Selekcja

Kwalifikacja do tre­ningu wierz­cho­wego ZT Bielice 2016

 

Do kwa­li­fi­ka­cji moż­na przed­sta­wić ogie­ry rocz­ni­ka 2012 oraz rocz­ni­ka 2013 uro­dzo­ne do 30 wrze­śnia.
Uwaga: Ogiery uro­dzo­ne w IV kwar­ta­le 2012 zali­cza­my do rocz­ni­ka roku uro­dze­nia.

Terminy kwalifikacji

Kwalifikacja ogie­rów ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, tra­keń­skiej uro­dzo­nych w Polsce oraz hodow­li zagra­nicz­nej na 100‐dniowy tre­ning wierz­cho­wy odbę­dzie się w dniach 19 – 21 czerw­ca 2016 r. w ZT Bielice.

Zgłoszenia i opłaty

Przed ofi­cjal­ną kwa­li­fi­ka­cją do ZT ogie­ry muszą zostać oce­nio­ne i zbo­ni­to­wa­ne na tere­nie wła­ści­we­go OZHK/WZHK przez powo­ła­ną w tym celu Komisję (kwa­li­fi­ka­cja wstęp­na).

Właściciele ogie­rów powin­ni zgło­sić je do wła­ści­we­go OZHK/WZHK, w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 25 kwiet­nia 2016 r. Kwalifikacje wstęp­ne odbę­dą się w poszcze­gól­nych OZHK/WZHK w ter­mi­nach wyzna­czo­nych przez OZHK/WZHK.

Ogiery zakwa­li­fi­ko­wa­ne wstęp­nie przez OZHK/WZHK, muszą zostać zgło­szo­ne przez OZHK/WZHK do PZHK w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 3 czerw­ca 2016 r. wraz z oce­ną boni­ta­cyj­ną.

Właściciele ogie­rów zobli­go­wa­ni są do zgło­sze­nia ogie­ra i uisz­cze­nia, naj­póź­niej do 1 czerw­ca 2016 r. opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na kon­to PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wyso­ko­ści 200 zł za każ­de­go ogie­ra zgło­szo­ne­go do ZT. Na prze­le­wie nale­ży nanieść adno­ta­cję „Zgłoszenie ogie­ra do ZT”. W przy­pad­ku wyco­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję (bez wzglę­du na przy­czy­nę) opła­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na nie będzie zwra­ca­na.

UWAGA!!!
Możliwe jest zgło­sze­nie ogie­ra i ure­gu­lo­wa­nie opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej po 1 czerw­ca 2016 r. W takim przy­pad­ku opła­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na wyno­si 400 zł i musi być wpła­co­na naj­póź­niej do 19 czerw­ca do godz. 1400 (decy­du­je data zaksię­go­wa­nia wpła­ty na kon­cie PZHK lub prze­sła­nia do PZHK potwier­dze­nia wpła­ty). Zgłoszenia i/lub wpła­ty po tym ter­mi­nie nie będą uwzględ­nia­ne. Brak wpła­ty spo­wo­du­je nie­do­pusz­cze­nie ogie­ra do kwa­li­fi­ka­cji.

PZHK nie będzie przyj­mo­wał zgło­szeń ogie­rów do ZT bez­po­śred­nio od wła­ści­cie­li, jak rów­nież po poda­nym ter­mi­nie!

Termin próby dzielności

Próba dziel­no­ści ogie­rów po 100‐dniowym tre­nin­gu w ZT Bielice roz­pocz­nie się dnia 28 wrze­śnia (śro­da) o godzi­nie 1000.

Program kwalifikacji

W dniu 19 czerw­ca w Bielicach wszyst­kie ogie­ry muszą zostać dowie­zio­ne do miej­sca kwa­li­fi­ka­cji naj­póź­niej do godz. 1500.

19 czerw­ca

 • 1500 bada­nie wete­ry­na­ryj­ne, pomia­ry
  Badanie wete­ry­na­ryj­ne ogól­ne­go sta­nu zdro­wia (oczy, jądra, zgryz, suchość ścię­gien, a tak­że spraw­dze­nie szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie w pasz­por­cie hodow­la­nym – lekarz wete­ry­na­rii) oraz mie­rze­nie ogie­ra (trzy pod­sta­wo­we wymia­ry – kie­row­nik ZT).

20 czerw­ca

 • 800 – 1100 pre­zen­ta­cja pod sio­dłem
 • 1130 sko­ki luzem
 1. Prezentacja ogie­rów pod sio­dłem w trzech pod­sta­wo­wych cho­dach.
  Jeźdźcy pre­zen­tu­ją ogie­ry w stro­jach tre­nin­go­wych zgod­nych z przy­ję­ty­mi zasa­da­mi PZJ.
  Ogiery pre­zen­to­wa­ne będą indy­wi­du­al­nie, na ujeż­dżal­ni (min. wymia­ry 20 x 40 m), gdzie miej­sce do tego wyzna­czo­ne ogra­ni­czo­ne jest szran­ka­mi. Ogier wpro­wa­dza­ny jest w szran­ki przez jeźdź­ca. Przy dosia­da­niu ogie­ra dopusz­czal­na jest pomoc mak­sy­mal­nie jed­nej oso­by. Jeździec pre­zen­tu­je ogie­ra w swo­bod­nym stę­pie na dłu­giej wodzy oraz w kłu­sie robo­czym i angle­zo­wa­nym na liniach pro­stych i kołach o śred­ni­cy 20 m. Prezentacja w galo­pie pole­ga na popraw­nym zaga­lo­po­wa­niu z lewej i pra­wej nogi, z przej­ściem do kłu­sa i zatrzy­ma­niem. Komendy zle­ca­ją­ce wyko­na­nie kolej­nych figur (np. wol­ta w pra­wo czy zmia­na kie­run­ku) ma pra­wo wyda­wać wyłącz­nie czło­nek zespo­łu kwa­li­fi­ku­ją­ce­go.
  Na pla­cu tre­nin­go­wym dozwo­lo­ne jest prze­by­wa­nie jesz­cze jed­ne­go ogie­ra.
 2. Ocena sko­ków w kory­ta­rzu i ruchu luzem.
  Ocena ruchu w stę­pie – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Po zakoń­cze­niu sko­ków luzem, koń winien być pro­wa­dzo­ny „w ręku” po dłu­giej ścia­nie ujeż­dżal­ni. Oceniane są nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: ener­gia, dłu­gość wykro­ku, regu­lar­ność, roz­luź­nie­nie, ela­stycz­ność sta­wów, pra­ca grzbie­tu i szyi oraz zaan­ga­żo­wa­nie zadnich koń­czyn.
  Ocena ruchu w kłu­sie „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Oceniane są nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: ener­gia, dłu­gość wykro­ku, regu­lar­ność, pra­ca zadu i zgi­na­nie koń­czyn, roz­luź­nie­nie, pra­ca grzbie­tu i szyi.
  Ocena ruchu w galo­pie „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Oceniane są nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: ener­gia, regu­lar­ność, lek­kość przo­du, zaan­ga­żo­wa­nie zadu, roz­luź­nie­nie, ela­stycz­ność sta­wów, pra­ca grzbie­tu i szyi.
  Ocena sko­ków „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Przed pró­bą sko­ków ogier musi być roz­prę­żo­ny. Może być pusz­cza­ny w kom­bi­na­cję „z ręki”. Na każ­dej wyso­ko­ści powi­nien wyko­nać 2 – 3 sko­ki (skok ze zrzut­ką, zatrzy­ma­niem lub puk­nię­ciem powi­nien być powtó­rzo­ny). W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach Komisja może pod­jąć decy­zję o doda­niu wska­zów­ki w kom­bi­na­cji. Skoki w kory­ta­rzu odby­wa­ją się wg nastę­pu­ją­ce­go sche­ma­tu: 6 m od krót­kiej ścia­ny wska­zów­ka + koper­ta (2,8 – 3,0 m od wska­zów­ki) – 6,5 – 7,2 m sta­cjo­na­ta 40 – 70 cm – 6,8 – 7,5 m stacjonata/okser/doublebarre (maks. szer. i wys. 140 cm). Oceniane są nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: roz­wa­ga i spo­sób podej­ścia do prze­szko­dy; uło­że­nie gło­wy i szyi; siła odbi­cia i szyb­kość ode­rwa­nia przed­nich koń­czyn od pod­ło­ża; uło­że­nie gło­wy, szyi i kło­dy pod­czas sko­ku (baskil); umie­jęt­ność zło­że­nia przed­nich koń­czyn i otwo­rze­nia zadu; rów­no­mier­ność pro­wa­dze­nia przed­nich koń­czyn; dyna­mi­ka sko­ku; ela­stycz­ność grzbie­tu; szyb­kość powro­tu do rów­no­wa­gi po sko­ku.
  Wynik koń­co­wy będzie obli­cza­ny w nastę­pu­ją­cy spo­sób:
  Cecha Ocena komi­sji
  Skoki luzem Max. 10 pkt.
  Ruch w stę­pie Max. 10 pkt.
  Ruch w kłu­sie Max. 10 pkt.
  Ruch w galo­pie Max. 10 pkt.
  Razem Maksymalnie 40 pkt.
 3. Ogier hodow­li pol­skiej i zagra­nicz­nej ma pra­wo przy­stą­pić do II dnia kwa­li­fi­ka­cji, jeże­li uzy­skał w oce­nie sko­ków i ruchu „luzem” oraz stę­pa w ręku mini­mum 26 pkt. na 40.

21 czerw­ca (doty­czy ogie­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych 20 czerw­ca)

 • 800 – 1000 prze­gląd w ręku na twar­dej nawierzch­ni
 • 1030 pre­zen­ta­cja w ręku na trój­ką­cie, ogło­sze­nie wyni­ków
 1. Przegląd w ręku – w stę­pie i kłu­sie na twar­dej nawierzch­ni
 2. Ocena ogie­rów na pły­cie i pre­zen­ta­cja w ręku na trój­ką­cie (w stę­pie i w kłu­sie)
  Ogiery będą pre­zen­to­wa­ne indy­wi­du­al­nie i w staw­kach po 5 – 6 sztuk, zgru­po­wa­nych wg ras i pocho­dze­nia. Ogiery zarów­no pol­skiej jak i zagra­nicz­nej hodow­li, muszą zostać zbo­ni­to­wa­ne na mini­mum 78 pkt.

Wpis do księgi ogierów po alternatywnych próbach użytkowości

Właściciele, za pośred­nic­twem OZHK/WZHK, zgła­sza­ją do biu­ra PZHK na 3 tygo­dnie przed kwa­li­fi­ka­cją (do 30 maja 2016 r.) lub pró­bą dziel­no­ści (do 7 wrze­śnia 2016 r.) ogie­ry, któ­re uzy­ska­ły mini­mum spor­to­we w MPMK lub innych alter­na­tyw­nych pró­bach użyt­ko­wo­ści, w celu boni­ta­cji przez Komisję Kwalifikacyjną lub Oceniającą Ogiery w ZT.

Odpowiednie doku­men­ty z wyni­ka­mi alter­na­tyw­nych prób użyt­ko­wo­ści, umoż­li­wia­ją­cy­mi wpis ogie­ra do księ­gi, zaświad­cze­nie o wyni­ku bada­nia w kie­run­ku pora­że­nia krta­ni oraz opła­ta (200 zł) muszą zostać prze­sła­ne do biu­ra / wpła­co­ne na kon­to PZHK (68 1240 6175 1111 0000 4571 0410) naj­póź­niej na 3 tygo­dnie przed kwa­li­fi­ka­cją (do 30 maja 2016 r.) lub pró­bą dziel­no­ści (do 7 wrze­śnia). W tytu­le prze­le­wu nale­ży podać nazwę ogie­ra.

Jeśli ogier uzy­ska boni­ta­cję umoż­li­wia­ją­cą wpis do księ­gi, musi mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie po oboj­gu rodzi­cach i zostać prze­ba­da­ny w kie­run­ku pora­że­nia krta­ni przez jed­ne­go z wyzna­czo­nych przez PZHK leka­rzy wete­ry­na­rii.
Bez dostar­cze­nia doku­men­tów z wyni­kiem bada­nia potwier­dza­ją­ce­go pocho­dze­nie po wska­za­nej parze rodzi­ciel­skiej, ogier nie otrzy­ma wpi­su do księ­gi.

UWAGA!!!
Możliwe jest zgło­sze­nie ogie­ra i/lub ure­gu­lo­wa­nie opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej w póź­niej­szym ter­mi­nie. W takim przy­pad­ku opła­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na wyno­si 400 zł i musi być wpła­co­na naj­póź­niej do ostat­nie­go dnia robo­cze­go (pią­tek) poprze­dza­ją­ce­go ter­min kwa­li­fi­ka­cji bądź pró­by dziel­no­ści, do godzi­ny 1400 (decy­du­je data zaksię­go­wa­nia wpła­ty na kon­cie PZHK lub prze­sła­nia do PZHK potwier­dze­nia wpła­ty). Wpłaty po tym ter­mi­nie nie będą uwzględ­nia­ne. Brak wpła­ty spo­wo­du­je nie­do­pusz­cze­nie ogie­ra do oce­ny przez Komisję. PZHK nie zwra­ca wpi­so­we­go w przy­pad­ku wyco­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia ogie­ra do ZT.

Wpis do ksiąg

Od sezo­nu 2013 pod­czas sta­cjo­nar­nej pró­by wierz­cho­wej ogie­rów ras szla­chet­nych obo­wią­zu­je oce­na punk­to­wa będą­ca sumą ocen za poszcze­gól­ne cechy, pomno­żo­nych przez wagi tych cech (w ułam­ku dzie­sięt­nym) oraz sta­łą 10.

Progi, od któ­rych ogie­ry będą wpi­sy­wa­ne do ksiąg/dopuszczone do dosko­na­le­nia rasy, zale­żeć będą od śred­niej oraz odchy­le­nia stan­dar­do­we­go (SD) staw­ki i będą wyno­sić odpo­wied­nio:

 1. dla ogie­rów m, sp, wlkp oraz tra­keń­skich hodow­li pol­skiej – jed­na z war­to­ści: punk­ty ogól­ne, sko­ko­we lub ujeż­dże­nio­we: min. śred­nia
 2. dla ogie­rów hodow­li zagra­nicz­nej – jed­na z war­to­ści: punk­ty ogól­ne, sko­ko­we lub ujeż­dże­nio­we: min. śred­nia + 1 SD
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec