Selekcja

Stacjonarny trening ogierów ras szlachetnych w 2015 r.

 

Terminy kwalifikacji i prób dzielności w 2015 r.

Rodzaj pró­by ZT Data kwa­li­fi­ka­cji Data pró­by
Ogiery szla­chet­ne – m, wlkp, sp i import.
(tre­ning wierz­cho­wy)
ZT Bielice 22 – 23 czerw­ca 30 wrze­śnia – 1 paź­dzier­ni­ka
Ogiery ślą­skie, szla­chet­ne
(tre­ning zaprzę­go­wy)
ZT Książ 18 sierp­nia 16 – 17 paź­dzier­ni­ka

Opłaty

KOSZT (brut­to):

 • 100-dniowego tre­nin­gu wierz­cho­we­go wyno­si 6.000 zł
 • 60-dniowego tre­nin­gu zaprzę­go­we­go wyno­si 3.240 zł

W przy­pad­ku zaak­cep­to­wa­nia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zło­żo­ne­go przez PZHK pro­gra­mu doto­wa­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej ogie­rów pod­da­wa­nych 60/100-dniowemu tre­nin­go­wi, będzie moż­li­wość dofi­nan­so­wa­nia przez PZHK do 70%* kosz­tów takie­go tre­nin­gu.

* doty­czy wła­ści­cie­li ogie­rów, któ­rzy zgod­nie z zapi­sa­mi Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerw­ca 2014 r. są mikro‑, małymi- lub śred­ni­mi przed­się­bior­ca­mi.

Zgłoszenia

W zgło­sze­niu ogie­ra do OZHK/WZHK nale­ży podać jego nazwę i numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny (z pasz­por­tu), dane wła­ści­cie­la (imię, nazwisko/nazwę, NIP, PESEL/REGON, serię i numer dowo­du oso­bi­ste­go wła­ści­cie­la, pod­miot wysta­wia­ją­cy doku­ment, adres, numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go) z adno­ta­cją, że jest to zgło­sze­nie ogie­ra do ZT. Dane te będą nie­zbęd­ne w związ­ku z pod­pi­sy­wa­niem przez PZHK umo­wy z wła­ści­cie­la­mi ogie­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do tre­nin­gu.

Badania markerów genetycznych

Ogiery zakwa­li­fi­ko­wa­ne do tre­nin­gu muszą mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie po oboj­gu rodzi­cach. W tym celu lekarz wete­ry­na­rii pra­cu­ją­cy na zle­ce­nie Zakładu Treningowego pobie­ra krew zakwa­li­fi­ko­wa­nym ogie­rom i wysy­ła ją do ana­li­zy. Pochodzenie potwier­dza się na pod­sta­wie badań mar­ke­rów gene­tycz­nych ogie­ra i jego rodzi­ców. Jeśli wynik bada­nia wyka­że nie­zgod­ność pary rodzi­ciel­skiej lub w przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści potwier­dze­nia pocho­dze­nia po oboj­gu rodzi­cach, ogier zosta­nie wyco­fa­ny z tre­nin­gu. W takiej sytu­acji kosz­ty poby­tu i tre­nin­gu ogie­ra w ZT pokry­wa wła­ści­ciel.

UWAGA: Tylko zakwa­li­fi­ko­wa­nym do tre­nin­gu ogie­rom przy­słu­gu­je dota­cyj­ne bada­nie mar­ke­rów gene­tycz­nych.

Ogiery hodowli zagranicznej

Ogiery zagra­nicz­ne (z wła­ści­wych ksiąg stad­nych – patrz stro­na: www.pzhk.pl) muszą zostać zgło­szo­ne do wła­ści­we­go OZHK/WZHK oraz wpi­sa­ne do bazy PZHK. Należy pamię­tać, iż w pasz­por­cie zagra­nicz­nym ogie­ra winien być wpi­sa­ny pol­ski wła­ści­ciel, a doko­nać tego winien zwią­zek rodzi­my (czy­li zagra­nicz­ny), któ­ry wydał pasz­port.

W celu zare­je­stro­wa­nia ogie­ra hodow­li zagra­nicz­nej w pol­skiej bazie pra­cow­nik odpo­wied­nie­go OZHK/WZHK musi ziden­ty­fi­ko­wać konia, m.in. poprzez porów­na­nie z opi­sem gra­ficz­nym w jego pasz­por­cie. Pracownik OZHK/WZHK wyko­nu­je kse­ro­ko­pię stron z pasz­por­tu: z datą uro­dze­nia i nazwą, z rodo­wo­dem i opi­sem oraz ze stro­ną z wpi­sa­nym pol­skim wła­ści­cie­lem i nazwą pod jaką został zare­je­stro­wa­ny koń. Jeżeli doku­men­ty konia nie zosta­ły wysta­wio­ne w języ­ku angiel­skim, fran­cu­skim lub nie­miec­kim, wła­ści­ciel jest zobo­wią­za­ny prze­tłu­ma­czyć je u tłu­ma­cza przy­się­głe­go i tłu­ma­cze­nie to wraz z ory­gi­nal­nym doku­men­tem hodow­la­nym dostar­czyć do OZHK/WZHK.

Zdrowie

Ogiery muszą posia­dać świa­dec­two zdro­wia wysta­wio­ne przez leka­rza wete­ry­na­rii oraz pasz­port konia z wpi­sa­ny­mi szcze­pie­nia­mi prze­ciw­ko gry­pie. Brak szcze­pień bądź jakie­kol­wiek nie­pra­wi­dło­wo­ści w sche­ma­cie szcze­pień spo­wo­du­ją nie­do­pusz­cze­nie ogie­ra do kwa­li­fi­ka­cji. Obowiązuje nastę­pu­ją­cy sche­mat szcze­pień:

 1. szcze­pie­nia bazo­we:
  • pierw­sze szcze­pie­nie – w dniu roz­po­czę­cia szcze­pień
  • dru­gie szcze­pie­nie – nie wcze­śniej niż 21. dnia i nie póź­niej niż 92. dnia od pierw­sze­go szcze­pie­nia
 2. szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce:
  • co 6 mie­się­cy od ostat­nie­go szcze­pie­nia (dopusz­czal­ny jest 21-dniowy okres prze­kro­cze­nia ter­mi­nu);
  • żad­ne szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce nie może się odbyć póź­niej niż 7 dni przed przy­by­ciem na kwa­li­fi­ka­cję.

W przy­pad­ku wszel­kie­go rodza­ju zmian skór­nych, wła­ści­ciel zobli­go­wa­ny jest przed­sta­wić wynik bada­nia labo­ra­to­ryj­ne­go z okre­su nie wcze­śniej niż dwu tygo­dni przed kwa­li­fi­ka­cją. Brak wyni­ków badań skut­ko­wać będzie nie przy­ję­ciem ogie­ra do ZT.

Ogier bez opo­rów musi poda­wać wszyst­kie nogi.

W cza­sie kwa­li­fi­ka­cji, przy pre­zen­to­wa­niu ogie­rów pod sio­dłem, dopusz­czo­ne jest sto­so­wa­nie na przed­nich nogach ochra­nia­czy o wymia­rach do 30 cm. Stosowanie owi­jek na przed­nich lub tyl­nych koń­czy­nach nie jest dopusz­czo­ne.

W cza­sie kwa­li­fi­ka­cji ogier nie może być pod wpły­wem środ­ków pobu­dza­ją­cych ani uspo­ka­ja­ją­cych (doping). Kierownik Zakładu ma pra­wo do 18 dnia po kwa­li­fi­ka­cji wyco­fać ogie­ra z tre­nin­gu, gdy jego zacho­wa­nie odbie­ga od nor­my. O tym fak­cie musi być powia­do­mio­ny pisem­nie wła­ści­ciel oraz PZHK.

Przybywające do ZT ogie­ry, mimo bra­ku widocz­nych zmian skór­nych, mogą być nosi­cie­la­mi np. grzy­bi­cy i pomi­mo prze­strze­ga­nia zasad higie­ny przez orga­ni­za­to­ra tre­nin­gu osob­ni­ki mniej odpor­ne mogą się zacho­ro­wać i zostać cza­so­wo wyco­fa­ne z pra­cy, co odbi­je się na wyni­ku pró­by dziel­no­ści. Dlatego zale­ca­my, aby przy­by­wa­ją­ce na kwa­li­fi­ka­cje ogie­ry zosta­ły uod­por­nio­ne na tę cho­ro­bę za pomo­cą szcze­pie­nia prze­ciw grzy­bi­cy (podob­na zasa­da obo­wią­zu­je np. w Niemczech).

Uwaga: na każ­dym eta­pie kwa­li­fi­ka­cji i tre­nin­gu wyklu­czo­ne zosta­ną ogie­ry, u któ­rych stwier­dzi się wystę­po­wa­nie wad zwrot­nych (łyka­wość, dycha­wi­ca świsz­czą­ca, war­to­gło­wie­nie, śle­po­ta mie­sięcz­na) oraz wad unie­moż­li­wia­ją­cych wpis do księ­gi (obu­stron­na śle­po­ta, nie­pra­wi­dło­wa budo­wa szczę­ki – zgryz kar­pio­wa­ty lub zgryz szczu­pa­czy, jedno- lub obu­stron­ne wnę­tro­stwo, szpat kost­ny, zaję­czak oraz pora­że­nie krta­ni).

Powtórny trening

Ogier, któ­ry:

 • zosta­nie wyco­fa­ny przez wła­ści­cie­la przed koń­cem tre­nin­gu, z inne­go powo­du niż kon­tu­zja i/lub cho­ro­ba
 • nie zda pró­by dziel­no­ści (oce­na nie­do­sta­tecz­na),
 • zda pró­bę dziel­no­ści, ale z wyni­kiem nie­wy­star­cza­ją­cym do wpi­su do księ­gi,

może przy­stą­pić do ponow­ne­go tre­nin­gu i pró­by w roku następ­nym, ale jedy­nie w ZT o tym samym pro­fi­lu w jakim był pod­da­wa­ny tre­nin­go­wi pier­wot­nie, pod warun­kiem, że speł­nia wyma­ga­nia doty­czą­ce wie­ku. W takim wypad­ku wła­ści­ciel ogie­ra jest zobo­wią­za­ny pokryć cał­ko­wi­te kosz­ty ponow­ne­go tre­nin­gu. Wynik koń­co­wy pró­by dziel­no­ści ogie­ra po dru­gim sta­cjo­nar­nym tre­nin­gu jest obni­ża­ny o 10% i jest wyni­kiem osta­tecz­nym (nawet, jeśli jest gor­szy od wyni­ku uzy­ska­ne­go po pierw­szym sta­cjo­nar­nym tre­nin­gu).

Ogier, któ­ry został wyco­fa­ny z tre­nin­gu z powo­du kon­tu­zji i/lub cho­ro­by, może przy­stą­pić do powtór­ne­go tre­nin­gu na takich samych warun­kach (wiek i kosz­ty) jak inne ogie­ry powta­rza­ją­ce tre­ning. W tym przy­pad­ku wynik koń­co­wy nie jest obni­ża­ny o 10%.

Właściciel, któ­ry bez uza­sad­nio­nych przy­czyn, zaak­cep­to­wa­nych przez PZHK, wyco­fa przed koń­cem tre­nin­gu ogie­ra, jest zobo­wią­za­ny opła­cić całość kosz­tów tre­nin­gu.

Porażenie krtani

Do księ­gi koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi i ślą­skiej nie mogą być wpi­sa­ne konie, u któ­rych stwier­dzo­no jaki­kol­wiek sto­pień pora­że­nia krta­ni. Gdy wła­ści­ciel ogie­ra nie zga­dza się pod­dać ogie­ra podej­rza­ne­go o pora­że­nie krta­ni bada­niu endo­sko­po­we­mu, pod­czas kwa­li­fi­ka­cji lub tre­nin­gu, ogier taki zosta­nie wyłą­czo­ny z kwa­li­fi­ka­cji lub tre­nin­gu. Informacja o podej­rze­niu pora­że­nia krta­ni u ogie­ra i ter­mi­nie bada­nia musi jak naj­szyb­ciej w for­mie pisem­nej zostać prze­ka­za­na wła­ści­cie­lo­wi przez kie­row­ni­ka ZT lub inną upo­waż­nio­ną oso­bę. Biuro PZHK musi być poin­for­mo­wa­ne o zaist­nia­łym fak­cie w for­mie pisem­nej.

Podczas tre­nin­gu ogier nie ma pra­wa opu­ścić ZT w celu uczest­ni­cze­nia w zawo­dach spor­to­wych np. MPMK.

Hodowca i Jeździec