Sprawy związkowe

Kontakt

 

W spra­wach wysta­wie­nia pasz­por­tu konio­wa­te­go
lub doko­na­nia zmia­ny wła­ści­cie­la

pro­si­my kon­tak­to­wać się
Okręgowymi / Wojewódzkimi Związkami Hodowców Koni.


Biuro PZHK jest czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 800 – 1600

ul. Koszykowa 60/62 m. 16
00 – 673 Warszawa

Sekretariat tel. 22 628 – 03‐61, 22 629 – 95‐31, 22 628 – 98‐38
Fax: 22 628 – 68‐79

Numer kon­ta ban­ko­we­go
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

Rzetelna firma


Polski Związek Hodowców Koni nie udzie­la infor­ma­cji han­dlo­wych, takich jak np. dane o wła­ści­cie­lach koni
czy o miej­scach ich prze­by­wa­nia.


Kontakt z pracownikami biura PZHK

Zamiast (at) nale­ży wsta­wić znak @

DYREKTOR SEKRETARIAT
Andrzej Stasiowski hodowla(at)pzhk.pl
 
Specjalista ds. orga­ni­za­cyj­nych i mar­ke­tin­gu DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Katarzyna Ozdowska
w zastęp­stwie za Agnieszkę Szymańską

szymanska(at)pzhk.pl
Piotr Wojciechowski
finanse(at)pzhk.pl
 
DZIAŁ IT DZIAŁ HODOWLANY DZIAŁ KSIĄG STADNYCH
I IDENTYFIKACJI
Mieczysław Staśkiewicz Paulina Peckiel
peckiel(at)pzhk.pl
Grażyna Kujawska
kujawska(at)pzhk.pl
Katarzyna Izak
izak(at)pzhk.pl
Anna Cuber
cuber(at)pzhk.pl
Patrycja Wojciechowska
ksiegi(at)pzhk.pl
Alicja Staśkiewicz
a.staskiewicz(at)pzhk.pl
Marzena Woźbińska
wozbinska(at)pzhk.pl
Elżbieta Strzelichowska
strzelichowska(at)pzhk.pl
Barbara Lewandowska‐Wawer Ewa Piętka
pietka(at)pzhk.pl
Ewa Sochacka
w zastęp­stwie za Mirę Suwałę
sochacka(at)pzhk.pl
  Natalia Barska
barska(at)pzhk.pl

Mapa dojazdu

Hodowca i Jeździec