Sprawy związkowe

Kontakt

 

W spra­wach wysta­wie­nia pasz­por­tu konio­wa­te­go
lub doko­na­nia zmia­ny wła­ści­cie­la

pro­si­my kon­tak­to­wać się
Okręgowymi / Wojewódzkimi Związkami Hodowców Koni.


Biuro PZHK jest czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 800 − 1600

ul. Koszykowa 60/62 m. 16
00 – 673 Warszawa

Sekretariat tel. 22 628−03−61, 22 629−95−31, 22 628−98−38
Fax: 22 628−68−79

KRS: 0000162222, NIP: 525−10−52−043

Numer kon­ta ban­ko­we­go
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410


Polski Związek Hodowców Koni nie udzie­la infor­ma­cji han­dlo­wych, takich jak np. dane o wła­ści­cie­lach koni
czy o miej­scach ich prze­by­wa­nia.


Kontakt z pracownikami biura PZHK

DYREKTOR SEKRETARIAT
Andrzej Stasiowski Marzena Woźbińska
hodowla@pzhk.pl
 
Specjalista ds. orga­ni­za­cyj­nych i mar­ke­tin­gu DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Agnieszka Szymańska Piotr Wojciechowski
finanse@pzhk.pl
 
DZIAŁ IT DZIAŁ HODOWLANY DZIAŁ KSIĄG STADNYCH
I IDENTYFIKACJI
Mieczysław Staśkiewicz Paulina Peckiel
peckiel@pzhk.pl
Grażyna Kujawska
kujawska@pzhk.pl
Katarzyna Izak
izak@pzhk.pl
Anna Cuber
cuber@pzhk.pl
Patrycja Wojciechowska
ksiegi@pzhk.pl
Alicja Staśkiewicz
a.staskiewicz@pzhk.pl
Natalia Barska
barska@pzhk.pl
Elżbieta Strzelichowska
strzelichowska@pzhk.pl
Barbara Lewandowska-Wawer Justyna Dzięcioł
dzieciol@pzhk.pl
Ewa Sochacka
sochacka@pzhk.pl

Mapa dojazdu

Hodowca i Jeździec