Sprawy związkowe

Rasy koni rejestrowane przez PZHK

 


Konie rasy małopolskiej

Rasa małopolskaPowstały głów­nie na pod­ło­żu austro-węgierskich ras pół­krwi arab­skiej i angiel­skiej. Są to konie pół­krwi anglo­arab­skiej typu wszech­stron­nie użyt­ko­we­go. Używane są jako konie wierz­cho­we i rekre­acyj­ne, cho­ciaż część nada­je się do spor­tu wyczy­no­we­go. Wykorzystywane są do lek­kich zaprzę­gów.
Zachowały one czę­ścio­wo uro­dę koni arab­skich i ich łagod­ne uspo­so­bie­nie, są wytrzy­ma­łe i dobrze wyko­rzy­stu­ją paszę.
W gospo­dar­stwach pry­wat­nych hodu­je się je w woje­wódz­twach południowo-wschodnich.

Konie rasy wielkopolskiej

Rasa wielkopolskaPochodzą od koni poznań­skich, tra­keń­skich i wschod­nio­pru­skich, czę­sto z dole­wem peł­nej krwi angiel­skiej, rza­dziej hano­wer­skiej.
Jako konie pół­krwi angiel­skiej są typu wszech­stron­nie użyt­ko­we­go, głów­nie nada­ją się do użyt­ko­wa­nia wierz­cho­we­go i spor­to­we­go. Część z nich uży­wa­na jest do rekre­acji i zaprzę­gów.
W gospo­dar­stwach pry­wat­nych hodu­je się je głów­nie w woje­wódz­twach zachod­nich.

Polski koń szlachetny półkrwi

Rasa polski koń szlachetny półkrwiPowstały z krzy­żo­wa­nia koni róż­nych ras szla­chet­nych, głów­nie wiel­ko­pol­skich i mało­pol­skich z koń­mi zagra­nicz­nych ras pół­krwi.
Konie sp są w typie wierz­cho­wym, rza­dziej zaprzę­go­wym. Użytkuje się je w spo­rcie i rekre­acji.
Występują na tere­nie całe­go kra­ju.

Konie rasy śląskiej

Rasa śląskaSą naj­ma­syw­niej­szym w Polsce typem konia pół­krwi angiel­skiej. Powstały one głów­nie przy udzia­le rasy olden­bur­skiej i czę­ścio­wo wschodnio-fryzyjskiej.
Zasadniczo jest to typ konia zaprzę­go­we­go, jed­nak­że w zależ­no­ści od stop­nia dole­wu peł­nej krwi angiel­skiej, jest on z powo­dze­niem użyt­ko­wa­ny wierz­cho­wo i spor­to­wo.
W gospo­dar­stwach pry­wat­nych hodu­je się je w woje­wódz­twach południowo-zachodnich.

Konie rasy zimnokrwistej

Rasa polski koń zimnokrwistyPowstały przy domi­nu­ją­cym udzia­le ogie­rów ardeń­skich i bel­gij­skich.
Są to konie o dużej i śred­niej masie cia­ła, typu pocią­go­we­go. Ze wzglę­du na swo­ją masę i dobre umię­śnie­nie – oprócz użyt­ko­wa­nia pocią­go­we­go są dosko­na­łym mate­ria­łem rzeź­nym, głów­nie na rynek wło­ski.
Konie zim­no­krwi­ste wystę­pu­ją z dużym nasi­le­niem w woje­wódz­twach pół­noc­nych, pólnocno-wschodnich i cen­tral­nych.

Konie rasy arden polski

Rasa arden polskiPowstały z koja­rze­nia zagra­nicz­nych arde­nów na tery­to­rium Polski. Największy wpływ mia­ły i nadal mają: arde­ny szwedz­kie, fran­cu­skie i bel­gij­skie. Dopuszcza się 1 przod­ka zim­no­krwi­ste­go w 3 poko­le­niu po stro­nie matecz­nej. Polskie arde­ny to typ konia cięż­kie­go, masyw­ne­go jed­nak cha­rak­te­ry­stycz­ną ich cechą jest jakość cho­du. Mają dłu­gi wykrok w stę­pie i dyna­micz­ny, ela­stycz­ny ruch w kłu­sie dzię­ki cze­mu świet­nie nada­ją się do użyt­ko­wa­nia zaprzę­go­we­go, głów­nie w agro­tu­ry­sty­ce. Rasa ta jest naj­młod­szą rasą koni w Polsce i w związ­ku z tym typ pol­skie­go arde­na nie jest jesz­cze jed­no­li­ty.

Konie rasy konik polski

Rasa konik polskiSą pry­mi­tyw­ną, rodzi­mą rasą koni powsta­łą na pod­ło­żu dzi­kie­go konia – tar­pa­na. Jak wszyst­kie rasy wytwo­rzo­ne pod sil­nym wpły­wem warun­ków natu­ral­nych, są wytrzy­ma­łe, dłu­go­wiecz­ne, dosko­na­le wyko­rzy­stu­ją paszę oraz są odpor­ne na nie­sprzy­ja­ją­ce warun­ki byto­wa­nia. Ich maść mysza­ta ma cha­rak­te­ry­stycz­ną prę­gę grzbie­to­wą. Używane są do lek­kich zaprzę­gów oraz pod sio­dłem, szcze­gól­nie dla mło­dzie­ży.

Konie rasy huculskiej

Rasa huculskaSą pry­mi­tyw­ną rasą gór­ską, powsta­łą we wschod­nich Karpatach. Są wytrzy­ma­łe, żywot­ne i dziel­ne. Hucuły wyko­rzy­stu­je się jako konie wierz­cho­we i jucz­ne, cho­ciaż nada­ją się rów­nież do lek­kich zaprzę­gów. Użytkowane są rów­nież w hipo­te­ra­pii i agro­tu­ry­sty­ce. Koniki pol­skie i hucu­ły, ze wzglę­du na uni­kal­ne cechy, sta­no­wią bez­cen­ną rezer­wę gene­tycz­ną.

Kuce i konie małe

Kuce i konie małeSą to konie róż­nych ras do 148 cm wzro­stu – kuce i do 156 cm konie małe. Polski Związek Hodowców Koni od 2000 roku pro­wa­dzi „Rejestr kuców i koni małych” do któ­re­go wpi­sy­wa­ne są kuce i konie małe ras kra­jo­wych (np. kuc feliń­ski) i zagra­nicz­nych (np. kuc walij­ski, haflin­ger, kuc sze­tlandz­ki, con­ne­ma­ra itd.). Od 2011 roku pro­wa­dzo­na jest „Polska księ­ga stad­na kuców”.

Hodowca i Jeździec