Sprawy związkowe

Wnioski przyjęte do realizacji przez XXIX Walny Zjazd Delegatów PZHK w dn. 23.05.2016 r. w Warszawie

 

 1. Wniosek, aby po uzgod­nie­niu przez komi­sje ksiąg stad­nych koni ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) jed­ne­go pro­gra­mu, zastą­pić od 2017 r. sta­cjo­nar­ną wierz­cho­wą pró­bę ogie­rów ras szla­chet­nych pró­ba polo­wą.
 2. Wniosek o utrzy­ma­nie wspól­nych zakła­dów tre­nin­go­wych dla koni mało­pol­skich i innych ras, co gwa­ran­tu­je postęp hodow­la­ny i porów­ny­wal­ność ras.
 3. Wniosek o więk­szą licz­bę ogie­rów dopusz­cza­nych do Zakładów Treningowych.
 4. Wniosek o wstęp­ną selek­cję i kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów do hodow­li w wie­ku 2,5 roku.
 5. Wniosek o znie­sie­nie wstęp­nej pró­by dziel­no­ści dla mło­dych ogie­rów koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, wysta­wia­nych pierw­szy raz na aukcję oraz pozo­sta­wie­nie pró­by zasad­ni­czej dla ogie­rów star­szych koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty.
 6. Wniosek o prze­pro­wa­dza­nie prób dziel­no­ści ogie­rów zim­no­krwi­stych bez­po­śred­nio u hodow­cy.
 7. Wniosek, aby pozo­sta­wić Okręgowym/Wojewódzkim Związkom Hodowców Koni decy­zję o doko­na­niu bądź nie i ewen­tu­al­nym zamiesz­cze­niu w kata­lo­gu, w inter­ne­cie i bazie danych, wstęp­nej boni­ta­cji i pomia­rów ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty przez kie­row­ni­ków / dyrek­to­rów Związków w cza­sie wstęp­nej kwa­li­fi­ka­cji.
 8. Wniosek o wpro­wa­dze­nie od 2017 roku w pro­gra­mach hodow­la­nych koni raz sp, wlkp, m rów­no­le­głej oce­ny boni­ta­cyj­nej wraz z opi­sem linio­wym (zgod­nie z załącz­ni­ka­mi).
 9. Wniosek o wpro­wa­dze­nie kate­go­ry­za­cji kla­czy ras sp, wlkp i m.
 10. Wniosek o prze­su­nię­cie ter­mi­nu kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej do ZT Książ na koniec sierp­nia lub począ­tek wrze­śnia.
 11. Wniosek o zor­ga­ni­zo­wa­nie na pozio­mie kra­jo­wym ucy­wi­li­zo­wa­ne­go sys­te­mu sprze­da­ży koni poprzez wpro­wa­dze­nie kon­trak­ta­cji i sku­pu tych zwie­rząt.
 12. Wniosek o utwo­rze­nie „Księgi koni rasy per­sze­ron” (w zał. pismo Łucji Tokarskiej i Jana Lemańskiego).
 13. Wniosek o rene­ga­cję umo­wy Arden Polski z Francją, aby odpo­wied­nia Komisja Księgi Stadnej decy­do­wa­ła o jako­ści i typie konia w rasie Arden Polski.
 14. Wniosek o umoż­li­wie­nie wpi­sy­wa­nia do księ­gi rasy wiel­ko­pol­skiej potom­stwu od matek z księ­gą pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, a o rodo­wo­dzie wiel­ko­pol­skim.
 15. Wniosek o znie­sie­nie obo­wiąz­ku potwier­dza­nia bada­nia­mi DNA pocho­dze­nia źre­bię­cia uro­dzo­ne­go z inse­mi­na­cji.
 16. Wniosek w spra­wie przy­go­to­wa­nia do koń­ca 2016 r. popraw­ki do pro­gra­mu hodow­la­ne­go koni zim­no­krwi­stych uwzględ­nia­ją­cej kie­ru­nek rzeź­ny jako jeden z wio­dą­cych kie­run­ków użyt­ko­wa­nia tych koni. Konsekwencją tego powin­no być opra­co­wa­nie mode­lu hodow­la­ne­go – typ mię­sny, para­me­try pokro­jo­we, meto­dy­ka koja­rzeń i odcho­wu, odmien­na ska­la boni­ta­cyj­na przy wpi­sie do ksiąg ogie­rów i kla­czy (np. min. kwa­li­fi­ku­ją­ce dla ogie­rów 77 pkt.) oraz odmien­ne zasa­dy wpi­su do ksiąg (np. licen­cja na czas okre­ślo­ny, kate­go­ry­za­cja na pod­sta­wie oce­ny uzy­ska­ne­go potom­stwa itp.).
 17. Wniosek o uzna­wa­nie i kwa­li­fi­ko­wa­nie ogie­rów szla­chet­nych przez poszcze­gól­ne komi­sje ksiąg stad­nych.
 18. Wniosek o zrów­no­wa­że­nie zna­cze­nia wyni­ków prób alter­na­tyw­nych z wyni­ka­mi zakła­dów tre­nin­go­wych.
 19. Wniosek o dopusz­cze­nie do księ­gi wlkp ogie­rów po zakła­dach tre­nin­go­wych tra­keń­skich tyl­ko na pod­sta­wie decy­zji Komisji Księgi Stadnej i oce­ny boni­ta­cyj­nej Kierownika OZHK.
 20. Wniosek o wyco­fa­nie para­sol­ki – jako ele­men­tu w alter­na­tyw­nej wstęp­nej pró­bie dziel­no­ści dla ogie­rów ras zim­no­krwi­stych.
 21. Wniosek o stwo­rze­nie miejsc wstęp­ne­go przy­go­to­wa­nia koni prze­zna­czo­nych do Zakładów Treningowych.
 22. PZHK w Warszawie otrzy­mu­je dota­cje z Ministerstwa Rolnictwa na oce­nę war­to­ści użyt­ko­wej koni. Należy stwo­rzyć mecha­nizm, umoż­li­wia­ją­cy hodow­com koni ras zim­no­krwi­stych korzy­sta­nie z tych fun­du­szy w celu przy­go­to­wa­nia ogie­ra do wstęp­nej pró­by zaprzę­go­wej przez pro­fe­sjo­na­li­stów, jeśli nie ma moż­li­wo­ści wyko­na­nia tego we wła­snym gospo­dar­stwie.
 23. W związ­ku z moż­li­wo­ścią otwar­cia się ryn­ku japoń­skie­go na eks­port koni z Polski nale­ży doło­żyć wszel­kich sta­rań ze stro­ny PZHK, aby pozy­tyw­nie dopro­wa­dzić do koń­ca nego­cja­cje i uzy­skać jak naj­ko­rzyst­niej­sze warun­ki. PZHK winien wyzna­czyć co naj­mniej jed­ną kon­kret­ną oso­bę odpo­wie­dzial­ną za moni­to­ro­wa­nie prze­bie­gu nego­cja­cji i reali­za­cję tego zada­nia.
 24. Zarząd WZHK w Białymstoku uwa­ża, że w struk­tu­rze orga­ni­za­cyj­nej PZHK win­no zna­leźć się sta­no­wi­sko mana­ge­ra odpo­wie­dzial­ne­go za pozy­ski­wa­nie fun­du­szy z róż­nych źró­deł dla Związku. Winna to być oso­ba kre­atyw­na, zna­ją­ca języ­ki obce oraz dosko­na­le zna­ją­ca spe­cy­fi­kę i struk­tu­rę pol­skiej hodow­li koni, umie­ją­ca sku­tecz­nie współ­pra­co­wać i pozy­ski­wać fun­du­sze z Ministerstwa Rolnictwa, Urzędów Marszałkowskich, agen­cji rol­ni­czych, Unii Europejskiej oraz innych insty­tu­cji.
 25. Wniosek o orga­ni­za­cję szko­leń o sze­ro­ko rozu­mia­nej hodow­li koni np. zoo­tech­ni­ki, kowal­stwa, powo­że­nia, oce­ny koni.
 26. Wniosek, aby PZHK zwró­cił się z pismem do euro­pej­skich orga­ni­za­cji pro­wa­dzą­cych reje­stry konio­wa­tych oraz Światowej Federacji Jeździeckiej (FEI) oraz horsetelex.nl, w któ­rym wska­że koniecz­ność pra­wi­dło­we­go reje­stro­wa­nia koni uro­dzo­nych po 2004 roku z nume­ra­mi pasz­por­tów roz­po­czy­na­ją­cych się 616 006, 007, 008, 009 lub POL 006, POL 007, POL 008, POL 009 itd. o ozna­cze­nie w rubry­ce Studbook skró­tu PZHK.
 27. KPZHK Bydgoszcz wyra­ża sta­now­czy pro­test prze­ciw­ko połą­cze­niu koni z pasz­por­ta­mi pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi w jed­ną gru­pę wie­ko­wą pod­czas fina­łów MPMK.
 28. Wniosek o wpro­wa­dze­nie na stro­nie www.rynekpolskichkoni.pl moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dza­nia aukcji inter­ne­to­wych koni.
 29. Wniosek o wyda­nie dru­kiem Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej Tom VIII. W trak­cie zebrań w Terenowych Kołach Hodowców Koni na tere­nie dzia­łal­no­ści ŚOZHK Katowice zebra­ne zosta­ły 33 dekla­ra­cje hodow­ców doty­czą­ce zaku­pu w/w opra­co­wa­nia.
 30. Wniosek o wpro­wa­dze­nie dobro­wol­no­ści pre­nu­me­ra­ty pisma „Hodowca i Jeździec”.
 31. Wniosek o zobo­wią­za­nie Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie do roz­sze­rze­nia akcji pro­mo­cyj­nej „Teraz Polskie Konie„ ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem zwięk­sze­nia ofer­ty na wysta­wach koni, np.: na CAVALIADZIE w Poznaniu i temu podob­nych impre­zach odby­wa­ją­cych się na tere­nie Polski.
 32. Wniosek, aby wystą­pić z proś­bą do Prezesa PZHK i repre­zen­tan­tów lokal­nych o wystą­pie­nia w mediach lokal­nych i ogól­no­pol­skich naświe­tla­jąc pro­blem hodow­li koni w Polsce.
 33. Wniosek o nie wpro­wa­dza­nie zmian przy iden­ty­fi­ka­cji koni w obrę­bie maści (maści tzw. gene­tycz­ne).
 34. Wniosek o zobli­go­wa­nie Zakładów Treningowych kla­czy i ogie­rów do wpro­wa­dze­nia obo­wiąz­ko­we­go ubez­pie­cze­nia od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków koni będą­cych w tre­nin­gu. Objęcie ubez­pie­cze­niem wszyst­kich Zakładów Treningowych posia­da­ją­cych umo­wę z PZHK pozwo­li­ło­by na wyne­go­cjo­wa­nie korzyst­nych warun­ków ubez­pie­cze­nia.
 35. Wniosek o opra­co­wa­nie pro­gra­mu hodow­la­ne­go z dopła­ta­mi dla kla­czy nie­uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych.
 36. Wniosek o przy­wró­ce­nie pięt­na raso­we­go dla koni wpi­sy­wa­nych do ksiąg hodow­la­nych.
 37. Wniosek o nawią­za­nie współ­pra­cy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakre­sie wspie­ra­nia pro­duk­cji koni rzeź­nych, a zwłasz­cza eks­por­tu koni i żyw­ca koń­skie­go.
 38. Wniosek o pod­nie­sie­nie płat­no­ści do pakie­tów i warian­tów o użyt­ko­wa­niu pastwi­sko­wym w połą­cze­niu z hodow­lą zwie­rząt, nie eli­mi­nu­jąc użyt­ko­wa­nia kośne­go.
 39. Wniosek o kon­ty­nu­owa­nie dzia­łań mają­cych na celu obję­cie koni płat­no­ścia­mi bez­po­śred­ni­mi w Polsce.
 40. Wniosek o pod­ję­cie dzia­łań mają­cych na celu obję­cie „Programem ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych” rów­nież kla­czy utrzy­my­wa­nych poje­dyn­czo.
 41. Wniosek o zmniej­sze­nie licz­by źre­biąt w pro­gra­mie Rolno-środowiskowym pakiet „Zachowanie lokal­nych ras zwie­rząt”, w okre­sie 5‑letnim odcho­wa­nie 1 źre­bię­cia.
 42. Wniosek o odstą­pie­nie od prze­wi­dzia­nej od roku 2016 gru­po­wej kwa­li­fi­ka­cji kla­czy zim­no­krwi­stych w typie sztum­skim i sokól­skim na rzecz ich kwa­li­fi­ka­cji na pod­sta­wie przed­ło­żo­nej doku­men­ta­cji (jak do tej pory) lub kwa­li­fi­ka­cji w gospo­dar­stwach, w któ­rych kla­cze te sta­cjo­nu­ją.
 43. Wniosek o zwró­ce­nie się do PZHK, MRiRW oraz pod­mio­tów zaj­mu­ją­cych się pro­gra­ma­mi ochro­ny ras zacho­waw­czych koni, o przy­zna­nie dopłat do utrzy­ma­nia ogie­rów dopusz­czo­nych do pro­gra­mów ochro­ny ras zacho­waw­czych koni.
 44. Wniosek o pod­ję­cie dzia­łań mają­cych na celu wpro­wa­dze­nie nowych pro­gra­mów rolno-środowiskowych uwzględ­nia­ją­cych upra­wę roli przy uży­ciu koni robo­czych oraz kate­go­rii rol­ni­czych pro­duk­tów eko­lo­gicz­nych wypro­du­ko­wa­nych z wyko­rzy­sta­niem pra­cy koni.
 45. Wniosek o wydłu­że­nie ter­mi­nu wpro­wa­dza­nia kla­czy zastęp­czej do „Programu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych” poszcze­gól­nych ras z 40 do 90 dni.
 46. Wniosek o pod­nie­sie­nie staw­ki płat­no­ści w pakie­cie „Zasoby gene­tycz­ne zwie­rząt” w PROW 2014 – 2020.
 47. Wniosek o uwzględ­nie­nie przy płat­no­ściach rolno-środowiskowych przy­pad­ków loso­wych w trak­cie reali­za­cji pro­gra­mu, w szcze­gól­no­ści pad­nięć kla­czy, poro­nień i utra­ty źre­biąt przed opi­sem, tak żeby te przy­pad­ki loso­we nie wyklu­cza­ły rol­ni­ka z pro­gra­mu lub go nie sank­cjo­no­wa­ły.
 48. Wniosek o zwięk­sze­nie dofi­nan­so­wa­nia do polo­wych prób dziel­no­ści.
 49. Wniosek, aby pasz­port dla konia z nie­usta­lo­nym ojco­stwem posia­dał rodo­wód ze stro­ny mat­ki, jeśli źre­bak opi­sy­wa­ny był przy mat­ce.
 50. Wniosek o wyja­śnie­nie prze­pi­sów zwią­za­nych z pasz­por­ta­mi z czer­wo­ną pie­cząt­ką, a sprze­da­żą koni na rzeź (błąd inter­pre­ta­cyj­ny prze­pi­sów UE).
 51. KPZHK Bydgoszcz wyra­ża sta­now­czy pro­test prze­ciw­ko dofi­nan­so­wy­wa­niu ze środ­ków PZHK / OZHK oraz pocho­dzą­cych z budże­tu pań­stwa tre­nin­gu i nagród dla koni z zagra­nicz­ny­mi pasz­por­ta­mi pod­czas pre­mio­wań oraz prób dziel­no­ści (ZT, pró­by polo­we, MPMK) orga­ni­zo­wa­nych przez PZHK/OZHK.
 52. Wniosek o wcze­śniej­sze publi­ko­wa­nie i na bie­żą­co aktu­ali­zo­wa­nie reje­stru ogie­rów użyt­ko­wa­nych w pro­gra­mach ochron­nych.
 53. Wniosek o zwe­ry­fi­ko­wa­nie regu­la­mi­nu MPMK w powo­że­niu, popra­wie­nie warun­ków tych zawo­dów.
 54. Wniosek o zapew­nie­nie nie­zbęd­nych środ­ków finan­so­wych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na roz­wój i funk­cjo­no­wa­nie spor­tu jeź­dziec­kie­go.
Hodowca i Jeździec