Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Kwalifikacja i próba dzielności ogierów szlachetnych

25 października 2019 · Kategoria: Polowe próby ogierów · Rasa: , , , , , , , ,

Serdecznie zapra­sza­my na kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów szla­chet­nych do hodow­li i tre­nin­gu oraz wierz­cho­wą pró­bę dziel­no­ści ogie­rów szla­chet­nych po polo­wym 100-dniowym tre­nin­gu. Oba wyda­rze­nia odbę­dą się w JKS Przybyszewo w Lesznie w dniach 29 – 31 paź­dzier­ni­ka 2019. Przeczytaj cały wpis „Kwalifikacja i pró­ba dziel­no­ści ogie­rów szla­chet­nych” »

Narodowy Czempionat Małopolski 2019 – wyniki

14 czerwca 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi XXII Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Rasy Małopolskiej, któ­ry odbył się w dniach 8 – 9 czerw­ca 2019 r. w Białce. Przeczytaj cały wpis „Narodowy Czempionat Małopolski 2019 – wyni­ki” »

Finał finałów na Cavaliadzie – #winners100gwiazd

11 grudnia 2018 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Teraz Polskie Konie · Rasa: , , , , , , , , , , , , ,

Rok 100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki i Bober Team posta­no­wi­li uczcić spe­cjal­nym pro­jek­tem: Polscy Mistrzowie – Konie i ludzie. 100 gwiazd pol­skiej hodow­li i spor­tu na 100 lecie nie­pod­le­gło­ści. Przeczytaj cały wpis „Finał fina­łów na Cavaliadzie – #winners100gwiazd” »

Pokaz ogierów w Radzionkowie

2 marca 2018 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: , , , , ,

W sobo­tę 24 lute­go wie­lu hodow­ców zrze­szo­nych w Śląsko-Opolskim Związku Hodowców Koni już od połu­dnia przy­by­ło do Radzionkowa, aby na tere­nie ośrod­ka pp. Cichoniów oglą­dać naj­pierw pokaz hodow­la­ny ogie­rów z tere­nu Ś‑OZHK, a następ­nie wie­czo­rem ofer­tę sta­cji ogie­rów: Cichoń Stallions. Z tej oka­zji został wyda­ny ele­ganc­ki kata­log ze zdję­cia­mi oraz opi­sem słow­nym i dany­mi ogie­rów doty­czą­cy­mi wpi­su do księ­gi. Przeczytaj cały wpis „Pokaz ogie­rów w Radzionkowie” »

Wstępne zgłoszenia koni półkrwi do sezonu 2018

11 października 2017 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: , , , , ,

W związ­ku z zain­te­re­so­wa­niem śro­do­wi­ska hodow­ców i wła­ści­cie­li koni pół­krwi wyści­go­wą pró­bą dziel­no­ści, Polski Klub Wyścigów Konnych infor­mu­je, że do dnia 26 paź­dzier­ni­ka br. przyj­mu­je wstęp­ne zgło­sze­nia koni pół­krwi do sezo­nu 2018. Przeczytaj cały wpis „Wstępne zgło­sze­nia koni pół­krwi do sezo­nu 2018” »

Polskie konie najlepsze we Francji

19 września 2017 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: , ,

Zdążyliśmy się już przy­zwy­cza­ić, że każ­dy wyjazd pol­skich hodow­ców na „Wielki Tydzień Pompadour” zakoń­czo­ny jest Wielkim Sukcesem. W tym roku w Czempionacie Koni Anglo-Arabskich we Francji wzię­ło udział 7 pol­skich koni, z któ­rych aż 3 zdo­by­ły tytu­ły Czempionów Międzynarodowych! Przeczytaj cały wpis „Polskie konie naj­lep­sze we Francji” »

Czempionat Małopolski oczami sędziów zagranicznych

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z rela­cją sędziów fran­cu­skich z Narodowego Czempionatu Koni Małopolskich, któ­ry odbył się w dniach 16 – 17 lip­ca w Białce. Tekst źró­dło­wy dostęp­ny jest na stro­nie Francuskiego Związku Angloarabskiego. Przeczytaj cały wpis „Czempionat Małopolski ocza­mi sędziów zagra­nicz­nych” »

Ocena ogierów spełniających wymagania alternatywnych prób dzielności

19 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: , , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści mogą zostać oce­nio­ne „na pły­cie” i w ruchu w ręku w dniu 19 lute­go (pią­tek) w ZT Bielice, oko­ło godz. 1300.
Powyższa oce­na odbę­dzie się po zakoń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT. Koszt uzna­wa­nia ogie­rów wyno­si 200 zło­tych (płat­ne przed przy­jaz­dem do Bielic) na numer kon­ta ban­ko­we­go PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 – w tytu­le prze­le­wu pro­si­my podać: „oce­na bon. NAZWA OGIERA”. Termin zgła­sza­nia do 12 lute­go (pią­tek). W przy­pad­ku pytań orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice – p. Krzysztofem Kierzkiem pod numer tele­fo­nu 501 – 192-979.
Zgłoszenia pro­si­my prze­sy­łać na adres: cuber@pzhk.pl

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: , , , , , , , , ,

Informujemy, że w związ­ku z wej­ściem w życie roz­po­rzą­dze­nia wyko­naw­cze­go Komisji (UE) 2015/262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja konio­wa­tych będzie pro­wa­dzo­na według nowych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­por­tu. Przeczytaj cały wpis „UWAGA! Nowe pasz­por­ty od 1 stycz­nia 2016 r.! | wpis wyróż­nio­ny” »

Pompadour zdobyte!

15 września 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Za nami kolej­na edy­cja Czempionatu Francji koni Angloarabskich, orga­ni­zo­wa­ne­go co roku pod­czas „Wielkiego Tygodnia Pompadour”. Konie mało­pol­skie speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do ksiąg anglo-arabskich uczest­ni­czą w tym wyda­rze­niu już od trzech lat, za każ­dym razem wygry­wa­jąc lub zdo­by­wa­jąc naj­wyż­sze miej­sca w roz­gry­wa­nych kla­sach. Nie ina­czej było w tym roku – pol­skie konie zaję­ły czo­ło­we miej­sca w kla­sy­fi­ka­cji koni dwu i trzy­let­nich. Przeczytaj cały wpis „Pompadour zdo­by­te!” »

Polskie konie jadą do Pompadour

7 września 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: , ,

Dziś we Francji roz­po­czy­na się „Wielki Tydzień Pompadour” w ramach któ­re­go roze­gra­ne zosta­ną Mistrzostwa Francji Młodych Koni i Kuców w WKKW oraz Czempionat Francji Koni Angloarabskich, któ­ry m.in. za spra­wą pol­skich hodow­ców otrzy­mał już ran­gę mię­dzy­na­ro­do­wą. Przeczytaj cały wpis „Polskie konie jadą do Pompadour” »

Jarema Czempionem we Francji!

19 września 2014 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Teraz Polskie Konie · Rasa: , ,

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać, iż na Czempionat anglo­arab­ski w Pompadour /Francja/ poje­cha­ło w tym roku aż 10 koni. Wczoraj oce­nia­ne były 2‑latki – w sko­kach luzem i pokrój. W kla­sie ogie­rów AA wygrał JAREMA hod. i wł. Mirka Janika.
Dziś nato­miast oce­nie (pod jeźdź­cem i pokrój) pod­da­wa­ne są konie 3‑letnie. Trzymamy kciu­ki za kolej­ne suk­ce­sy! Przeczytaj cały wpis „Jarema Czempionem we Francji!” »

Spektakularny sukces polskich angloarabów we Francji!

23 września 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: ,

W dniach 16 – 22 wrze­śnia, odby­ła się dwu­dzie­sta edy­cja jed­nej z naj­więk­szych imprez sportowo-hodowlanych we Francji, zna­nej jako „Grande Semaine de Pompadour” czy­li Wielki Tydzień Pompadour. Część spor­to­wą tego wyda­rze­nia sta­no­wią Mistrzostwa Francji Młodych Koni oraz zawo­dy towa­rzy­szą­ce w WKKW, nato­miast stro­ną hodow­la­ną jest Narodowy Czempionat Francji Koni Angloarabskich. W tego­rocz­nym Czempionacie, odby­wa­ją­cym się na tere­nie Stadniny Pompadour, będą­cej koleb­ką rasy anglo­arab­skiej, głów­ną rolę ode­gra­ły konie mało­pol­skie! Po poko­na­niu 2000 km, w zupeł­nie nowym, odle­głym miej­scu, nasze konie zdo­by­ły naj­lep­sze wyni­ki w kon­kur­sach dla 2‑letnich ogie­rów oraz 2 i 3‑letnich kla­czy. Przeczytaj cały wpis „Spektakularny suk­ces pol­skich anglo­ara­bów we Francji!” »

Jeszcze raz Teraz polskie konie!

8 maja 2013 · Kategoria: Teraz Polskie Konie · Rasa: , , , , , , , , , , , ,

Zapraszamy wszyst­kich do odwie­dza­nia nowej zakład­ki „Teraz Polskie Konie” (menu Selekcja), gdzie są zebra­ne aktu­al­no­ści doty­czą­ce wyni­ków koni pol­skiej hodow­li na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Równocześnie chcie­li­by­śmy zachę­cić Państwa do pod­sy­ła­nia infor­ma­cji (lin­ków) z Europy i ze Świata, gdzie zauwa­żo­ne zosta­ły konie naszej hodow­li. Informacje te pro­si­my prze­sy­łać na spe­cjal­ny adres Teraz Polskie Konie – kontakt@terazpolskiekonie.pl.
Mamy nadzie­ję, że pomysł się spodo­ba i liczy­my na współ­pra­cę z Państwa stro­ny.

Wielki Tydzień Pompadour

18 września 2012 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: , ,

W ostat­nią nie­dzie­lę we Francji zakoń­czył się „Wielki Tydzień Pompadour” – jed­no z naj­więk­szych wyda­rzeń sportowo-hodowlanych w tym kra­ju. Między 10 a 16 wrze­śnia na ogrom­nym tere­nie stad­ni­ny pań­stwo­wej w Pompadour odbył się Finał Mistrzostw Francji Młodych Koni i Kuców w WKKW, zawo­dy mię­dzy­na­ro­do­we mło­dych koni w WKKW oraz Krajowy Czempionat Hodowlany koni Anglo-Arabskich. Konkursy WKKW odby­wa­ły się w kate­go­riach wie­ko­wych 4, 5, 6 i 7 lat, nato­miast w czem­pio­na­cie hodow­la­nym oce­nie pod­le­ga­ły źre­bię­ta pod mat­ka­mi, ogie­ry i kla­cze 2‑letnie, ogie­ry, kla­cze i wała­chy 3‑letnie oraz kla­cze stad­ne ze źre­bię­ta­mi. Przeczytaj cały wpis „Wielki Tydzień Pompadour” »

Sprzedaż koni w SK Walewice

10 lipca 2012 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

W dniu 22 lip­ca na tere­nie Stadniny Koni Walewice odbę­dzie się sprze­daż koni. W godzi­nach 9:00 – 12:00 będzie moż­na oglą­dać konie w staj­niach – w tym cza­sie na życze­nie masz­ta­le­rze będą rów­nież poka­zy­wać konie. Sprzedaż koni będzie odby­wa­ła się w biu­rze Stadniny o godzi­nie 12:00. Więcej infor­ma­cji pod nume­ra­mi tele­fo­nów: 0 – 603-123 – 170 oraz 46 838 – 21-14. Przeczytaj cały wpis „Sprzedaż koni w SK Walewice” »

Przetarg w Janowie Podlaskim

21 listopada 2011 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

W naj­bliż­szą sobo­tę – 26 listo­pa­da – odbę­dzie się licy­ta­cja koni w Janowie Podlaskim. W ofer­cie Stadniny będą aż 54 konie arab­skie i anglo­arab­skie – od ogie­rów i kla­czy hodow­la­nych, przez mło­dzież, po konie użyt­ko­we.

Ocena bonitacyjna ogierów po alternatywnych próbach dzielności

2 listopada 2009 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Sprawy hodowlane · Rasa: , , , , , , ,

PZHK pla­nu­je prze­pro­wa­dze­nie oce­ny boni­ta­cyj­nej ogie­rów ras szla­chet­nych, któ­re uzy­ska­ły mini­mum wyma­ga­ne do dopusz­cze­nia do roz­ro­du poprzez alter­na­tyw­ne pró­by dziel­no­ści (MPMK, sport, wyści­gi, raj­dy dłu­go­dy­stan­so­we). Najprawdopodobniej oce­na ta odbę­dzie się w SO Bogusławice, przy oka­zji pró­by dziel­no­ści kla­czy, w dniu 4 grud­nia 2009r. Zainteresowanych wła­ści­cie­li pro­si­my o prze­sy­ła­nie wnio­sków do biu­ra PZHK i przy­po­mi­na­my, że po potwier­dze­niu ter­mi­nu oce­ny, nale­ży uiścić opła­tę w wyso­ko­ści 100 zł na kon­to PZHK.


Hodowca i Jeździec