Sprawy związkowe

Informacja o działalności Sekcji Hodowców Koników Polskich w roku 2003

 

Plan pra­cy, jaki usta­lił Zarząd Sekcji na rok 2003, w więk­szo­ści został zre­ali­zo­wa­ny. Najważniejsze impre­zy hodowlano-jeździeckie odby­wa­ją się już według sta­łe­go kalen­da­rza. Dzięki temu koja­rzo­ne są one jed­no­cze­śnie z miej­scem i ter­mi­nem. Obok sta­łych bywal­ców wymie­nio­nych imprez każ­de­go roku poja­wia­ją się nowi, co jest jed­no­cze­śnie gwa­ran­cją ich kon­ty­nu­acji. Poza tym są one wzbo­ga­ca­ne o nowe ele­men­ty, a ich sce­na­riusz jest sta­le dosko­na­lo­ny.

Święto Konika w Wojnowie (gmi­na Ruciane – Nida) zor­ga­ni­zo­wa­li Państwo Anna i Sławomir Niedbalscy w dniach 15 – 16 sierp­nia. Tym razem roz­gry­wa­ne były zawo­dy dla dzie­ci i mło­dzie­ży w Wszechstronnym Konkursie Konika Polskiego (WKKP), w trzech kon­ku­ren­cjach: rajd, ścież­ka mazur­ska i wyścig. Imprezę zakoń­czył festyn zor­ga­ni­zo­wa­ny dla miesz­kań­ców gmi­ny Ruciane – Nida oraz prze­by­wa­ją­cych na tym tere­nie tury­stów.

Polowe pró­by użyt­ko­wo­ści dla ogie­rów i kla­czy odby­ły się w trzech ośrod­kach. Pierwszym miej­scem (5 wrze­śnia), w któ­rym do prób przy­stą­pi­ło 6 koni­ków, było Popielno. Próbie zaprzę­go­wej pod­da­no 2 kla­cze, nato­miast w pró­bie wierz­cho­wej wziął udział 1 ogier i 3 kla­cze. Zainteresowanie orga­ni­za­cją polo­wych prób użyt­ko­wo­ści, jakie są prze­wi­dzia­ne dla koni­ków pol­skich, wyka­za­li hodow­cy koni żmudz­kich z Litwy. Przedstawiciele Zarządu Związku Hodowców Konia Żmudzkiego byli przez 3 dni gość­mi Popielna i z dużym zain­te­re­so­wa­niem obser­wo­wa­li wymie­nio­ne pró­by. Konie żmudz­kie, podob­nie jak koni­ki pol­skie w Polsce, obję­te są na Litwie pro­gra­mem ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych. Jednak, jak dotych­czas nie opra­co­wa­no dla nich jed­no­li­tych prób użyt­ko­wo­ści i wizy­ta przed­sta­wi­cie­li Związku mia­ła na celu m.in. wyko­rzy­sta­nie doświad­czeń, jakie ma w tym zakre­sie nasza Sekcja. Wydaje się, że na tym polu będzie moż­na z Litwinami zawią­zać współ­pra­cę.

Ostatecznie zre­zy­gno­wa­no z prób w Zwierzyńcu, z uwa­gi na brak w minio­nym roku zain­te­re­so­wa­nia nimi hodow­ców z zewnątrz. Niemniej Zwierzyniec nadal pozo­sta­je miej­scem, gdzie moż­na zgła­szać koni­ki do prób i nale­ży mieć nadzie­ję, że w roku 2004 chęt­nych nie zabrak­nie. Nowym miej­scem, w któ­rym zor­ga­ni­zo­wa­no (w tydzień po Popielnie), przy współ­udzia­le OZHK Rzeszów, pró­bę wierz­cho­wą dla 2 ogie­rów pry­wat­nych, były Łaski k. Jasła. W oce­nie komi­sji, któ­ra prze­pro­wa­dza­ła pró­bę, miej­sce wybra­ne przez orga­ni­za­to­rów (Państwo Danuta i Andrzej Dulian) zosta­ło bar­dzo dobrze przy­go­to­wa­ne i war­to będzie tam kon­ty­nu­ować pró­by w latach następ­nych. Z uwa­gi na loka­li­za­cję, Łaski mogą przy­cią­gać hodow­ców koni­ków z południowo-wschodniej czę­ści Polski, dla któ­rych Popielno, Sieraków, a nawet Zwierzyniec to zbyt odle­głe miej­sca.

Tradycyjnie już ostat­nim miej­scem i ter­mi­nem polo­wych prób dla koni­ków pol­skich był Sieraków. Podobnie, jak w latach ubie­głych, prze­pro­wa­dzo­no je pod­czas Tarpaniady (4 paź­dzier­ni­ka), gdzie do pró­by wierz­cho­wej przy­stą­pi­ło 5 ogie­rów.

Ogółem na 13 koni­ków, w tym 8 ogie­rów i 5 kla­czy, bio­rą­cych udział w polo­wych pró­bach użyt­ko­wo­ści, jakie prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły w 2003 roku, tyl­ko 2 (były to kla­cze) pod­da­ne zosta­ły pró­bie zaprzę­go­wej, pozo­sta­łe ukoń­czy­ły pró­bę wierz­cho­wą. Zdecydowana więk­szość koni zosta­ła do prób bar­dzo dobrze przy­go­to­wa­na, o czym świad­czą uzy­ska­ne wyni­ki (6 koni z oce­ną wybit­ną). Podkreślić nale­ży, że obok koni­ków z pań­stwo­wych ośrod­ków pro­wa­dzą­cych hodow­lę zacho­waw­czą, w pró­bach wzię­ło udział 5 koni pry­wat­nych, któ­re zosta­ły przy­go­to­wa­ne przez swo­ich wła­ści­cie­li.

Tarpaniada 2003, naj­więk­sza impre­za, któ­rej współ­or­ga­ni­za­to­rem jest Sekcja, odby­ła się w SO Sieraków w dniach 3 – 5 paź­dzier­ni­ka. Podobnie, jak w latach ubie­głych, mia­ła ona swo­je sta­łe już punk­ty: prze­gląd hodow­la­ny sta­da sie­ra­kow­skie­go, wysta­wa hodow­la­na, pró­by wierz­cho­we oraz zawo­dy w powo­że­niu. Nie zabra­kło rów­nież czę­ści referatowo-dyskusyjnej. Podczas semi­na­rium, przy­go­to­wa­ne­go przez orga­ni­za­to­rów w Muzeum – Zamku Opalińskich, wygło­szo­ne zosta­ły dwa refe­ra­ty poświę­co­ne hodow­li, użyt­ko­wa­niu i wyko­rzy­sta­niu koni­ków pol­skich w agro­tu­ry­sty­ce.

Inne impre­zy hodow­la­ne. Swój udział hodow­cy koni­ków zazna­czy­li tak­że przy oka­zji kil­ku innych wystaw hodow­la­nych koni, o zasię­gu regio­nal­nym, m.in. wysta­wa w Bratoszewicach, Sielinku, Kętrzynie. Jednak naj­waż­niej­szą wysta­wą była XVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu pod­czas tar­gów Polagra-Farm 2003. Stosunkowo licz­na gru­pa koni­ków (5 ogie­rów i 6 kla­czy) była nie­wąt­pli­wie jed­ną z naj­lep­szych sta­wek raso­wych koni na tej wysta­wie, co jest potwier­dze­niem wyso­kie­go pozio­mu hodow­la­ne­go. Bardzo dobrze zapre­zen­to­wa­ły się koni­ki z Sierakowa pod­czas orga­ni­zo­wa­ne­go w trak­cie tar­gów poka­zu, któ­ry opra­co­wa­ny został przez szkół­kę jeź­dziec­ką z SO Sieraków. Wcześniej pro­gram przed­sta­wia­ny był w trak­cie Tarpaniady, a kolej­na powtór­ka mia­ła miej­sce pod­czas gru­dnio­wych zawo­dów halo­wych w Poznaniu.

Działalność wydaw­ni­cza i popu­la­ry­za­tor­ska. Motywem prze­wod­nim roku 2003 było hasło lan­so­wa­ne przez Sekcję: „dobre bo pol­skie – koni­ki pol­skie”, któ­re wymy­śli­li Państwo Eliza i Jan Płońscy z Zielonego Ostrowa. Po raz pierw­szy, na szer­szym forum zaist­nia­ło ono pod­czas „Hippica Varsovia 2003”, gdzie Sekcja (w oso­bach Eliza i Jan Płońscy), korzy­sta­jąc z uprzej­mo­ści PZHK, zapre­zen­to­wa­ła swo­ją dzia­łal­ność, rekla­mu­jąc m.in. głów­ne ośrod­ki hodow­la­ne, hodow­ców i zakres ich dzia­łal­no­ści (mapa Polski z zazna­czo­ny­mi ośrod­ka­mi). Popularyzacji tego hasła sprzy­ja­ły rów­nież roz­pro­wa­dza­ne koszul­ki i kub­ki z wize­run­kiem koni­ków. Jak co roku, z naj­waż­niej­szych imprez orga­ni­zo­wa­nych przez Sekcję, zamiesz­czo­ne zosta­ły krót­kie arty­ku­ły w pra­sie facho­wej, głów­nie w Koniu Polskim. Niewątpliwe zain­te­re­so­wa­nie wzbu­dził arty­kuł Pana Marka Borkowskiego, w któ­rym autor (czło­nek Zarządu Sekcji) opi­sał nie­spo­ty­ka­ną, jak na obec­ne cza­sy (XXI wiek), prze­pra­wę gru­py koni­ków pol­skich ze wschod­niej Polski (znad Biebrzy) w oko­li­ce Szczecina. Cała tra­sa tego arcy­cie­ka­we­go prze­pę­du, któ­ry moż­na porów­nać do tych, jakie mia­ły miej­sce w Stanach Zjednoczonych w cza­sach „dzi­kie­go zacho­du”, liczy­ła ponad 800 kilo­me­trów. Członkowie Sekcji podej­mo­wa­li rów­nież inne for­my popu­la­ry­za­cji koni­ków pol­skich, jak wywia­dy radio­we i tele­wi­zyj­ne, udział w krót­ko­me­tra­żo­wych fil­mach nagry­wa­nych przez tele­wi­zję (dużą aktyw­ność na tym polu wyka­zu­je od lat RPN Zwierzyniec), wykła­dy dla hodow­ców (udział w warsz­ta­tach orga­ni­zo­wa­nych dla rol­ni­ków z powia­tu ostro­łęc­kie­go oraz z tere­nu Wigierskiego Parku Narodowego) i in. Popularyzacji i pro­pa­go­wa­niu hodow­li oraz użyt­ko­wa­nia koni­ków pol­skich słu­żył tak­że fol­der, opra­co­wa­ny przez Elizę i Jana Płońskich, któ­ry wio­sną 2003 roku wyda­ny został w trzech wer­sjach języ­ko­wych: pol­skiej, nie­miec­kiej i angiel­skiej. Wersje obco­ję­zycz­ne są szcze­gól­nie waż­ne w rekla­mie koni­ków wśród obco­kra­jow­ców odwie­dza­ją­cych Polskę. Koniki popu­la­ry­zo­wa­no nie tyl­ko w śro­do­wi­sku konia­rzy. Poświęcono im rów­nież arty­ku­ły w Łowcu Polskim, przed­sta­wia­jąc moż­li­wo­ści ich wyko­rzy­sta­nia przez myśli­wych.

Plan pra­cy Sekcji przy­ję­ty do reali­za­cji na rok 2004:

 • Święto Konika w Wojnowie (WKKP – Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego)
  20 – 21 sierp­nia
  Wojnowo-Majdan gm. Ruciane-Nida
  infor­ma­cja: Anna i Sławomir Niedbalscy
  tel. /087/ 425 72 06
 • Polowe pró­by użyt­ko­wo­ści dla ogie­rów i kla­czy:
  • 3 wrze­śnia
   PAN Popielno
   infor­ma­cja: Zbigniew Jaworski
   tel. /087/ 423 15 19, 423 66 07, kom. 0509500793
  • 11 wrze­śnia
   Łaski k. Jasła
   infor­ma­cja: Danuta i Andrzej Dulian
   tel. /013/ 445 51 41
  • 17 wrze­śnia
   RPN Zwierzyniec
   infor­ma­cja: Jan Słomiany
   tel. /084/ 687 20 42 kom. 0602406953
  • 25 wrze­śnia
   SO Sieraków
   infor­ma­cja: Dyrektor Wojciech Ganowicz
   tel. /061/ 295 25 11 lub
   Wielkopolski Związek Hodowców Koni
   tel. /061/ 847 14 52
 • Walny Zjazd Sprawozdawczy Sekcji
  24 wrze­śnia
  SO Sieraków
  szcze­gó­ło­wa infor­ma­cja będzie prze­ka­za­na na 2 tyg. przed Zjazdem
 • Tarpaniada 2004
  25 – 26 wrze­śnia
  SO Sieraków
  infor­ma­cja: Dyrektor Wojciech Ganowicz
  tel. /061/ 295 25 11 lub
  Wielkopolski Związek Hodowców Koni
  tel. /061/ 847 14 52
 • Polagra 2004 (Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych)
  7 – 10 paź­dzier­ni­ka
  Poznań

Zachęcamy człon­ków Sekcji do aktyw­ne­go udzia­łu w wyżej wymie­nio­nych impre­zach. Szczegółowe infor­ma­cje moż­na uzy­skać pod wska­za­ny­mi nume­ra­mi tele­fo­nów u wymie­nio­nych osób, ewen­tu­al­nie u Prezesa Sekcji, dzwo­niąc lub pisząc na adres Popielna:

Zbigniew Jaworski
Stacja Badawcza PAN w Popielnie
12 – 222 Wejsuny
tel. /087/ 423 15 19, 423 66 07
kom. 0509500793
e‑mail: zbigniew.jaworski@wp.pl

Przypominam, że wyma­ga­nia odno­śnie polo­wych prób użyt­ko­wo­ści zawar­te są w „Programie hodow­li zacho­waw­czej koni­ków pol­skich”, któ­ry dostęp­ny jest w Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni i biu­rze PZHK w Warszawie. Hodowcy, któ­rzy chcie­li­by pod­dać swo­je­go ogie­ra lub klacz pró­bie w jed­nym z wymie­nio­nych ośrod­ków pro­sze­ni są o wcze­śniej­szy kon­takt z orga­ni­za­to­ra­mi prób, w celu uzgod­nie­nia ter­mi­nu przy­wo­zu konia i warun­ków jego poby­tu. Możliwe jest tak­że prze­pro­wa­dze­nie pró­by bez­po­śred­nio u hodow­cy (jeże­li warun­ki tere­no­we na to pozwa­la­ją), ale po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z kie­row­ni­kiem wła­ści­we­go związ­ku hodow­ców koni.

Zarząd na swym posie­dze­niu w mar­cu 2004 roku usta­lił, że skład­ka człon­kow­ska na ten rok wyno­si 20zł (moż­li­wa jest dobro­wol­na więk­sza wpła­ta), któ­rą nale­ży wpła­cić bez­po­śred­nio na kon­to:

BPH PBK S.A.
XIII Oddz. Warszawa
nr: 44 1060 0076 0000 4010 2017 7912
(zazna­cza­jąc, że jest to wpła­ta na SHKP).

Od paź­dzier­ni­ka 2003 roku Polski Związek Hodowców Koni wyda­je wła­sne cza­so­pi­smo „Hodowca i Jeździec”, któ­re jest do naby­cia w biu­rach woje­wódz­kich związ­ków hodow­ców koni oraz w biu­rze PZHK w Warszawie (ul. Koszykowa 60/62 m. 16). Zachęcamy do pisa­nia arty­ku­łów nt. koni­ków pol­skich i zamiesz­cza­nia ich na łamach „Hodowcy i Jeźdźca”, gdyż taka moż­li­wość ist­nie­je (kon­tak­tu­jąc się z redak­cją cza­so­pi­sma pod adre­sem e‑mail: hodowla@pzhk.pl).

W imie­niu Zarządu Sekcji – Zbigniew Jaworski
Popielno, dnia 04 – 06-28

Hodowca i Jeździec