Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Wspominamy Lublin i ruszamy do Krakowa!

25 lutego 2019 · Kategoria: CAVALIADA Kraków, CAVALIADA Lublin

Po raz pierw­szy Cavaliada Tour zago­ści w Krakowie. Jesteśmy tym pod­eks­cy­to­wa­ni. Już cie­szy­my się na spo­tka­nie z kra­kow­ską publicz­no­ścią i wspól­ne kibi­co­wa­nie jeźdź­com dosia­da­ją­cych pol­skie konie. Z nadzie­ją, że konia­rzom z mało­pol­ski przy­pad­ną do gustu nasze poka­zy, tre­ne­rzy koni pra­cu­ją nad przy­go­to­wa­niem ich do wystę­pów. Czytaj dalej »

Wspominając Poznań, zapraszamy do Lublina!

28 stycznia 2019 · Kategoria: CAVALIADA Lublin, CAVALIADA Poznań

CAVALIADA Lublin CSI2* to mnó­stwo emo­cji i pięk­no spor­to­wych zma­gań. CAVALIADA Lublin CSI2* to świę­to jeź­dziec­twa. CAVALIADA Lublin CSI2* to oka­zja, aby odwie­dzić nasze sto­isko i obej­rzeć poka­zy, któ­re przy­go­to­wa­li­śmy wspól­nie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i MTP Sp. z o.o. Czytaj dalej »

Wspomnienia z Cavaliady 2018 w Lublinie

15 marca 2018 · Kategoria: CAVALIADA Lublin

Miło jest cza­sem powspo­mi­nać… I z tą myślą zapra­sza­my do obej­rze­nia krót­kiej rela­cji wideo z Cavaliady 2018 w Lublinie. Czytaj dalej »

El Camp – Najlepszy Koń Polskiej Hodowli podczas konkursu Grand Prix Lublina – Cavaliada 2018

20 lutego 2018 · Kategoria: CAVALIADA Lublin, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Andrzej Opłatek dosia­da­ją­cy konia El Camp sp (Campari M old. – Eleine sp / Elvis KWPN), hod. SK Prudnik, wła­sno­ści zawod­ni­ka, zajął 6. miej­sce w kon­kur­sie CSI2* PKO BP GRAND PRIX Lublina z pod­czas CAVALIADA TOUR LUBLIN. Ogier El Camp otrzy­mał tytuł Najlepszego Konia Polskiej Hodowli. Andrzej Opłatek ode­brał pamiąt­ko­wą sta­tu­et­kę z rąk Wiceprezesa Polskiego Związku Hodowców Koni Ryszarda Pietrzaka. Czytaj dalej »

Cavaliada Lublin: Najlepszy koń polskiej hodowli

10 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Lublin, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Podczas deko­ra­cji kon­kur­su PKO GRAND PRIX Lublina Adam Grzegorzewski ode­brał nagro­dę dla swo­je­go wała­cha OKARINO sp (Pavarotti Van De Helle westf. – Obella hol. po Cassini II hol.), hod. Justyna Kubik Manitta, wł. Sylwia Grzegorzewska uho­no­ro­wa­ne­go przez nas tytu­łem Najlepszego Konia Polskiej Hodowli pod­czas Cavaliada Lublin 2017 r. Nagrodę w imie­niu Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czył wice­pre­zes Ryszard Pietrzak. Adam Grzegorzewski i Okarino zaję­li trze­cie miej­sce w kon­kur­sie, z mini­mal­ną stra­tą 0.04 s do zwy­cięz­cy, Czecha  Alesa Opatrnego na BALGUERO. Czytaj dalej »

PRZEDŁUŻAMY KONKURS!

10 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Lublin, CAVALIADA Warszawa

Konkurs FOTOGRAFICZNY
Cavaliada – Święto pol­skich koni

Kwartalnik „Hodowca i Jeździec” zapra­sza wszyst­kich FOTOGRAFÓW AMATORÓW do udzia­łu w kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym „Cavaliada – świę­to pol­skich koni”. Czytaj dalej »

Cavaliada Lublin 2017: Konkurs pod patronatem Prezesa PZHK

7 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Lublin, Skoki przez przeszkody

Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Koni Ryszard Pietrzak oraz pre­zes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki wrę­czy­li nagro­dę Dajanie Pawlickiej, któ­ra na koniu Bebeto wygra­ła dwu­fa­zo­wy kon­kurs śred­niej run­dy o nagro­dę Agencji Nieruchomości Rolnych, pod patro­na­tem Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Konkurs FOTOGRAFICZNY Cavaliada – Święto polskich koni

27 stycznia 2017 · Kategoria: CAVALIADA Lublin

Kwartalnik „Hodowca i Jeździec” zapra­sza wszyst­kich FOTOGRAFÓW AMATORÓW do udzia­łu w kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym „Cavaliada – świę­to pol­skich koni”. Czytaj dalej »

Polski koń na pudle Cavaliady

15 lutego 2016 · Kategoria: CAVALIADA Lublin, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Podczas tego­rocz­nych zawo­dów CSI2* w Lublinie, roz­gry­wa­nych w ramach cyklu Cavaliada Tour bar­dzo dobrze poka­za­ły się konie rodzi­mej hodow­li. Dość przy­po­mnieć, że w wień­czą­cym impre­zę Grand Prix wystar­to­wa­ło aż sie­dem pol­skich koni. Czytaj dalej »

Pokaz „Koń spowity tęczą”

5 lutego 2016 · Kategoria: CAVALIADA Lublin, Wystawy i pokazy

W naj­bliż­szy week­end na Cavaliadzie w Lublinie (5 – 7 lute­go br.) z ini­cja­ty­wy Polskiego Związku Hodowców Koni oraz Agencji Nieruchomości Rolnych będzie­my mie­li szan­sę być świad­ka­mi wspa­nia­łe­go wyda­rze­nia arty­stycz­ne­go. Zespół pod batu­tą Ireneusza Kozłowskiego (hodow­cy i czyn­ne­go zawod­ni­ka w dys­cy­pli­nie powo­że­nia) w wido­wi­sku zaty­tu­ło­wa­nym „Koń spo­wi­ty tęczą” poka­że pięk­no, magicz­ny blask i wszech­stron­ne wyko­rzy­sta­nie pol­skich koni. Czytaj dalej »

XIII Zjazd Akademii Hodowcy i Jeźdźca

4 lutego 2015 · Kategoria: CAVALIADA Lublin, Szkolenia

Zapraszamy do udzia­łu w Warsztatach „7 gier”, któ­re odbę­dą się w ramach XIII Zjazdu Akademii Hodowcy i Jeźdźca 21 – 22 lute­go 2014, pod­czas Cavaliady w Lublinie. To szko­le­nie dla począt­ku­ją­cych adep­tów natu­ral­ne­go jeź­dziec­twa, dają­ce uczest­ni­kom spoj­rze­nie na świat koni z innej per­spek­ty­wy i szan­sę odkry­cia nowej ścież­ki do osią­gnię­cia har­mo­nii i part­ner­stwa z koniem. Kierujemy je zarów­no do osób z doświad­cze­niem jeź­dziec­kim jak i do świe­żo upie­czo­nych wła­ści­cie­li koni. Zajęcia teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne, oraz symu­la­cje pomo­gą każ­de­mu uczest­ni­ko­wi w mak­sy­mal­ny spo­sób wyko­rzy­stać czas zain­we­sto­wa­ny we wła­sny roz­wój. Czytaj dalej »

Warszawska Cavaliada i polskie konie

24 marca 2014 · Kategoria: CAVALIADA Lublin, CAVALIADA Warszawa, Teraz Polskie Konie · Rasa: , ,

Emocje zwią­za­ne z naj­więk­szy­mi halo­wy­mi zawo­da­mi w Warszawie minę­ły. Był i sport i poka­zy i wykła­dy, każ­dy mógł zna­leźć coś dla sie­bie. Jednak zma­ga­nia spor­to­we były naj­waż­niej­sze, a każ­de­mu kon­kur­so­wi towa­rzy­szy­ła duża, jak na Polskę, licz­ba widzów. Dniem któ­ry sta­no­wił pod­su­mo­wa­nie rywa­li­za­cji była nie­dzie­la i dwa kon­kur­sy sta­no­wią­ce Finał Dużej i Juniorskiej Rundy. Czytaj dalej »

Bartłomiej Kwiatek liderem w rankingu Halowego Pucharu Polski!

10 marca 2014 · Kategoria: CAVALIADA Lublin, CAVALIADA Poznań, Powożenie · Rasa:

W dniach 7 i 8 mar­ca odby­ła się dru­ga eli­mi­na­cja z cyklu Volkswagen Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi w Lublinie. Pierwsza z nich odby­ła się na począt­ku grud­nia w Poznaniu na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie Bartłomiej Kwiatek w pierw­szym kon­kur­sie zajął dru­gie, a w dru­gim pierw­sze miej­sce. Uzbierał tym samym 45 punk­tów w ran­kin­gu obej­mu­jąc pierw­sze miej­sce w tabe­li. Czytaj dalej »

Zwycięzcy konkursu o nagrodę PZHK podczas Cavaliady w Lublinie

5 marca 2013 · Kategoria: CAVALIADA Lublin, Skoki przez przeszkody

W dniu 02 mar­ca pod­czas Cavaliada Tour w Lublinie roze­gra­no kon­kurs nr 6 – Małej Rundy o nagro­dę Polskiego Związku Hodowców Koni. Zwycięzcą kon­kur­su został Dominik Słodczyk na kla­czy Sonia. Klacz Sonia w ¾ posia­da mało­pol­ski rodo­wód – jej mat­ką jest mało­pol­ska klacz Skala po Kwartet xo, nato­miast ojcem Graf Quidam, któ­re­go mat­ką jest rów­nież mało­pol­ska klacz Grafia po Dalipan m. Czytaj dalej »

Cavaliada Lublin – Wieczorne bloki pokazów

26 lutego 2013 · Kategoria: CAVALIADA Lublin

Już za kil­ka dni zaczy­na się w Lublinie nie­po­wta­rzal­na impre­za Cavaliada Tour 2013. Wielki sport i ogrom atrak­cji towa­rzy­szą­cych. Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza na poka­zy przy­go­to­wa­ne we współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych, któ­re odbę­dą się w pią­tek (1 mar­ca) od godzi­ny 17:45 oraz w sobo­tę (2 mar­ca) od 19:00. Czytaj dalej »

Powożenie – sport dla każdego

25 lutego 2013 · Kategoria: CAVALIADA Lublin, Powożenie

Zapraszamy Państwa na wykład doty­czą­cy dys­cy­pli­ny wyjąt­ko­wej. Między inny­mi z tego powo­du, że może być upra­wia­na zarów­no przez dzie­ci, jak i oso­by w „bar­dzo doj­rza­łym” wie­ku. W każ­dym przy­pad­ku warun­ki zwią­za­ne ze spe­cy­fi­ką tego rodza­ju użyt­ko­wa­nia koni muszą być speł­nio­ne. Głównie doty­czy to bez­pie­czeń­stwa, koni, powo­żą­cych i oto­cze­nia. Bezpieczeństwo to nie tyl­ko sama jaz­da, ale rów­nież wybór odpo­wied­nie­go konia i pra­wi­dło­we jego przy­go­to­wa­nie na poszcze­gól­nych eta­pach tre­nin­gu. Czytaj dalej »

Informacja dla hodowców z terenu województwa łódzkiego

3 kwietnia 2019 · Kategoria: Sprawy związkowe,

Szanowni Państwo, infor­mu­je­my, że wraz z dn. 01.04.2019 Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi otrzy­mał upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia usług zoo­tech­nicz­nych na tere­nie woj. łódz­kie­go. Czytaj dalej »

Katalog STANÓWKA 2019

24 stycznia 2019 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo, · Rasa: , , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z licen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2019. Czytaj dalej »

Do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wyku­pił licen­cję od związ­ku KWPN na wyda­nie zna­nej w Europie książ­ki: „The KWPN hor­se. Selection for per­for­man­ce” i wła­śnie zosta­ła wyda­na pol­ska jej wer­sja pod tytu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wyczy­nu”. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec