Sprawy związkowe

Historia Polskiego Związku Hodowców Koni

 

PZHK jest orga­ni­za­cją, któ­rej począt­ki się­ga­ją koń­ca XIX wie­ku, a ści­śle roku 1895, kie­dy to w zabo­rze pru­skim dano pod­wa­li­ny zor­ga­ni­za­owa­nej hodow­li koni poprzez powo­ła­nie Poznańskiego Towarzystwa Zapisywania Klaczy w Księgi Rodowodowe. Okres dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­ne­go zaowo­co­wał roz­wo­jem hodow­li i powsta­niem związ­ków hodow­ców koni we wszyst­kich, sca­lo­nych w jeden orga­nizm pań­stwo­wy, zie­miach Polski. Obecnie PZHK zrze­sza oko­ło 15 tys. hodow­ców wszyst­kich ras koni, dla któ­rych są pro­wa­dzo­ne w Polsce księ­gi stad­ne.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec