta­wie­nia w biu­rze PZHK cer­ty­fi­ka­tu badań DNA.

  RANKINGI WBFSH

  2013
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. KWPN 1. KWPN 1. ISH**
  2. Zw. Hanowerski 2. Zw. Holsztyński 2. Selle François
  3. Zw. Westfalski 3. BWP*** 3. Zw. Hanowerski
  2012
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. KWPN 1. Zw. Holsztyński 1. ISH**
  2. Zw. Hanowerski 2. KWPN 2. Zw. Hanowerski
  3. Zw. Westfalski 3. Selle François 3. Zw. Holsztyński
  2011
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. KWPN 1. KWPN 1. Selle François
  2. Zw. Hanowerski 2. Zw. Holsztyński 2. Zw. Hanowerski
  3. DWB* 3. Selle François 3. ISH**
  2010
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. KWPN 1. KWPN 1. Zw. Hanowerski
  2. Zw. Hanowerski 2. Zw. Holsztyński 2. ISH**
  3. DWB* 3. Selle François 3. Selle François
  2009
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. KWPN 1. KWPN 1. ISH**
  2. Zw. Hanowerski 2. Selle François 2. Zw. Hanowerski
  3. DWB* 3. Zw. Holsztyński 3. Selle François
  2008
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. Zw. Hanowerski 1. KWPN 1. ISH**
  2. KWPN 2. Zw. Westfalski 2. Selle François
  3. DWB* 3. Zw. Holsztyński 3. Zw. Hanowerski

  * DWB – Danish Warmblood Society‐ Duński Związek Hodowców Koni
  ** ISH – Irish Sport Horse – Irlandzki Koń Sportowy
  *** BWP – Belgian Warmblood – Belgijski Koń Gorącokrwisty
  Zarząd PZHK wpro­wa­dził opła­tę za roz­pa­trze­nie przez Komisje ksiąg stad­nych wnio­sków o uzna­nie ogie­rów spro­wa­dzo­nych z zagra­ni­cy, a zgło­szo­ne­go po 31 stycz­nia. Opłata ta w wyso­ko­ści 1000 zło­tych obo­wią­zu­je od roku 2008 roku.

 2. Przy spro­wa­dza­niu kla­czy z zagra­ni­cy obo­wią­zu­je nastę­pu­ją­ca pro­ce­du­ra:
  Właściciel kla­czy winien przed­sta­wić we wła­ści­wym OZHK/WZHK nastę­pu­ją­ce doku­men­ty:
  • pasz­port kla­czy wyda­ny przez zwią­zek hodow­la­ny wraz z opi­sem słow­nym i gra­ficz­nym oraz adno­ta­cją o zmia­nie wła­ści­cie­la na pol­skie­go obywatela.W przy­pad­ku bra­ku w pasz­por­cie adno­ta­cji o pol­skim wła­ści­cie­lu, adno­ta­cji takiej może doko­nać OZHK/WZHK na pod­sta­wie ory­gi­na­łu umo­wy kupna‐sprzedaży, bądź kse­ro­ko­pii takiej umo­wy poświad­czo­nej za zgod­ność z oryginałem.Ta sama pro­ce­du­ra obo­wią­zu­je przy dzier­ża­wie kla­czy;
  • cer­ty­fi­kat badań grup krwi lub DNA wyko­na­nych za gra­ni­cą;
  • zaświad­cze­nie o wyko­na­niu badań grup krwi lub DNA w Polsce wyda­ne przez labo­ra­to­rium w Poznaniu lub Chorzelowie.
 3. Przy spro­wa­dza­niu kla­czy zaźre­bio­nej ogie­rem zagra­nicz­nym obo­wią­zu­je nastę­pu­ją­ca pro­ce­du­ra:
  Właściciel kla­czy winien przed­sta­wić we wła­ści­wym OZHK/WZHK nastę­pu­ją­ce doku­men­ty:
  • pasz­port kla­czy wyda­ny przez zwią­zek hodow­la­ny wraz z opi­sem słow­nym i gra­ficz­nym oraz adno­ta­cją o zmia­nie wła­ści­cie­la na pol­skie­go obywatela.W przy­pad­ku bra­ku w pasz­por­cie adno­ta­cji o pol­skim wła­ści­cie­lu, adno­ta­cji takiej może doko­nać OZHK/WZHK na pod­sta­wie ory­gi­na­łu umo­wy kupna‐sprzedaży bądź kse­ro­ko­pii takiej umo­wy poświad­czo­nej za zgod­ność z oryginałem.Ta sama pro­ce­du­ra obo­wią­zu­je przy dzier­ża­wie kla­czy;
  • cer­ty­fi­kat badań grup krwi lub DNA kla­czy wyko­na­nych za gra­ni­cą;
  • zaświad­cze­nie o wyko­na­niu badań grup krwi lub DNA kla­czy w Polsce wyda­ne przez labo­ra­to­rium w Poznaniu lub Chorzelowie.

  Właściciel kla­czy winien otrzy­mać z PZHK doku­ment stwier­dza­ją­cy, że ogier (nasie­nie), któ­rym zosta­ła pokry­ta (una­sien­nio­na) dana klacz, może być dopusz­czo­ny do dosko­na­le­nia polskich(ej) ras(y) pół­krwi. Wszystkie wyma­ga­ne doku­men­ty doty­czą­ce ogiera/nasienia ogie­ra (patrz wyżej – roz­dział I /II) win­ny tra­fić do PZHK, któ­ry wysta­wia doku­ment z pozy­tyw­ną lub nega­tyw­ną odpo­wie­dzią o moż­li­wo­ści wpi­sa­nia potom­stwa do pol­skich ksiąg stad­nych.

 4. W przy­pad­ku wysła­nia kla­czy wpi­sa­nej do pol­skich ksiąg stad­nych do sta­nów­ki (una­sien­nia­nia) ogie­rem zagra­nicz­nym, wła­ści­ciel kla­czy winien otrzy­mać z PZHK doku­ment stwier­dza­ją­cy, że ogier (nasie­nie), któ­rym będzie pokry­ta (una­sien­nio­na) dana klacz, może być dopusz­czo­ny do dosko­na­le­nia polskich(ej) ras(y) pół­krwi. Wszystkie wyma­ga­ne doku­men­ty doty­czą­ce ogiera/nasienia ogie­ra (patrz wyżej – roz­dział I /II) win­ny tra­fić do PZHK, któ­ry wysta­wia doku­ment z pozy­tyw­ną lub nega­tyw­ną odpo­wie­dzią o moż­li­wo­ści wpi­sa­nia potom­stwa do pol­skich ksiąg stad­nych.
Hodowca i Jeździec