Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Już w czwartek zapraszamy do Warszawy!

6 marca 2019 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa

Jak było rok temu w Warszawie pod­czas Cavaliady? Było wspa­nia­le, wystar­czy obej­rzeć nasz film, żeby poczuć emo­cje, któ­re towa­rzy­szy­ły nam, kie­dy kibi­co­wa­li­śmy pol­skim koniom. Trudno uwie­rzyć w to, że za nami 12 mie­się­cy, ale tak wła­śnie jest. Czytaj dalej »

Statystycznie rzecz biorąc… Konie polskiej hodowli na Cavaliadzie w Warszawie

7 marca 2018 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,

Tym razem udział koni pol­skiej hodow­li w Cavaliadzie w Warszawie posta­no­wi­li­śmy przed­sta­wić poprzez pry­zmat sta­ty­styk. Czytaj dalej »

Warszawa wstrzymała oddech – pokazy na Cavaliadzie!

7 marca 2018 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa

W Warszawie, na Cavaliadzie wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa mie­li­śmy ogrom­ną przy­jem­ność, jak co roku, zapro­sić publicz­ność na spe­cjal­ny pokaz! Ponieważ roz­po­czę­li­śmy już obcho­dy set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Polskę nie­pod­le­gło­ści, nie zabra­kło w nim patrio­tycz­nych akcen­tów. Czytaj dalej »

NieKOŃczące się opowieści piórem i pędzlem pisane

27 lutego 2018 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Kultura

Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza na spo­tka­nie ze zna­ny­mi autor­ka­mi „koń­skich” ksią­żek dla dzie­ci i mło­dzie­ży: Ewą Szadyn, Gabą KrzyżanowskąKatarzyną J. Nowak, któ­re będzie ilu­stro­wa­ne wysta­wą prac Weroniki Kobylińskiej oraz Katarzyny J. Nowak. Czytaj dalej »

Pokazy PZHK i KOWR podczas Cavaliady w Warszawie

27 lutego 2018 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Wystawy i pokazy

W tym roku do Warszawy ponow­nie zawi­ta­ją nasze kocha­ne „gru­ba­sy” czy­li ogie­ry zim­no­krwi­ste ze Stadniny Koni Nowe Jankowice (SO Kętrzyn). Potężne ogie­ry zaprzę­gnię­te w sul­ki, zapre­zen­tu­ją wdzięcz­ny kadryl pod lej­ca­mi pięk­nych dziew­cząt. Czytaj dalej »

Najlepszy koń polskiej hodowli w Grand Prix warszawskiej Cavaliady

28 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Podczas deko­ra­cji fina­ło­we­go kon­kur­su CSI3*-W [12] GRAND PRIX w Warszawie Andrzej Opłatek ode­brał z rąk pre­ze­sa PZHK, Pawła Mazurka nagro­dę dla naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ne­go zawod­ni­ka star­tu­ją­ce­go na koniu pol­skiej hodow­li w Grand Prix. Zawodnik na koniu El CAMP sp, ur. 2003 (Campari M old. – Eleine sp/ Elvis KWPN) hodow­li SK Prudnik, jego wła­sno­ści zajął 10 miej­sce. Czytaj dalej »

Cavaliada Warszawa 2017: Dwa konie polskiej hodowli na medal w konkursie pod naszym patronatem!

28 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

W nie­dziel­nym kon­kur­sie Małej Rundy CSI3*-W [11] o nagro­dę Agencji Nieruchomości Rolnych, pod patro­na­tem Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni zwy­cię­żył koń pol­skiej hodow­li, 10‐letnia klacz Jalandahar sp (Karandasj KWPN – Juka sp po Kingsten KWPN) hod. Artura Mańczaka, wł. Pauli Mańczak pod Mateuszem Kiempą. Czytaj dalej »

Cavaliada Warszawa 2017: Wręczyliśmy nagrody!

27 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa · Rasa: ,

W pią­tek 24 lute­go, pod­czas Cavaliady w Warszawie w imie­niu Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy Małopolskiej uho­no­ro­wa­li­śmy zawod­ni­ków, któ­rzy naj­moc­niej zwią­za­li swo­ją karie­rę spor­to­wą z koń­mi mało­pol­ski­mi. Czytaj dalej »

Cavaliada Warszawa: Zapraszamy do odwiedzin!

23 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa

Wystartowała Cavaliada w Warszawie, a my mamy przy­jem­ność zapro­sić do odwie­dze­nia nasze­go sto­iska. Od dzi­siaj przez 4 dni będzie­cie mogli Państwo spo­tkać się z pra­cow­ni­ka­mi Polskiego Związku Hodowców Koni i poroz­ma­wiać z nimi na inte­re­su­ją­ce Was tema­ty.  Czytaj dalej »

Zaproszenie na wykład podczas Cavaliady w Warszawie!

20 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Seminaria i wykłady

W pią­tek 24 lute­go 2017 r. o godz. 17:00 Polski Związek Hodowców Koni oraz Zespół Kancelarii Lex Hippica – pra­wo dla pasjo­na­tów koni i jeź­dziec­twa, zapra­sza­ją na bez­płat­ne szko­le­nie pt. „Sprzedaż koni w świe­tle pra­wa – zagad­nie­nia prak­tycz­ne”. Czytaj dalej »

PRZEDŁUŻAMY KONKURS!

10 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Lublin, CAVALIADA Warszawa

Konkurs FOTOGRAFICZNY
Cavaliada – Święto pol­skich koni

Kwartalnik „Hodowca i Jeździec” zapra­sza wszyst­kich FOTOGRAFÓW AMATORÓW do udzia­łu w kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym „Cavaliada – świę­to pol­skich koni”. Czytaj dalej »

Pokazy hodowców na Torwarze

8 lutego 2016 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Wystawy i pokazy

Na naj­bliż­szą Cavaliadę w Warszawie Polski Związek Hodowców Koni przy­go­to­wał praw­dzi­wą atrak­cję dla widzów. W pro­gra­mie wystą­pi Stado Ogierów Kętrzyn ze słyn­ną „porę­czą” zło­żo­ną z ogie­rów a potem wido­wi­sko­wy „zim­no­krwi­sy­ty” kadryl sulek. A na deser, przy dźwię­kach praw­dzi­wej orkie­stry stra­żac­kiej z OSP Okuniew z gmi­ny Halinów, histo­rycz­ny pokaz sika­wek kon­nych i sta­rej uprzę­ży z kolek­cji Moniki i Krzysztofa Szusterów. Najmłodsza liczy 110 lat a naj­star­sza pocho­dzi z 1812 roku! Wszystkie spraw­ne do dziś. Czytaj dalej »

Cavaliada to nie tylko skoki

26 marca 2015 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Powożenie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, Wystawy i pokazy · Rasa: , ,

Podczas Cavaliady w Warszawie, obok naj­waż­niej­szych zawo­dów sko­ko­wych CSI3*-W, odbył się m.in. finał BMW Halowego Pucharu Polski w Zaprzęgach Parokonnych oraz zawo­dy ogól­no­pol­skie w ujeż­dże­niu. Czytaj dalej »

Sukcesy polskich koni na Cavaliadzie

17 marca 2015 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa: , ,

Do zawo­dów CSI3*-W „Cavaliada”, któ­re odby­ły się w ostat­ni week­end w Warszawie, zgło­szo­nych zosta­ło 54 pol­skich zawod­ni­ków z 89 koń­mi, spo­śród któ­rych 26 zosta­ło wyho­do­wa­nych w Polsce. Czytaj dalej »

PZHK po raz kolejny zaprasza na Torwar

12 marca 2015 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa

Już dziś, 12 mar­ca, roz­po­czę­ła się po raz kolej­ny Cavaliada na war­szaw­skim Torwarze! Impreza będzie trwać do nie­dzie­li, 15 mar­ca. Polski Związek Hodowców Koni wraz z Agencją Nieruchomości Rolnych i jej jed­nost­ka­mi przy­go­to­wał dla Państwa wie­le atrak­cji, któ­re wypeł­nią Państwu wol­ny czas pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi kon­kur­sa­mi. Czytaj dalej »

Warszawska Cavaliada i polskie konie

24 marca 2014 · Kategoria: CAVALIADA Lublin, CAVALIADA Warszawa, Teraz Polskie Konie · Rasa: , ,

Emocje zwią­za­ne z naj­więk­szy­mi halo­wy­mi zawo­da­mi w Warszawie minę­ły. Był i sport i poka­zy i wykła­dy, każ­dy mógł zna­leźć coś dla sie­bie. Jednak zma­ga­nia spor­to­we były naj­waż­niej­sze, a każ­de­mu kon­kur­so­wi towa­rzy­szy­ła duża, jak na Polskę, licz­ba widzów. Dniem któ­ry sta­no­wił pod­su­mo­wa­nie rywa­li­za­cji była nie­dzie­la i dwa kon­kur­sy sta­no­wią­ce Finał Dużej i Juniorskiej Rundy. Czytaj dalej »

Kwiatek Zwycięża w Halowym Pucharze Polski

17 marca 2014 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Powożenie · Rasa:

W dniach 14 – 15.03 odbył się Finał II Volkswagen Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi. Po dwóch eli­mi­na­cjach w Poznaniu i w Lublinie, przy­szedł czas na start w Warszawie. Po czte­rech kon­kur­sach, Bartłomiej Kwiatek pro­wa­dził w ran­kin­gu HPP. W pierw­szym kon­kur­sie fina­ło­wym zajął dru­gie miej­sce. Oznaczało to, że w sobo­tę, aby się­gnąć po zło­ty medal, musi zwy­cię­żyć. Kwiatek poje­chał bez­błęd­nie, a jego ślą­skie konie SonetJack Daniell’s wal­czy­ły dziel­nie do ostat­niej bram­ki. Czytaj dalej »

W rankingu CAVALIADA Tour jest lider, ale…

11 marca 2014 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Skoki przez przeszkody

Już 13 mar­ca roz­po­czy­na się jed­na z naj­waż­niej­szych imprez jeź­dziec­kich w tej czę­ści Europy – CAVALIADA Warszawa 2014. W zawo­dach CSI3*-W poje­dzie 70 zawod­ni­ków z 13 kra­jów, któ­rzy zgło­si­li 149 koni. Wśród zgło­szo­nych zawod­ni­ków są nazwi­ska, któ­re wie­lo­krot­nie poja­wia­ją się na are­nach mię­dzy­na­ro­do­wych. Czytaj dalej »

Zaproszenie na seminarium

7 marca 2014 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Seminaria i wykłady

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych ma przy­jem­ność zapro­sić Państwa na semi­na­rium, któ­re popro­wa­dzi Katie Williams – świa­to­wej kla­sy spe­cja­li­sta ds. żywie­nia koni.
Seminarium odbę­dzie się 15 – 16 mar­ca 2014 roku pod­czas Cavaliady Warszawa (Hala Torwar, ul. Łazienkowska 6A, Warszawa) w Centrum Konferencyjnym (II p.). Udział w szko­le­niach jest bez­płat­ny. Warunkiem udzia­łu jest potwier­dze­nie obec­no­ści i posia­da­nie bile­tu wstę­pu na wyda­rze­nie Cavaliada Warszawa. Czytaj dalej »

Podziękowania na Torwarze

5 kwietnia 2013 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni chcąc uho­no­ro­wać i podzię­ko­wać swo­im part­ne­rom za pomoc w orga­ni­za­cji i wspie­ra­niu przed­się­wzięć pro­mu­ją­cych Polską Hodowlę Koni, sezo­nu 2012, wrę­czył sym­bo­licz­ne dyplo­my pamiąt­ko­we. Czytaj dalej »

Informacja dla hodowców z terenu województwa łódzkiego

3 kwietnia 2019 · Kategoria: Sprawy związkowe,

Szanowni Państwo, infor­mu­je­my, że wraz z dn. 01.04.2019 Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi otrzy­mał upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia usług zoo­tech­nicz­nych na tere­nie woj. łódz­kie­go. Czytaj dalej »

Katalog STANÓWKA 2019

24 stycznia 2019 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo, · Rasa: , , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z licen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2019. Czytaj dalej »

Do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wyku­pił licen­cję od związ­ku KWPN na wyda­nie zna­nej w Europie książ­ki: „The KWPN hor­se. Selection for per­for­man­ce” i wła­śnie zosta­ła wyda­na pol­ska jej wer­sja pod tytu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wyczy­nu”. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec