Sprawy związkowe

 

REGULAMIN

określający prawa i obowiązki hodowców koni uczestniczących w programach hodowli realizowanych przez Polski Związek Hodowców Koni (PZHK)

oraz prawa i obowiązki Polskiego Związku Hodowców Koni i Związków Hodowców Koni (Związków) wykonujących na zlecenie PZHK zadania związane z realizacją programów hodowli

zatwier­dzo­ny Uchwałą Zarządu PZHK Nr 11/2018 z dnia 24 lip­ca 2018 r.

Postanowienia ogólne

Wszyscy hodow­cy koni uczest­ni­czą­cy w pro­gra­mach hodow­li reali­zo­wa­nych przez PZHK i Związki mają rów­ne pra­wa w odnie­sie­niu do moż­li­wo­ści reali­zo­wa­nia pro­gra­mów hodow­li, w szcze­gól­no­ści wpi­su koni do odpo­wied­nich ksiąg.

ROZDZIAŁ 1.

§1. Hodowcy mają prawo:

 1. Uczestniczenia w impre­zach i innych wyda­rze­niach, w szcze­gól­no­ści wysta­wach, czem­pio­na­tach i poka­zach zwią­za­nych z reali­za­cją wła­ści­we­go pro­gra­mu hodow­li, orga­ni­zo­wa­nych przez PZHK lub Związki.
 2. Do uzy­ski­wa­nia od pra­cow­ni­ków biu­ra PZHK i biur Związków nie­zbęd­nych infor­ma­cji i wyja­śnień zwią­za­nych z reali­za­cją pro­gra­mów hodow­li.
 3. Odwoływania się w spra­wach okre­ślo­nych w § 8 ust. 1.

§2. Hodowcy mają obowiązek:

 1. Przestrzegania posta­no­wień i zasad pro­gra­mów hodow­li, w szcze­gól­no­ści doty­czą­cych wpi­sy­wa­nia koni do ksiąg, pod­da­wa­nia ich oce­nie war­to­ści użyt­ko­wej i hodow­la­nej oraz zaka­zów i naka­zów doty­czą­cych wyko­rzy­sta­nia zwie­rząt w roz­ro­dzie, a wyni­ka­ją­cych z pro­gra­mów hodow­li oraz prze­pi­sów pra­wa.
 2. Udzielania na żąda­nie PZHK i Związków infor­ma­cji doty­czą­cych reali­za­cji przez hodow­cę pro­gra­mu hodow­li oraz umoż­li­wie­nia dostę­pu do doku­men­ta­cji hodow­la­nej pro­wa­dzo­nej przez hodow­cę (zwią­za­nej z reali­za­cją pro­gra­mu hodow­li), okre­ślo­nej w pro­gra­mie hodow­li w roz­dzia­le „Dokumentacja hodow­la­na”, w szcze­gól­no­ści:
  • świa­dec­two pokrycia/unasienniania kla­czy,
  • zaświad­cze­nie o doko­na­niu prze­nie­sie­nia zarod­ka.
 3. Uiszczania opłat za czyn­no­ści zwią­za­ne z reali­za­cją pro­gra­mów hodow­li, wyko­ny­wa­nych przez PZHK i Związki, zgod­nie z aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi cen­ni­ka­mi, dostęp­ny­mi na stro­nach inter­ne­to­wych: PZHK (https://www.pzhk.pl/) i Związków (https://www.pzhk.pl/sprawy-zwiazkowe/ozhk/).
 4. Traktowania zwie­rząt w spo­sób wła­ści­wy, zgod­ny z zasa­da­mi dobro­sta­nu zwie­rząt tj. poprzez oto­cze­nie opie­ką posia­da­nych koni zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi zasa­da­mi dobro­sta­nu, a w szcze­gól­no­ści: zapew­nie­nie im higie­nicz­nych warun­ków utrzy­ma­nia i nale­ży­tej pie­lę­gna­cji codzien­nej i okre­so­wej, dba­nie o ich zdro­wie fizycz­ne i psy­chicz­ne, wła­ści­we żywie­nie, ochro­nę przed przy­pad­ko­wym kry­ciem, pod­da­wa­nie szcze­pie­niom ochron­nym oraz innym zabie­gom pro­fi­lak­ty­ki zoo­tech­nicz­nej i wete­ry­na­ryj­nej, utrzy­my­wa­nie tyl­ko takiej licz­by koni, któ­rym hodow­ca jest w sta­nie zapew­nić odpo­wied­nie warun­ki egzy­sten­cji.

§3. Zaleca się, aby Hodowca:

 1. Brał udział w wysta­wach hodow­la­nych, czem­pio­na­tach i poka­zach koni, pod­da­wał swo­je konie oce­nie war­to­ści użyt­ko­wej oraz bada­niom w kie­run­ku cho­rób dzie­dzicz­nych.
 2. Stosował zasa­dy postę­po­wa­nia z koniem reko­men­do­wa­ne przez PZHK.

ROZDZIAŁ 2.

§4. Hodowcy będący Członkami Związków,

oprócz praw i obo­wiąz­ków okre­ślo­nych niniej­szym regu­la­mi­nem posia­da­ją pra­wa i obo­wiąz­ki okre­ślo­ne w sta­tu­tach wła­ści­wych Związków oraz w sta­tu­cie PZHK.

§5. Hodowcy – Członkowie Związków,

oprócz zale­ceń okre­ślo­nych w § 3:

 1. Muszą sto­so­wać się do uchwał i wytycz­nych wła­ści­wych władz sta­tu­to­wych oraz obo­wią­zu­ją­cych instruk­cji PZHK i Związków doty­czą­cych hodow­li koni.
 2. Mogą korzy­stać z publi­ka­cji i perio­dy­ków wyda­wa­nych przez PZHK i Związki oraz z celo­wych fun­du­szy PZHK i Związków, na zasa­dach okre­ślo­nych w prze­pi­sach wewnętrz­nych PZHK i Związków, doty­czą­cych tych fun­du­szy.

ROZDZIAŁ 3.

§6. PZHK ma prawo do:

 1. Doskonalenia hodow­li i cho­wu koni na obsza­rze reali­zo­wa­nia pro­gra­mów hodow­li
 2. Podejmowania sto­sow­nych dzia­łań w celu roz­wo­ju liczeb­no­ści pogło­wia koni na obsza­rze reali­zo­wa­nia pro­gra­mów hodow­li.
 3. Wnioskowania w spra­wie zmian w pro­gra­mach hodow­li do mini­stra wła­ści­we­go do spraw rol­nic­twa.

§7. Obowiązki PZHK i Związków:

 1. Realizacja pro­gra­mów hodow­li opu­bli­ko­wa­nych na stro­nie inter­ne­to­wej https://www.pzhk.pl/hodowla/programy-hodowli/
 2. Podejmowanie dzia­łań w celu pro­mo­wa­nia hodow­li koni obję­tych pro­gra­ma­mi hodow­li,
 3. Współdziałanie z pod­mio­ta­mi publicz­ny­mi i nie­pu­blicz­ny­mi w dosko­na­le­niu hodow­li i cho­wu koni,
 4. Reprezentowanie inte­re­sów hodow­ców koni obję­tych pro­gra­ma­mi hodow­li w kon­tak­tach z orga­na­mi admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej oraz ze związ­ka­mi i orga­ni­za­cja­mi zagra­nicz­ny­mi zwią­za­ny­mi z hodow­lą koni,
 5. Szkolenie hodow­ców – człon­ków Związków w zakre­sie hodow­li i użyt­ko­wa­nia koni,
 6. Szkolenie hodow­ców w zakre­sie obo­wią­zu­ją­cych pro­gra­mów hodow­li,
 7. Udzielanie mery­to­rycz­nej pomo­cy hodow­com – człon­kom Związków w przy­go­to­wa­niu do użyt­ko­wa­nia i sprze­da­ży koni,
 8. Współpraca z wła­ści­wy­mi wła­dza­mi w zakre­sie reali­zo­wa­nych pro­gra­mów hodow­li,
 9. Organizowanie wystaw, czem­pio­na­tów i poka­zów koni,
 10. Udzielanie porad i pomo­cy facho­wej hodow­com – człon­kom Związków, orga­ni­zo­wa­nie dla nich szko­leń w zakre­sie hodow­li i cho­wu koni, pod­kuw­nic­twa, zoo­hi­gie­ny, użyt­ko­wa­nia koni, w tym prób użyt­ko­wo­ści oraz semi­na­riów nauko­wych, wykła­dów i wyjaz­dów spe­cja­li­stycz­nych,
 11. Popularyzowanie cza­so­pism facho­wych, wyda­wa­nie i publi­ko­wa­nie wła­snych cza­so­pism, ksią­żek oraz utrzy­my­wa­nie stron inter­ne­to­wych.

ROZDZIAŁ 4.

§8. Rozstrzyganie sporów między hodowcami uczestniczącymi w programach hodowli, a PZHK lub Związkami.

 1. Hodowca może zło­żyć odwo­ła­nie doty­czą­ce:
  1. bra­ku wpi­su lub wpi­su swo­je­go konia do księ­gi,
  2. prze­pro­wa­dze­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej swo­je­go konia nie­zgod­nie z prze­pi­sa­mi pro­gra­mu hodow­li,
  3. wyni­ku oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej swo­je­go konia,
  4. wyni­ku pró­by anty­do­pin­go­wej swo­je­go konia lub kary za naru­sze­nie prze­pi­sów anty­do­pin­go­wych.
 2. Hodowca skła­da odwo­ła­nie w nastę­pu­ją­cych ter­mi­nach:
  1. W spra­wach o któ­rych mowa w ust. 1 pkt. a‑c naj­póź­niej do 3 dni robo­czych po ogło­sze­niu wyni­ku oce­ny konia,
  2. W spra­wach o któ­rych mowa w ust. 1 pkt. d zgod­nie z try­bem odwo­ław­czym okre­ślo­nym w prze­pi­sach anty­do­pin­go­wych.
 3. Odwołania zgło­szo­ne po upły­wie ter­mi­nów okre­ślo­nych w ust. 2 pkt. a‑c nie są roz­pa­try­wa­ne.
 4. Odwołanie okre­ślo­ne w ust. 2 pkt a‑c skła­da się na piśmie wraz z uza­sad­nie­niem do Zarządu PZHK; uza­sad­nie­nie powin­no zawie­rać wska­za­nie oko­licz­no­ści, zaist­nie­nie któ­rych spo­wo­do­wa­ło wnie­sie­nie odwo­ła­nia.
 5. Za wnie­sie­nie odwo­ła­nia obo­wią­zu­je opła­ta w wyso­ko­ści 400 zł. Opłata jest zwra­ca­na Hodowcy w przy­pad­ku jeże­li Zarząd PZHK uzna je za zasad­ne.
 6. Odwołania roz­strzy­ga Zarząd PZHK na naj­bliż­szym posie­dze­niu.
 7. W przy­pad­ku opi­sa­nym w ust. 1 pkt a i c Zarząd PZHK może pod­jąć decy­zję o powtór­nej oce­nie konia.
 8. Rozstrzygnięcia Zarządu PZHK są osta­tecz­ne.
Hodowca i Jeździec