Regulamin rozgrywania MPMK w 2015 r. – postanowienia szczegółowe: WKKW

Treść regulaminu z zaznaczonymi zmianami jest do pobrania tutaj.

 1. MPMK rozgrywane są jako zawody skrócone (kombinowane) i składają się z trzech prób. Dopuszcza się możliwość rozgrywania MPMK w ciągu dwóch dni, gdzie próba skokowa – ostatni element MPMK rozpocznie się minimum 3 godziny po zakończeniu krosu i po przeglądzie weterynaryjnym. Taka informacja musi zostać podana w propozycjach MPMK.
 2. MPMK dla koni 4-letnich rozegrane zostaną na poziomie klasy L, koni 5-letnich na poziomie klasy P, a konie 6-letnich obowiązuje stopień trudności CIC*. Zgodnie z tabelą numer 4.
 3. W MPMK zaleca się wprowadzenie dodatkowych nagród (z puli organizatora) dla koni 5 i 6-letnich biorących udział w poprzednich MPMK, oraz nagrody dla najlepszych jeźdźców.
 4. Jednym ze sposobów kwalifikacji koni 4 i 5-letnich do MPMK są zawody krajowe, na których mogą się odbyć konkursy otwarte na styl krosu na warunkach identycznych jak w MPMK. W zawodach jednodniowych dopuszcza się 2 starty dziennie tzn. tylko dwa krosy – bez innych prób. Konkursy kwalifikacyjne powinno sędziować 2-3 sędziów, finał zawsze 3. Jeden koń może uczestniczyć w dwóch przejazdach krosu na styl, pod warunkiem, iż przerwa między przejazdami nie będzie mniejsza niż 5 godzin. W próbie terenowej ocenie na styl podlegają następujące, obowiązkowe przeszkody: suchy rów, wskok do wody, zeskok, wskok, wąski front, kombinacja. Wyklucza się alternatywy. Zaleca się, aby jak najwięcej przeszkód krosowych było widocznych przez sędziów stylu z jednego miejsca. Decyzję o szybkościach podejmuje delegat techniczny w uzgodnieniu z Komisją sędziowską w zależności od ukształtowania terenu i jakości podłoża, ale zgodnie z tabelą nr 4.
 5. Prawo startu w MPMK mają konie, które w roku ich rozgrywania ukończyły zawody rangi ogólnopolskiej lub wyższej w niżej podanych klasach:
  • konie 4-letnie – ukończenie, co najmniej 1 konkursu kombinowanego klasy L z wynikiem min. 50% w próbie ujeżdżenia, do 20 pkt. na przeszkodach w próbie terenowej i nie więcej niż 4 błędami w parkurze, lub co najmniej 2 starty w konkursach na styl krosu kl. L z wynikiem co najmniej 7,0 pkt.
  • konie 5-letnie – ukończenie, co najmniej 1 konkursu kombinowanego klasy P z wynikiem min. 50% w próbie ujeżdżenia, do 20 pkt. na przeszkodach w próbie terenowej i nie więcej niż 4 błędami w parkurze, lub co najmniej 2 starty w konkursach na styl krosu kl. P z wynikiem co najmniej 7,0 pkt.
  • konie 6-letnie – ukończenie, co najmniej 1 konkursu kombinowanego klasy CNC* lub wyższej rangi z wynikiem min. 50% w próbie ujeżdżenia, bez punktów karnych na przeszkodach w próbie terenowej i nie więcej niż 4 błędami w parkurze.
 6. Kwalifikacje do MPMK w WKKW muszą być uzyskane w roku rozgrywania MPMK, najpóźniej na 14 dni przed terminem MPMK. Biuro PZHK, odpowiedzialne za opracowanie wyników kwalifikacji do MPMK w WKKW nie będzie przyjmowało żadnych wyników z zawodów, jeżeli nie będzie tam uwzględnione pochodzenie koni oraz ich wiek.
 7. W próbie skokowej MPMK w WKKW dopuszcza się ochraniacze tylne ściśle ochraniające stawy pęcinowe, których wysokość w najszerszym miejscu nie przekracza 17 cm.
 8. W próbie skokowej WKKW, podczas zawodów eliminacyjnych oraz MPMK dopuszcza się kładzenie drąga na ziemi przed przeszkodą, ale nie dalej niż 25 cm.
 9. Konie 4-letnie obowiązkowo uczestniczą w pokazie na trójkącie, konie 5- i 6-letnie w obowiązkowym przeglądzie komisyjnym przed pierwszym dniem zawodów.
 10. Konie polskiej hodowli, mają prawo startu w MPMK na podstawie osiągniętych wyników w konkursach o tym samym stopniu trudności za granicą.
 11. W wyjątkowych przypadkach komisja sędziowska może wyrazić zgodę na zmianę jeźdźca dosiadającego danego konia w czasie trwania MPMK.
 12. MPMK mogą być rozgrywane w formule międzynarodowej.

Program Mistrzostw Polski Młodych Koni 4-letnich, 5-letnich i 6-letnich

Mistrzostwa Polski Koni 4-letnich rozgrywane są na poziomie klasy L, koni 5-letnich na poziomie klasy P, a konie 6-letnich obowiązuje stopień trudności CIC*.

Pierwszy dzień

 1. Pierwszą próbą dla koni 4-letnich jest pokaz w ręku na trójkącie – w stępie i kłusie o wymiarach 30x30x30 m. Podczas tej oceny obowiązuje następujący sposób prezentacji – najpierw koń oglądany jest w kłusie, następnie w pozycji stój, na końcu w stępie.
  Oceniane są następujące elementy:

  1. typ konia do WKKW (rosły, ale szlachetny, proporcjonalnie i harmonijnie zbudowany, o suchej konstytucji)
  2. funkcjonalna budowa konia do WKKW: preferowany koń w długich liniach: szyja (o odpowiedniej długości i osadzeniu, łopatka (długa, prawidłowo skątowana), zad (ważne skątowanie i umięśnienie); stawy (suche, mocne); prawidłowe kopyta
  3. stęp
  4. kłus
  5. ogólne wrażenie (w tym ocena sportowego rodowodu)

  Skala ocen od 0 do 10 punktów za każdy z wymienionych elementów, z dokładnością do 0,1 punktu. Oceny dokonuje 3-osobowa komisja, ustalając wspólną notę za każdy element. Sumę punktów za poszczególne elementy dzielimy przez 5. Następnie wynik ten mnożymy przez 0,5 i otrzymujemy wynik końcowy w punktach bonifikacyjnych. Wynik ten jest podawany publicznie wraz z komentarzem.

 2. Próba ujeżdżenia – dla koni 4 letnich obowiązuje program klasy L (zgodny z regulaminem dyscypliny WKKW), dla 5 letnich wymagany jest program klasy P (zgodny z regulaminem dyscypliny). Oceny dokonuje 3 sędziów zlokalizowanych w literze C, ustalając wspólną notę za każdy element zgodnie z tabelą nr 1 (konie 4-letnie i 5-letnie). Skala ocen od 0 do 10 pkt. bonifikacyjnych za każdy element (z dokładnością do 0,1 pkt.), zgodnie z tabelą numer 1. Wynik końcowy stanowi sumę punktów za poszczególne elementy (stęp, kłus, galop, rozluźnienie i swoboda ruchów, harmonia między koniem i jeźdźcem) podzieloną przez 5. Otrzymany wynik w punktach bonifikacyjnych podawany jest publicznie wraz z komentarzem (od tego wyniku odejmujemy ewentualne punkty karne za pomyłki). W próbie ujeżdżenia dla koni 4 i 5 letnich warto, aby narożniki czworoboku były zaokrąglone i „pomagały” młodemu koniowi prawidłowo pokonywać zakręty.

Konie 6-letnie oceniane są w sposób tradycyjny.

TABELA1
Arkusz oceny w próbie ujeżdżenia – MPMK konie 4-letnie i 5 letnie

Punkty karne za błędy:

 • I pomyłka – 0,2 pkt.
 • II pomyłka – 0,4 pkt.
 • III pomyłka – eliminacja

Drugi dzień

Próba terenowa rozgrywana jest według zasad sędziowania na styl dla koni 4- (klasa L) i 5-letnich (klasa P). Styl w jakim koń pokonuje kros ocenia 3 sędziów znajdujących się w tym samym miejscu. Ocenie powinno podlegać nie mniej niż 2/3 przebiegu trasy krosu, w tym przeszkody i odcinki między nimi. W przypadku 4-latków zaleca się, aby konie z tej grupy wiekowej były testowane na tzw. przeszkodach o „szerokich frontach”. Ponadto, zalecane jest, aby ocenie podlegał wyskok z wody oraz w kategorii koni 5-letnich następujące rodzaje przeszkód: suchy rów, wskok do wody, zeskok, wskok, wąski front, kombinacja. Oceny wystawia się w skali od 0 do 10 pkt. bonifikacyjnych za każdy element (z dokładnością do 0,1). Komisja wystawia wspólnie notę za każdy z elementów zgodnie z tabelą nr 2 (konie 4 i 5 letnie). Wynik końcowy stanowi sumę punktów za poszczególne elementy (styl skoku, podejście do przeszkody, galop w dystansie, chęć do współpracy z jeźdźcem, predyspozycje do WKKW) podzieloną przez 5. Otrzymane punkty bonifikacyjne mnożymy przez dwa z uwagi na znaczenie próby krosowej. Od tego wyniku odejmujemy punkty karne za ewentualne błędy na przeszkodach. Komisja sędziowska (Przewodniczący) jest zobowiązana do skomentowania oceny stylu w próbie terenowej.

Konie 6-letnie obowiązuje kros konkursu CIC*, oceniany tradycyjnie.

TABELA 2
Arkusz oceny stylu w próbie terenowej – MPMK konie 4 i 5-letnie

Punkty karne za błędy:

 • I nieposłuszeństwo – 2 pkt.
 • II nieposłuszeństwo – 4 pkt.
 • III nieposłuszeństwo – eliminacja
 • Spóźnienie za każdą rozpoczętą sekundę – 0,1 pkt.
 • Pierwszy upadek jeźdźca – eliminacja
 • Upadek konia – eliminacja
 • Przekroczenie czasu maksymalnego – eliminacja

Trzeci dzień

Próba w skokach dla koni 4- i 5-letnich oceniana jest wg zasad konkursu z oceną stylu konia. Stopień trudności konkursu odpowiednio na poziomie klasy L i P. Szczegółowe warunki techniczne konkursu według w tabeli nr 3 i 4. Oceny wystawia się w skali od 0 do 10 pkt. za każdy element próby, z dokładnością do 0,1 pkt. Komisja wystawia wspólnie notę za każdy z elementów zgodnie z tabelą nr 3 (konie 4 i 5-letnie). Wynik końcowy stanowi sumę punktów za poszczególne elementy (praca przednich kończyn, praca tylnych kończyn, styl skoku, chęć do współpracy w jeźdźcem, predyspozycje do skoków), podzieloną przez 5. Od tego wyniku odejmujemy punkty karne za ewentualne błędy na przeszkodach.

Konie 6-letnie poddawane są próbie skokowej zgodnie zasadami tradycyjnego konkursu CIC*.

TABELA 3
Arkusz Oceny w próbie skokowej – MPMK 4- i 5-letnich

Punkty karne za błędy:

 • Pierwszy upadek jeźdźca – 2,0 pkt.
 • Drugi upadek jeźdźca – eliminacja
 • Pierwsza zrzutka – 0,5 pkt.
 • Druga zrzutka i każda następna – 1 pkt.
 • Spóźnienie za każdą rozpoczętą sekundę – 0,1 pkt.
 • I nieposłuszeństwo – 1,0 pkt.
 • II nieposłuszeństwo – 2 pkt.
 • III nieposłuszeństwo – eliminacja
 • Upadek konia – eliminacja

TABELA 4
Parametry przeszkód, warunki techniczne próby terenowej oraz próby skoków w zależności od rodzaju imprezy i klasy konkursu.

RODZAJ ZAWODÓW – KLASA KONKURSU
Konie 6-letnieKonie 5-letnieKonie 4-letnie
(czworobok 20×40)
PRÓBA TERENOWA (wymiary przeszkód podane w centymetrach)
Dystans2600 – 3120 m1400 – 2000 m1300 – 1800 m
Ilość skoków25 – 3017 – 2515 – 20
Tempo m/min520475 – 500450 – 475
Wysokość części stałej w krosie110105100
Wysokość hyrd w krosie130120110
Szer. przeszkody w najwyż. punkcie140120110
Szer. przeszkody u podstawy210180160
Przeszkoda tylko szeroka280200150
Maksymalna wysokość zeskoku160140120
Minimalna odległość od brzegów wody900900900
PRÓBA SKOKOWA (wymiary podane w centymetrach)
Wysokość przeszkód115105100
Szerokość przeszkód140120100
Szerokość podstawy lub triplebarru190160130
Liczba przeszkód / liczba skoków10-11 / 139-10 / 118-9 / 10
Ilość i rodzaje szeregów1 x AB
1 x ABC
1 x AB1 x AB
Dystans (w metrach)350-450350-450350-450
Tempo (w m/min.)350325325

Konie 4 letnie – wskok do wody – niedozwolony.

W dzień poprzedzający kros w godzinach wyznaczonych przez DT (delegat techniczny) dozwolony jest trening / prezentacja na przeszkodzie wodnej.

Zasady kwalifikacji koni polskiej hodowli do Mistrzostw Świata Młodych Koni 2015

 1. Minimalne wymagania, które musi spełnić koń, aby zdobyć kwalifikacje do Lion d’Angers na Mistrzostwa Świata Młodych Koni
  • 7 latek – 2 x CIC2* lub 1 x CIC2* plus CNC2* – z wynikiem max. 60% w ujeżdżeniu (każde zawody), do 30 sekund spóźnienia w crossie i maksimum 4 punkty karne w skokach
  • 6 latek – 2 x CIC1* lub 1 x CIC1* plus 2 x CNC1* z wynikiem max. 60% w ujeżdżeniu (każde zawody), do 30 sekund spóźnienia w crossie i 4 punkty karne w skokach
 2. Ostateczna decyzja o składzie reprezentacji do startu w MŚMK należy do Komisji Koordynacyjnej i Komisji WKKW przy PZJ. Komisja Koordynacyjna ma prawo zakwalifikować do startu konie, które zajęły niższe miejsca w rankingu kwalifikacyjnym. Zdobycie powyższych minimum eliminacyjnego, nie oznacza automatycznej kwalifikacji do MSMK.
 3. Każda para starająca się o start w MŚMK musi posiadać minimum FEI wymagane przy starcie w MŚMK.
Przewiń do góry