Selekcja

Stacjonarny trening klaczy ras szlachetnych w 2011 r.

 

Terminy rozpoczęcia treningów oraz prób dzielności w 2011 r.

(sta­cjo­nar­ny 60-dniowy tre­ning wierz­cho­wy kla­czy ras szla­chet­nych w ZT: Bogusławice, Racot, Doruchów, Włocławek i 60-dniowy tre­ning zaprzę­go­wy kla­czy ślą­skich w ZT Książ)

Racot
m, wlkp, sp I Turnus 04.02 – 04.04 (zmia­na z 05.04)
II Turnus 20.05 – 19.07 – odwo­ła­ny
III Turnus 17.10 – 16.12 – odwo­ła­ny
Bogusławice m, wlkp, sp I Turnus 28.01 – 29.03
II Turnus 08.04 – 07.06
III Turnus 30.09 – 02.12 (zmia­na z 29.11)
Doruchów m, wlkp, sp I Turnus 27.01 – 28.03
II Turnus 28.04 – 27.06 (zmia­na z 07.04 – 06.06)
III Turnus 08.09 – 07.11
Włocławek m, wlkp, sp I Turnus 03.02 – 05.04 (zmia­na z 04.04)
II Turnus 14.04 – 13.06
III Turnus 26.09 – 25.11 (zmia­na z 09.09 – 08.11)
Książ śl. I Turnus 15.02 – 15 – 16.04
II Turnus 10.05 – 08 – 09.07

Wymagania dla klaczy zgłaszanych do ZT w 2011 r.:

 • Do ZT będą przyj­mo­wa­ne kla­cze wpi­sa­ne lub speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi głów­nej;
 • Minimalny wiek kla­czy kwa­li­fi­ko­wa­nych do ZT wyno­si 33 mie­sią­ce, mak­sy­mal­ny 5 lat. Wynik koń­co­wy pró­by kla­czy 5-letnich zosta­nie pomniej­szo­ny o 5 %;
 • Klacz musi być jało­wa lub nisko­źreb­na (mak­sy­mal­nie do 3 mie­sią­ca cią­ży włącz­nie w momen­cie roz­po­czę­cia tre­nin­gu). W przy­pad­ku kla­czy nisko­źreb­nych w cza­sie kwa­li­fi­ka­cji nale­ży przed­sta­wić Komisji świa­dec­two pokry­cia kla­czy;
 • Klacze ras m, wlkp i sp zgła­sza­ne do tre­nin­gu powin­ny być zajeż­dżo­ne, tzn. poru­szać się stę­pem i kłu­sem pod jeźdź­cem oraz muszą poda­wać wszyst­kie nogi. Kierownik ZT ma pra­wo do 7 dnia po kwa­li­fi­ka­cji wyco­fać klacz z tre­nin­gu, gdy zacho­wa­nie jej odbie­ga od nor­my. O decy­zji tej musi zostać powia­do­mio­ne pisem­nie biu­ro PZHK oraz wła­ści­ciel;
 • Klacze rasy ślą­skiej muszą być przy­zwy­cza­jo­ne do poda­wa­nia wszyst­kich nóg, opro­wa­dza­nia w ręku oraz lon­żo­wa­nia w obie stro­ny w uprzę­ży z pod­ogo­niem i pod­pin­ką, bez wymo­gu oprzę­ga­nia;
 • W skład Komisji Kwalifikacyjnej do ZT doko­nu­ją­cej oce­ny przy­go­to­wa­nia kla­czy wcho­dzi: kie­row­nik ZT, przed­sta­wi­ciel OZHK/WZHK lub przed­sta­wi­ciel PZHK oraz jeden z człon­ków komi­sji oce­ny i lekarz wete­ry­na­rii ZT;
 • Właściciele kla­czy 4- i 5-letnich zobo­wią­za­ni są do zade­kla­ro­wa­nia, że klacz nie star­to­wa­ła w zawo­dach jeź­dziec­kich okrę­go­wych lub ogól­no­pol­skich;
 • Właściciel kla­czy musi przed­sta­wić leka­rzo­wi wete­ry­na­rii w ZT pasz­port konia wyda­ny przez PZHK, zawie­ra­ją­cy aktu­al­ne szcze­pie­nia prze­ciw­ko gry­pie. Brak szcze­pień lub nie­pra­wi­dło­wo­ści w ich wpi­sa­niu dys­kwa­li­fi­ku­ją klacz z udzia­łu w tre­nin­gu 60-dniowym, a opła­ta za zgło­sze­nie do ZT nie będzie pod­le­ga­ła zwro­to­wi;
 • Klacze zgła­sza­ne do ZT muszą być zmie­rzo­ne oraz oce­nio­ne przez inspek­to­ra OZHK/WZHK i uzy­skać wstęp­ną boni­ta­cję min. 75 pkt.;
 • Właściciele są zobo­wią­za­ni zgła­szać klacz do tre­nin­gu do wła­ści­we­go OZHK/WZHK naj­póź­niej mie­siąc przed kwa­li­fi­ka­cją, skła­da­jąc wnio­sek o wpis do Księgi Stadnej. Następnie OZHK/WZHK zgła­sza­ją kla­cze do PZHK. PZHK nie będzie przyj­mo­wał zgło­szeń bez­po­śred­nio od wła­ści­cie­li kla­czy;
 • Właściciele kla­czy są zobli­go­wa­ni do wpła­ce­nia na kon­to PZHK kwo­ty 400 zł od każ­dej kla­czy zgło­szo­nej do ZT, bez­po­śred­nio po otrzy­ma­niu potwier­dze­nia z OZHK, że ich klacz zosta­ła przy­ję­ta na kwa­li­fi­ka­cję, nie póź­niej niż 2 tygo­dnie przed kwa­li­fi­ka­cją. W przy­pad­ku zakwa­li­fi­ko­wa­nia kla­czy kwo­ta ta zosta­je wli­czo­na w kosz­ty tre­nin­gu. Zwrot kwo­ty nastę­pu­je jedy­nie przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję z powo­du cho­ro­by, bądź pad­nię­cia (wła­ści­ciel musi przed­sta­wić zaświad­cze­nie lekarsko-weterynaryjne w przy­pad­ku cho­ro­by lub potwier­dze­nie pad­nię­cia);
 • W przy­pad­ku wszel­kie­go rodza­ju zmian skór­nych, wła­ści­ciel zobo­wią­za­ny jest przed­sta­wić wynik bada­nia labo­ra­to­ryj­nego wyko­na­ne­go naj­wcze­śniej 2 tygo­dnie przed kwa­li­fi­ka­cją; brak wyni­ków badań skut­ko­wać będzie nie­przy­ję­ciem kla­czy do ZT, a opła­ta za zgło­sze­nie do ZT nie będzie pod­le­ga­ła zwro­to­wi;
 • Program kwa­li­fi­ka­cji: kla­cze będą mie­rzo­ne (3 wymia­ry), pre­zen­to­wa­ne pod sio­dłem i oce­nio­ne na pły­cie. Godziny roz­po­czę­cia kwa­li­fi­ka­cji okre­ślo­ne zosta­ną przez PZHK. Do tre­nin­gu zosta­ną zakwa­li­fi­ko­wa­ne tyl­ko te kla­cze, któ­re w oce­nie Komisji Kwalifikacyjnej w ZT uzy­ska­ją 75 pkt. boni­ta­cyj­nych. Zbyt póź­ne dowie­zie­nie kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję będzie skut­ko­wa­ło nie­przy­ję­ciem jej do ZT;
 • Umowę doty­czą­cą tre­nin­gu wła­ści­ciel pod­pi­su­je z PZHK. Koszt 60-dniowego tre­nin­gu kla­czy szla­chet­nych wyno­si 2.700 zł (45 zł brut­to za dzień). Podobnie, jak w latach ubie­głych, 70% kosz­tów tre­nin­gu będzie pokry­wa­ne przez PZHK w przy­pad­ku zaak­cep­to­wa­nia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pro­gra­mu doto­wa­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej kla­czy pod­da­wa­nych 60-dniowemu tre­nin­go­wi.
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec