Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Zmiany w programach hodowli koni ras m, wlkp i sp

10 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , ,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspól­nych usta­le­niach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po kon­sul­ta­cjach z hodow­ca­mi, infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­sze zmia­ny w pro­gra­mach hodow­li, któ­re obo­wią­zu­ją od 1 lute­go 2014 roku, a pro­gra­my koni rasy mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi powin­ny być reali­zo­wa­ne zgod­nie z wpro­wa­dzo­ny­mi zmia­na­mi. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w pro­gra­mach hodow­li koni ras m, wlkp i sp” »

Zmiany w programach hodowli kuców

6 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z zak­tu­ali­zo­wa­nym pro­gra­mem hodow­li „Kuców i koni małych” (rejestr), na któ­rym zosta­ły nanie­sio­ne dwie zmia­ny (zazna­czo­ne kolo­rem czer­wo­nym) zaak­cep­to­wa­ne przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przedstawione zmia­ny wcho­dzą w życie od dnia 1 mar­ca 2014 r.

Zmiany w programach hodowli koni ras hc i kn

15 stycznia 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło zmia­ny w zasa­dach wyko­ny­wa­nia badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA koni rasy hucul­skiej oraz konik pol­ski, zapro­po­no­wa­ne przez Komisje Ksiąg Stadnych koni obu ras, po ana­li­zie wyko­na­nych w ostat­nich latach badań oraz po uzgod­nie­niach z hodow­ca­mi i wła­ści­cie­la­mi koni. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w pro­gra­mach hodow­li koni ras hc i kn” »

Uznanie koni importowanych do ksiąg stadnych koni rasy wlkp oraz sp

9 sierpnia 2013 · Kategoria: MPMK, Programy hodowli · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na, iż zgod­nie z nowym zapi­sem w pro­gra­mach hodow­li koni rasy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (pkt.III.1), każ­da klacz i ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­re pre­ten­du­ją do uzna­nia w księ­gach stad­nych koni ras sp i wlkp, muszą pocho­dzić od matek wpi­sa­nych do księ­gi głów­nej. Przepis ten doty­czy rów­nież ogie­rów i kla­czy star­tu­ją­cych w Mistrzostwach Polski Młodych Koni.

Wpis ogierów do ksiąg stadnych na podstawie wyników alternatywnych prób dzielności

9 sierpnia 2013 · Kategoria: Programy hodowli

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na o wpro­wa­dzo­nych w tym roku zmia­nach (pkt. II) doty­czą­cych wpi­su do ksiąg oraz kate­go­ry­za­cji ogie­rów na pod­sta­wie wyni­ków uzy­ska­nych w MPMK w WKKW, powo­że­niu oraz raj­dach dłu­go­dy­stan­so­wych.

Zmiany w Programie Hodowli dla koni rasy małopolskiej

15 lipca 2013 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło nastę­pu­ją­cą zmia­nę w pro­gra­mie hodow­li koni rasy mało­pol­skiej Przeczytaj cały wpis „Zmiany w Programie Hodowli dla koni rasy mało­pol­skiej” »

Zmiany w programie hodowli koni rasy małopolskiej

20 czerwca 2013 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, iż od 6 lip­ca 2013 roku w pro­gra­mie hodow­li koni rasy mało­pol­skiej zmia­nie ule­gły nastę­pu­ją­ce wymo­gi doty­czą­ce uzna­wa­nia ogie­rów po alter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści Przeczytaj cały wpis „Zmiany w pro­gra­mie hodow­li koni rasy mało­pol­skiej” »

Zmiany w programach hodowli

27 maja 2013 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe · Rasa: , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspól­nych usta­le­niach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po kon­sul­ta­cjach z hodow­ca­mi, infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­sze zmia­ny w pro­gra­mach hodow­li, któ­re będą obo­wią­zy­wać od 20 czerw­ca 2013 roku, z wyjąt­kiem punk­tu I.3, któ­ry obo­wią­zy­wać będzie od 1 stycz­nia 2014 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w pro­gra­mach hodow­li” »

Zmiany w Programie Hodowli dla koni rasy pkz

23 kwietnia 2013 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło zmia­nę w Programie Hodowli dla koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty. Zmiana doty­czy prze­pro­wa­dza­nia wstęp­nych prób dziel­no­ści dla mło­dych ogie­rów. Począwszy od 1 lip­ca 2013 roku pró­by będą prze­pro­wa­dza­ne bez pod­kła­dek opo­ro­wych. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w Programie Hodowli dla koni rasy pkz” »

Zmiany w programach hodowli koni ras m, sp i wlkp – dotyczy kategoryzacji ogierów

4 lutego 2013 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie nastę­pu­ją­ce­go zapi­su do pro­gra­mów hodow­li koni ras m, sp i wlkp, któ­ry obo­wią­zu­je od dnia 1 stycz­nia 2012 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w pro­gra­mach hodow­li koni ras m, sp i wlkp – doty­czy kate­go­ry­za­cji ogie­rów” »

Zmiany w programach hodowli koni ras m, sp i wlkp

4 lutego 2013 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe · Rasa: , ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie nastę­pu­ją­cych zmian w pro­gra­mach hodow­li koni ras m, sp i wlkp, któ­re obo­wią­zu­ją od dnia 1 stycz­nia 2013 r. oraz od 1 stycz­nia 2014 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w pro­gra­mach hodow­li koni ras m, sp i wlkp” »

Powstanie Księgi Stadnej Ardena Polskiego

8 listopada 2012 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi decy­zją z dnia 7.11.2012 wyda­ło zgo­dę na otwar­cie i pro­wa­dze­nie przez PZHK Księgi Stadnej Ardena Polskiego. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem hodow­la­nym nowo powsta­łej księ­gi w dzia­le z Programami hodow­la­ny­mi. Przeczytaj cały wpis „Powstanie Księgi Stadnej Ardena Polskiego” »

Zmiany do stacjonarnej próby dzielności ogierów rasy śl

8 października 2012 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe · Rasa:

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło nastę­pu­ją­ce zmia­ny w zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia sta­cjo­nar­nej pró­by dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej. Przeczytaj cały wpis „Zmiany do sta­cjo­nar­nej pró­by dziel­no­ści ogie­rów rasy śl” »

Zmiany w programach hodowli koni ras sp, wlkp i m

5 października 2012 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe · Rasa: , ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie nastę­pu­ją­cych zmian w pro­gra­mach hodow­li, któ­re obo­wią­zy­wać będą od dnia 1 stycz­nia 2014 r.: Przeczytaj cały wpis „Zmiany w pro­gra­mach hodow­li koni ras sp, wlkp i m” »

Program hodowli koni rasy konik polski

15 marca 2012 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią publi­ku­je­my na naszej stro­nie dłu­go ocze­ki­wa­ny „Program Hodowli Zachowawczej Koników Polskich”, któ­ry w lutym br. został zatwier­dzo­ny przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program zacznie obo­wią­zy­wać wraz z dniem 1 stycz­nia 2013 roku dla wszyst­kich koni rasy konik pol­ski, zarów­no tych wpi­sy­wa­nych do ksiąg, jak i źre­biąt uro­dzo­nych w 2013.

Zmiany w programach hodowli kuców

29 lutego 2012 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z zak­tu­ali­zo­wa­ny­mi pro­gra­ma­mi hodow­li „Kuców i koni małych” (rejestr) oraz „Polskiej księ­gi stad­nej kuców” (rejestr).
Przedstawione zmia­ny wcho­dzą w życie od dnia 1 mar­ca 2012 r.

Zmiany w regulaminach huculskich

19 stycznia 2012 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Programy hodowli, Ścieżki huculskie · Rasa:

Komisja Księgi Stadnej koni rasy hucul­skiej zwra­ca się do wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców i wła­ści­cie­li koni tej rasy z proś­bą o zgła­sza­nie uwag i pro­po­zy­cji zmian do regu­la­mi­nu roz­gry­wa­nia Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego oraz pro­po­no­wa­nych zmian do „Programu hodow­li koni rasy hucul­skiej” zamiesz­czo­ne­go w dzia­le Programy hodow­la­ne.
Zmiany te pro­si­my prze­sy­łać do biu­ra PZHK do dnia 15 lute­go 2012 r., dro­gą elek­tro­nicz­ną (peckiel@pzhk.pl), faxem (22 628 – 68-79) lub listow­nie (Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m. 16, 00 – 673 Warszawa).

Progi punktowe dla ogierów uczestniczących w MPMK w skokach przez przeszkody w 2011 r.

21 września 2011 · Kategoria: MPMK, Programy hodowli, Sprawy hodowlane · Rasa: , ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że trzy Komisje Ksiąg Stadnych: koni ras – Małopolskiej, Wielkopolskiej i Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, w związ­ku z trud­ny­mi warun­ka­mi roz­gry­wa­nia MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy 2011, zde­cy­do­wa­ły się obni­żyć (doty­czy to tyl­ko tego roku) wyma­ga­nia sta­wia­ne ogie­rom hodow­li pol­skiej i zagra­nicz­nej, któ­re mia­ły­by zostać wpi­sa­ne do powyż­szych ksiąg na pod­sta­wie alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści. Przeczytaj cały wpis „Progi punk­to­we dla ogie­rów uczest­ni­czą­cych w MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy w 2011 r.” »

Polska księga stadna kuców

11 stycznia 2011 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał Polski Związek Hodowców Koni za zakła­da­ją­cy i pro­wa­dzą­cy Polską Księgę Stadną Kuców. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem hodow­li.

Zmiany w zasadach przeprowadzania próby dzielności klaczy w ZT

1 stycznia 2011 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe · Rasa: , ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie nastę­pu­ją­cych zmian w zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia sta­cjo­nar­nej pró­by dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi) Przeczytaj cały wpis „Zmiany w zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia pró­by dziel­no­ści kla­czy w ZT” »


Hodowca i Jeździec