Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Wykład „Ocena wartości hodowlanej koni PZHK”

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady

W dniu 2 wrze­śnia (sobo­ta) po oce­nie koni VIII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej i Czempionatu Porównawczego w sko­kach luzem oko­ło godzi­ny 18:30 w Młodzikowie odbę­dzie wykład dr hab. Doroty Lewczuk pt.: „Ocena war­to­ści hodow­la­nej koni PZHK”.
Wszystkich chęt­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

LXXXII Zjazd Naukowy PTZ

16 maja 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że trwa reje­stra­cja uczest­ni­ków LXXXII Zjazdu Naukowego PTZ, któ­ry odbę­dzie się w Poznaniu w dniach 20 – 22 wrze­śnia 2017 roku w budyn­ku Biocentrum UP w Poznaniu. Czytaj dalej »

Zaproszenie na „Kulturalny Czwartek”

12 kwietnia 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady

Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma zaszczyt zapro­sić na spo­tka­nie z cyklu „Kulturalny Czwartek”, któ­re odbę­dzie się 20 kwiet­nia (czwar­tek) 2017 r. o godz. 17.00 z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li trzech poko­leń absol­wen­tów SGGW z rodzi­ny Głoskowskich. Czytaj dalej »

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO – to olbrzymie możliwości znalezienia pracy

29 marca 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zapra­sza na stu­dia sta­cjo­nar­ne I i II stop­nia. Czytaj dalej »

Komunikat Zarządu Polskiego Towarzystwa Powozowego

9 marca 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady

Polskie Towarzystwo Powozowe zapra­sza do udzia­łu w tego­rocz­nym szko­le­niu w zakre­sie przy­go­to­wań zaprzę­gów do star­tów w kon­kur­sach tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia, któ­re odbę­dzie się w dniu 9 kwiet­nia 2017 roku, w sie­dzi­bie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, współ­or­ga­ni­za­to­ra sesji. Rozpoczęcie spo­tka­nia o godzi­nie 11-tej i prze­wi­dy­wa­ny czas zakoń­cze­nia oko­ło godzi­ny 18-tej. Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia rezer­wu­je­my czas na prze­pro­wa­dze­nie Walnego Zebrania człon­ków PTP, któ­re poświę­co­ne będzie przed­sta­wie­niu spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści sto­wa­rzy­sze­nia za rok ubie­gły oraz spra­wom bie­żą­cym. Czytaj dalej »

Zaproszenie na wykład podczas Cavaliady w Warszawie!

20 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Seminaria i wykłady

W pią­tek 24 lute­go 2017 r. o godz. 17:00 Polski Związek Hodowców Koni oraz Zespół Kancelarii Lex Hippica – pra­wo dla pasjo­na­tów koni i jeź­dziec­twa, zapra­sza­ją na bez­płat­ne szko­le­nie pt. „Sprzedaż koni w świe­tle pra­wa – zagad­nie­nia prak­tycz­ne”. Czytaj dalej »

Warsztaty o tematyce prawnej w trakcie MPMK 2016

14 listopada 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady

Podczas tego­rocz­nych MPMK w ujeż­dże­niu oraz powo­że­niu odby­ły się warsz­taty „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia prak­tycz­ne” pro­wa­dzo­ne przez zespół kan­ce­la­rii Lex Hippica. Przedstawiamy Państwu skrót tego wykła­du, któ­ry wywo­łał burz­li­wą dys­ku­sję wśród licz­nych słu­cha­czy. Kontakt do kan­ce­la­rii: Lexhippica.pl; office@lexhippica.pl

Szkolenie dla hodowców w Ermelo

4 listopada 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Szkolenia · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza hodow­ców z opła­co­ną aktu­al­ną skład­ką człon­kow­ską do udzia­łu w szko­le­niu doty­czą­cym oce­ny koni sko­ko­wych oraz ujeż­dże­nio­wych. Czytaj dalej »

Pierwsza stacja ogierów ujeżdżeniowych Cichoń Stallions – inauguracja

4 listopada 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Seminaria i wykłady, Sprawy hodowlane

29 paź­dzier­ni­ka, w sobot­nie popo­łu­dnie, odby­ło się otwar­cie sta­cji ogie­rów ujeż­dże­nio­wych pod nazwą Cichoń Stallions w Radzionkowie. Nazwisko Cichoń zna­ne jest w pol­skim śro­do­wi­sku dre­sa­żo­wym. Mateusz i Michał Cichoniowie to zawod­ni­cy star­tu­ją­cy w tej dys­cy­pli­nie, a Radzionków jest miej­scem w któ­rym odby­wa­ją się ujeż­dże­nio­we zawo­dy ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej. Obecnie posta­no­wi­li skon­cen­tro­wać się nie tyl­ko na wyni­kach spor­to­wych, ale tak­że hodow­li. A każ­dy z nas – fascy­na­tów jeź­dziec­twa wie, że w dzi­siej­szych cza­sach nie ma ani spor­tu bez hodow­li, ani hodow­li bez spraw­dza­nia koja­rzeń wła­śnie na zawo­dach spor­to­wych. Czytaj dalej »

Warsztaty prawnicze – MPMK ujeżdżenie/powożenie 2016

22 września 2016 · Kategoria: MPMK, Seminaria i wykłady

Zapraszamy do udzia­łu w warsz­ta­cie „Sprzedaż koni w świe­tle pra­wa – zagad­nie­nia prak­tycz­ne”, któ­ry odbę­dzie się w sobo­tę 1.10 po zakoń­cze­niu kon­kur­sów MPMK w ujeż­dże­niu i powo­że­niu w namio­cie w pobli­żu baru Dzikus. Czytaj dalej »

LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

27 lipca 2016 · Kategoria: Konferencje, Seminaria i wykłady

W imie­niu Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem LXXXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, któ­ry odbę­dzie się w dniach 21 – 23 wrze­śnia 2016 r. w Warszawie. Czytaj dalej »

339 Seminarium Etologiczne

12 lutego 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady

Informujemy, iż w dniu 18 lute­go 2016 r. (czwar­tek) o godz. 1430 w sali kon­fe­ren­cyj­nej im. Jerzego Konorskiego (II p. Gmachu Głównego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa, ul. Pasteura 3) odbę­dzie się 202 posie­dze­nie Polskiego Towarzystwa Etologicznego (339 Seminarium Etologiczne), na któ­rym mgr Viktoria Pietkiewicz (Zespół Trenerów Źrebiąt Foal Team, Wrocław) wygło­si wykład zaty­tu­ło­wa­ny „Metody wcze­sne­go szko­le­nia źre­biąt”. Czytaj dalej »

Bogaty program hodowlanych atrakcji

7 grudnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Tour, Czempionaty, wystawy i pokazy, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe

W ramach obcho­dów jubi­le­uszu 120-lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wa­no boga­ty pro­gram atrak­cji towa­rzy­szą­cych. Numer jeden to spek­takl pt. „120 lat biało-czerwonych koni” (12 grud­nia, sobo­ta, godz. 1615, are­na A – hala 5), któ­ry będzie się skła­dał z 4 kolej­nych odsłon/części o nastę­pu­ją­cych, intry­gu­ją­co brzmią­cych nazwach: Czytaj dalej »

Wykład „Sytuacja i analiza rodów męskich w hodowli koni rasy śląskiej w Polsce w 2015 r.”

12 października 2015 · Kategoria: Seminaria i wykłady · Rasa:

Wszystkich hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz miło­śni­ków koni rasy ślą­skiej ser­decz­nie zapra­sza­my na wykład Pana Janusza Lawina, wie­lo­let­nie­go Przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej, pt. „Sytuacja i ana­li­za rodów męskich w hodow­li koni rasy ślą­skiej w Polsce w 2015 r.”.
Spotkanie, zapla­no­wa­ne jest na pierw­szy dzień pró­by ogie­rów ras szla­chet­nych w ZT Książ (16 paź­dzier­ni­ka 2015 r., pią­tek), roz­pocz­nie się koło godz. 1800.

Konie w służbie warszawskiej komunikacji publicznej

23 lipca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zapra­sza do udzia­łu w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą sobo­tę 25.07. o godz. 16-ej pre­lek­cja „Konie w służ­bie war­szaw­skiej komu­ni­ka­cji publicz­nej”, któ­rą popro­wa­dzi Marcin Kozoń (Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie). Czytaj dalej »

Konna Policja Państwowa

6 lipca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zapra­sza do udzia­łu w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą sobo­tę 11.07. o godz. 16-ej wykład „Konna Policja Państwowa”, któ­ry popro­wa­dzi dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński). Czytaj dalej »

Powoźnictwo warszawskie od XVII wieku do II wojny światowej

8 czerwca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zapra­sza­my do udzia­łu w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą sobo­tę 13 czerw­ca o godz. 16:00 wykład „Powoźnictwo war­szaw­skie od XVII wie­ku do II woj­ny świa­to­wej”, któ­ry popro­wa­dzi Andrzej Novák-Zempliński (Polskie Towarzystwo Powozowe). Czytaj dalej »

Konie w Warszawskiej Straży Ogniowej

20 maja 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa już w naj­bliż­szą sobo­tę (23 maja) zapra­sza­my Państwa na kolej­ne spo­tka­nie z cyklu „Konie w Warszawie”. Czytaj dalej »

Wydarzenia towarzyszące wystawie „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”

22 kwietnia 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zapra­sza­my do udzia­łu w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W pro­gra­mie m.in. wykła­dy, pre­lek­cje, poga­dan­ki, poka­zy, zwie­dza­nie kura­tor­skie i lek­cje muze­al­ne dla grup. Czytaj dalej »

Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku

24 lipca 2014 · Kategoria: Seminaria i wykłady

Siedleckie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego ma zaszczyt zapro­sić do udzia­łu w LXXIX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, któ­ry odbę­dzie się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w dniach 15 – 17 wrze­śnia 2014 roku. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec