Sprawy związkowe

Statut Polskiego Związku Hodowców Koni

 

Uchwała Nr 9/2018

Walnego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Hodowców Koni

z dnia 23 maja 2018 r.

w spra­wie: zmia­ny Statutu Polskiego Związku Hodowców Koni.

Na pod­sta­wie § 10 pkt 11 oraz § 24 Statutu Polskiego Związku Hodowców Koni, Walny Zjazd Delegatów uchwa­la co nastę­pu­je:

§ 1.

 1. W Statucie Polskiego Związku Hodowców Koni sta­no­wią­ce­go załącz­nik do uchwa­ły Nr 13/2014 Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni z dnia 27 maja 2014 r. w spra­wie uchwa­le­nia sta­tu­tu Polskiego Związku Hodowców Koni  § 9 ust. 10 otrzy­mu­je brzmie­nie:
  „10. Walny Zjazd obra­du­je zgod­nie z porząd­kiem dzien­nym obrad, przy­ję­tym regu­la­mi­nem obrad, a uchwa­ły są podej­mo­wa­ne bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów.”
 2. Tekst jed­no­li­ty Statutu Polskiego Związku Hodowców Koni po zmia­nach wpro­wa­dzo­nych w ust. 1 sta­no­wi załącz­nik do niniej­szej uchwa­ły.

§ 2.

Wykonanie uchwa­ły powie­rza się Zarządowi Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 3.

Uchwała wcho­dzi w życie z dniem pod­ję­cia.


Załącznik do uchwa­ły
Nr 9/2018
z dnia 23 maja 2018 r.

Statut Polskiego Związku Hodowców Koni

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Polski Związek Hodowców Koni, zwa­ny dalej PZHK, jest dobro­wol­ną i samo­rząd­ną spo­łecz­no – zawo­do­wą orga­ni­za­cją, repre­zen­tu­ją­cą i bro­nią­cą praw i inte­re­sów hodow­ców koni – człon­ków orga­ni­za­cji zrze­szo­nych w PZHK, na obsza­rze swe­go dzia­ła­nia.
 2. PZHK dzia­ła jako kra­jo­wy zwią­zek rol­ni­czych zrze­szeń bran­żo­wych, na pod­sta­wie usta­wy z dnia 8.10.1982 r. o społeczno-zawodowych orga­ni­za­cjach rol­ni­ków (Dz. U. Nr 32 poz.217, z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi).
 3. PZHK zrze­sza Okręgowe lub Wojewódzkie Związki Hodowców Koni o zasię­gu co naj­mniej woje­wódz­kim i Związki Rasowe lub Użytkowe o zasię­gu więk­szym niż jed­no woje­wódz­two, zwa­ne dalej Związkami, dzia­ła­ją­ce na pod­sta­wie usta­wy z dnia 8.10.1982 r. o społeczno- zawo­do­wych orga­ni­za­cjach rol­ni­ków oraz jako człon­ków wspie­ra­ją­cych inne oso­by praw­ne, o zasię­gu więk­szym niż jed­no woje­wódz­two, zwią­za­ne z hodow­lą lub cho­wem koni, dzia­ła­ją­ce na pod­sta­wie innych ustaw. Ponadto PZHK może nadać god­ność człon­ka hono­ro­we­go.
 4. PZHK  z sie­dzi­bą w Warszawie dzia­ła na obsza­rze Rzeczypospolitej Polskiej, państw Unii Europejskiej oraz  innych państw.
 5. PZHK posia­da oso­bo­wość praw­ną.
 6. PZHK uży­wa pie­czę­ci okrą­głej i podłuż­nej z napi­sem: Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie. PZHK może uży­wać loga okre­śla­ne­go przez Zarząd.
 7. PZHK dzia­ła z posza­no­wa­niem sta­tu­tów zrze­szo­nych człon­ków.
 8. Uchwały sta­tu­to­wych władz PZHK wią­żą człon­ków PZHK.
 9. PZHK może zaskar­żać uchwa­ły władz sta­tu­to­wych człon­ków PZHK, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa.
 10. Członkowie orga­ni­za­cji zrze­szo­nych w PZHK mają pra­wo do nosze­nia odzna­ki PZHK.
 11. PZHK może powo­ły­wać do reali­za­cji celów sta­tu­to­wych biu­ro.
 12. PZHK może być człon­kiem innych orga­ni­za­cji kra­jo­wych i zagra­nicz­nych.

Rozdział 2.
Cele i środki działalności PZHK

§ 2.

 1. Celem dzia­ła­nia PZHK jest:
  1. repre­zen­to­wa­nie w Polsce, a tak­że poza jej gra­ni­ca­mi, inte­re­sów i ochro­na praw hodow­ców koni – człon­ków orga­ni­za­cji zrze­szo­nych w PZHK,
  2. pomoc człon­kom PZHK w spra­wach mery­to­rycz­nych i orga­ni­za­cyj­nych,
  3. dosko­na­le­nie hodow­li i cho­wu koni,
 2. PZHK reali­zu­je swo­je cele w szcze­gól­no­ści poprzez:
  1. nad­zór i kon­tro­lę nad spra­wa­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi i mery­to­rycz­ny­mi człon­ków w zakre­sie zle­ca­nych im zadań oraz udzie­la­nie im pomo­cy w tych spra­wach,
  2. opra­co­wy­wa­nie i reali­za­cję pro­gra­mów hodow­la­nych,
  3. iden­ty­fi­ka­cję koni i wyda­wa­nie pasz­por­tów zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa,
  4. wpis koni do ksiąg hodow­la­nych, oce­nę war­to­ści hodow­la­nej lub użyt­ko­wej koni, reje­stra­cję i selek­cję źre­biąt, pro­wa­dze­nie i wyda­wa­nie dru­kiem ksiąg koni zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa oraz wyko­ny­wa­nie innych zadań zle­co­nych przez mini­stra wła­ści­we­go ds. rol­nic­twa,
  5. współ­pra­cę z kra­jo­wy­mi oraz zagra­nicz­ny­mi orga­ni­za­cja­mi i hodow­ca­mi o podob­nym lub zbli­żo­nym cha­rak­te­rze dzia­ła­nia,
  6. repre­zen­to­wa­nie na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej hodow­ców koni zrze­szo­nych w Związkach będą­cych człon­ka­mi PZHK,
  7. ini­cjo­wa­nie badań nauko­wych i pro­gra­mów ich wdro­żeń,
  8. współ­dzia­ła­nie z orga­ni­za­cja­mi i insty­tu­cja­mi kra­jo­wy­mi zaj­mu­ją­cy­mi się hodow­lą i użyt­ko­wa­niem koni,
  9. współ­udział w opra­co­wy­wa­niu i opi­nio­wa­niu aktów praw­nych doty­czą­cych hodow­li i cho­wu koni,
  10. szko­le­nie facho­we kadry spe­cja­li­stów i pomoc na rzecz człon­ków fede­ra­cji w orga­ni­zo­wa­niu szko­leń dla hodow­ców i użyt­kow­ni­ków koni,
  11. udzie­la­nie pomo­cy człon­kom Związków będą­cych człon­ka­mi PZHK w naby­wa­niu i zby­wa­niu koni,
  12. popie­ra­nie nowo­cze­snych metod hodow­li i cho­wu oraz użyt­ko­wa­nia koni,
  13. wpro­wa­dza­nie, mają­cych na uwa­dze dobro hodow­li koni, zasad orga­ni­zo­wa­nia się hodow­ców koni,
  14. współ­dzia­ła­nie z pod­mio­ta­mi trze­ci­mi, w celu wypra­co­wa­nia metod dosko­na­le­nia hodow­li i cho­wu koni,
  15. współ­pra­cę z wła­ści­wy­mi wła­dza­mi w wyko­ny­wa­niu obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów praw­nych w zakre­sie hodow­li i cho­wu koni,
  16. ini­cjo­wa­nie i orga­ni­zo­wa­nie poka­zów i wystaw koni,
  17. współ­dzia­ła­nie z odpo­wied­ni­mi pod­mio­ta­mi przy sprze­da­ży koni,
  18. udzie­la­nie porad i pomo­cy facho­wej,
  19. orga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji, semi­na­riów, odczy­tów, wyjaz­dów spe­cja­li­stycz­nych itp.,
  20. zakła­da­nie spe­cja­li­stycz­nych biblio­tek, popu­la­ry­zo­wa­nie pra­sy facho­wej,
  21. orga­ni­zo­wa­nie szko­leń w zakre­sie hodow­li i cho­wu koni, pod­kow­nic­twa, zoo­hi­gie­ny i użyt­ko­wa­nia koni,
  22. współ­pra­cę z orga­ni­za­cja­mi jeź­dziec­ki­mi,
  23. popu­la­ry­za­cję tury­sty­ki wypo­czyn­ku i tera­pii lecz­ni­czej przy uży­ciu koni,
  24. wyda­wa­nie publi­ka­cji facho­wych,
  25. współ­pra­cę z pod­mio­ta­mi dzia­ła­ją­cy­mi w obsza­rze zoo­tech­ni­ki,
  26. współ­dzia­ła­nie ze służ­bą wete­ry­na­ryj­ną w celu zapo­bie­ga­nia i zwal­cza­nia cho­rób koni,
  27. pomoc w nawią­zy­wa­niu przez człon­ków Związków będą­cych człon­ka­mi PZHK bez­po­śred­nich kon­tak­tów z hodow­ca­mi i użyt­kow­ni­ka­mi koni w kra­ju i zagra­ni­cą,
  28. pro­wa­dze­nie sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go dla potrzeb oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej i hodow­la­nej koni,
  29. pro­wa­dze­nie spe­cja­li­stycz­nych szko­leń zawo­do­wych dla osób pro­wa­dzą­cych oce­nę war­to­ści użyt­ko­wej koni oraz iden­ty­fi­ka­cję koni i na tej pod­sta­wie wyda­wa­nie odpo­wied­nich upraw­nień w tym zakre­sie,
  30. wystę­po­wa­nie z wnio­ska­mi o odzna­cze­nia i nagro­dy pań­stwo­we dla zasłu­żo­nych hodow­ców i dzia­ła­czy w dzie­dzi­nie hodow­li koni,
  31. podej­mo­wa­nie innych dzia­łań, nie­zbęd­nych dla osią­gnię­cia celów sta­tu­to­wych PZHK.
 3. PZHK może pro­wa­dzić samo­dziel­nie dzia­łal­ność gospo­dar­czą w zakre­sie dzia­łal­no­ści usłu­go­wej wspo­ma­ga­ją­cej chów i hodow­lę zwie­rząt gospo­dar­skich (PKD 01.62 Z).
 4. Do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej PZHK może utwo­rzyć odręb­ny pod­miot w for­mie spół­ki pra­wa han­dlo­we­go.

Rozdział 3.
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 3.

 1. Członkowie PZHK dzie­lą się na zwy­czaj­nych, wspie­ra­ją­cych i hono­ro­wych.
 2. Członkami zwy­czaj­ny­mi są Związki posia­da­ją­ce oso­bo­wość praw­ną i zare­je­stro­wa­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi we wła­ści­wym reje­strze,  któ­re pod­pi­sa­ły dekla­ra­cję człon­kow­ską.
 3. Członkami wspie­ra­ją­cy­mi PZHK, po pod­pi­sa­niu dekla­ra­cji, mogą być oso­by praw­ne (związ­ki raso­we, sto­wa­rzy­sze­nia lub inne pod­mio­ty), o zasię­gu więk­szym niż jed­no woje­wódz­two, zwią­za­ne z hodow­lą lub cho­wem koni, dzia­ła­ją­ce na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa.
 4. Złożenie dekla­ra­cji człon­kow­skiej jest rów­no­znacz­ne z przy­ję­ciem tre­ści sta­tu­tu PZHK i zobo­wią­za­niem do jego prze­strze­ga­nia.
 5. Członkami hono­ro­wy­mi mogą być oso­by praw­ne, jed­nost­ki nie posia­da­ją­ce  oso­bo­wo­ści praw­nej i oso­by fizycz­ne, szcze­gól­nie zasłu­żo­ne dla PZHK.
 6. Członkowie zwy­czaj­ni i wspie­ra­ją­cy dzia­ła­ją w PZHK za pośred­nic­twem swe­go przed­sta­wi­cie­la lub przed­sta­wi­cie­li wybra­nych zgod­nie ze sta­tu­tem dane­go człon­ka.
 7. Przedstawiciele człon­ków zwy­czaj­nych mają czyn­ne i bier­ne pra­wa wybor­cze do władz PZHK.
 8. Osoby wybra­ne do władz sta­tu­to­wych mają obo­wią­zek brać czyn­ny udział w pra­cach tych orga­nów.
 9. Członkowie PZHK mają obo­wią­zek sto­so­wać się do posta­no­wień niniej­sze­go sta­tu­tu, uchwał, regu­la­mi­nów i wytycz­nych władz PZHK, brać czyn­ny udział w pra­cach PZHK oraz dążyć do reali­zo­wa­nia celów i zadań sta­tu­to­wych.
 10. Członkowie zwy­czaj­ni i wspie­ra­ją­cy mają obo­wią­zek sys­te­ma­tycz­nie i ter­mi­no­wo opła­cać skład­ki człon­kow­skie.

§ 4.
Uzyskanie członkostwa.

 1. Członkowie zwy­czaj­ni i wspie­ra­ją­cy są przyj­mo­wa­ni przez Zarząd PZHK, po doko­na­niu oce­ny zgod­no­ści ich sta­tu­tów z zasa­da­mi i cela­mi dzia­ła­nia PZHK.
 2. Wniosek o przy­ję­cie na człon­ka jest roz­pa­try­wa­ny na naj­bliż­szym posie­dze­niu Zarządu. Uchwała o uwzględ­nie­niu wnio­sku (o przy­ję­ciu na człon­ka) jest dorę­cza­na zain­te­re­so­wa­ne­mu w cią­gu 20 dni od daty jej pod­ję­cia.
 3. Uchwała o nie­uwzględ­nie­niu wnio­sku o przy­ję­cie na człon­ka musi być uza­sad­nio­na na piśmie w ter­mi­nie 20 dni od jej pod­ję­cia.
 4. Od decy­zji Zarządu PZHK przy­słu­gu­je odwo­ła­nie do Walnego Zjazdu w ter­mi­nie 20 dni od otrzy­ma­nia uza­sad­nie­nia uchwa­ły, za pośred­nic­twem Zarządu.
 5. Uchwała Walnego Zjazdu jest osta­tecz­na.

§ 5.
Członkowie wspierający.

 1. Członkowie wspie­ra­ją­cy mają pra­wo uczest­ni­czyć w Walnym Zjeździe z gło­sem dorad­czym oraz mają pra­wo przez swo­je­go przed­sta­wi­cie­la uczest­ni­czyć w pra­cach Zarządu z gło­sem dorad­czym.
 2. Członkowie wspie­ra­ją­cy mają obo­wią­zek wspie­rać reali­za­cję zadań i celów sta­tu­to­wych oraz sys­te­ma­tycz­nie i ter­mi­no­wo opła­cać skład­ki człon­kow­skie w wyso­ko­ści co naj­mniej mini­mal­nej, okre­ślo­nej uchwa­łą Walnego Zjazdu.

§ 6.
Utrata członkostwa.

 1. Członek tra­ci pra­wa człon­kow­skie wsku­tek:
  1. pisem­nej rezy­gna­cji z człon­ko­stwa zło­żo­nej do Zarządu – w takim wypad­ku człon­ko­stwo usta­je po upły­wie peł­nych 3 mie­się­cy od otrzy­ma­nia przez Zarząd oświad­cze­nia o rezy­gna­cji z człon­ko­stwa,
  2. usta­nia oso­by praw­nej – człon­ko­stwo usta­je z chwi­lą zaist­nie­nia tego zda­rze­nia,
  3. pod­ję­cia uchwa­ły przez Zarząd o skre­śle­niu z listy człon­ków.
 2. Skreślenie z listy człon­ków może nastą­pić wsku­tek:
  1. dzia­ła­nia na szko­dę PZHK lub pod­mio­tów zrze­szo­nych w PZHK,
  2. naru­sze­nia sta­tu­tu PZHK lub nie­wy­ko­ny­wa­nia uchwał władz PZHK,
  3. nie­pła­ce­nia skła­dek co naj­mniej przez rok. Uchwałę w tym zakre­sie podej­mu­je Zarząd, powia­da­mia o niej zain­te­re­so­wa­ne­go i udzie­la mu mie­sięcz­ne­go ter­mi­nu uisz­cze­nia zale­gło­ści. Zapłacenie w ter­mi­nie całe­go dłu­gu powo­du­je auto­ma­tycz­ne uchy­le­nie uchwa­ły o skre­śle­niu z listy człon­ków. Po zapła­ce­niu w ter­mi­nie co naj­mniej 3/4 dłu­gu Zarząd może pod­jąć uchwa­łę o roz­ło­że­niu na raty pozo­sta­łej czę­ści zale­gło­ści.
 3. Od uchwa­ły tej słu­ży zain­te­re­so­wa­ne­mu pra­wo odwo­ła­nia do naj­bliż­sze­go Walnego Zjazdu za pośred­nic­twem Zarządu  w ter­mi­nie dwu­dzie­stu dni od otrzy­ma­nia uchwa­ły wraz z uza­sad­nie­niem.
 4. Członek PZHK tra­ci człon­ko­stwo po bez­sku­tecz­nym upły­wie ter­mi­nu do wnie­sie­nia odwo­ła­nia do Walnego Zjazdu, a w wypad­ku wnie­sie­nia odwo­ła­nia w dniu pod­ję­cia przez Walny Zjazd uchwa­ły pod­trzy­mu­ją­cej uchwa­łę Zarządu o skre­śle­niu człon­ka.
 5. Uchwała Walnego Zjazdu jest osta­tecz­na.
 6. W szcze­gól­nych przy­pad­kach Zarząd  może pod­jąć uchwa­łę o zawie­sze­niu w pra­wach człon­ka na czas do upra­wo­moc­nie­nia się uchwa­ły o skre­śle­niu człon­ka.
 7. Podmiot, któ­ry utra­cił człon­ko­stwo, ma obo­wią­zek roz­li­czyć z PZHK wza­jem­ne zobo­wią­za­nia, w ter­mi­nie okre­ślo­nym uchwa­łą Zarządu.
 8. Uchwałę o skre­śle­niu z listy człon­ków podej­mu­je Zarząd i wraz z uza­sad­nie­niem dorę­cza ją zain­te­re­so­wa­ne­mu w ter­mi­nie nie póź­niej­szym niż 20 dni od jej pod­ję­cia.
 9. W przy­pad­kach, o któ­rych mowa w ust. 2, Zarząd może zamiast pod­ję­cia decy­zji o skre­śle­niu z listy człon­ków PZHK,  pod­jąć decy­zję o zawie­sze­niu w pra­wach człon­ka PZHK na okres nie dłuż­szy niż 12 mie­się­cy. Postanowienia ust. 3, 4 i 6 sto­su­je się odpo­wied­nio

Rozdział 4.
Sekcje PZHK.
§ 7.

 1. PZHK może powo­ły­wać sek­cje raso­we, użyt­ko­we lub inne o zasię­gu kra­jo­wym, jako wyod­ręb­nio­ne jed­nost­ki, zwa­ne dalej Sekcjami, dzia­ła­ją­ce na pod­sta­wie sta­tu­tu PZHK i wewnętrz­ne­go regu­la­mi­nu zatwier­dzo­ne­go przez Walny Zjazd.
 2. Sekcje dzia­ła­ją jako wyod­ręb­nio­ne jed­nost­ki PZHK.
 3. Sekcje są powo­ły­wa­ne i zno­szo­ne uchwa­łą Walnego Zjazdu.
 4. Przedstawiciele Sekcji, wyło­nie­ni zgod­nie z regu­la­mi­nem, bio­rą udział w Walnym Zjeździe i pra­cach Zarządu z gło­sem dorad­czym.

Rozdział 5.
Władze PZHK.

§ 8.

Zasady ogól­ne.

 1. Władzami PZHK są:
  1. Walny Zjazd Delegatów, zwa­ny dalej Walnym Zjazdem,
  2. Prezes PZHK zwa­ny dalej Prezesem.
  3. Zarząd PZHK, zwa­ny dalej Zarządem oraz Prezydium Zarządu wyła­nia­ne przez Zarząd, wyła­nia­ne przez Zarząd, zwa­ne dalej Prezydium
  4. Komisja Rewizyjna PZHK, zwa­na dalej Komisją Rewizyjną,
  5. Sąd Koleżeński PZHK, zwa­ny dalej Sądem Koleżeńskim.
 2. Kadencja wszyst­kich władz trwa 4 lata i koń­czy się chwi­lą wybo­ru nowych władz przez Walny Zjazd.
 3. Delegatami na Walny Zjazd są człon­ko­wie Związków będą­cych człon­ka­mi PZHK, wybra­ni pra­wo­moc­ną uchwa­łą Związków, któ­re repre­zen­tu­ją.
 4. Regulamin wybo­ru Delegatów na Walny Zjazd okre­śla Zarząd. Statutowe zało­że­nia do tego Regulaminu są nastę­pu­ją­ce:
  1. Związki wcho­dzą­ce w skład PZHK otrzy­mu­ją man­da­ty dla Delegatów pro­por­cjo­nal­nie do licz­by swo­ich człon­ków, za któ­rych jest opła­ca­na skład­ka na zasa­dach okre­ślo­nych przez Zarząd,
  2. Związek, któ­re­go liczeb­ność jest zbyt mała do otrzy­ma­nia man­da­tu dosta­je jeden man­dat, bez wzglę­du na licz­bę człon­ków.
 5. Do władz mogą kan­dy­do­wać tyl­ko dele­ga­ci na Walny Zjazd.
 6. Do władz PZHK nie mogą kan­dy­do­wać oso­by kara­ne lub prze­ciw­ko któ­rym toczy się postę­po­wa­nie kar­ne. Kandydat skła­da w tym zakre­sie pisem­ne oświad­cze­nie.
 7. Do władz nie mogą kan­dy­do­wać pra­cow­ni­cy PZHK lub Związków.
 8. Głosowanie w spra­wach per­so­nal­nych jest taj­ne chy­ba, że co naj­mniej 2/3 upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia opo­wie się za gło­so­wa­niem jaw­nym.
 9. Głosowanie w pozo­sta­łych wypad­kach jest jaw­ne chy­ba, że co naj­mniej 2/3 upraw­nio­nych opo­wie się za gło­so­wa­niem taj­nym.

Walny Zjazd.
§ 9.
Zasady ogólne.

 1. Walny Zjazd jest naj­wyż­szą wła­dzą PZHK.
 2. Walny Zjazd może być zwy­czaj­ny lub nad­zwy­czaj­ny.
 3. O ter­mi­nie, miej­scu i porząd­ku dzien­nym Walnego Zjazdu dele­ga­ci muszą być powia­do­mie­ni co naj­mniej na 14 dni przed ter­mi­nem.
 4. Zwyczajny Walny Zjazd jest zwo­ły­wa­ny przez Zarząd dwa razy w cią­gu kaden­cji.
 5. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwo­łu­je Zarząd z wła­snej ini­cja­ty­wy lub, w ter­mi­nie 6 tygo­dni od daty zgło­sze­nia wnio­sku, na pisem­ny wnio­sek:
  1. Komisji Rewizyjnej lub,
  2. co naj­mniej 1/3 dele­ga­tów na ostat­ni Walny Zjazd
 6. W wypad­ku bez­czyn­no­ści Zarządu, Nadzwyczajny Walny Zjazd może zwo­łać, po bez­sku­tecz­nym upły­wie ter­mi­nu okre­ślo­ne­go w ust. 5, ten kto zło­żył wnio­sek o zwo­ła­nie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.
 7. Nadzwyczajny Walny Zjazd roz­pa­tru­je tyl­ko spra­wy, dla któ­rych został zwo­ła­ny.
 8. Czynne i bier­ne pra­wa wybor­cze mają dele­ga­ci.
 9. Członkowie ustę­pu­ją­cych władz PZHK, któ­rzy nie zosta­li wybra­ni dele­ga­ta­mi, człon­ko­wie wspie­ra­ją­cy, przed­sta­wi­cie­le Sekcji oraz zapro­sze­ni goście uczest­ni­czą w zjeź­dzie z gło­sem dorad­czym.
 10. Walny Zjazd obra­du­je zgod­nie z porząd­kiem dzien­nym obrad, przy­ję­tym regu­la­mi­nem obrad, a uchwa­ły są podej­mo­wa­ne bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów.
 11. Podjęcie uchwa­ły o wybo­rze pre­ze­sa PZHK wyma­ga uzy­ska­nia co naj­mniej 50% + 1 głos upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia, obec­nych na Zjeździe.
 12. Walny Zjazd wyma­ga obec­no­ści co naj­mniej poło­wy upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia.
 13. W przy­pad­ku bra­ku poło­wy upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia Walny Zjazd odby­wa się w II ter­mi­nie, w tym samym dniu pół godzi­ny póź­niej, bez wzglę­du na licz­bę upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia. Drugi ter­min winien być poda­ny w zawia­do­mie­niu o zwo­ła­niu Zjazdu.

§ 10.
Kompetencje Walnego Zjazdu.

Do wła­ści­wo­ści Walnego Zjazdu nale­ży:

 1. uchwa­la­nie głów­nych kie­run­ków dzia­łal­no­ści oraz wytycz­nych do opra­co­wa­nia pla­nów pra­cy i pre­li­mi­na­rzy budże­to­wych PZHK,
 2. roz­pa­try­wa­nie i przyj­mo­wa­nie spra­woz­dań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. roz­pa­try­wa­nie wnio­sków Komisji Rewizyjnej doty­czą­cych udzie­le­nia Zarządowi abso­lu­to­rium i podej­mo­wa­nie uchwał co do dal­szych losów Zarządu w razie nie uzy­ska­nia przez Zarząd abso­lu­to­rium,
 4. zatwier­dza­nie spra­woz­dań finan­so­wych PZHK, z zastrze­że­niem § 18, pkt 5 niniej­sze­go Statutu,
 5. wybór w osob­nym gło­so­wa­niu Prezesa,
 6. wybór Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego a tak­że ich odwo­ły­wa­nie w cza­sie trwa­nia kaden­cji, oraz odwo­ły­wa­nie człon­ków Zarządu w cza­sie trwa­nia kaden­cji,
 7. roz­pa­try­wa­nie odwo­łań od uchwał Zarządu o skre­śle­niu z listy człon­ków,
 8. usta­la­nie wyso­ko­ści i spo­so­bu pobie­ra­nia wpi­so­we­go, skła­dek człon­kow­skich, wyso­ko­ści mini­mal­nej skład­ki od człon­ków wspie­ra­ją­cych i innych opłat od Związków oraz zasad podzia­łu i wyko­rzy­sta­nia przy­cho­dów,
 9. powo­ły­wa­nie i roz­wią­zy­wa­nie Sekcji oraz uchwa­la­nie ich regu­la­mi­nów,
 10. usta­la­nie sumy, do jakiej PZHK może zacią­gać zobo­wią­za­nia,
 11. uchwa­la­nie zmian sta­tu­tu,
 12. uchwa­la­nie regu­la­mi­nu prac Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 13. nada­wa­nie, na wnio­sek Kapituły Odznaczeń, god­no­ści hono­ro­we­go pre­ze­sa, hono­ro­we­go człon­ka PZHK oraz przy­zna­wa­nie hono­ro­wej sta­tu­et­ki i zło­tej odzna­ki PZHK, na zasa­dach okre­ślo­nych w regu­la­mi­nie Kapituły Odznaczeń,
 14. podej­mo­wa­nie uchwał o roz­wią­za­niu PZHK i prze­zna­cze­niu jego mająt­ku.

Zarząd.
§ 11.
Zasady ogólne.

 1. W skład Zarządu wcho­dzi po jed­nej oso­bie spo­śród człon­ków zarzą­dów poszcze­gól­nych Związków , zgod­nie z ich sta­tu­tem, a jeże­li nie jest to okre­ślo­ne w sta­tu­cie to zgod­nie z uchwa­łą Walnego Zjazdu Związku.
 2. W skład Zarządu wcho­dzi rów­nież Prezes wybie­ra­ny na zasa­dach okre­ślo­nych w Statucie.
 3. W ramach Zarządu dzia­ła Prezydium Zarządu. W skład Prezydium Zarządu wcho­dzą Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i 3 człon­ków wybie­ra­nych przez Zarząd.
 4. Pierwsze posie­dze­nie Zarządu zwo­łu­je Prezes w ter­mi­nie naj­póź­niej 14 dni od zakoń­cze­nia Walnego Zjazdu Delegatów, w celu ukon­sty­tu­owa­nia się w tym wybo­ru Prezydium.
 5. Nie uzy­ska­nie przez Zarząd abso­lu­to­rium, jest jed­no­znacz­ne z odwo­ła­niem jego człon­ków. W takim wypad­ku Walny Zjazd doko­nu­je wybo­ru nowe­go Zarządu lub podej­mu­je uchwa­łę o dal­szym dzia­ła­niu Zarządu na okres nie dłuż­szy niż 6 mie­się­cy.
 6. Członek Zarządu może być zawie­szo­ny w czyn­no­ściach w cza­sie trwa­nia kaden­cji z przy­czyn wymie­nio­nych w ust. 7 orze­cze­niem Sądu Koleżeńskiego na okres do naj­bliż­sze­go Walnego Zjazdu.
 7. Wniosek o zawie­sze­nie człon­ka Zarządu może zło­żyć Zarząd, Komisja Rewizyjna lub czło­nek PZHK.
 8. Członek Zarządu może być odwo­ła­ny w cza­sie trwa­nia kaden­cji uchwa­łą Walnego Zjazdu z powo­du naru­sze­nia sta­tu­tu lub nie­na­le­ży­te­go wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków, na wnio­sek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego. Uchwała Walnego Zjazdu jest osta­tecz­na.

§ 12.
Kompetencje Zarządu.

 1. Do zadań Zarządu nale­ży:
  1. czu­wa­nie nad prze­strze­ga­niem Statutu, uchwał Walnego Zjazdu oraz Zarządu przez człon­ków PZHK,
  2. przed­kła­da­nie pro­jek­tów doku­men­tów na Walny Zjazd,
  3. usta­la­nie zasad two­rze­nia fun­du­szów i gospo­da­ro­wa­nie tymi fun­du­sza­mi,
  4. wybór i odwo­ły­wa­nie człon­ków Prezydium Zarządu na wnio­sek Prezesa,
  5. usta­la­nie wytycz­nych dla Prezydium i oce­na jego dzia­łal­no­ści,
  6. podej­mo­wa­nie decy­zji o naby­wa­niu i zby­wa­niu nie­ru­cho­mo­ści,
  7. przyj­mo­wa­nie i skre­śla­nie człon­ków PZHK,
  8. two­rze­nie i likwi­da­cja na wnio­sek Prezydium biu­ra PZHK, zatrud­nia­ją­ce­go pra­cow­ni­ków eta­to­wych wyko­nu­ją­cych zada­nia sta­tu­to­we PZHK oraz hodow­la­ne prze­ka­za­ne lub zle­co­ne przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw rol­nic­twa oraz inne prze­wi­dzia­ne przez prze­pi­sy pra­wa,
  9. powo­ły­wa­nie i odwo­ły­wa­nie na wnio­sek Prezydium dyrek­to­ra PZHK, kie­ru­ją­ce­go pra­ca­mi biu­ra PZHK,
  10. zwo­ły­wa­nie Walnych Zjazdów Delegatów,
  11. przed­kła­da­nie Walnemu Zjazdowi spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści Zarządu oraz pro­gra­mu dzia­ła­nia PZHK,
  12. powo­ły­wa­nie Komisji Ksiąg Stadnych (Rejestrów), Rady Hodowlanej oraz uchwa­la­nie regu­la­mi­nów ich dzia­ła­nia,
  13. powo­ły­wa­nie Kapituły Odznaczeń oraz uchwa­la­nie regu­la­mi­nu jej dzia­ła­nia,
  14. podej­mo­wa­nie decy­zji o przy­stę­po­wa­niu PZHK do innych orga­ni­za­cji,
  15. wybie­ra­nie dele­ga­tów na zjaz­dy orga­ni­za­cji, któ­rych PZHK jest człon­kiem zgod­nie z zasa­da­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w tych orga­ni­za­cjach,
  16. wystę­po­wa­nie do wła­ści­wych orga­nów z wnio­skiem o uchy­le­nie uchwał orga­nów człon­ków PZHK,
  17. skła­da­nie wnio­sków do Walnego Zjazdu o odwo­ła­nie człon­ków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego w cza­sie trwa­nia kaden­cji,
  18. skła­da­nie wnio­sków do Sądu Koleżeńskiego w spra­wach o zawie­sze­nie człon­ka Zarządu lub człon­ka Komisji Rewizyjnej na okres do naj­bliż­sze­go Walnego Zjazdu,
  19. powo­ły­wa­nie komi­sji pro­ble­mo­wych o cha­rak­te­rze dorad­czym, w skład któ­rych wcho­dzą wybra­ni człon­ko­wie Zarządu Głównego i ewen­tu­al­nie zapro­sze­ni spe­cja­li­ści.
 2. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach Zarząd ma pra­wo zawie­sić pre­ze­sa w peł­nie­niu obo­wiąz­ków i zwo­łać w ter­mi­nie 3 mie­się­cy od dnia pod­ję­cia uchwa­ły o zawie­sze­niu Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZHK. Decyzja Zarządu o zwie­sze­niu pre­ze­sa podej­mo­wa­na jest więk­szo­ścią 2/3 gło­sów człon­ków Zarządu w gło­so­wa­niu taj­nym.
 3. Zawieszenie pre­ze­sa w czyn­no­ściach nie pozba­wia go człon­ko­stwa w Zarządzie.

§ 13.
Posiedzenia Zarządu.

 1. Posiedzenia Zarządu są zwo­ły­wa­ne przez Prezesa lub zastę­pu­ją­ce­go go wice­pre­ze­sa co naj­mniej 2 razy do roku.
 2. Posiedzenie Zarządu jest zwo­ły­wa­ne w cią­gu 14 dni od wnio­sku zło­żo­ne­go w for­mie pisem­nej przez co naj­mniej 1/3 człon­ków Zarządu lub Komisję Rewizyjną.
 3. Dla waż­no­ści uchwał Zarządu  wyma­ga­na jest bez­względ­na więk­szość gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy człon­ków. Uchwały Zarządu pod­pi­su­je pre­zes lub wice­pre­zes pro­wa­dzą­cy posie­dze­nie.
 4. W posie­dze­niach Zarządu  bio­rą udział z gło­sem dorad­czym przed­sta­wi­cie­le człon­ków wspie­ra­ją­cych i Sekcji, a mogą brać udział: prze­wod­ni­czą­cy Komisji Rewizyjnej (lub jego zastęp­ca), pra­cow­ni­cy eta­to­wi PZHK, Związków oraz inni zapro­sze­ni goście. Decyzję w tej spra­wie podej­mu­je Prezes lub zastę­pu­ją­cy go Wiceprezes.

§ 14.
Prezydium Zarządu.

 1. Prezydium Zarządu zwa­ne dalej Prezydium, skła­da się z 7 osób: pre­ze­sa, I wice­pre­ze­sa, II wice­pre­ze­sa, sekre­ta­rza, i 3 człon­ków.
 2. Do kom­pe­ten­cji Prezydium nale­żą wszyst­kie spra­wy PZHK nie zastrze­żo­ne w Statucie dla innych w władz, w szcze­gól­no­ści:
  1. kie­ro­wa­nie dzia­łal­no­ścią PZHK,
  2. zatwier­dza­nie pla­nów dzia­łal­no­ści oraz pre­li­mi­na­rzy finan­so­wych zgod­nie z wytycz­ny­mi Walnego Zjazdu i Zarządu Głównego,
  3. zarzą­dza­nie mająt­kiem PZHK,
  4. reali­zo­wa­nie uchwał Walnych Zjazdów oraz Zarządu,
  5. nawią­zy­wa­nie kon­tak­tów i wymia­na doświad­czeń hodow­la­nych z pokrew­ny­mi pod­mio­ta­mi w kra­ju i za gra­ni­cą,
  6. usta­la­nie ilo­ści eta­tów dla biu­ra PZHK,
  7. wystę­po­wa­nie z wnio­skiem do Zarządu o powo­ły­wa­nie i odwo­ły­wa­nie dyrek­to­ra PZHK,
  8. opi­nio­wa­nie kan­dy­da­tów na kie­row­ni­ków biur Związków, wyko­nu­ją­cych zada­nia PZHK reali­zo­wa­ne na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa, na wnio­sek ich Zarządów, a tak­że wnio­sko­wa­nie do Zarządów Związków człon­ków PZHK o odwo­ła­nie kie­row­ni­ków biur tych Związków.
  9. uchwa­la­nie regu­la­mi­nu orga­ni­za­cyj­ne­go biu­ra PZHK oraz usta­la­nie zasad wyna­gra­dza­nia pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych w PZHK i opi­nio­wa­nie zasad wyna­gra­dza­nia pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych w Związkach – człon­kach PZHK wyko­nu­ją­cych zada­nia PZHK reali­zo­wa­ne na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa,
  10. doko­ny­wa­nie zmian w pre­li­mi­na­rzu finan­so­wym na wnio­sek dyrek­to­ra PZHK,
  11. pod­pi­sy­wa­nie spra­woz­dań finan­so­wych spo­rzą­dza­nych na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa,
  12. powo­ły­wa­nie komi­sji egza­mi­na­cyj­nej do spraw nada­wa­nia upraw­nień wpi­su do ksiąg i okre­śla­nie regu­la­mi­nu jej dzia­ła­nia.
 3. Do obo­wiąz­ków Prezydium nale­ży przed­kła­da­nie Zarządowi spra­woz­dań i wnio­sków doty­czą­cych dzia­łal­no­ści PZHK.
 4. W celu reali­za­cji zadań sta­tu­to­wych, PZHK może zawie­rać sto­sow­ne umo­wy ze Związkami. Umowy te są wią­żą­ce i sta­no­wią pod­sta­wę współ­pra­cy dla biu­ra PZHK i biur Związków.

§ 15.
Posiedzenia Prezydium.

 1. Posiedzenie Prezydium zwo­łu­je pre­zes lub zastę­pu­ją­cy go wice­pre­zes co naj­mniej 4 razy do roku.
 2. Ponadto pre­zes lub zastę­pu­ją­cy go wice­pre­zes zobo­wią­za­ny jest zwo­łać posie­dze­nie Prezydium na wnio­sek trzech człon­ków Prezydium lub Komisji Rewizyjnej.
 3. Prezydium podej­mu­je uchwa­ły bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej 4 człon­ków w tym pre­ze­sa lub wice­pre­ze­sa pro­wa­dzą­ce­go posie­dze­nia Prezydium pod nie­obec­ność pre­ze­sa. Uchwały Prezydium pod­pi­su­je pre­zes lub wice­pre­zes pro­wa­dzą­cy obra­dy.

§ 16.
Prezes PZHK.

 1. Do obo­wiąz­ków pre­ze­sa nale­ży w szcze­gól­no­ści:
  1. repre­zen­to­wa­nie PZHK w kra­ju i na zewnątrz,
  2. prze­wod­ni­cze­nie w pra­cach Zarządu i Prezydium Zarządu,
  3. zawie­ra­nie i roz­wią­zy­wa­nie umów z dyrek­to­rem PZHK,
 2. Prezesa zastę­pu­je pierw­szy wice­pre­zes, a w przy­pad­ku nie­moż­no­ści wyko­ny­wa­nia przez nie­go obo­wiąz­ków dru­gi wice­pre­zes, któ­rzy wybie­ra­ni są przez Zarząd spo­śród jego człon­ków na wnio­sek Prezesa bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów wszyst­kich upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia człon­ków Zarządu.
 3. Prezes PZHK skła­da oświad­cze­nia woli w imie­niu PZHK samo­dziel­nie, a wice­pre­zes razem z innym człon­kiem Prezydium.
 4. Prezes samo­dziel­nie lub 2 wice­pre­ze­sów łącz­nie może usta­no­wić peł­no­moc­ni­ka do okre­ślo­ne­go rodza­ju czyn­no­ści lub do okre­ślo­nej czyn­no­ści. Pełnomocnik dzia­ła na pod­sta­wie peł­no­moc­nic­twa rodza­jo­we­go lub szcze­gól­ne­go.

Komisja Rewizyjna
§ 17.
Zasady ogólne.

 1. Komisja Rewizyjna PZHK wybie­ra­na przez Walny Zjazd Delegatów jest wewnętrz­ną wła­dzą kon­tro­l­ną PZHK.
 2. Komisja Rewizyjna skła­da się z 5 człon­ków.
 3. Komisja Rewizyjna kon­sty­tu­uje się na pierw­szym posie­dze­niu, zwo­ła­nym nie póź­niej niż 14 dni po zakoń­cze­niu Walnego Zjazdu, na któ­rym zosta­ła wybra­na i wybie­ra spo­śród sie­bie prze­wod­ni­czą­ce­go, wice­prze­wod­ni­czą­ce­go i sekre­ta­rza.
 4. Komisja Rewizyjna ma pra­wo wglą­du we wszyst­kie doku­men­ty pro­wa­dzo­ne przez wła­dze PZHK.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podej­mo­wa­ne są bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej 3 człon­ków Komisji. Uchwały Komisji pod­pi­su­je prze­wod­ni­czą­cy lub wice­prze­wod­ni­czą­cy pro­wa­dzą­cy posie­dze­nie.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwo­łu­je prze­wod­ni­czą­cy lub zastę­pu­ją­cy go w przy­pad­ku nie­moż­no­ści wyko­ny­wa­nia przez nie­go  funk­cji wice­prze­wod­ni­czą­cy co naj­mniej 2 razy do roku.
 7. Komisja Rewizyjna dzia­ła na pod­sta­wie regu­la­mi­nu uchwa­lo­ne­go przez Walny Zjazd.
 8. Komisja Rewizyjna prze­pro­wa­dza kon­tro­lę w mia­rę potrzeb z wła­snej ini­cja­ty­wy, bądź na wnio­sek Zarządu  lub Prezydium.
 9. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwo­ła­ny w cza­sie trwa­nia kaden­cji uchwa­łą Walnego Zjazdu z powo­du naru­sze­nia sta­tu­tu lub nie­na­le­ży­te­go wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków, na wnio­sek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu . Uchwała Walnego Zjazdu jest osta­tecz­na.
 10. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawie­szo­ny w czyn­no­ściach z powo­dów, o któ­rych mowa w ust. 9 w cza­sie trwa­nia kaden­cji uchwa­łą Sądu Koleżeńskiego na okres do naj­bliż­sze­go Walnego Zjazdu.

§ 18.
Zadania Komisji Rewizyjnej

Do zadań Komisji Rewizyjnej nale­ży:

 1. kon­tro­la sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści PZHK,
 2. skła­da­nie Walnemu Zjazdowi spra­woz­dań i wnio­sków,
 3. skła­da­nie wnio­sków o zwo­ła­nie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu,
 4. skła­da­nie Walnemu Zjazdowi Delegatów wnio­sków w przed­mio­cie udzie­le­nia abso­lu­to­rium dla Zarządu,
 5. zatwier­dza­nie spra­woz­dań finan­so­wych PZHK w przy­pad­ku gdy w okre­ślo­nym odręb­ny­mi prze­pi­sa­mi ter­mi­nie nie obra­du­je Walny Zjazd Delegatów,
 6. doko­ny­wa­nie wybo­ru pod­mio­tu do bada­nia spra­woz­da­nia finan­so­we­go PZHK, o ile prze­pi­sy pra­wa nie sta­no­wią ina­czej,
 7. skła­da­nie wnio­sków do Walnego Zjazdu o odwo­ła­nie człon­ka Zarządu lub człon­ka Komisji Rewizyjnej w cza­sie trwa­nia kaden­cji,
 8. skła­da­nie wnio­sków do Sądu Koleżeńskiego o zawie­sze­nie w czyn­no­ściach człon­ka Komisji Rewizyjnej na okres do naj­bliż­sze­go Walnego Zjazdu.

Sąd Koleżeński
§ 19.
Zasady ogólne

 1. Sąd Koleżeński skła­da się z 5 człon­ków.
 2. Sąd Koleżeński kon­sty­tu­uje się na pierw­szym posie­dze­niu, zwo­ła­nym nie póź­niej niż 14 dni po zakoń­cze­niu Walnego Zjazdu, na któ­rym został wybra­ny i wybie­ra spo­śród sie­bie prze­wod­ni­czą­ce­go, wice­prze­wod­ni­czą­ce­go i sekre­ta­rza.
 3. Członek Sądu Koleżeńskiego może być odwo­ła­ny w cza­sie trwa­nia kaden­cji uchwa­łą Walnego Zjazdu z powo­du naru­sze­nia sta­tu­tu lub nie­na­le­ży­te­go wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków, na wnio­sek Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu. Uchwała Walnego Zjazdu jest osta­tecz­na
 4. Sąd Koleżeński dzia­ła na pod­sta­wie regu­la­mi­nu uchwa­lo­ne­go przez Walny Zjazd.

§ 20.
Zadania Sądu Koleżeńskiego

Do zadań Sądu Koleżeńskiego nale­ży:

 1. wyda­wa­nie, na wnio­sek Zarządu, opi­nii w spra­wach pozba­wie­nia człon­ko­stwa PZHK,
 2. orze­ka­nie w spra­wach zawie­sze­nia w czyn­no­ściach człon­ków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. roz­strzy­ga­nie spo­rów o pra­wa i obo­wiąz­ki człon­kow­skie oraz spraw spor­nych wyni­ka­ją­cych z człon­ko­stwa w PZHK.

§ 21.
Zasady działania Sądu Koleżeńskiego

 1. Sąd Koleżeński orze­ka jako pierw­sza instan­cja. Od orze­czeń Sądu Koleżeńskiego jako pierw­szej instan­cji słu­ży stro­nom odwo­ła­nie do Walnego Zjazdu, za pośred­nic­twem Sądu Koleżeńskiego, w ter­mi­nie 30 dni od otrzy­ma­nia uza­sad­nie­nia orze­cze­nia, któ­re musi być dorę­czo­ne zain­te­re­so­wa­nym w cią­gu 14 dni od wyda­nia orze­cze­nia.   Uchwała Walnego Zjazdu w spra­wie roz­strzy­gnię­cia odwo­ła­nia jest osta­tecz­na.
 2. Uchwały Sądu Koleżeńskiego podej­mo­wa­ne są bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej 3 człon­ków Sądu. Uchwały Sądu pod­pi­su­je prze­wod­ni­czą­cy lub wice­prze­wod­ni­czą­cy pro­wa­dzą­cy posie­dze­nie.
 3. Sąd Koleżeński podej­mu­je postę­po­wa­nie na wnio­sek człon­ków PZHK, co naj­mniej 1/3 człon­ków Zarządu, Prezydium Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwo­łu­je prze­wod­ni­czą­cy lub zastę­pu­ją­cy go w przy­pad­ku nie­moż­no­ści wyko­ny­wa­nia przez nie­go  funk­cji wice­prze­wod­ni­czą­cy.

Rozdział 6.
Biuro PZHK

§ 22.

 1. Biuro PZHK jest powo­ły­wa­ne i roz­wią­zy­wa­ne przez Zarząd na wnio­sek Prezydium.
 2. Prezydium okre­śla ilość eta­tów dla biu­ra.
 3. Dyrektora PZHK powo­łu­je i odwo­łu­je Zarząd na wnio­sek Prezydium.
 4. Prezydium usta­la zakres obo­wiąz­ków i upraw­nień dyrek­to­ra PZHK w for­mie uchwa­ły.
 5. Prezydium usta­la zasa­dy wyna­gra­dza­nia pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych w PZHK.
 6. Prezydium usta­la w for­mie regu­la­mi­nu zada­nia biu­ra i spo­sób ich finan­so­wa­nia.
 7. Dyrektor biu­ra PZHK uczest­ni­czy w pra­cach Zarządu i Prezydium z gło­sem dorad­czym oraz uczest­ni­czy w pra­cach Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na ich zapro­sze­nie, z gło­sem dorad­czym.
 8. Dyrektor PZHK jest kie­row­ni­kiem zakła­du pra­cy w rozu­mie­niu Kodeksu Pracy.

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa PZHK

§ 23.

 1. Źródłami finan­so­wa­nia dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej PZHK są:
 2. PZHK może pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą samo­dziel­nie lub przez wyod­ręb­nio­ne do pro­wa­dze­nia tej dzia­łal­no­ści jed­nost­ki.
 3. PZHK może naby­wać i zby­wać mają­tek rucho­my i nie­ru­cho­my oraz two­rzyć fun­du­sze.
  1. udział PZHK w przy­cho­dach człon­ków na zasa­dach okre­ślo­nych przez Walny Zjazd, w szcze­gól­no­ści z wpi­so­we­go, skła­dek człon­kow­skich w tym od człon­ków wspie­ra­ją­cych oraz innych skła­dek,
  2. opłat za czyn­no­ści zoo­tech­nicz­ne, opłat za czyn­no­ści zwią­za­ne z iden­ty­fi­ka­cją koni i wyda­wa­niem dla nich pasz­por­tów,
  3. dota­cje i daro­wi­zny,
  4. inne źró­dła wyni­ka­ją­ce z prze­pi­sów lub umów,
  5. docho­dy z dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej,
  6. inne wpły­wy zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią PZHK oraz środ­ki uzy­ski­wa­ne wg zasad okre­ślo­nych w odręb­nych prze­pi­sach.
 4. Projekt uchwa­ły w spra­wie zasad wno­sze­nia i wyso­ko­ści pod­sta­wo­wej skład­ki człon­kow­skiej wno­si pod obra­dy Walnego Zjazdu Zarząd.
 5. Gospodarka finan­so­wa jest jaw­na dla człon­ków PZHK.
 6. Zarząd  może two­rzyć fun­du­sze i gospo­da­ro­wać nimi zgod­nie z pod­ję­tą przez sie­bie uchwa­łą.
 7. Kontrolę nad celo­wo­ścią powo­ła­nia fun­du­szu i pra­wi­dło­wo­ścią gospo­da­ro­wa­nia środ­ka­mi fun­du­szu spra­wu­je Walny Zjazd poprzez przy­ję­cie lub odrzu­ce­nie spra­woz­da­nia Zarządu.
 8. Decyzje o zby­wa­niu i naby­wa­niu mająt­ku PZHK podej­mu­je w for­mie uchwa­ły Zarząd.
 9. Dochód z dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej PZHK może być prze­zna­czo­ny wyłącz­nie na cele sta­tu­to­we PZHK.
 10. Rokiem obra­chun­ko­wym jest rok kalen­da­rzo­wy.

Rozdział 8.
Zmiany statutu i rozwiązanie PZHK

§ 24.
Zmiana statutu

Zmiana sta­tu­tu może być doko­na­na wyłącz­nie uchwa­łą Walnego Zjazdu, więk­szo­ścią 2/3 gło­sów dele­ga­tów przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy osób upraw­nio­nych.

§ 25.
Rozwiązanie PZHK.

 1. Uchwała o roz­wią­za­niu PZHK musi zawie­rać co naj­mniej nastę­pu­ją­ce posta­no­wie­nia:
 2. Rozwiązanie PZHK może nastą­pić wyłącz­nie uchwa­łą Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu, zwo­ła­nym wyłącz­nie w tym celu, pod­ję­tą więk­szo­ścią 2/3 gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej 2/3 osób upraw­nio­nych.
  1. posta­wie­nie PZHK w stan likwi­da­cji,
  2. powo­ła­nie spo­śród dele­ga­tów na Walny Zjazd 5 oso­bo­wej Komisji Likwidacyjnej, któ­ra przej­mu­je czyn­no­ści Zarządu na okres do zakoń­cze­nia likwi­da­cji,
  3. okre­śle­nie ter­mi­nu likwi­da­cji – ter­min ten może być prze­dłu­żo­ny uchwa­łą Komisji Rewizyjnej na wnio­sek Komisji Likwidacyjnej,
  4. okre­śle­nie prze­zna­cze­nia mająt­ku pozo­sta­łe­go po likwi­da­cji PZHK /majątek ten może być wyłącz­nie prze­zna­czo­ny na cele zwią­za­ne z hodow­lą koni/.
 3. W okre­sie likwi­da­cji nie dzia­ła Prezydium ani Sąd Koleżeński.
 4. Komisja Likwidacyjna po zakoń­cze­niu czyn­no­ści likwi­da­cyj­nych przed­sta­wia Komisji Rewizyjnej spra­woz­da­nie.
 5. Komisja Rewizyjna po zatwier­dze­niu spra­woz­da­nia Komisji Likwidacyjnej, skła­da do wła­ści­we­go sądu wnio­sek o wykre­śle­nie PZHK z reje­stru.
Hodowca i Jeździec