Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody

23 lutego 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Białowieskiego Parku Narodowego pt. „Wykorzystanie koni­ka pol­skie­go w ochro­nie przy­ro­dy”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 22 – 24 czerw­ca 2016 r. w Białowieży. Czytaj dalej »

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” – komunikat 3

14 lipca 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej konferencji naukowej, pt. "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych" organizowanej w dniach 7-9.09.2015 w Popielnie, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji. Czytaj dalej »

Hucuły – Konie Karpat Wschodnich

11 czerwca 2015 · Kategoria: Konferencje, Kultura · Rasa:

W ubie­głą sobo­tę (6 czerw­ca) w Rudawce Rymanowskiej odby­ła się impre­za ple­ne­ro­wa „Hucuły w Karpatach” zor­ga­ni­zo­wa­na w ramach pro­jek­tu „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” reali­zo­wa­ne­go w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013 (wię­cej o pro­jek­cie moż­na prze­czy­tać na stro­nie inter­ne­to­wej: www.huculy-polska-ukraina.eu). Czytaj dalej »

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” – komunikat 2

18 maja 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej konferencji naukowej, pt. "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych" organizowanej w dniach 7-9.09.2015 w Popielnie, zapraszamy do zapoznania się z treścią Komunikatu, skierowanego w głównej mierze do autorów referatów i doniesień. Czytaj dalej »

Konferencja poświęcona konikom polskim – komunikat 1

23 marca 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Polska Akademia Nauk Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, Zakład Zachowania się Zwierząt IGiHZ PAN w Jastrzębcu, Związek Hodowców Koników Polskich oraz Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie zapra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w Międzynarodowej kon­fe­ren­cji nauko­wej pod tytu­łem: „Koniki pol­skie w hodow­li i bada­niach nauko­wych”, któ­ra odbę­dzie się w PAN Popielno i DPT PAN w Wierzbie, w dniach 7 – 9 wrze­śnia 2015 roku. Czytaj dalej »

Zjazd ESSA i Pokazy w Sierakowie

19 marca 2015 · Kategoria: Konferencje

W dniach 22 – 24 kwiet­nia bie­żą­ce­go roku, Stado Ogierów Sieraków – PRH GAŁOPOL będzie gospo­da­rzem Konferencji i Walnego Zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Stadnin Państwowych (ESSA – European State Studs Association) sku­pia­ją­ce­go Państwowe sta­da i stad­ni­ny koni w Europie – od Rumunii i Bułgarii, przez kra­je Europy Środkowej – po Portugalię na połu­dniu i Szwecję, Finlandię na pół­no­cy. Czytaj dalej »

Centra jeździeckie, oraz rola i funkcjonowanie klubów w strukturze szkolenia jeździeckiego w Europie

9 marca 2015 · Kategoria: Konferencje

W dniach 18 – 19 mar­ca Polski Związek Jeździecki, wraz z part­ne­ra­mi, w tym z Polskim Związkiem Hodowców Koni, Die Deutsche Reitschule, Equine College Ypäjä oraz Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne, orga­ni­zu­je kon­fe­ren­cję, któ­rej tema­tem będą cen­tra jeź­dziec­kie, oraz rola i funk­cjo­no­wa­nie klu­bów jeź­dziec­kich, zarów­no w Polsce, jak w Europie. Czytaj dalej »

Konferencja „Naukowe i praktyczne aspekty hodowli koni w Europie”

14 kwietnia 2014 · Kategoria: Konferencje

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem Międzynarodowej Konferencji „Naukowe i prak­tycz­ne aspek­ty Hodowli Koni w Europie” połą­czo­nej z Sesją Jubileuszową 45-lecia pra­cy nauko­wej prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza, któ­ra odbę­dzie się 6 czerw­ca 2014 r. w Krakowie.

Walny Zjazd WBFSH

15 października 2013 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe

Przedstawiamy zdję­cia z dorocz­ne­go spo­tka­nia Światowej Federacji Hodowli Koni Sportowych WBFSH, któ­re tym razem odby­ło się w Polsce. Przedstawiciele ksiąg stad­nych koni spor­to­wych uczest­ni­czy­li w wykła­dach i warsz­ta­tach oraz w Walnym Zjeździe, pod­czas któ­re­go Jan Pedersen został po raz ósmy z rzę­du wybra­ny pre­zy­den­tem WBFSH. Czytaj dalej »

II Konferencja „Konie Pomorza”

4 września 2013 · Kategoria: Konferencje

Już za 3 tygo­dnie odbę­dzie się dłu­go ocze­ki­wa­na i nie­zmier­nie potrzeb­na w świe­cie jeź­dziec­kim kon­fe­ren­cja „Konie Pomorza”. Udział w niej wezmą m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Senator Łukasz Abgarowicz, Komisarz Europejski ds. Budżetu i Promowania Finansowego KE Janusz Lewandowski oraz Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni prof. Zbigniew Jaworski. Czy moż­na zwięk­szyć popu­lar­ność dys­cy­plin jeź­dziec­twa i wypro­mo­wać konie pol­skiej hodow­li? Jak spra­wić, by jeź­dziec­two sta­ło się spor­tem naro­do­wym będzie­my dys­ku­to­wać z ofi­cje­la­mi 27 wrze­śnia od godz. 11:00 w Kwidzynie. Czytaj dalej »

Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach

8 kwietnia 2013 · Kategoria: Konferencje

Informujemy, że Hodowca i Jeździec objął patro­na­tem medial­nym mię­dzy­na­ro­do­wą kon­fe­ren­cję nauko­wą „Innowacyjność badań w naukach o zwie­rzę­tach” orga­ni­zo­wa­ną przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, połą­czo­ną z obcho­da­mi Jubileuszu 60-lecia Wydziału.
Konferencja odbę­dzie się w dniach 20 – 21 czerw­ca 2013 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu w Krakowie, al. 29 Listopada 46.

Teraźniejszość i przyszłość koników polskich?

8 kwietnia 2013 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­rów obcho­dów 30-lecia hodow­li koni­ków pol­skich w Stadzie Ogierów w Sierakowie i kon­fe­ren­cji nauko­wej pt.: „Teraźniejszość i przy­szłość koni­ków pol­skich?” ser­decz­nie zapra­sza­my do Sierakowa w dniach 23 – 25 sierp­nia 2013 r.

Konie w Sejmie

18 grudnia 2012 · Kategoria: Konferencje

10 grud­nia br. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odby­ła się kon­fe­ren­cja mię­dzy­na­ro­do­wa pt. „Konie dla pol­skiej gospo­dar­ki, spor­tu i kul­tu­ry”. Inicjatorem kon­fe­ren­cji był Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa pod egi­dą posła Michała Szczerby oraz part­ne­rzy: Totalizator Sportowy, Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki oraz Polski Klub Wyścigów Konnych. Udział w Konferencji wzię­ło ponad 300 osób, a pre­le­gen­ci przed­sta­wi­li aż 12 tema­tów. Czytaj dalej »

Konferencja Jubileuszowa w Sierakowie

26 września 2012 · Kategoria: Konferencje

W imie­niu sto­wa­rzy­sze­nia hipo­lo­gicz­ne­go Pro Hipico Bono, Stada Ogierów w Sierakowie oraz Muzeum „Zamek Opalińskich”, ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję, któ­ra odbę­dzie się w dniach 29 – 30 wrze­śnia 2012 r.  w Sierakowie. Więcej infor­ma­cji tutaj

XI Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna poświęcona chorobom źrebiąt

7 września 2012 · Kategoria: Konferencje

Przypominamy, że dnia 13 paź­dzier­ni­ka 2012 r. w Warszawie odbę­dzie się XI Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna poświę­co­na cho­ro­bom źre­biąt, któ­rej orga­ni­za­to­ra­mi są: Polskie Towarzystwo Hipiatryczne, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Warszawska Izba Lekarsko Weterynaryjna. Zachęcamy do zapo­zna­nia się z tema­ty­ką wykła­dów.

XI Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna poświęcona chorobom źrebiąt

27 czerwca 2012 · Kategoria: Konferencje

Dnia 13 października 2012 r. w Warszawie odbędzie się XI Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna poświęcona chorobom źrebiąt, której organizatorami są: Polskie Towarzystwo Hipiatryczne, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Warszawska Izba Lekarsko Weterynaryjna. Zachęcamy do zapoznania się z tematyką wykładów. Czytaj dalej »

Przyszłość polskiej hodowli – polski koń czy polska konina?

18 kwietnia 2012 · Kategoria: Konferencje

Z ini­cja­ty­wy Stadnina Koni MOSZNA (hodow­cy pol­skich koni spor­to­wych i wyści­go­wych, m.in. Randona, Waga czy Tiumena) we współ­pra­cy z Agencją MG Network dnia 17 kwiet­nia br. zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła w Klubie Olimpijczyka PKOl w Warszawie arcy­cie­ka­wa kon­fe­ren­cja pt. Przyszłość pol­skiej hodow­li – pol­ski koń czy pol­ska koni­na? Kontrowersyjnie sfor­mu­ło­wa­ny temat miał zadzia­łać intry­gu­ją­co na media poza bran­żo­we i zain­te­re­so­wać je pro­ble­ma­ty­ką pol­skiej hodow­li i prze­my­słu kon­ne­go. I cel został chy­ba osią­gnię­ty… Czytaj dalej »

Konferencja poświęcona koniom zimnokrwistym

21 marca 2012 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane · Rasa:

Organizatorzy kon­fe­ren­cji nauko­wej pod tytu­łem: „Przyszłość konia zim­no­krwi­ste­go w Polsce” uprzej­mie infor­mu­ją, że: Miejscem kon­fe­ren­cji w Grudziądzu będzie Restauracja Leśniczówka, ul. Aleja Wigury 1 (w Parku Miejskim). Czytaj dalej »

Zmiany dotyczące konferencji naukowej: „Przyszłość konia zimnokrwistego w Polsce”

31 stycznia 2012 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane · Rasa:

W nawią­za­niu do komu­ni­ka­tu z dnia 19 grud­nia 2011 r., Organizatorzy kon­fe­ren­cji nauko­wej pod tytu­łem: „Przyszłość konia zim­no­krwi­ste­go w Polsce” uprzej­mie infor­mu­ją, iż mając na uwa­dze obni­że­nie jej kosz­tów, wpro­wa­dzi­li­śmy do jej orga­ni­za­cji nastę­pu­ją­ce zmia­ny: Czytaj dalej »

Konferencja „Choroby aparatu ruchu koni sportowych”

13 stycznia 2012 · Kategoria: Konferencje

W imie­niu OZHK w Łodzi zapra­sza­my do udzia­łu w kon­fe­ren­cji w dniach 31.03. – 01.04 w Klubie Jeździeckim Zbyszko, skie­ro­wa­nej do hodow­ców, spor­tow­ców i entu­zja­stów jeź­dziec­twa, któ­rej tema­tem prze­wod­nim będą scho­rze­nia orto­pe­dycz­ne, któ­rych powsta­wa­nie zwią­za­ne jest z pod­ło­ża­mi sto­so­wa­ny­mi w tre­nin­gu koni.
Zgłoszenia przyj­mu­je OZHK Łódź.


Hodowca i Jeździec