Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Wydarzenia towarzyszące wystawie „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”

22 kwietnia 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Kultura

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zapra­sza­my do udzia­łu w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W pro­gra­mie m.in. wykła­dy, pre­lek­cje, poga­dan­ki, poka­zy, zwie­dza­nie kura­tor­skie i lek­cje muze­al­ne dla grup. Czytaj dalej »

II Festiwal Sztuki Jeździeckiej

18 marca 2015 · Kategoria: Kultura

Szanowni Państwo, 22 mar­ca (naj­bliż­sza nie­dzie­la) zapra­sza­my na dru­gi w histo­rii Festiwal Sztuki Jeździeckiej w sie­dzi­bie Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Czytaj dalej »

Sztuka hipologiczna nie jedno ma imię!

9 marca 2015 · Kategoria: Kultura

Polski Związek Hodowców Koni dru­gi rok z rzę­du jest part­ne­rem Festiwalu Sztuki Jeździeckiej, a kwar­tal­nik Hodowca i Jeździec patro­nem medial­nym tego wyda­rze­nia. Impreza mają­ca przy­bli­żyć cało­kształt twór­czo­ści arty­stycz­nej inspi­ro­wa­nej pięk­nem koni odbę­dzie się 22 mar­ca br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Czytaj dalej »

Konie w Warszawie XIX i XX wieku

24 lutego 2015 · Kategoria: Kultura

Dyrektor Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Piotr Hubert Świda, uprzej­mie zapra­sza na otwar­cie wysta­wy Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku – 5 mar­ca 2015 roku (czwar­tek) o godzi­nie 18:00 na tere­nie Łazienek Królewskich w Warszawie w budyn­ku Koszar Kantonistów. Czytaj dalej »

Koń Małopolski Perłą Regionu

8 grudnia 2014 · Kategoria: Kultura · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­szamy do obej­rze­nia  fil­mu „Koń Małopolski Perłą Regionu”. Film zre­ali­zo­wa­no na zle­ce­nie MZHK w Krakowie w ramach pro­gra­mu Filmoteka Małopolska edy­cja 2014. Czytaj dalej »

Kossak nieznany

27 października 2014 · Kategoria: Kultura

Dyrektor Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Piotr Hubert Świda uprzej­mie zapra­sza na otwar­cie wysta­wy Kossak nie­zna­ny – Rysunki i akwa­re­le Karola Kossaka 4 listo­pa­da 2014 roku (wto­rek) o godzi­nie 18:00 na tere­nie Łazienek Królewskich w Warszawie w budyn­ku Koszar Kantonistów. Czytaj dalej »

Wierny towarzysz – motyw konia w sztuce

27 sierpnia 2014 · Kategoria: Kultura

Żaglowiec pod peł­ny­mi żagla­mi, tań­czą­ca kobie­ta i bie­gną­cy koń – pisał Honore de Balzacto trzy naj­pięk­niej­sze wido­ki na świe­cie”. Mimo, iż konie nie są już jak daw­niej nie­zbęd­ny­mi towa­rzy­sza­mi nasze­go codzien­ne­go życia, to są wciąż powszech­nie uwiel­bia­ne. Szczególnie w Polsce. „Lach bez konia jak cia­ło bez duszy” – mawia­li nasi przod­ko­wie. Pozostają nie­od­łącz­ną cząst­ką naszej naro­do­wej świa­do­mo­ści, wzbo­ga­ca­jąc ją o pier­wia­stek pięk­na i wol­no­ści, za któ­ry­mi sta­le tęsk­ni­my. Czytaj dalej »

MŁiJ zaprasza na cykl wydarzeń kulturalnych „Z lasem w tle”

17 lipca 2014 · Kategoria: Kultura

Honorowym Patronem całe­go przed­się­wzię­cia, odby­wa­ją­ce­go się w ramach obcho­dów 90-lecia Lasów Państwowych, jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych pan Adam Wasiak. Do współ­pra­cy włą­czył się Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, któ­ra ubar­wi Warszawiakom let­nie week­en­do­we popo­łu­dnia kon­cer­ta­mi muzy­ki leśnej, prze­ry­wa­nych opo­wie­ścia­mi o pięk­nie pol­skiej przy­ro­dy. Czytaj dalej »

Dzień dziecka w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

28 maja 2014 · Kategoria: Kultura

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich w Warszawie ser­decz­nie zapra­sza do odwie­dze­nia w dniu 1 czerw­ca.  Przygotowane zosta­ły róż­ne atrak­cje dla rodzin wraz z dzieć­mi, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem.

Wystawa prac fotograficznych na otwarcie sezonu wyścigowego 2014

25 kwietnia 2014 · Kategoria: Kultura

Już w naj­bliż­szy week­end otwar­cie sezo­nu wyści­go­we­go na Służewcu! Zachęcamy wszyst­kich sym­pa­ty­ków koni do odwie­dze­nia war­szaw­skie­go toru i obej­rze­nia wysta­wy pt. „DZIECI i KONIE”, zor­ga­ni­zo­wa­nej dzię­ki współ­pra­cy Polskiego Związku Hodowców Koni, Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. i Toru Służewiec, pod patro­na­tem Kwartalnika „Hodowca i Jeździec”. Czytaj dalej »

PZHK i HiJ partnerami „Festiwalu Sztuki Jeździeckiej”

28 lutego 2014 · Kategoria: Kultura

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać, iż Polski Związek Hodowców Koni oraz kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec” zosta­li part­ne­ra­mi „Festiwalu Sztuki Jeździeckiej” – wyjąt­ko­wej i ory­gi­nal­nej pre­zen­ta­cji tra­dy­cji pol­skie­go jeź­dziec­twa i zachwy­tu nad pięk­nem konia. Czytaj dalej »

Festiwal Sztuki Jeździeckiej

19 lutego 2014 · Kategoria: Kultura

W imie­niu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego zapra­sza­my na pierw­szy w histo­rii Festiwal Sztuki Jeździeckiej zor­ga­ni­zo­wa­ny z oka­zji jubi­le­uszu 50-lecia ist­nie­nia Związku. Festiwal odbę­dzie się 23 mar­ca 2014 r. o godzi­nie 16:00. Czytaj dalej »

Przedłużamy termin nadsyłania zdjęć do galerii na Służewcu

10 lutego 2014 · Kategoria: Kultura, Ogłoszenia

Serdecznie dzię­ku­je­my za zain­te­re­so­wa­nie wysta­wą! Z myślą o wzbo­ga­ce­niu gale­rii zde­cy­do­wa­li­śmy się wydłu­żyć ter­min nad­sy­ła­nia zdjęć do ponie­dział­ku 3 mar­ca. Czytaj dalej »

Dzieci i konie na Służewcu – wystawa prac fotograficznych 2014

31 stycznia 2014 · Kategoria: Kultura, Ogłoszenia

Po raz kolej­ny Polski Związek Hodowców Koni wespół z Totalizatorem Sportowym Oddział Wyścigi Konne Warszawa Służewiec zapra­sza sym­pa­ty­ków hipo­lo­gii do wzię­cia udzia­łu w przy­go­to­wy­wa­nej na otwar­cie sezo­nu wyści­go­we­go wysta­wie prac foto­gra­ficz­nych. Czytaj dalej »

Naszym Darczyńcom – Trzy historie na trzydziestolecie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

12 listopada 2013 · Kategoria: Kultura

Już za dwa dni – 14 listo­pa­da (czwar­tek) o godzi­nie 18:00 w budyn­ku Koszar Kantonistów na tere­nie Łazienek Królewskich w Warszawie nastą­pi otwar­cie wysta­wy „Naszym Darczyńcom – Trzy histo­rie na trzy­dzie­sto­le­cie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa”, nad któ­rą patro­nat peł­ni min. kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”. Czytaj dalej »

Konkurs fotograficzny „Konie w turystyce”

4 czerwca 2013 · Kategoria: Kultura

Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konika Polskiego we współ­pra­cy z Zespołem Szkół w Trzcinicy i TV Obiektyw orga­ni­zu­je kon­kurs foto­gra­ficz­ny pod hasłem: „Konie w tury­sty­ce”. Do kon­kur­su mogą zostać zgło­szo­ne wszel­kie pra­ce tema­tycz­nie zwią­za­ne z wyko­rzy­sta­niem koni w tury­sty­ce, pro­mu­ją­ce tury­sty­kę kon­ną. Czytaj dalej »

Otwarcie wystawy „Końskie profesje”

19 kwietnia 2013 · Kategoria: Kultura

Już w sobo­tę 27 kwiet­nia, wraz z otwar­ciem sezo­nu wyści­go­we­go na Służewcu, rusza wysta­wa foto­gra­fii „Końskie pro­fe­sje”. Zdjęcia przed­sta­wia­ją trzy­dzie­ści przy­kła­dów zawo­dów zwią­za­nych z koń­mi, każ­de opa­trzo­no krót­kim opi­sem zawie­ra­ją­cym uprosz­czo­ną cha­rak­te­ry­sty­kę danej pro­fe­sji. Wystawa zor­ga­ni­zo­wa­na pod patro­na­tem kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” w celu pro­mo­wa­nia tzw. „prze­my­słu kon­ne­go”, jego kadr i poten­cja­łu biz­ne­so­we­go, powsta­ła dzię­ki wie­lo­let­niej współ­pra­cy Polskiego Związku Hodowców Koni, Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. i Toru Służewiec. Czytaj dalej »

Zwierzę – inspiracja, symbol czy pretekst?

16 kwietnia 2013 · Kategoria: Kultura

9 kwiet­nia w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie otwar­ta zosta­ła wysta­wa malar­stwa współ­cze­sne­go pod nazwą „Zwierzę inspi­ra­cja, sym­bol czy pre­tekst?”. Wystawa jest pró­bą odpo­wie­dzi na pyta­nie: skąd bie­rze się dzi­siej­szy rene­sans tema­tów ani­ma­li­stycz­nych w pol­skiej sztu­ce współ­cze­snej? Staramy się prze­śle­dzić to zja­wi­sko i kon­tek­sty, w jakich ono się poja­wia, na przy­kła­dzie róż­nych postaw twór­czych. Czytaj dalej »

Zwierzę – inspiracja, symbol czy pretekst?

5 kwietnia 2013 · Kategoria: Kultura

W dniach 10 kwiet­nia – 30 czerw­ca 2013 zapra­sza­my na wysta­wę w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, pt. „Zwierzę – inspi­ra­cja, sym­bol czy pre­tekst?”. Patronatem medial­nym wysta­wy został min. kwar­tal­nik Hodowca i Jeździec. Czytaj dalej »

Nadal czekamy na fotografie do galerii na Służewcu

1 marca 2013 · Kategoria: Kultura, Ogłoszenia

Bardzo nas cie­szy duże zain­te­re­so­wa­nie wysta­wą „Końskie pro­fe­sje”. W cią­gu mie­sią­ca otrzy­ma­li­śmy bli­sko 70 zgło­szeń! Wiele osób mia­ło oka­zję zoba­czyć zdję­cia z poprzed­nich edy­cji wysta­wy na Służewcu i w Pawilonie Polskiej Hodowli pod­czas gru­dnio­wej Cavaliady, stąd ogól­ny entu­zjazm. Część zawo­dów oczy­wi­ście się powta­rza, obec­nie naj­po­pu­lar­niej­szy jest kowal. Z myślą o wzbo­ga­ce­niu gale­rii zde­cy­do­wa­li­śmy się wydłu­żyć ter­min przyj­mo­wa­nia zdjęć do nie­dzie­li 17 mar­ca. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec