Selekcja

Stacjonarna próba dzielności klaczy sp, wlkp, m i importowanych po 60-dniowym treningu zaprzęgowym

 

Zaprzęgowy tre­ning sta­cjo­nar­ny oraz dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści dla kla­czy sp, wlkp, m i impor­to­wa­nych jest pro­wa­dzo­na zgod­nie z zasa­da­mi sta­cjo­nar­nej pró­by zaprzę­go­wej dla kla­czy rasy ślą­skiej.

Stacjonarnej pró­bie zaprzę­go­wej mogą zostać pod­da­ne kla­cze:

 • wpi­sa­ne lub speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do ksiąg stad­nych koni ras sp (w tym impor­to­wa­ne), wlkp i m
 • w wie­ku od 3 lat
 • jało­we lub nisko źreb­ne (mak­sy­mal­nie do 3. mie­sią­ca cią­ży włącz­nie w momen­cie roz­po­czę­cia tre­nin­gu).

Klacze przy­wo­żo­ne są do Zakładu Treningowego w wyzna­czo­nym dniu. Przed przy­ję­ciem kla­czy spraw­dza­na jest doku­men­ta­cja hodow­la­na i wete­ry­na­ryj­na. Klacz bada­na jest tak­że przez leka­rza wete­ry­na­rii. Następnie jest ona oce­nia­na przez Komisję na pły­cie oraz w ruchu (stęp i kłus) na trój­ką­cie. Minimum boni­ta­cyj­ne dla kla­czy m, sp i impor­to­wa­nych usta­la się na 72 pkt., nato­miast dla kla­czy wlkp na 70 pkt.
Klacz musi być przy­zwy­cza­jo­na do poda­wa­nia wszyst­kich nóg, opro­wa­dza­nia w ręku oraz lon­żo­wa­nia w obie stro­ny w ogło­wiu z oku­la­ra­mi oraz w uprzę­ży z pod­ogo­niem i pod­pin­ką, bez wymo­gu oprzę­ga­nia. Podczas pre­zen­ta­cji kla­czy dopusz­czo­ne jest wędzi­dło gru­be, dwu­czę­ścio­we. Jeśli klacz nie speł­nia w/w wymo­gów, nie zosta­nie przy­ję­ta do Zakładu Treningowego.
Powyższego spraw­dzia­nu doko­nu­je kie­row­nik Zakładu Treningowego w obec­no­ści człon­ka Komisji. Skład Komisji Kwalifikującej kla­cze do Zakładu Treningowego oraz oce­nia­ją­cej je pod­czas pró­by dziel­no­ści powo­łu­je Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Koni na wnio­sek Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, wiel­ko­pol­skiej i mało­pol­skiej.

Program próby

Próba trwa dwa dni. W cza­sie tre­nin­gu i pró­by obo­wią­zu­je uprząż szo­ro­wa, jed­no­li­ta dla wszyst­kich kla­czy uczest­ni­czą­cych w tre­nin­gu i pró­bie. Pożądane jest mie­rze­nie cza­su przy uży­ciu foto­ko­mór­ki.

Dzień pierwszy:

 1. Próba na czwo­ro­bo­ku wg załą­czo­ne­go pro­gra­mu.
  Próba na czwo­ro­bo­ku prze­pro­wa­dzo­na jest w pojeź­dzie lek­kim, 2‑osiowym, o dwóch dysz­lach. Pojazd mara­to­no­wy jed­no­kon­ny ze spraw­nym hamul­cem.
  Lp. Program Ocenione ele­men­ty
  1. A – wjazd kłu­sem robo­czym
  X – zatrzy­ma­nie, ukłon
  utrzy­ma­nie linii pro­stej
  nie­ru­cho­mość
  2. XGCM – kłus robo­czy utrzy­ma­nie ryt­mu i impul­su
  3. MXK – wydłu­żyć wykrok
  KAF – kłus robo­czy
  posze­rze­nie wykro­ku,
  utrzy­ma­nie impul­su. Przejścia
  4. FXH – wydłu­żyć wykrok
  HCM – kłus robo­czy
  posze­rze­nie wykro­ku,
  utrzy­ma­nie impul­su. Przejścia
  5. MXK – stęp pośred­ni regu­lar­ność i dłu­gość wykro­ku
  6. KAF – kłus robo­czy utrzy­ma­nie ryt­mu. Postawa
  7. FXH – stęp pośred­ni regu­lar­ność i dłu­gość wykro­ku
  8. HCMBRAD – kłus robo­czy utrzy­ma­nie ryt­mu. Postawa
  9. D – koło w pra­wo o śred­ni­cy 20 m
  D – koło w lewo o śred­ni­cy 20 m
  regu­lar­ność, dokład­ność
  figu­ry. Zgięcie na kołach
  10. DX – kłus robo­czy
  X – zatrzy­ma­nie, ukłon
  utrzy­ma­nie linii pro­stej,
  nie­ru­cho­mość
  Opuścić czwo­ro­bok stę­pem pośred­nim

   

  Oceny ogól­ne
  1. Chody stęp Obszerność, regu­lar­ność, swo­bo­da i takt 10
  2. Chody kłus Obszerność, regu­lar­ność, swo­bo­da i takt 10
  3. Impuls Chęć do ruchu naprzód, zaan­ga­żo­wa­nie zadu 10
  4. Posłuszeństwo Reakcja na pomo­ce, współ­pra­ca z powo­żą­cym 10
  5. Przydatność do
  pra­cy w zaprzę­gu
  Chęć do współ­pra­cy 10
  Maksymalna licz­ba punk­tów 50

  Skala ocen:

  • 10 pkt. – oce­na wybit­na
  • 9 pkt. – oce­na bar­dzo dobra
  • 8 pkt. – oce­na dobra
  • 7 pkt. – oce­na zada­wa­la­ją­ca
  • 6 pkt. – oce­na dosta­tecz­na
  • 5 pkt. – oce­na mier­na
  • 4 pkt. – oce­na nie zada­wa­la­ją­ca
  • 3 pkt. – oce­na zła

  Punkty boni­fi­ka­cyj­ne przy­zna­je się według poniż­szej tabe­li:

  Punkty czwo­ro­bo­ko­we Punkty boni­fi­ka­cyj­ne
  48,5 – 50,0 10,0 pkt.
  46,5 – 48,0 9,5 pkt.
  44,5 – 46,0 9,0 pkt.
  42,5 – 44,0 8,5 pkt.
  40,5 – 42,0 8,0 pkt.
  38,5 – 40,0 7,5 pkt.
  36,5 – 38,0 7,0 pkt.
  34,5 – 36,0 6,5 pkt.
  32,5 – 34,0 6,0 pkt.
  30,5 – 32,0 5,5 pkt.
  28,5 – 30,0 5,0 pkt.
  26,5 – 28,0 4,5 pkt.
  24,5 – 26,0 4,0 pkt.
  22,5 – 24,0 3,5 pkt.
  20,5 – 22,0 3,0 pkt.
  18,5 – 20,0 2,5 pkt.
  16,5 – 18,0 2,0 pkt.
  14,5 – 16,0 1,5 pkt.
  14 i mniej dys­kwa­li­fi­ka­cja
 2. Próba szyb­ko­ści w kłu­sie na dystan­sie 1 km.
  Teren pła­ski, pod­ło­że natu­ral­ne (piasz­czy­ste, żwi­ro­we, tra­wia­ste). Pojazd jak w pró­bie na czwo­ro­bo­ku.
  Najlepszy wynik, za któ­ry przy­zna­je się maks. licz­bę punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych (10 pkt.), usta­la się na 2 min 59 sek. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 2 min 59 sek nie jest nagra­dza­ny dodat­ko­wy­mi punk­ta­mi boni­fi­ka­cyj­ny­mi. Przekroczenie cza­su 3 min 50 sek – dys­kwa­li­fi­ka­cja. Każde przej­ście przez klacz z kłu­sa do galo­pu na 5 foulee jest kara­ne doda­niem do uzy­ska­ne­go cza­su 5 sekund. Po 5 przej­ściach do galo­pu na 5 foulee nastę­pu­je dys­kwa­li­fi­ka­cja.
  Norma cza­su Norma cza­su
  dla złych warun­ków pogo­do­wych
  Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
  i mniej 0:02:59 10,0 i mniej 0:03:17 10,0
  0:03:00 0:03:02 9,5 0:03:18 0:03:20 9,5
  0:03:03 0:03:05 9,0 0:03:21 0:03:23 9,0
  0:03:06 0:03:08 8,5 0:03:24 0:03:26 8,5
  0:03:09 0:03:11 8,0 0:03:27 0:03:29 8,0
  0:03:12 0:03:14 7,5 0:03:30 0:03:32 7,5
  0:03:15 0:03:17 7,0 0:03:33 0:03:35 7,0
  0:03:18 0:03:20 6,5 0:03:36 0:03:38 6,5
  0:03:21 0:03:23 6,0 0:03:39 0:03:41 6,0
  0:03:24 0:03:26 5,5 0:03:42 0:03:44 5,5
  0:03:27 0:03:29 5,0 0:03:45 0:03:47 5,0
  0:03:30 0:03:32 4,5 0:03:48 0:03:50 4,5
  0:03:33 0:03:35 4,0 0:03:51 0:03:53 4,0
  0:03:36 0:03:38 3,5 0:03:54 0:03:56 3,5
  0:03:39 0:03:41 3,0 0:03:57 0:03:59 3,0
  0:03:42 0:03:44 2,5 0:04:00 0:04:02 2,5
  0:03:45 0:03:47 2,0 0:04:03 0:04:05 2,0
  0:03:48 0:03:50 1,5 0:04:06 0:04:08 1,5
  0:03:51 i wię­cej dys­kwa­li­fi­ka­cja 0:04:09 i wię­cej dys­kwa­li­fi­ka­cja

Dzień drugi

 1. Próba wytrzy­ma­ło­ści.
  Chody prze­mien­ne stęp i kłus. Dystans 2 km. Teren pła­ski, pod­ło­że natu­ral­ne (piasz­czy­ste, żwi­ro­we, tra­wia­ste). Próba odby­wa się w pojeź­dzie z dwo­ma dyszel­ka­mi o dłu­go­ści zgod­nej z regu­ła­mi powo­że­nia. Pojazdy muszą speł­niać pod­sta­wo­we warun­ki bez­pie­czeń­stwa. Obciążenie rów­ne 100 % masy cia­ła kla­czy (masa pojaz­du + powo­żą­ce­go + ładu­nek).
  Najlepszy wynik, za któ­ry przy­zna­je się mak­sy­mal­ną licz­bę punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych (10 pkt.), usta­la się na 6 min 09 sek. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 6 min 09 sek nie jest nagra­dza­ny dodat­ko­wy­mi punk­ta­mi boni­fi­ka­cyj­ny­mi. Przekroczenie cza­su 7 min 51 sek – dys­kwa­li­fi­ka­cja. Każde przej­ście przez klacz z kłu­sa do galo­pu na 5 foulee jest kara­ne doda­niem do uzy­ska­ne­go cza­su 5 sekund. Po 5 przej­ściach do galo­pu na 5 foulee nastę­pu­je dys­kwa­li­fi­ka­cja.
  Norma cza­su Norma cza­su
  dla złych warun­ków pogo­do­wych
  Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
  i mniej 0:06:09 10,0 i mniej 0:06:46 10,0
  0:06:10 0:06:15 9,5 0:06:47 0:06:52 9,5
  0:06:16 0:06:21 9,0 0:06:53 0:06:58 9,0
  0:06:22 0:06:27 8,5 0:06:59 0:07:04 8,5
  0:06:28 0:06:33 8,0 0:07:05 0:07:10 8,0
  0:06:34 0:06:39 7,5 0:07:11 0:07:16 7,5
  0:06:40 0:06:45 7,0 0:07:17 0:07:22 7,0
  0:06:46 0:06:51 6,5 0:07:23 0:07:28 6,5
  0:06:52 0:06:57 6,0 0:07:29 0:07:34 6,0
  0:06:58 0:07:03 5,5 0:07:35 0:07:40 5,5
  0:07:04 0:07:09 5,0 0:07:41 0:07:46 5,0
  0:07:10 0:07:15 4,5 0:07:47 0:07:52 4,5
  0:07:16 0:07:21 4,0 0:07:53 0:07:58 4,0
  0:07:22 0:07:27 3,5 0:07:59 0:08:04 3,5
  0:07:28 0:07:33 3,0 0:08:05 0:08:10 3,0
  0:07:34 0:07:39 2,5 0:08:11 0:08:16 2,5
  0:07:40 0:07:45 2,0 0:08:17 0:08:22 2,0
  0:07:46 0:07:51 1,5 0:08:23 0:08:28 1,5
  0:07:52 i wię­cej dys­kwa­li­fi­ka­cja 0:08:29 i wię­cej dys­kwa­li­fi­ka­cja
 2. Próba szyb­ko­ści w stę­pie.
  Warunki doty­czą­ce pojaz­du, uprzę­ży, obcią­że­nia i pod­ło­ża, jak w pró­bie wytrzy­ma­ło­ści. Dystans 500 m. Norma cza­su 3 min 45 sek. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 3 min 45 sek nie jest nagra­dza­ny dodat­ko­wy­mi punk­ta­mi boni­fi­ka­cyj­ny­mi. Przekroczenie cza­su 4 min 53 sek – dys­kwa­li­fi­ka­cja. Każde przej­ście przez klacz ze stę­pa do kłu­sa na 5 kro­ków jest kara­ne doda­niem do uzy­ska­ne­go cza­su 5 sekund. Po 5 przej­ściach do kłu­sa na 5 kro­ków nastę­pu­je dys­kwa­li­fi­ka­cja.
  Norma cza­su Norma cza­su
  dla złych warun­ków pogo­do­wych
  Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
  i mniej 0:03:45 10,0 i mniej 0:04:08 10,0
  0:03:46 0:03:49 9,5 0:04:09 0:04:12 9,5
  0:03:50 0:03:53 9,0 0:04:13 0:04:16 9,0
  0:03:54 0:03:57 8,5 0:04:17 0:04:20 8,5
  0:03:58 0:04:01 8,0 0:04:21 0:04:24 8,0
  0:04:02 0:04:05 7,5 0:04:25 0:04:28 7,5
  0:04:06 0:04:09 7,0 0:04:29 0:04:32 7,0
  0:04:10 0:04:13 6,5 0:04:33 0:04:36 6,5
  0:04:14 0:04:17 6,0 0:04:37 0:04:40 6,0
  0:04:18 0:04:21 5,5 0:04:41 0:04:44 5,5
  0:04:22 0:04:25 5,0 0:04:45 0:04:48 5,0
  0:04:26 0:04:29 4,5 0:04:49 0:04:52 4,5
  0:04:30 0:04:33 4,0 0:04:53 0:04:56 4,0
  0:04:34 0:04:37 3,5 0:04:57 0:05:00 3,5
  0:04:38 0:04:41 3,0 0:05:01 0:05:04 3,0
  0:04:42 0:04:45 2,5 0:05:05 0:05:08 2,5
  0:04:46 0:04:49 2,0 0:05:09 0:05:12 2,0
  0:04:50 0:04:53 1,5 0:05:13 0:05:16 1,5
  0:04:54 i wię­cej dys­kwa­li­fi­ka­cja 0:05:17 i wię­cej dys­kwa­li­fi­ka­cja

UWAGA!

 1. W przy­pad­ku złych warun­ków pod­czas prze­pro­wa­dza­nia pró­by dziel­no­ści (pogo­da, pod­ło­że) Komisja Oceny ma pra­wo zła­go­dzić nor­my cza­so­we poszcze­gól­nych ele­men­tów pró­by (mak­sy­mal­nie o 10%).
 2. W przy­pad­ku obja­wów złe­go samo­po­czu­cia kla­czy pod­czas pró­by (np. kol­ka moczo­wa, kula­wi­zna) Komisja Oceny ma pra­wo wyco­fać klacz z pró­by.
 3. W przy­pad­ku, gdy wyni­ki osią­ga­ne przez jed­ną z kla­czy w poszcze­gól­nych ele­men­tach pró­by znacz­nie odbie­ga­ją od rezul­ta­tów pozo­sta­łych kla­czy w staw­ce, Komisja Oceny ma pra­wo wyco­fać klacz z pró­by.
 4. Dyskwalifikacja w jed­nym z ele­men­tów pró­by (1 punkt boni­fi­ka­cyj­ny za któ­ry­kol­wiek z ele­men­tów pró­by) ozna­cza auto­ma­tycz­ną dys­kwa­li­fi­ka­cję w wyni­kach koń­co­wych pró­by dziel­no­ści – klacz nie koń­czy pró­by.

Na wynik pró­by skła­da­ją się oce­ny wysta­wio­ne przez Kierownika Zakładu Treningowego na pod­sta­wie obser­wa­cji w trak­cie tre­nin­gu, ocen komi­sji wysta­wio­nych pod­czas dwu dni pró­by i ocen obce­go powo­żą­ce­go doko­nu­ją­ce­go oce­ny na 8 – 14 dni przed pró­bą. Oceny obce­go powo­żą­ce­go wysta­wia­ne są na pod­sta­wie prze­jaz­du na czwo­ro­bo­ku i oce­ny tych samych ele­men­tów, któ­re następ­nie oce­nia Komisja. Oceny obce­go powo­żą­ce­go są prze­li­cza­ne tak samo jak oce­ny Komisji. Oceny te są prze­ka­zy­wa­ne do biu­ra PZHK i nie są ujaw­nia­ne do cza­su zakoń­cze­nia pró­by.

Kierownik Zakładu Treningowego zobo­wią­za­ny jest do przed­sta­wie­nia wyni­ków oce­ny w przed­dzień pró­by. Oceniając cha­rak­ter i tem­pe­ra­ment Kierownik Zakładu Treningowego bie­rze pod uwa­gę to, że:

 • Charakter jest to zespół cech psy­chicz­nych, wła­ści­wych dane­mu konio­wi, któ­re prze­ja­wia­ją się w jego świa­do­mym dzia­ła­niu. Wyrazem cha­rak­te­ru konia jest rów­nież jego sto­su­nek do innych koni oraz ludzi. W popu­la­cji moż­na wyróż­nić mię­dzy inny­mi: konie łagod­ne lub gwał­tow­ne, łatwe lub trud­ne w obsłu­dze, odważ­ne lub tchórz­li­we, przy­ja­zne lub zło­śli­we. Poważnymi wada­mi cha­rak­te­ru z punk­tu widze­nia użyt­ko­wo­ści są trud­no­ści w obsłu­dze, agre­sja w sto­sun­ku do ludzi i innych koni, brak ambi­cji i woli wal­ki u koni spor­to­wych.
 • Temperament jest to uspo­so­bie­nie konia wyra­ża­ją­ce się w jego reak­cjach psy­cho­ner­wo­wych na wyda­rze­nia świa­ta zewnętrz­ne­go. Reakcje te mogą mieć róż­ne natę­że­nie, szyb­kość i róż­ny czas trwa­nia. Dlatego też moż­na roz­róż­nić kil­ka typów tem­pe­ra­men­tu, bio­rąc pod uwa­gę łatwość reak­cji pobu­dza­nia i hamo­wa­nia na czyn­ni­ki zewnętrz­ne. Z punk­tu widze­nia czę­stych kon­tak­tów z czło­wie­kiem naj­le­piej, aby koń cha­rak­te­ry­zo­wał się zrów­no­wa­żo­nym tem­pe­ra­men­tem.

Podsumowanie próby dzielności klaczy sp, wlkp, m i importowanych

Lp. Cecha Ocena kie­row­ni­ka ZT Ocena obce­go powo­żą­ce­go Ocena komi­sji Waga cechy Maksymalna
licz­ba punk­tów
w oce­nie koń­co­wej
1. Charakter i zacho­wa­nie 10 1 10
2. Przydatność do użyt­ko­wa­nia zaprzę­go­we­go 10 0,5 5
4. Stęp w zaprzę­gu 10 0,5 5
5. Kłus w zaprzę­gu 10 0,5 5
6. Ocena obce­go powo­żą­ce­go 10 1,5 15
7. Ujeżdżenie 10 1,5 15
8. Próba szyb­ko­ści w kłu­sie 10 1,5 15
9. Próba wytrzy­ma­ło­ści 10 1,5 15
10. Próba szyb­ko­ści w stę­pie 10 1,5 15
  Ogółem 40 10 40   100

Wszystkie cechy są oce­nia­ne w ska­li 10-punktowej. Wynik koń­co­wy sta­no­wi suma punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych uzy­ska­nych w poszcze­gól­nych ele­men­tach pró­by, prze­mno­żo­nych przez wagi tych cech. Przedziały punk­to­we dla poszcze­gól­nych ocen usta­la się według zasa­dy:

Ocena Punkty
Wybitna x+2SD i wię­cej
Bardzo dobra x+SD do x+2SD‑0,01
Dobra x do x+SD‑0,01
Dostateczne x‑SD do x‑0,01
Niedostateczna x‑SD‑0,01 i mniej

gdzie x sta­no­wi śred­nią aryt­me­tycz­ną oce­nia­nej staw­ki, a SD – odchy­le­nie stan­dar­do­we ocen kla­czy.

Klacz zda­je pró­bę, jeże­li uzy­ska­ła oce­nę co naj­mniej dosta­tecz­ną.

Hodowca i Jeździec