Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Programy hodowli dostosowane do nowych przepisów UE

6 marca 2019 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni zachę­ca hodow­ców i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zapo­zna­nia się z pro­gra­ma­mi hodow­li dla poszcze­gól­nych ras koni Przeczytaj cały wpis „Programy hodow­li dosto­so­wa­ne do nowych prze­pi­sów UE” »

Klacze huculskie bez próby dzielności

20 grudnia 2018 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie uprzej­mie infor­mu­je, że zgod­nie z aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cym „Programem hodow­li koni rasy hucul­skiej”, kla­cze wpi­sy­wa­ne są do księ­gi stad­nej po zali­cze­niu mini­mum wstęp­nej pró­by polo­wej, jed­nak obli­ga­to­ryj­nie do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym koń­czą 7 lat muszą zali­czyć pró­bę zasad­ni­czą (wierz­cho­wą lub zaprzę­go­wą). Zapis ten obo­wią­zu­je wszyst­kie kla­cze rasy hucul­skiej wpi­sa­ne do księ­gi stad­nej od dnia 1 stycz­nia 2014 r., bez wzglę­du na fakt, czy uczest­ni­czą one w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych, czy nie. Przeczytaj cały wpis „Klacze hucul­skie bez pró­by dziel­no­ści” »

Zmiana w programie hodowli koni małopolskich

5 kwietnia 2018 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Z dniem 19 kwiet­nia 2018 roku wcho­dzi w życie zmia­na w pro­gra­mie hodow­li koni mało­pol­skich, doty­czą­ca warun­ków wpi­su ogie­rów rasy mało­pol­skiej do księ­gi stad­nej na pod­sta­wie wyni­ków uzy­ska­nych w wyści­gach kon­nych. Dotychczas wyma­ga­na licz­ba gonitw ukoń­czo­nych na miej­scu płat­nym w cią­gu rocz­nej karie­ry wyści­go­wej zosta­ła ogra­ni­czo­na z 5 do 3. Link do peł­nej wer­sji pro­gra­mu hodow­li z zazna­czo­ną zmia­ną (Załącznik nr 2 – A.II.6), str. 38)

Obligatoryjne próby dzielności dla klaczy huculskich

21 grudnia 2017 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Przypominamy, iż zgod­nie z „Programem hodow­li koni rasy hucul­skiej”, kla­cze po zali­cze­niu wstęp­nej pró­by polo­wej są wpi­sy­wa­ne do księ­gi stad­nej, ale muszą obli­ga­to­ryj­nie do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym koń­czą 7 lat zali­czyć pró­bę zasad­ni­czą – wierz­cho­wą lub zaprzę­go­wą (prze­pis ten obo­wią­zu­je wszyst­kie kla­cze wpi­sy­wa­ne do księ­gi od 1 stycz­nia 2014 r.). Przeczytaj cały wpis „Obligatoryjne pró­by dziel­no­ści dla kla­czy hucul­skich” »

Zmiany w programie hodowli koni rasy wielkopolskiej

21 kwietnia 2017 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z 2 nowy­mi zmia­na­mi w pro­gra­mie hodow­li koni rasy wiel­ko­pol­skiej, któ­re po akcep­ta­cji MRiRW zaczną obo­wią­zy­wać od 1 maja b.r.: Przeczytaj cały wpis „Zmiany w pro­gra­mie hodow­li koni rasy wiel­ko­pol­skiej” »

Zmiany w programach hodowli ras m, sp i wlkp

27 marca 2017 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z nową wer­sją pro­gra­mów hodow­li koni ras mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, któ­re zgod­nie z decy­zją MRiRW zaczną obo­wią­zy­wać od 15 kwiet­nia b.r. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w pro­gra­mach hodow­li ras m, sp i wlkp” »

Zmiany do programów hodowli koni zimnokrwistych oraz arden polski

17 lutego 2017 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło zmia­ny do pro­gra­mów hodow­li koni zim­no­krwi­stych oraz arden pol­ski. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z aktu­al­ny­mi doku­men­ta­mi (od 1 stycz­nia 2017 r.). Przeczytaj cały wpis „Zmiany do pro­gra­mów hodow­li koni zim­no­krwi­stych oraz arden pol­ski” »

Znowelizowane programy hodowli PKZ i Arden polski

1 września 2016 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło zno­we­li­zo­wa­ne pro­gra­my hodow­li dla koni ras zim­no­krwi­stych oraz arden pol­ski. Zmiany doty­czą prób użyt­ko­wo­ści i mogą być sto­so­wa­ne od 5 wrze­śnia 2016 roku.

Program hodowli koni rasy małopolskiej

6 czerwca 2016 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło jed­no­li­tą wer­sję pro­gra­mu hodow­li koni rasy mało­pol­skiej, uwzględ­nia­ją­cą wszyst­kie dotych­czas wpro­wa­dzo­ne zmia­ny, jak rów­nież nowe popraw­ki, doty­czą­ce m.in. sta­cjo­nar­nych i alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści ogie­rów i kla­czy oraz zasad kate­go­ry­za­cji ogie­rów. Ponadto zasto­so­wa­no nowy podział na okre­ślo­ne roz­dzia­ły i załącz­ni­ki, a treść nie­któ­rych zapi­sów zosta­ła uprosz­czo­na lub zmo­der­ni­zo­wa­na.
Zgodnie z decy­zją MRiRW nowy pro­gram obo­wią­zu­je od dnia 1 czerw­ca 2016 roku.

Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

17 maja 2016 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w wyni­ku kon­sul­ta­cji z człon­ka­mi Komisji Księgi Stadnej koni rasy Konik Polski i hodow­ca­mi tej rasy, posta­no­wił wpro­wa­dzić dla kla­czy stad­nych rasy konik pol­ski obo­wiąz­ko­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści (wierz­cho­wą lub zaprzę­go­wą). Przeczytaj cały wpis „Obowiązkowe pró­by użyt­ko­wo­ści dla kla­czy rasy konik pol­ski” »

Zmiana w programie hodowli koni rasy arden polski

17 września 2015 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu hodow­li koni rasy arden pol­ski”, któ­re obo­wią­zy­wać będą od dnia 8 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiana w pro­gra­mie hodow­li koni rasy arden pol­ski” »

Zmiana w programie hodowli koni zimnokrwistych i ard.pol.

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu hodow­li koni zim­no­krwi­stych” oraz „Programu hodow­li koni rasy arden pol­ski”, obo­wią­zu­ją­ce­go od dnia 23 lip­ca 2015 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiana w pro­gra­mie hodow­li koni zim­no­krwi­stych i ard.pol.” »

Kategoryzacja ogierów

9 lutego 2015 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , ,

Informujemy, że w związ­ku ze zmia­ną zapi­sów kate­go­ry­za­cji ogie­rów ras szla­chet­nych, zatwier­dzo­ną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisje Ksiąg Stadnych ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi na wspól­nym spo­tka­niu w dniu 3 lute­go 2015 r. pod­ję­ły decy­zję, iż ogie­ry zakwa­li­fi­ko­wa­ne w poprzed­nich latach do rezer­wy hodow­la­nej zosta­ją bez­ter­mi­no­wo przy­wró­co­ne do hodow­li, nato­miast indy­wi­du­al­ne decy­zje w przy­pad­ku ogie­rów wyco­fa­nych z roz­ro­du podej­mu­ją odpo­wied­nie Komisje Ksiąg Stadnych na pod­sta­wie wnio­sków wła­ści­cie­li.

Zmiany w programach hodowli m, wlkp i sp

15 stycznia 2015 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­sze zmia­ny w tre­ści „Programów hodow­li koni” ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi. Wprowadzone zmia­ny obo­wią­zu­ją od dnia 1 stycz­nia 2015 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w pro­gra­mach hodow­li m, wlkp i sp” »

Zmiana w pro­gra­mie hodowli koni zimnokrwistych

30 grudnia 2014 · Kategoria: Programy hodowli, Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu hodow­li koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty”, obo­wią­zu­ją­ce­go od dnia 1 stycz­nia 2015 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiana w pro­gra­mie hodow­li koni zim­no­krwi­stych” »

Zmiana w programach hodowli m, wlkp, sp – od 1 lipca 2014

16 lipca 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , ,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspól­nych usta­le­niach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po kon­sul­ta­cjach z hodow­ca­mi, infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­szą zmia­nę w pro­gra­mach hodow­li, któ­ra obo­wią­zu­je od 1 lip­ca 2014 roku. Programy koni rasy mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi powin­ny być reali­zo­wa­ne zgod­nie z wpro­wa­dzo­ną zmia­ną. Przeczytaj cały wpis „Zmiana w pro­gra­mach hodow­li m, wlkp, sp – od 1 lip­ca 2014” »

Pro­gra­m hodowli koni zimnokrwistych

6 maja 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ujed­no­li­co­nym pro­gra­mem hodow­la­nym koni zim­no­krwi­stych (pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go, koni sokól­skich oraz koni sztum­skich). Program ten został zaak­cep­to­wa­ny przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i będzie obo­wią­zy­wać od 1 stycz­nia 2015 r.

Pro­gra­m hodowli koni rasy śląskiej i huculskiej

1 maja 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ujed­no­li­co­ny­mi pro­gra­ma­mi hodow­la­ny­mi koni rasy ślą­skiej oraz koni rasy hucul­skiej, któ­re dostęp­ne są na stro­nie z Programami hodow­la­ny­mi. Programy te zosta­ły zaak­cep­to­wa­ne przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i obo­wią­zu­ją od dnia dzi­siej­sze­go, tzn. od 1 maja 2014 r.

Zmiany w programie hodowli koni rasy małopolskiej, ważne od 13 kwietnia

25 marca 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, iż od 13 kwiet­nia 2014 roku w pro­gra­mie hodow­li koni rasy mało­pol­skiej zmia­nie ule­ga nastę­pu­ją­cy zapis doty­czą­cy uzna­wa­nia ogie­rów po alter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści: Przeczytaj cały wpis „Zmiany w pro­gra­mie hodow­li koni rasy mało­pol­skiej, waż­ne od 13 kwiet­nia” »

Uznawanie koni importowanych do ksiąg stadnych koni rasy wlkp oraz sp

17 marca 2014 · Kategoria: MPMK, Programy hodowli · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na, iż zgod­nie z nowym zapi­sem w pro­gra­mach hodow­li koni rasy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (pkt.III.1), od 20 czerw­ca 2013 r. każ­da klacz i ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­re pre­ten­du­ją do uzna­nia w księ­gach stad­nych koni ras sp i wlkp, muszą pocho­dzić od matek wpi­sa­nych do księ­gi głów­nej. Przepis ten doty­czy rów­nież ogie­rów i kla­czy star­tu­ją­cych w Mistrzostwach Polski Młodych Koni.


Hodowca i Jeździec