Selekcja

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych do treningu zaprzęgowego – ZT Książ 2016

 

Termin kwalifikacji

Kwalifikacja ogie­rów rasy ślą­skiej oraz ogie­rów ras szla­chet­nych (mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, tra­keń­skiej uro­dzo­nych w Polsce oraz hodow­li zagra­nicz­nej) na 60-dniowy tre­ning zaprzę­go­wy odbę­dzie się w dniu 16 sierp­nia 2016 r. o godz. 800 w ZT Książ.

Rozkład godzi­no­wy kwa­li­fi­ka­cji:

800 - 1200 – kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras szla­chet­nych

 • prze­gląd wete­ry­na­ryj­ny
 • prze­gląd ogie­rów w ręku – w stę­pie i kłu­sie na twar­dej nawierzch­ni
 • oce­na ruchu luzem ogie­rów (kłus, galop) oraz stę­pa w ręku
 • oce­na ogie­rów na pły­cie i pre­zen­ta­cja w ręku na trój­ką­cie
 • spraw­dze­nie stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­rów do pra­cy w zaprzę­gu

1100 – kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów rasy ślą­skiej

 • prze­gląd wete­ry­na­ryj­ny
 • oce­na ogie­rów na pły­cie i pre­zen­ta­cja w ręku na trój­ką­cie
 • spraw­dze­nie stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­rów do pra­cy w zaprzę­gu

Zgłoszenia i opłaty

Właściciele ogie­rów powin­ni zgło­sić je do wła­ści­we­go OZHK/WZHK, w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 21 czerw­ca 2016 r.
OZHK/WZHK zgła­sza­ją ogie­ry do PZHK w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 29 lip­ca 2016 r. wraz z oce­ną boni­ta­cyj­ną.
PZHK nie będzie przyj­mo­wał zgło­szeń ogie­rów do ZT bez­po­śred­nio od wła­ści­cie­li.

Właściciele ogie­rów zobli­go­wa­ni są do zgło­sze­nia ogie­ra i uisz­cze­nia, naj­póź­niej do 29 lip­ca 2016 r. opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na kon­to PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wyso­ko­ści 200 zł za każ­de­go ogie­ra zgło­szo­ne­go do ZT. Na prze­le­wie nale­ży nanieść adno­ta­cję „Zgłoszenie ogie­ra do ZT”. W przy­pad­ku wyco­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję (bez wzglę­du na przy­czy­nę) opła­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na nie będzie zwra­ca­na.

UWAGA!!!
Możliwe jest zgło­sze­nie ogie­ra i ure­gu­lo­wa­nie opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej po 29 lip­ca 2016 r. W takim przy­pad­ku opła­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na wyno­si 400 zł i musi być wpła­co­na naj­póź­niej do 12 sierp­nia do godz. 1400 (decy­du­je data zaksię­go­wa­nia wpła­ty na kon­cie PZHK lub prze­sła­nia do PZHK potwier­dze­nia wpła­ty). Zgłoszenia i/lub wpła­ty po tym ter­mi­nie nie będą uwzględ­nia­ne. Brak wpła­ty spo­wo­du­je nie­do­pusz­cze­nie ogie­ra do kwa­li­fi­ka­cji.

Termin próby dzielności

14-15 paź­dzier­ni­ka 2016 r. (godz. 900).

Warunki kwalifikacji ogierów rasy śląskiej.

„Program hodow­li koni rasy ślą­skiej”

Wiek

Do tre­nin­gu kwa­li­fi­ko­wa­ne są tyl­ko ogie­ry 2-letnie, uro­dzo­ne do 31 maja 2014 r. Ogiery uro­dzo­ne po 1 czerw­ca zda­ją pró­bę dziel­no­ści w roku następ­nym bez obni­ża­nia wyni­ku. Ogiery star­sze, któ­re z róż­nych przy­czyn nie zda­wa­ły pró­by we wła­ści­wym ter­mi­nie, mogą do niej przy­stą­pić do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym koń­czą 5 lat.

Badanie wete­ry­na­ryj­ne ogól­ne­go sta­nu zdro­wia (w tym spraw­dze­nie szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie w pasz­por­cie hodow­la­nym) oraz zmie­rze­nie ogie­ra (trzy pod­sta­wo­we wymia­ry).

Prezentacja w ręku

Ogiery oce­nia­ne będą przez Komisję na pły­cie w pozy­cji „stój” oraz w ruchu (stęp, kłus) na trój­ką­cie. Aby ogier został zakwa­li­fi­ko­wa­ny do tre­nin­gu musi zostać zbo­ni­to­wa­ny na mini­mum 78 pkt. Komisja okre­śla czy ogier jest w sta­rym, czy nowym typie.

Sprawdzenie stopnia przygotowania ogiera do pracy w zaprzęgu

Ogier musi dać zaprząc się do brycz­ki przez nie wię­cej niż 3 oso­by, po czym ruszyć stę­pem, kłu­sem i zatrzy­mać się. Ogier bez opo­ru musi cof­nąć się mię­dzy dyszel­ki, pod­cią­ga­nie pojaz­du jed­no­kon­ne­go w kie­run­ku ogie­ra jest nie­do­pusz­czal­ne. Ocenie pra­cy w zaprzę­gu pod­da­wa­ne są tyl­ko te ogie­ry, któ­rych eks­te­rier został pozy­tyw­nie oce­nio­ny przez Komisję.
Podczas pre­zen­ta­cji w ręku oraz kwa­li­fi­ka­cji w zaprzę­gu dopusz­czo­ne jest wędzi­dło gru­be, dwu­czę­ścio­we.
Ogier bez opo­rów musi poda­wać wszyst­kie nogi.
Sprawdzenia stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­ra doko­nu­je Kierownik Zakładu w obec­no­ści człon­ka Komisji.

UWAGA!
Ogier, któ­ry nie speł­nia któ­re­goś z w/w wymo­gów, nie będzie przy­ję­ty do Zakładu Treningowego.

Warunki kwalifikacji ogierów ras szlachetnych.

Do kwa­li­fi­ka­cji moż­na przed­sta­wić ogie­ry rocz­ni­ka 2012 oraz rocz­ni­ka 2013 uro­dzo­ne do 30 wrze­śnia.

Program kwalifikacji

 1. Badanie wete­ry­na­ryj­ne ogól­ne­go sta­nu zdro­wia (w tym spraw­dze­nie szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie w pasz­por­cie hodow­la­nym oraz zmie­rze­nie ogie­ra (trzy pod­sta­wo­we wymia­ry).
 2. Przegląd w ręku – w stę­pie i kłu­sie na twar­dej nawierzch­ni
 3. Ocena ruchu luzem
  Ogiery za ruch luzem (kłus, galop) oraz stęp w ręku muszą uzy­skać nastę­pu­ją­ce noty: „kolo­ro­we” – mini­mum 18 pkt., pozo­sta­łe 21 pkt. Maksymalnie każ­dy ogier może uzy­skać za te trzy cechy 30 pkt.
 4. Ocena ogie­rów na pły­cie i pre­zen­ta­cja w ręku na trój­ką­cie (w stę­pie i kłu­sie)
  Ogier pre­zen­to­wa­ny będzie indy­wi­du­al­nie, na pły­cie oraz w ruchu w ręku na trój­ką­cie.
  Ogiery maści: sro­ka­tej, taran­to­wa­tej, iza­be­lo­wa­tej, buła­nej muszą uzy­skać boni­ta­cję mini­mum 78 pkt. Ogiery pozo­sta­łych maści muszą uzy­skać mini­mum 78 pkt., w tym mini­mum 15 pkt. za stęp i kłus oraz 4 pkt. za gło­wę i szy­ję.
 5. Sprawdzenie stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­ra do pra­cy w zaprzę­gu i oce­na jako­ści ruchu (stęp i kłus) w zaprzę­gu.
  Ogiery za ruch w zaprzę­gu (stęp i kłus): „kolo­ro­we” muszą uzy­skać mini­mum 12 pkt., a pozo­sta­łe min. 14 pkt. Maksymalnie każ­dy ogier za te ele­men­ty może uzy­skać mak­si­mum 20 pkt.
  Podczas ruchu w zaprzę­gu (stęp, kłus) oce­nia­ne będą nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: obszer­ność, regu­lar­ność, ener­gia, swo­bo­da, ela­stycz­ność, takt, zaan­ga­żo­wa­nie zadu.
  Ogier musi się dać zaprząc przez nie wię­cej niż 3 oso­by, bez opo­ru cof­nąć się mię­dzy dyszel­ki. Podciąganie pojaz­du jed­no­kon­ne­go w kie­run­ku ogie­ra jest nie­do­pusz­czal­ne.
  Ocenie pra­cy w zaprzę­gu pod­da­wa­ne są tyl­ko te ogie­ry, któ­rych eks­te­rier został pozy­tyw­nie oce­nio­ny przez Komisję.

Zarówno pod­czas pre­zen­ta­cji w ręku jak i kwa­li­fi­ka­cji w zaprzę­gu dopusz­czo­ne jest wędzi­dło gru­be, dwu­czę­ścio­we.

Ogier bez opo­rów musi poda­wać wszyst­kie nogi.
Sprawdzenia stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­ra doko­nu­je Kierownik Zakładu w obec­no­ści człon­ka Komisji.

UWAGA!
Ogier, któ­ry nie speł­nia któ­re­goś z w/w wymo­gów, nie będzie przy­ję­ty do Zakładu Treningowego.

Wpis do ksiąg

Podczas sta­cjo­nar­nej pró­by zaprzę­go­wej ogie­rów rasy ślą­skiej oraz ras szla­chet­nych obo­wią­zu­je oce­na punk­to­wa będą­ca sumą ocen za poszcze­gól­ne cechy, pomno­żo­nych przez wagi tych cech (w ułam­ku dzie­sięt­nym) oraz sta­łą 10.
Progi, od któ­rych ogie­ry będą wpi­sy­wa­ne do ksiąg/dopuszczone do dosko­na­le­nia rasy, zale­żeć będą od śred­niej oraz odchy­le­nia stan­dar­do­we­go (SD) staw­ki i będą wyno­sić odpo­wied­nio:

 • dla ogie­rów ślą­skich w nowym typie: min. śred¬nia – 1 SD
 • dla ogie­rów ślą­skich w sta­rym typie: min. śred¬nia – 1,25 SD
 • dla ogie­rów szla­chet­nych hodow­li pol­skiej (wlkp, sp): min. śred­nia
 • dla ogie­rów szla­chet­nych hodow­li zagra­nicz­nej: min. śred­nia + 1 SD
 • dla ogie­rów rasy mało­pol­skiej (wpis do księ­gi mało­pol­skiej): min. śred­nia - 1 SD
 • dla ogie­rów kolo­ro­wych: min. śred­nia – 1 SD

Komisja Kwalifikacyjna

Ogiery rasy śląskiej:

 • Janusz Lawin – Przewodniczący
 • Beata Kapica
 • Maciej Wyszomirski

Ogiery ras szlachetnych:

 • Roman Krzyżanowski – Przewodniczący
 • Jarosław Szymoniak

Komisja Oceny

Ogiery rasy śląskiej:

 • Janusz Lawin – Przewodniczący
 • Beata Kapica
 • Maciej Wyszomirski

Ogiery ras szlachetnych:

 • Roman Krzyżanowski – Przewodniczący
 • Janusz Lawin
 • Maciej Wyszomirski
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec