Selekcja

Wymagania stawiane ogierom do wpisu do księgi stadnej na podstawie wyników MPMK

 

Szczegółowe infor­ma­cje znaj­du­ją się w zakład­ce Programy hodow­la­ne

 • Zmiany w programach hodowlanych, ważne od czerwca 2011 r. (dotyczy zasad wpisu koni do ksiąg stadnych po ZT, MPMK i wyścigach oraz zasad kategoryzacji).

  Zapis doty­czą­cy wyma­gań dla ogie­rów po MPMK brzmi:

  1. ogie­ry m, sp, wlkp, tra­keń­skie hodow­li pol­skiej i hodow­li zagra­nicz­nej ras z listy WBFSH mogą speł­nić wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści i zostać pod­da­ne oce­nie boni­ta­cyj­nej, jeże­li uzy­ska­ją w danym sezo­nie nastę­pu­ją­ce wyni­ki w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni (muszą ukoń­czyć kon­kurs fina­ło­wy MPMK, bez oce­ny na pły­cie):
   • konie 4 let­nie pol­skiej hodow­li: min. 16,0 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych
   • konie 4 let­nie hodow­li zagra­nicz­nej: min. 16,4 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych
   • konie 5 let­nie pol­skiej hodow­li: min. 24,0 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych
   • konie 5 let­nie hodow­li zagra­nicz­nej: min. 24,6 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych
   • konie 6 let­nie pol­skiej hodow­li: do 1 błę­du (zrzut­ka lub nie­po­słu­szeń­stwo lub prze­kro­cze­nie nor­my cza­su do 0,5 pkt.(5 sek.), upa­dek jeźdź­ca wyklu­cza)
   • konie 6 let­nie hodow­li zagra­nicz­nej: do 1 błę­du (jak wyżej)
   • konie 7 let­nie pol­skiej hodow­li: do 4 pkt. kar­nych
   • konie 7 let­nie hodow­li zagra­nicz­nej: do 4 pkt. kar­nych
  2. ogie­ry m, sp, wlkp, tra­keń­skie hodow­li pol­skiej i hodow­li zagra­nicz­nej ras z listy WBFSH mogą speł­nić wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści i zostać pod­da­ne oce­nie boni­ta­cyj­nej, jeże­li uzy­ska­ją w danym sezo­nie nastę­pu­ją­ce wyni­ki w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni (muszą ukoń­czyć kon­kurs fina­ło­wy MPMK, bez oce­ny na pły­cie):
   • konie 4 let­nie pol­skiej hodow­li lub zagra­nicz­nej: min. 14,5 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych
   • konie 5 let­nie pol­skiej hodow­li lub zagra­nicz­nej: min. 21,5 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych
   • konie 6 let­nie pol­skiej hodow­li lub zagra­nicz­nej: min. 22,0 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych

  lub

 • Zmiany w programach hodowlanych, ważne od 20 czerwca 2013 r i od 1 stycznia 2014 r.

  Zapis doty­czą­cy wyma­gań dla ogie­rów po MPMK brzmi:

  II. Uznawanie i kategoryzacja ogierów na podstawie wyników alternatywnych prób dzielności

  1. Uznawanie ogierów ras sp, wlkp, trk i importowanych na podstawie wyników uzyskanych w MPMK w WKKW

   W przy­pad­ku, gdy w kon­kur­sach dla danej kate­go­rii wie­ko­wej (4, 5 lub 6 lat) uczest­ni­czy­ło do 10 koni pol­skiej hodow­li, do wpi­su do księ­gi pre­ten­du­ją konie zaj­mu­ją­ce w wyni­kach koń­co­wych miej­sca 1 – 2, któ­re uczest­ni­czy­ły we wszyst­kich trzech pró­bach i zosta­ły skla­sy­fi­ko­wa­ne w wyni­kach koń­co­wych. W przy­pad­ku koni 4‐letnich uwzględ­nia się wyni­ki po odję­ciu punk­tów za oce­nę na pły­cie.
   Ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­ry ma być uzna­ny na pod­sta­wie wyni­ków MPMK w WKKW nie może być gor­szy niż koń pol­skiej hodow­li zaj­mu­ją­cy 1. miej­sce. W przy­pad­ku koni 4‐letnich uwzględ­nia się wyni­ki po odję­ciu punk­tów za oce­nę na pły­cie.
   W przy­pad­ku, gdy w kon­kur­sach dla danej kate­go­rii wie­ko­wej (4, 5 lub 6 lat) uczest­ni­czy­ło powy­żej 10 koni pol­skiej hodow­li, do wpi­su do księ­gi pre­ten­du­ją konie z miejsc 1 – 4, któ­re uczest­ni­czy­ły we wszyst­kich trzech pró­bach i zosta­ły skla­sy­fi­ko­wa­ne w wyni­kach koń­co­wych. W przy­pad­ku koni 4‐letnich uwzględ­nia się wyni­ki po odję­ciu punk­tów za oce­nę na pły­cie.
   Ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­ry ma być uzna­ny na pod­sta­wie wyni­ków w MPMK w WKKW nie może być gor­szy niż koń pol­skiej hodow­li zaj­mu­ją­cy 2. miej­sce. W przy­pad­ku koni 4‐letnich uwzględ­nia się wyni­ki po odję­ciu punk­tów za oce­nę na pły­cie.
   Uznawanie ogie­rów rasy mało­pol­skiej na pod­sta­wie wyni­ków w MPMK w WKKW pozo­sta­je bez zmian.

  2. Uznawanie ogierów ras m, sp, wlkp, trk i importowanych na podstawie wyników uzyskanych w MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

   W przy­pad­ku, gdy w kon­kur­sach dla danej kate­go­rii wie­ko­wej (4, 5 lub 6 lat) uczest­ni­czy­ło we wszyst­kich trzech pró­bach i zosta­ło skla­sy­fi­ko­wa­nych w wyni­kach koń­co­wych do 5 koni pol­skiej hodow­li, o wpis do księ­gi może się ubie­gać się tyl­ko zwy­cięz­ca (1m.), pod warun­kiem, że uzy­skał wynik koń­co­wy co naj­mniej 22,5 punk­tu.
   Ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­ry ma być uzna­ny na pod­sta­wie MPMK w powo­że­niu nie może być gor­szy od zwy­cięz­cy pol­skiej hodow­li, a jego wynik koń­co­wy musi wyno­sić mini­mum 23 punk­ty.
   W przy­pad­ku, gdy w kon­kur­sach dla danej kate­go­rii wie­ko­wej (4, 5 lub 6 lat) uczest­ni­czy­ło we wszyst­kich trzech pró­bach i zosta­ło skla­sy­fi­ko­wa­nych w wyni­kach koń­co­wych od 6 do 10 koni pol­skiej hodow­li, o wpis do księ­gi mogą się ubie­gać ogie­ry zaj­mu­ją­ce 1. i 2. miej­sce, pod warun­kiem, że uzy­ska­ły wynik koń­co­wy co naj­mniej 22,5 punk­tu.
   Ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­ry ma być uzna­ny na pod­sta­wie MPMK w powo­że­niu, nie może być gor­szy od konia pol­skiej hodow­li, któ­ry zajął 2. miej­sce, a jego wynik koń­co­wy musi wyno­sić mini­mum 23 punk­ty.
   W przy­pad­ku, gdy w kon­kur­sach dla danej kate­go­rii wie­ko­wej (4, 5 lub 6 lat) uczest­ni­czy­ło we wszyst­kich trzech pró­bach i zosta­ło skla­sy­fi­ko­wa­nych w wyni­kach koń­co­wych powy­żej 10 koni pol­skiej hodow­li, o wpis do księ­gi mogą ubie­gać się ogie­ry, któ­re otrzy­ma­ły wynik co naj­mniej 22,5 pkt (bez wzglę­du na zaję­te miej­sce).
   Ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­ry ma być uzna­ny na pod­sta­wie MPMK w powo­że­niu musi otrzy­mać wynik mini­mum 23 pkt.

  3. Uznawanie ogierów rasy małopolskiej na podstawie wyników uzyskanych w sportowych rajdach konnych (rajdach długodystansowych)

   • Ogiery 6‐letnie, aby uzy­skać wpis do księ­gi muszą ukoń­czyć MPMK w tem­pie powy­żej 15 km/h, na 1 i 2 bram­kę wete­ry­na­ryj­ną wcho­dzić w cza­sie poni­żej 5 min. i na wszyst­kich bram­kach otrzy­mać za ruch oce­nę „A”;
   • Ogiery 7‐letnie i star­sze, aby uzy­skać wpis do księ­gi muszą dwu­krot­nie ukoń­czyć kon­kurs 1* (min. 80 km) w tem­pie powy­żej 15 km/h na zawo­dach kra­jo­wych lub mię­dzy­na­ro­do­wych, w cią­gu 2 sezo­nów star­to­wych.
Hodowca i Jeździec