Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Fotorelacja z Cavaliady 2013 w Warszawie

13 marca 2013 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do obej­rze­nia gale­rii zdjęć, gdzie zamiesz­czo­na zosta­ła obszer­na foto­re­la­cja autor­stwa Pani Małgorzaty Sieradzan z Cavaliady w Warszawie, któ­ra odby­ła się w dniach 7 – 10 mar­ca 2013 r.

Wykłady PZHK na Torwarze

5 marca 2013 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Seminaria i wykłady

Podczas VI Zjazdu Uniwersytetu Jeździeckiego towa­rzy­szą­ce­go war­szaw­skiej CAVALIADZIE, w dniu 9 mar­ca br. (sobo­ta) odbę­dą się dwa bar­dzo cie­ka­we wykła­dy pod patro­na­tem mery­to­rycz­nym Polskiego Związku Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Program Cavaliady Warszawa

4 marca 2013 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa

Przedstawiamy szcze­gó­ło­wy pro­gram Cavaliady Warszawa 2013. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­ją piąt­ko­we (8 mar­ca o 18:30) poka­zy hodow­la­ne przy­go­to­wa­ne przez Polski Związek Hodowców Koni wspól­nie z Agencją Nieruchomości Rolnych: Orientalny Janów Podlaski, Grubasy z Kętrzyna, Małopolak potra­fiBitwa Warszawska.
W sobo­tę o godzi­nie 8:00 nato­miast zapra­sza­my Państwa ser­decz­nie na Finał Małej Rundy, któ­ry zosta­nie roze­gra­ny o nagro­dę Polskiego Związku Hodowców Koni. Czytaj dalej »

PZHK zaprasza na Torwar

4 marca 2013 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa

W dniach 8 – 10 mar­ca zno­wu pod dachem Torwaru zawi­ta­ją konie. Cavaliada w Warszawie, już po raz kolej­ny dostar­czy śro­do­wi­sku jeź­dziec­kie­mu i hodow­la­ne­mu, wie­lu ducho­wych prze­żyć a przede wszyst­kim emo­cji spor­to­wych. Miłośnicy koni, zarów­no tych małych, jak i dużych, będą mie­li nie­po­wta­rzal­ną oka­zję obej­rzeć nie tyl­ko rywa­li­zu­ją­cych ze sobą naj­lep­szych euro­pej­skich jeźdź­ców sko­ko­wych ale tak­że sze­reg poka­zów z udzia­łem naszych rodzi­mych koni. Czytaj dalej »

Cavaliada – Warszawa 2012 – wyniki

26 marca 2012 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi zwo­dów w ujeż­dże­niu i sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re odby­wa­ły się pod­czas war­szaw­skiej edy­cji Cavaliady w dniach 22 – 24 mar­ca 2012 r. Czytaj dalej »

GP Special

21 marca 2012 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie

Serdecznie zapra­sza­my Państwa w pią­tek (24 mar­ca) o godzi­nie 11:00 na Cavaliadę. W tym cza­sie odbę­dzie się kon­kurs ujeż­dże­nia nr 3 – GP Special, roz­gry­wa­ny o nagro­dę Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni.
Zachęcamy rów­nież do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem całych zawo­dów.

Cavaliada – lista zgłoszonych zawodników

19 marca 2012 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listą zgło­szo­nych zawod­ni­ków na tego­rocz­ną Cavaliadę.

Odliczamy czas do Cavaliady Warszawa 2012

19 marca 2012 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie

Międzynarodowa obsa­da, kon­kur­sy w ran­dze CSI3*-W, boga­ta ofer­ta tar­go­wa, a do tego wido­wi­sko­we poka­zy i wie­le innych atrak­cji. Wielkimi kro­ka­mi zbli­ża się jed­na z naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych imprez jeź­dziec­kich w Europie – Cavaliada Warszawa 2012 – Finał Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W i Ujeżdżeniu CDI3*-W. Czytaj dalej »

Polski Koń Zaprzęgowy

15 marca 2012 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Powożenie

Serdecznie zapra­sza­my Państwa na wykład pt. „Polski Koń Zaprzęgowy”, któ­ry odbę­dzie się w dniu 25 mar­ca br. (w nie­dzie­lę) o godzi­nie 13:00 (po kon­kur­sie powo­że­nia) w Sali A war­szaw­skie­go Torwaru, jako część blo­ku edu­ka­cyj­ne­go orga­ni­zo­wa­ne­go przy zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych Finał Ligi Europy Centralnej w sko­kach i ujeż­dże­niu – Cavaliada. Czytaj dalej »

X Warsaw Horse Days – podsumowanie

31 marca 2011 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa

W minio­ny week­end Polski Związek Hodowców Koni uczest­ni­czył w Warsaw Horse Days 2011. Mieliśmy na Torwarze swo­je sto­isko, bra­li­śmy czyn­ny udział w sesji edu­ka­cyj­nej, jeden z kon­kur­sów roze­gra­no pod patro­na­tem Prezesa PZHK, pana Władysława Brejty, a tak­że deko­ro­wa­li­śmy zwy­cięz­ców ran­kin­gów sezo­nu 2010. Więcej zobacz w foto­re­por­ta­żu naszej kole­żan­ki z redak­cji „Hodowcy i Jeźdźca”, pani Małgorzaty SieradzanCzytaj dalej »

PZHK na Torwarze

24 marca 2011 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie

W nad­cho­dzą­cy week­end 25 – 27 mar­ca br. już po raz 10 pod dachem Torwaru zagosz­czą konie. Będzie to jubi­le­uszo­we spo­tka­nie sym­pa­ty­ków jeź­dziec­twa, więc nie zabrak­nie ory­gi­nal­nych atrak­cji towa­rzy­szą­cych. Czytaj dalej »

X Warsaw Horse Days

18 marca 2011 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność poin­for­mo­wać, że w cza­sie X Warsaw Horse Days zosta­ną wrę­czo­ne nagro­dy dla zwy­cięz­ców ran­kin­gów sezo­nu 2010 – naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nych zawod­ni­ków dosia­da­ją­cych koni pol­skiej hodow­li. Tegorocznymi lau­re­ata­mi nagród PZHK są: OstlerŁukasz Kaźmierczak (WKKW), EkwadorKatarzyna Milczarek (Ujeżdżenie), ImequylAndrzej Głoskowski (Skoki) oraz LokanBartłomiej Kwiatek (Powożenie).
Wszystkim w/w zawod­ni­kom gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za pro­mo­cję rodzi­me­go pro­duk­tu hodow­la­ne­go. Czytaj dalej »

Słaba płeć górą

15 marca 2010 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie

Niedziela, 14 mar­ca 2010 17:47. Zakończony wła­śnie kon­kurs Grand Prix na Torwarze wygra­ła mło­dziut­ka Holenderka, Suzanne Tepper. W emo­cjo­nu­ją­cej roz­gryw­ce, do któ­rej zakwa­li­fi­ko­wa­ło się sze­ściu zawod­ni­ków, była jedy­ną kobie­tą. Niemniej oka­za­ła naj­moc­niej­sza – prze­je­cha­ła bez­błęd­nie i zde­cy­do­wa­nie szyb­ciej niż jej rywa­le. Czytaj dalej »

Kolorowa rozgrzewka

11 marca 2010 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie

Już dzi­siaj mię­dzy godzi­ną 18:00 a 20:00 na pły­tę głów­ną Torwaru wyja­dą uczest­ni­cy tego­rocz­ne­go CSI‐W Warszawa 2010. W pierw­szym ofi­cjal­nym tre­nin­gu przed zawo­da­mi wezmą udział przed­sta­wi­cie­le 12 kra­jów – łącz­nie 74 zawod­ni­ków na 142 koniach. Czytaj dalej »

Konferencja Prasowa CSI‐W Warszawa‐Torwar 2010

4 marca 2010 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie

Konferencja Prasowa Halowych Międzynarodowych Zawodów w Skokach CSI‐W Warszawa‐Torwar 2010 www.csiwarszawa2010.pl. Czas: pią­tek, 5 mar­ca, godz. 13:00. Miejsce: Hala Torwar (Sala C), ul. Łazienkowska 6A, Warszawa. Czytaj dalej »

Halowe Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w Skokach CSI‐W

15 lutego 2010 · Kategoria: CAVALIADA Warszawa, Skoki przez przeszkody

W dniach 12 – 14 mar­ca w hali war­szaw­skie­go Torwaru odbę­dą się Halowe Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w Skokach CSI‐W. Będziemy mie­li oka­zję obej­rzeć eks­cy­tu­ją­cą spor­to­wą rywa­li­za­cję czo­łów­ki pol­skich jeźdź­ców oraz licz­nie repre­zen­to­wa­nych zawod­ni­ków zagra­nicz­nych. W ramach zawo­dów roze­gra­ne zosta­ną eli­mi­na­cje Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec