Kategoria: CAVALIADA Poznań

Kategoria: Rasa: Okres:

Horses wanted!

11 października 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zgła­sza­nia koni na Aukcję Polskich Koni Sportowych „TERAZ POLSKIE KONIE”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 30 listo­pa­da – 2 grud­nia 2017 roku pod­czas zawo­dów Cavaliada w Poznaniu. Czytaj dalej »

Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE 2017

27 września 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność zapro­sić Państwa do udzia­łu w kolej­nej edy­cji Aukcji Polskich Koni Sportowych „TERAZ POLSKIE KONIE”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 30 listo­pa­da – 2 grud­nia 2017 roku pod­czas zawo­dów Cavaliada w Poznaniu. Czytaj dalej »

Cavaliada 2016: Dziękujemy gościom Pawilonu Polskiej Hodowli!

9 grudnia 2016 · Kategoria: CAVALIADA Poznań ·

Jak co roku zapro­si­li­śmy wszyst­kich miło­śni­ków koni do odwie­dze­nia PAWILONU POLSKIEJ HODOWLI – wyjąt­ko­we­go miej­sca, gdzie hodow­la łączy się ze spor­tem, nauka z zaba­wą, a ludzie spo­ty­ka­ją się ze sobą, aby podzie­lić się spo­strze­że­nia­mi, reflek­sja­mi i ser­decz­no­ścia­mi. I jak co roku nie zawie­dli­śmy się! Czytaj dalej »

Cavaliada 2016: Aukcja koni wierzchowych TERAZ POLSKIE KONIE

9 grudnia 2016 · Kategoria: CAVALIADA Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Już po raz trze­ci pod­czas Cavaliady w Poznaniu odby­ła się Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE. Tym razem przy peł­nych try­bu­nach. Czytaj dalej »

Cavaliada 2016: Nagrody dla twórców sukcesu polskich koni

9 grudnia 2016 · Kategoria: CAVALIADA Poznań ·

Podczas Cavaliady 2016 w Poznaniu Polski Związek Hodowców Koni miał ogro­my zaszczyt nagro­dzić hodow­ców, wła­ści­cie­li koni i zawod­ni­ków, któ­rzy przy­czy­ni­li się do suk­ce­sów koni pol­skiej hodow­li w kra­ju i zagra­ni­cą w 2016 roku. Czytaj dalej »

Aukcja Teraz Polskie Konie – prezentacja koni

28 listopada 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Już teraz zapra­sza­my do oglą­da­nia fil­mów, na któ­rych pre­zen­tu­ją się konie bio­rą­ce udział w tego­rocz­nej Aukcji Teraz Polskie Konie. W pią­tek, 2 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu będzie moż­na po raz pierw­szy obej­rzeć je na żywo! Czytaj dalej »

Zapraszamy do Pawilonu Polskiej Hodowli na Cavaliadę do Poznania!

25 listopada 2016 · Kategoria: CAVALIADA Poznań, Teraz Polskie Konie ·

PAWILON POLSKIEJ HODOWLI to nie tyl­ko wyjąt­ko­we miej­sce, w któ­rym hodow­la spo­ty­ka się ze spor­tem, pra­ca jest fascy­nu­ją­cą przy­go­dą, a nauka świet­ną zaba­wą! To tak­że miej­sce, któ­re wro­sło już w tra­dy­cję spo­tkań miło­śni­ków koni i spor­tu jeź­dziec­kie­go pod­czas kolej­nych edy­cji Cavaliady. Czytaj dalej »

Moc gratulacji dla PZHK

19 stycznia 2016 · Kategoria: CAVALIADA Poznań, Sprawy związkowe ·

​Rok jubi­le­uszo­wy dobiegł koń­ca. Przez ostat­nie 12 mie­się­cy świę­to­wa­li­śmy jako śro­do­wi­sko hodow­ców fakt 120 lat ist­nie­nia naszej orga­ni­za­cji. Zwieńczeniem obcho­dów była zor­ga­ni­zo­wa­na pod­czas Cavaliady w Poznaniu uro­czy­sta Gala, któ­ra zgro­ma­dzi­ła 12 grud­nia w Iglicy MTP zdu­mie­wa­ją­cą, liczą­cą ponad 300 osób, gru­pę zacnych gości. Wiele satys­fak­cji oraz przy­jem­no­ści spra­wi­ły Polskiemu Związkowi Hodowców Koni prze­ka­za­ne przy tej oka­zji dowo­dy przy­jaź­ni, sło­wa uzna­nia, szcze­re gra­tu­la­cje. Niniejszym przed­sta­wia­my część otrzy­ma­nych adre­sów oko­licz­no­ścio­wych, za któ­re jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Czytaj dalej »

120 lat biało‐czerwonych koni

21 grudnia 2015 · Kategoria: CAVALIADA Poznań, Sprawy związkowe ·

Serdecznie zapra­sza­my do obej­rze­nia jubi­le­uszo­we­go poka­zu pt. „120 lat biało‐czerwonych koni” przy­go­to­wa­ne­go we współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych, zapre­zen­to­wa­ne­go 12 grud­nia br. pod­czas Cavaliady w Poznaniu. Czytaj dalej »

120 lat działalności PZHK (wystąpienie na Gali w Poznaniu)

15 grudnia 2015 · Kategoria: CAVALIADA Poznań, Sprawy związkowe ·

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tre­ścią prze­mó­wie­nia Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni, prof. Zbigniewa Jaworskiego, wygło­szo­ne­go pod­czas gali obcho­dów 120‐lecia PZHK, któ­ra odby­ła się 12 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu.
Równocześnie zachę­ca­my do obej­rze­nia pre­zen­ta­cji zaty­tu­ło­wa­nej „120‐lat biało‐czerwonych koni”, któ­ra w zdję­ciach przed­sta­wia histo­rię 12 dekad zor­ga­ni­zo­wa­nej hodow­li koni w Polsce… Czytaj dalej »

Pozdrowienia dla Przyjaciół Hodowców

14 grudnia 2015 · Kategoria: CAVALIADA Poznań, Sprawy związkowe ·

Kolejna edy­cja Cavaliady za nami. Wczoraj opu­ści­li­śmy Poznań i roz­je­cha­li­śmy się po całej Polsce. Ale spo­tka­nie i wspól­nie spę­dzo­ny czas z oka­zji jubi­le­uszu 120‐lecia Polskiego Związku Hodowców Koni na dłu­go pozo­sta­nie w naszej pamię­ci. Czytaj dalej »

Hodowcy na Cavaliadzie

11 grudnia 2015 · Kategoria: CAVALIADA Poznań, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy ·

Od wczo­raj na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich zagęsz­cze­nie koni na 1 metr kwa­dra­to­wych osią­gnę­ło jak na Polskie warun­ki rekor­do­wy poziom. Szok – 700 koni pod jed­nym dachem!!! Czytaj dalej »

Urodzinowy spektakl hodowców

8 grudnia 2015 · Kategoria: CAVALIADA Poznań, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

Jeszcze parę dni pozo­sta­ło do wspa­nia­łe­go wyda­rze­nia. W sobot­nie popo­łu­dnie 12 grud­nia pod­czas Cavaliady zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie uni­ka­to­wy pokaz. Z oka­zji jubi­le­uszu dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni gwoź­dziem pro­gra­mu będzie spek­takl pt.: „120 lat biało‐czerwonych koni”. Historia nasze­go kra­ju sple­cio­na z bli­ską obec­no­ścią nie­pa­rzy­sto­ko­pyt­nych przy­ja­ciół. Cztery czę­ści jak czte­ry odsło­ny uka­zu­ją­ce Polaków i pol­skie konie ostat­nich 12 dekad. Symbioza ludzi i zwie­rząt, gdzie pozy­cja oraz uży­tecz­ność konia pozo­sta­je trud­na do prze­ce­nie­nia. Czytaj dalej »

Bogaty program hodowlanych atrakcji

7 grudnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Poznań, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

W ramach obcho­dów jubi­le­uszu 120‐lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wa­no boga­ty pro­gram atrak­cji towa­rzy­szą­cych. Numer jeden to spek­takl pt. „120 lat biało‐czerwonych koni” (12 grud­nia, sobo­ta, godz. 1615, are­na A – hala 5), któ­ry będzie się skła­dał z 4 kolej­nych odsłon/części o nastę­pu­ją­cych, intry­gu­ją­co brzmią­cych nazwach: Czytaj dalej »

CAVALIADA Poznań pęka w szwach

30 listopada 2015 · Kategoria: CAVALIADA Poznań ·

Bez mała 700 zgło­szo­nych koni. CSI3*-W i CSIYH – potwier­dze­ni. CSI1* musi pocze­kać do ponie­dział­ku. W oświad­cze­niu orga­ni­za­tor dzię­ku­je zawod­ni­kom za zaufa­nie do CAVALIADY i zapo­wia­da waż­ne zmia­ny w przy­szło­rocz­nej edy­cji. Czytaj dalej »

Ostatnia szansa zgłoszenia koni na aukcję „Teraz polskie konie”

13 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Poznań, Teraz Polskie Konie ·

26 paź­dzier­ni­ka o godz. 1100 w SK Janów Podlaski odbę­dzie się ostat­nia kwa­li­fi­ka­cja koni na gru­dnio­wą aukcję „Teraz pol­skie konie” w Poznaniu.
Zgłoszenia na spe­cjal­nych for­mu­la­rzach (do pobra­nia tutaj) nale­ży wysy­łać na adres biuro@polturf.pl naj­póź­niej do 22 paź­dzier­ni­ka. Czytaj dalej »

Aukcja koni wierzchowych na Cavaliadzie

11 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Jeszcze cią­gle moż­na zgła­szać konie do aukcji koni wierz­cho­wych, któ­ra zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na pod­czas poznań­skiej Cavaliady w dniach 11 – 13 grud­nia 2015 roku.
Organizatorzy aukcji Teraz Polskie Konie – Polski Związek Hodowców Koni, Agencja Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polturf Barbara Mazur – uprzej­mie infor­mu­ją, iż został prze­dłu­żo­ny ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń do 21 wrze­śnia br. Czytaj dalej »

Aukcja „TERAZ POLSKIE KONIE” 2015

16 marca 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Już po raz dru­gi Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pra­cy z fir­mą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­sza­ją do zapo­zna­nia się z warun­ka­mi zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, któ­ra pla­no­wa­na jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 11 – 13 grud­nia br. Czytaj dalej »

Pierwsza aukcja polskich koni wierzchowych

22 grudnia 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Poznań ·

Podczas Cavaliady w Poznaniu odby­ła się pierw­sza od lat aukcja pol­skich koni wierz­cho­wych, orga­ni­zo­wa­na pod hasłem „Teraz Polskie Konie”. Pomysłodawcą aukcji był Polski Związek Hodowców Koni oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, a głów­nym celem pro­mo­cja pol­skich koni wierz­cho­wych, któ­re jako­ścią nie ustę­pu­ją koniom hodow­li zagra­nicz­nej. Czytaj dalej »

Konkursy o nagrodę Prezesa PZHK

17 grudnia 2014 · Kategoria: CAVALIADA Poznań · Rasa:

Podczas Cavaliady Poznań zosta­ły roze­gra­ne dwa kon­kur­sy o nagro­dę Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni.
W kon­kur­sie numer 8 – Mała Runda nagro­dę z rąk pre­ze­sa PZHK ode­brał Andrzej Głoskowski dosia­da­ją­cy sied­mio­let­nie­go wała­cha Catch Me If You Can rasy KWPN. Drugi kon­kurs, to kon­kurs dla mło­dych koni. Tutaj naj­lep­szy oka­za­ła się 6‐letni holsz­tyń­ska klacz Atiqua dosia­da­na przez Jakuba Krzyżosiaka. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec