Regulamin rozgrywania MPMK w 2015 r. – postanowienia szczegółowe: skoki przez przeszkody

Treść regulaminu z zaznaczonymi zmianami jest do pobrania tutaj.

Konie 4-letnie mogą startować w zawodach kwalifikacyjnych na terenie całego kraju, który został podzielony na 4 regiony. W każdym z nich na wyznaczonych zawodach zostaną rozegrane konkursy z oceną stylu konia (maksimum 8 startów), będące kwalifikacją do MPMK. Bez względu na długość trwania zawodów (jednodniowe czy dwudniowe) koń może startować tylko w dwóch konkursach kwalifikacyjnych dziennie, gdzie każdy przejazd liczony jest osobno i rozgrywany na różnych parkurach. Dla koni 4-letnich kwalifikacje regionalne będą przeprowadzane w czterech regionach wyznaczonych przez PZJ:

 1. WZJ Kujawsko-Pomorski, WZJ Pomorski, WZJ Warmińsko-Mazurski;
 2. WZJ Lubelski, WZJ Łódzki, WZJ Warszawsko-Mazowiecki, WZJ Podlaski;
 3. WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski;
 4. WZJ Dolnośląski, WZJ Lubuski, WZJ Wielkopolski, WZJ Zachodniopomorski.

W konkursie na styl konia ocenie podlega poziom ujeżdżenia skokowego konia połączony z oceną stylu skoku. W konkursach tych oceniane są możliwości konia, jego predyspozycje do wyczynu. Koń powinien galopować równo, w rytmie od startu do mety. Bardzo ważna jest jakość galopu, który powinien być okrągły, energiczny, z zachowaniem odpowiedniego tempa (tzw. koń ustawiony na tempo). Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednią szybkość oraz rytm, w którym młode konie pokonują parkur. Najazdy na przeszkody nie powinny powodować zachwiania tego rytmu. Bez względu na wiek każda foulee powinna być pod kontrolą. Koń powinien płynnie i uważnie pokonywać przeszkody, wysiłek wkładany w każdy skok powinien odpowiadać wysokości przeszkody. Należy zwrócić szczególną uwagę na pracę głowy, szyi, kłębu (tzw. baskil) i kształt grzbietu podczas skoku. Bardzo ważna jest technika pracy kończyn, w tym zawiera się reakcja na puknięcia lub zrzutkę. Na ocenę składa się także podatność i uległość na pomoce jeźdźca oraz technika skoku.

Za ujeżdżenie i styl skoku koń otrzymuje od komisji stylu od 0 do 10 pkt. bonifikacyjnych z dokładnością do 0,1 pkt. Od oceny komisji odejmowane są punkty za ewentualne błędy na parkurze.

Warunkiem zakwalifikowania się konia 4-, 5- i 6-letniego (hodowli polskiej i zagranicznej) do MPMK jest uzyskanie dwukrotnie wyniku minimum 7,8 pkt. (2 x 7,8 pkt.), lub w przypadku koni 6-letnich uzyskanie – 2 x 0 punktów karnych w konkursach dokładności, zwykłym, dwunawrotowym (każdy zerowy nawrót liczony jest do kwalifikacji) i dwufazowym (do kwalifikacji liczony jest zerowy przejazd II fazy) rozgrywanych w czasie zawodów międzynarodowych lub ogólnopolskich w klasie C. Dopuszcza się start koni 6 letnich w MPMK, które jedno zagranie zdobyły w konkursie na styl konia, a drugie w konkursie tradycyjnym kl. C. Konie 5 i 6 letnie muszą zdobyć wymagane minimum dwóch „oczek”, niezbędnych do startu w MPMK, na dwóch różnych zawodach.

Konie 7-letnie kwalifikują się do MPMK uzyskując 2 x 0 pkt. karnych w konkursach klasy C1 (135 cm.) i wyższych na zawodach ogólnopolskich oraz wyższej rangi w konkursach: dokładności, zwykłym, dwunawrotowym (każdy zerowy nawrót liczony jest do kwalifikacji) i dwufazowym (do kwalifikacji liczony jest zerowy przejazd II fazy). Konie 7 letnie muszą zdobyć wymagane minimum dwóch „oczek”, niezbędnych do startu w MPMK, na dwóch różnych zawodach.

We wszystkich kategoriach wiekowych kwalifikacje liczone są od sezonu otwartego, a zakończone 14 dni przed datą MPMK.

Z racji różnych ukształtowań terenu podczas kwalifikacji koni 4-letnich, podajemy schemat toru przeszkód, którego elementy obowiązują na wszystkich zawodach kwalifikacyjnych tej kategorii wiekowej.

Na wszystkich otwartych zawodach ogólnopolskich ma prawo odbyć się Runda Młodych Koni, której konkursy są kwalifikacją do MPMK, pod warunkiem spełnienia regulaminowych wymagań technicznych (np. obowiązkowy rów z wodą). Odpowiedzialni za spełnienie kryteriów regulaminowych, gwarantujących zaliczenie wyników danego konkursu, jako kwalifikacyjnego do MPMK, są sędziowie stylu wyznaczeni do sędziowania danych zawodów ogólnopolskich.

W przypadku rażącego braku formy u konia oraz jeźdźca startującego czy to w eliminacjach czy samych MPMK, Komisja Sędziowska ma prawo nie wystawić noty końcowej i w takim przypadku w wynikach będzie figurował zapis – B.O. (bez oceny).

Opisowy schemat toru przeszkód dla potrzeb kwalifikacji koni 4-letnich do MPMK 2015

 1. Parkur składa się z 10 przeszkód (12 skoków) o wysokości 100 cm.
 2. Tor przeszkód zawiera minimum jedną linię prostą na minimum 5 skoków galopu o długości sprzyjającej płynnej jeździe.
 3. Tor przeszkód zawiera minimum jedną linię w kształcie lekko wygiętego łuku na minimum 6 skoków galopu o długości sprzyjającej płynnej jeździe.
 4. Tor przeszkód zawiera maksimum dwie dwuczłonowe kombinacje.
 5. Tor przeszkód zawiera imitację rowu z wodą o szer. 1 metra pod stacjonatą.
 6. Linia przebiegu toru przeszkód musi zawierać przynajmniej dwie „zmiany kierunku”.
 7. Ostatnią przeszkodą na torze jest doublebarre o szerokości 120 cm i wysokości tylnego drąga 110 cm.
 8. Obowiązują punkty karne jak w tabeli 1.
 9. Obowiązująca szybkość pokonywania parkuru wynosi 350 m/min.

TABELA 1
Punkty karne za błędy oraz warunki techniczne w konkursie z oceną stylu konia.

Każdy błąd, zrzutka na przeszkodzie0,5 pkt.
Pierwsze nieposłuszeństwo1 pkt.
Drugie nieposłuszeństwo2 pkt.
Trzecie nieposłuszeństwoEliminacja
Upadek jeźdźcaEliminacja
Upadek konia lub jeźdźca z koniemEliminacja
Za każdą rozpoczętą sekundę przekraczającą normę czasu0,1 pkt.
Tempo350 m/min.

Konie, które nie ukończyły konkursu, umieszczane są na końcu listy wyników z podaniem przyczyny.

Dopuszczalne rodzaje kiełzna w kategorii koni 4- i 5- letnich: wyłącznie wędzidłowe. Dla koni 6- i 7-letnich − kiełzno zgodne z przepisami PZJ.

Konie 4-letnie polskiej hodowli mają prawo startu w MPMK na podstawie wyników osiągniętych w konkursach z oceną stylu konia za granicą.

Konie 5-, 6- i 7-letnie hodowli polskiej mają prawo startu w MPMK na podstawie wyników osiągniętych za granicą w klasycznych konkursach, o stopniu trudności zbliżonym do konkursów klasycznych rozgrywanych w Polsce.

Za przebieg kwalifikacji MPMK koni 4-letnich odpowiada opiekun danego regionu, wyznaczony przez Komisję Koordynacyjną.

O ewentualnym starcie w MŚMK koni zarówno polskiej, jak i zagranicznej hodowli decyduje Komisja Koordynacyjna w porozumieniu z Komisją Dyscypliny przy PZJ.

W zawodach kwalifikacyjnych i MPMK w konkursach na styl konia obowiązuje zakaz używania ochraniaczy na tylnych kończynach.

Zasady punktacji konkursów kwalifikacyjnych i Mistrzostw Polski Młodych Koni

 1. Konkursy kwalifikacyjne – na styl koni 4-, 5- i 6-letnich sędziowane są przez 2- lub 3-osobową komisję (zgodnie z tab. nr 2), która wystawia jedną ocenę podawaną publicznie wraz z komentarzem. W konkursach z oceną stylu konia dopuszcza się kładzenie drąga na ziemi przed przeszkodą, ale wysuniętego nie dalej niż o 10 cm. Podczas zawodów kwalifikacyjnych od drugiego dnia zawodów kwalifikacyjnych, w parkurach dla koni 5-letnich muszą znajdować się: 1 szereg trójczłonowy i stacjonata na imitacji rowu z wodą.
 2. Mistrzostwa Polski Młodych Koni – pierwszą próbą dla koni 4-letnich jest pokaz w ręku na płycie i na trójkącie − w stępie i kłusie na trójkącie o wymiarach 30 x 30 x 30 m. Podczas tej prezentacji obowiązuje następująca kolejność − najpierw koń prezentowany jest w kłusie, następnie w pozycji stój, na końcu w stępie.
  Oceniane są następujące elementy

  • typ i pokrój,
  • ogólne wrażenie (w tym kondycja, kucie, pielęgnacja),
  • ruch w stępie i kłusie.

  Skala ocen od 0 do 10 pkt. za każdy z wymienionych elementów, z dokładnością do 0,1 pkt. Oceny dokonuje 3-osobowa komisja (2 sędziów stylu oraz sędzia rezerwowy), ustalając wspólną notę za każdy element. Sumę punktów za poszczególne elementy przemnaża się przez 0,05 otrzymując wynik w punktach bonifikacyjnych. Wynik ten jest podawany publicznie wraz z komentarzem.

TABELA 2
Warunki techniczne rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni 2015

KONIE 4-LETNIEI DZIEŃPÓŁFINAŁ
(II dzień)
FINAŁ
Rodzaj konkursuKonkurs rozgrzewkowy
(nieobowiązkowy)
Konkurs z oceną
stylu konia
Konkurs z oceną
stylu konia
Liczba przeszkódMinimum 610-1110-11
Liczba skoków12-1312-13
Wys. max przeszkód (cm)100100100
Wys. ostatniej przeszkody (cm)110110
Szybkość350350

 

I PÓŁFINAŁ
(I dzień)
Konie 5-letnieKonie 6-letnieKonie 7-letnie
Rodzaj konkursuKonkurs z oceną
stylu konia
Art. 238.1.1. Tab. A.
Konkurs dokładności
bez rozgrywki
Art. 238.1.1. Tab. A.
Konkurs dokładności
bez rozgrywki
Liczba przeszkód10-1211-1211-12
Liczba skoków12-1413-1413-14
Wys. max przeszkód (cm)115125135
Wys. ostatniej przeszkody (cm)125135145
Szybkość350350350

 

II PÓŁFINAŁ
(II dzień)
Konie 5-letnieKonie 6-letnieKonie 7-letnie
Rodzaj konkursuKonkurs z oceną
stylu konia
Art. 238.2.1. Tab. A.
Konkurs zwykły
Art. 238.2.1. Tab. A.
Konkurs zwykły
Liczba przeszkód10-1211-1211-12
Liczba skoków12-1413-1413-14
Wys. max przeszkód (cm)120130135
Wys. ostatniej przeszkody (cm)130140145
Rów ze stacjonatą2m (imitacja rowu z wodą
ze stacjonatą)
3m3m
Szybkość350350350

 

FINAŁ
(III dzień)
Konie 5-letnieKonie 6-letnieKonie 7-letnie
Rodzaj konkursuKonkurs z oceną
stylu konia
Art. 238.2.1. Tab. A.
Konkurs zwykły
Art. 238.2.1. Tab. A.
Konkurs zwykły
Liczba przeszkód10-1211-1211-13
Liczba skoków12-1413-1513-15
Wys. max przeszkód (cm)120130140
Wys. ostatniej przeszkody (cm)130140150
Rów / imitacja rowu z wodą2m (imitacja rowu z wodą
ze stacjonata)
3m (otwarty
z plasteliną)
3m (otwarty
z plasteliną)
Szybkość350350350

Konkurs rozgrzewkowy dla koni 4-letnich jest konkursem nieobowiązkowym, składającym się z minimum 6 przeszkód, w tym 1 szeregu, 1 linii oraz po 1 łatwiejszej i 1 optycznie trudniejszej przeszkodzie, które będą wykorzystane w konkursie półfinałowym i finałowym. Jednocześnie na parkurze mogą przebywać maksymalnie dwa konie. Obowiązuje kolejność listy startowej. Na parkurze wraz z jeźdźcem może przebywać trener, obniżając wysokość przeszkód lub dostawiając wskazówkę. Jeździec może skakać dowolną ilość przeszkód w dowolnej kolejności, ale czas przebywania na parkurze nie może przekraczać 3 minut.

Dwa konkursy dla koni 4-letnich w czasie MPMK rozgrywane są jako konkursy z oceną stylu konia (sędziowane zgodnie z tab. 2). Konkursy te sędziowane są przez 2-osobową komisję (1 sędzia polski oraz 1 sędzia zagraniczny). Zostaje także dodatkowo wybrany rezerwowy sędzia stylu*, który wraz z pozostałymi sędziami stylu ocenia konie na trójkącie. Wynikiem konkursów jest jedna ocena punktowa, uzgodniona między sędziami, podawana publicznie wraz z komentarzem.

Konie 5-letnie obowiązują konkursy na styl konia przez cały czas trwania MPMK. Konkursy te sędziowane są przez 2-osobową komisję (1 sędzia polski oraz 1 sędzia zagraniczny). Zostaje także dodatkowo wybrany rezerwowy sędzia stylu*. Wynikiem jest jedna ocena punktowa, uzgodniona między sędziami, podawana publicznie wraz z komentarzem.

Konie 6-letnie rozgrywają I konkurs półfinałowy jako konkurs dokładności bez rozgrywki, II konkurs półfinałowy na zasadach konkursu zwykłego (bez rozgrywki), a finał rozgrywany jest jako konkurs zwykły. We wszystkich dniach zawodów obowiązują odpowiednie przepisy PZJ dyscypliny skoków przez przeszkody.

W konkursie finałowym MPMK dla koni 4-letnich mają prawo startu wszystkie konie, które ukończyły konkurs półfinałowy oraz zostały ocenione na płycie.

W finale MPMK w kategoriach koni 5-, 6- i 7-letnich prawo startu ma 20 najlepszych koni hodowli polskiej w każdej grupie wiekowej sklasyfikowanych według wyników konkursów półfinałowych oraz konie hodowli zagranicznej, które osiągnęły wynik nie gorszy niż ostatni zakwalifikowany do finału koń hodowli polskiej.

Wynikiem końcowym w MPMK dla koni 4- i 5-letnich jest suma punktów bonifikacyjnych uzyskanych we wszystkich próbach. W przypadku równej liczby punktów o miejsca od I do III przeprowadzana jest rozgrywka na zasadach konkursu na styl konia (4-latki) oraz zwykłego (5-latki) na parkurze konkursu finałowego (ew. skróconego), natomiast o dalszych miejscach decyduje w kolejności: wynik finału i półfinału (II i I w przypadku 5-latków). Rozgrywka dla koni 4-letnich odbędzie się na przeszkodach podwyższonych o 5 centymetrów, obowiązkowo do pokonania szereg.

Wynikiem końcowym w MPMK dla koni 6- i 7-letnich jest suma punktów karnych. W przypadku takiej samej liczby punktów karnych o miejsca od I do III przeprowadzana jest rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego, na parkurze konkursu finałowego (ew. skróconego). Natomiast o dalszych miejscach decyduje w kolejności: wynik finału, II półfinału, I półfinału.

* Na wypadek zaistnienia sytuacji losowych uniemożliwiających ocenę koni przez powołaną pierwotnie Komisję sędziowską zostaje wybrany sędzia rezerwowy.

Przewiń do góry