Sprawy związkowe

Kontakt

 

W spra­wach wysta­wie­nia pasz­por­tu konio­wa­te­go lub doko­na­nia zmia­ny wła­ści­cie­la
pro­si­my kon­tak­to­wać się z Okręgowymi / Wojewódzkimi Związkami Hodowców Koni.


Biuro PZHK jest czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 800 − 1600

ul. Koszykowa 60/62 m. 16
00 – 673 Warszawa

Sekretariat tel. 22 628−03−61, 22 629−95−31, 22 628−98−38
Fax: 22 628−68−79

KRS: 0000162222, NIP: 525−10−52−043

Numer kon­ta ban­ko­we­go
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

PZHK nie udzie­la infor­ma­cji han­dlo­wych, takich jak np. dane o wła­ści­cie­lach koni czy o miej­scach ich prze­by­wa­nia.


Kontakt z pracownikami biura PZHK

Dyrektor

Andrzej Stasiowski

Sekretariat

Marzena Woźbińska
hodowla@pzhk.pl

Specjalista ds. organizacyjnych i marketingu

Agnieszka Szymańska

Dział księgowości

Piotr Wojciechowski
finanse@pzhk.pl

Dział IT

Mieczysław Staśkiewicz

Katarzyna Izak
izak@pzhk.pl

Alicja Staśkiewicz
a.staskiewicz@pzhk.pl

Barbara Lewandowska-Wawer

Dział hodowlany

Paulina Peckiel
peckiel@pzhk.pl

Anna Cuber
cuber@pzhk.pl

Natalia Barska
barska@pzhk.pl

Justyna Dzięcioł
dzieciol@pzhk.pl

Dział Ksiąg Stadnych
i Identyfikacji

Grażyna Kujawska
kujawska@pzhk.pl

Patrycja Wojciechowska
ksiegi@pzhk.pl

Elżbieta Strzelichowska
strzelichowska@pzhk.pl

Ewa Sochacka
sochacka@pzhk.pl


Mapa dojazdu

Hodowca i Jeździec