Sprawy związkowe

Informacja o działalności Sekcji Hodowców Koników Polskich w roku 2003

 

Plan pracy, jaki ustalił Zarząd Sekcji na rok 2003, w większości został zrealizowany. Najważniejsze imprezy hodowlano-jeździeckie odbywają się już według stałego kalendarza. Dzięki temu kojarzone są one jednocześnie z miejscem i terminem. Obok stałych bywalców wymienionych imprez każdego roku pojawiają się nowi, co jest jednocześnie gwarancją ich kontynuacji. Poza tym są one wzbogacane o nowe elementy, a ich scenariusz jest stale doskonalony.

Święto Konika w Wojnowie (gmina Ruciane – Nida) zorganizowali Państwo Anna i Sławomir Niedbalscy w dniach 15 – 16 sierpnia. Tym razem rozgrywane były zawody dla dzieci i młodzieży w Wszechstronnym Konkursie Konika Polskiego (WKKP), w trzech konkurencjach: rajd, ścieżka mazurska i wyścig. Imprezę zakończył festyn zorganizowany dla mieszkańców gminy Ruciane – Nida oraz przebywających na tym terenie turystów.

Polowe próby użytkowości dla ogierów i klaczy odbyły się w trzech ośrodkach. Pierwszym miejscem (5 września), w którym do prób przystąpiło 6 koników, było Popielno. Próbie zaprzęgowej poddano 2 klacze, natomiast w próbie wierzchowej wziął udział 1 ogier i 3 klacze. Zainteresowanie organizacją polowych prób użytkowości, jakie są przewidziane dla koników polskich, wykazali hodowcy koni żmudzkich z Litwy. Przedstawiciele Zarządu Związku Hodowców Konia Żmudzkiego byli przez 3 dni gośćmi Popielna i z dużym zainteresowaniem obserwowali wymienione próby. Konie żmudzkie, podobnie jak koniki polskie w Polsce, objęte są na Litwie programem ochrony zasobów genetycznych. Jednak, jak dotychczas nie opracowano dla nich jednolitych prób użytkowości i wizyta przedstawicieli Związku miała na celu m.in. wykorzystanie doświadczeń, jakie ma w tym zakresie nasza Sekcja. Wydaje się, że na tym polu będzie można z Litwinami zawiązać współpracę.

Ostatecznie zrezygnowano z prób w Zwierzyńcu, z uwagi na brak w minionym roku zainteresowania nimi hodowców z zewnątrz. Niemniej Zwierzyniec nadal pozostaje miejscem, gdzie można zgłaszać koniki do prób i należy mieć nadzieję, że w roku 2004 chętnych nie zabraknie. Nowym miejscem, w którym zorganizowano (w tydzień po Popielnie), przy współudziale OZHK Rzeszów, próbę wierzchową dla 2 ogierów prywatnych, były Łaski k. Jasła. W ocenie komisji, która przeprowadzała próbę, miejsce wybrane przez organizatorów (Państwo Danuta i Andrzej Dulian) zostało bardzo dobrze przygotowane i warto będzie tam kontynuować próby w latach następnych. Z uwagi na lokalizację, Łaski mogą przyciągać hodowców koników z południowo-wschodniej części Polski, dla których Popielno, Sieraków, a nawet Zwierzyniec to zbyt odległe miejsca.

Tradycyjnie już ostatnim miejscem i terminem polowych prób dla koników polskich był Sieraków. Podobnie, jak w latach ubiegłych, przeprowadzono je podczas Tarpaniady (4 października), gdzie do próby wierzchowej przystąpiło 5 ogierów.

Ogółem na 13 koników, w tym 8 ogierów i 5 klaczy, biorących udział w polowych próbach użytkowości, jakie przeprowadzone zostały w 2003 roku, tylko 2 (były to klacze) poddane zostały próbie zaprzęgowej, pozostałe ukończyły próbę wierzchową. Zdecydowana większość koni została do prób bardzo dobrze przygotowana, o czym świadczą uzyskane wyniki (6 koni z oceną wybitną). Podkreślić należy, że obok koników z państwowych ośrodków prowadzących hodowlę zachowawczą, w próbach wzięło udział 5 koni prywatnych, które zostały przygotowane przez swoich właścicieli.

Tarpaniada 2003, największa impreza, której współorganizatorem jest Sekcja, odbyła się w SO Sieraków w dniach 3 – 5 października. Podobnie, jak w latach ubiegłych, miała ona swoje stałe już punkty: przegląd hodowlany stada sierakowskiego, wystawa hodowlana, próby wierzchowe oraz zawody w powożeniu. Nie zabrakło również części referatowo-dyskusyjnej. Podczas seminarium, przygotowanego przez organizatorów w Muzeum – Zamku Opalińskich, wygłoszone zostały dwa referaty poświęcone hodowli, użytkowaniu i wykorzystaniu koników polskich w agroturystyce.

Inne imprezy hodowlane. Swój udział hodowcy koników zaznaczyli także przy okazji kilku innych wystaw hodowlanych koni, o zasięgu regionalnym, m.in. wystawa w Bratoszewicach, Sielinku, Kętrzynie. Jednak najważniejszą wystawą była XVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu podczas targów Polagra-Farm 2003. Stosunkowo liczna grupa koników (5 ogierów i 6 klaczy) była niewątpliwie jedną z najlepszych stawek rasowych koni na tej wystawie, co jest potwierdzeniem wysokiego poziomu hodowlanego. Bardzo dobrze zaprezentowały się koniki z Sierakowa podczas organizowanego w trakcie targów pokazu, który opracowany został przez szkółkę jeździecką z SO Sieraków. Wcześniej program przedstawiany był w trakcie Tarpaniady, a kolejna powtórka miała miejsce podczas grudniowych zawodów halowych w Poznaniu.

Działalność wydawnicza i popularyzatorska. Motywem przewodnim roku 2003 było hasło lansowane przez Sekcję: “dobre bo polskie – koniki polskie”, które wymyślili Państwo Eliza i Jan Płońscy z Zielonego Ostrowa. Po raz pierwszy, na szerszym forum zaistniało ono podczas “Hippica Varsovia 2003”, gdzie Sekcja (w osobach Eliza i Jan Płońscy), korzystając z uprzejmości PZHK, zaprezentowała swoją działalność, reklamując m.in. główne ośrodki hodowlane, hodowców i zakres ich działalności (mapa Polski z zaznaczonymi ośrodkami). Popularyzacji tego hasła sprzyjały również rozprowadzane koszulki i kubki z wizerunkiem koników. Jak co roku, z najważniejszych imprez organizowanych przez Sekcję, zamieszczone zostały krótkie artykuły w prasie fachowej, głównie w Koniu Polskim. Niewątpliwe zainteresowanie wzbudził artykuł Pana Marka Borkowskiego, w którym autor (członek Zarządu Sekcji) opisał niespotykaną, jak na obecne czasy (XXI wiek), przeprawę grupy koników polskich ze wschodniej Polski (znad Biebrzy) w okolice Szczecina. Cała trasa tego arcyciekawego przepędu, który można porównać do tych, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w czasach “dzikiego zachodu”, liczyła ponad 800 kilometrów. Członkowie Sekcji podejmowali również inne formy popularyzacji koników polskich, jak wywiady radiowe i telewizyjne, udział w krótkometrażowych filmach nagrywanych przez telewizję (dużą aktywność na tym polu wykazuje od lat RPN Zwierzyniec), wykłady dla hodowców (udział w warsztatach organizowanych dla rolników z powiatu ostrołęckiego oraz z terenu Wigierskiego Parku Narodowego) i in. Popularyzacji i propagowaniu hodowli oraz użytkowania koników polskich służył także folder, opracowany przez Elizę i Jana Płońskich, który wiosną 2003 roku wydany został w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej. Wersje obcojęzyczne są szczególnie ważne w reklamie koników wśród obcokrajowców odwiedzających Polskę. Koniki popularyzowano nie tylko w środowisku koniarzy. Poświęcono im również artykuły w Łowcu Polskim, przedstawiając możliwości ich wykorzystania przez myśliwych.

Plan pracy Sekcji przyjęty do realizacji na rok 2004:

 • Święto Konika w Wojnowie (WKKP – Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego)
  20 – 21 sierpnia
  Wojnowo-Majdan gm. Ruciane-Nida
  informacja: Anna i Sławomir Niedbalscy
  tel. /087/ 425 72 06
 • Polowe próby użytkowości dla ogierów i klaczy:
  • 3 września
   PAN Popielno
   informacja: Zbigniew Jaworski
   tel. /087/ 423 15 19, 423 66 07, kom. 0509500793
  • 11 września
   Łaski k. Jasła
   informacja: Danuta i Andrzej Dulian
   tel. /013/ 445 51 41
  • 17 września
   RPN Zwierzyniec
   informacja: Jan Słomiany
   tel. /084/ 687 20 42 kom. 0602406953
  • 25 września
   SO Sieraków
   informacja: Dyrektor Wojciech Ganowicz
   tel. /061/ 295 25 11 lub
   Wielkopolski Związek Hodowców Koni
   tel. /061/ 847 14 52
 • Walny Zjazd Sprawozdawczy Sekcji
  24 września
  SO Sieraków
  szczegółowa informacja będzie przekazana na 2 tyg. przed Zjazdem
 • Tarpaniada 2004
  25 – 26 września
  SO Sieraków
  informacja: Dyrektor Wojciech Ganowicz
  tel. /061/ 295 25 11 lub
  Wielkopolski Związek Hodowców Koni
  tel. /061/ 847 14 52
 • Polagra 2004 (Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych)
  7 – 10 października
  Poznań

Zachęcamy członków Sekcji do aktywnego udziału w wyżej wymienionych imprezach. Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanymi numerami telefonów u wymienionych osób, ewentualnie u Prezesa Sekcji, dzwoniąc lub pisząc na adres Popielna:

Zbigniew Jaworski
Stacja Badawcza PAN w Popielnie
12-222 Wejsuny
tel. /087/ 423 15 19, 423 66 07
kom. 0509500793
e-mail: zbigniew.jaworski@wp.pl

Przypominam, że wymagania odnośnie polowych prób użytkowości zawarte są w “Programie hodowli zachowawczej koników polskich”, który dostępny jest w Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni i biurze PZHK w Warszawie. Hodowcy, którzy chcieliby poddać swojego ogiera lub klacz próbie w jednym z wymienionych ośrodków proszeni są o wcześniejszy kontakt z organizatorami prób, w celu uzgodnienia terminu przywozu konia i warunków jego pobytu. Możliwe jest także przeprowadzenie próby bezpośrednio u hodowcy (jeżeli warunki terenowe na to pozwalają), ale po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem właściwego związku hodowców koni.

Zarząd na swym posiedzeniu w marcu 2004 roku ustalił, że składka członkowska na ten rok wynosi 20zł (możliwa jest dobrowolna większa wpłata), którą należy wpłacić bezpośrednio na konto:

BPH PBK S.A.
XIII Oddz. Warszawa
nr: 44 1060 0076 0000 4010 2017 7912
(zaznaczając, że jest to wpłata na SHKP).

Od października 2003 roku Polski Związek Hodowców Koni wydaje własne czasopismo “Hodowca i Jeździec”, które jest do nabycia w biurach wojewódzkich związków hodowców koni oraz w biurze PZHK w Warszawie (ul. Koszykowa 60/62 m. 16). Zachęcamy do pisania artykułów nt. koników polskich i zamieszczania ich na łamach “Hodowcy i Jeźdźca”, gdyż taka możliwość istnieje (kontaktując się z redakcją czasopisma pod adresem e-mail: hodowla@pzhk.pl).

W imieniu Zarządu Sekcji – Zbigniew Jaworski
Popielno, dnia 04-06-28

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec