Sprawy związkowe

Wnioski przyjęte do realizacji przez XXVIII Walny Zjazd Delegatów PZHK w dn. 27.05.2014 r. w Warszawie

 

 1. Wystąpić do odpo­wied­nich władz o umiesz­cze­nie w kata­lo­gu takich zawo­dów jak ujeż­dżacz i pod­ku­wacz oraz stwo­rze­nie aktu­al­nych pro­gra­mów naucza­nia tych zawo­dów.
 2. Podjęcie dzia­łań w celu wyrów­na­nia dofi­nan­so­wa­nia do prób dziel­no­ści sta­cjo­nar­nych i polo­wych dla koni ras szla­chet­nych.
 3. Nie uzna­wa­nie koni uro­dzo­nych w Polsce, któ­re zosta­ły ziden­ty­fi­ko­wa­ne, zare­je­stro­wa­ne i dla któ­rych pasz­por­ty wysta­wi­ły pod­mio­ty zare­je­stro­wa­ne i pro­wa­dzą­ce księ­gi i reje­stry za gra­ni­cą, jako koni hodow­li pol­skiej. Konie te nie mają pra­wa do nagród finan­so­wych na impre­zach orga­ni­zo­wa­nych przez Polski Związek Hodowców Koni.
 4. Podjąć dzia­ła­nia nakła­da­ją­ce obo­wią­zek badań ogie­rów kry­ją­cych w kie­run­ku nosa­ci­zny, NZK, zara­zy stad­ni­czej w chwi­li, gdy ogier będzie zmie­niał wła­ści­cie­la i co za tym idzie miej­sce posto­ju, a nie corocz­nie.
 5. Pozostawienie wstęp­nej boni­ta­cji i pomia­rów doko­na­nych przez kierowników/dyrektorów Związków przy wstęp­nej kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, któ­ra będzie tak jak do tej pory zamiesz­cza­na w kata­lo­gu.
 6. Wniosek doty­czy pró­by roz­wią­za­nia pro­ble­mu zawo­dów ama­tor­skich. Komisja PZHK-PZJ powin­na zająć się, oprócz pro­ble­mów zwią­za­nych z MPMK, rów­nież pro­ble­mem zawo­dów towa­rzy­skich. Powinny one być zwią­za­ne z jak naj­mniej­szy­mi ogra­ni­cze­nia­mi ze stro­ny PZJ.
 7. Wniosek doty­czą­cy przy­go­to­wa­nia i wpro­wa­dze­nia od 2015 roku polo­wych prób dziel­no­ści ogie­rów wg pro­jek­tu zgło­szo­ne­go przez komi­sję sp.
 8. Wniosek o wpro­wa­dze­nie moż­li­wo­ści przej­ścia z kar­to­tek papie­ro­wych na „elek­tro­nicz­ne”.
 9. Wniosek o wdro­że­nie prac umoż­li­wia­ją­cych wpro­wa­dze­nie elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu /przez Internet/ wyda­wa­nia świa­dectw kry­cia.
 10. Wniosek o dopre­cy­zo­wa­nie regu­la­mi­nu obej­mu­ją­ce­go zasa­dy nabo­ru koni do zakła­dów tre­nin­go­wych.
 11. PZHK powi­nien pod­jąć dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce co naj­mniej do zrów­na­nia wyso­ko­ści dopłat w pro­gra­mach zacho­waw­czych kra­jo­wych ras koni, z uwzględ­nie­niem wyso­kich kosz­tów utrzy­ma­nia koni ras zim­no­krwi­stych.
 12. PZHK powi­nien pod­jąć dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do zwe­ry­fi­ko­wa­nia Regionalnych Współczynników Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich (SGM) dla koni, słu­żą­cych do obli­cza­nia wiel­ko­ści eko­no­micz­nej gospo­dar­stwa (ESU). Zwiększenie wskaź­ni­ka SGM będzie skut­ko­wać bar­dziej wia­ry­god­ną oce­ną siły eko­no­micz­nej gospo­darstw hodu­ją­cych konie oraz łatwiej­szym apli­ko­wa­niem i roz­li­cza­niem środ­ków pomo­co­wych.
 13. Wprowadzenie dodat­ko­we­go zna­ko­wa­nia koni poprzez pale­nia przy wpi­sy­wa­niu koni do ksiąg zaro­do­wych.
  Znakowanie poprzez pale­nia i wymra­ża­nie jest naj­prost­szą, naj­sku­tecz­niej­szą for­mą pro­mo­cji koni pol­skiej hodow­li.
 14. Zobowiązanie PZHK do pod­ję­cia sta­rań w celu zwięk­sze­nia dota­cji do kla­czy pro­gra­mo­wych do kwo­ty co naj­mniej 2000 zł.
 15. Wystosowanie przez PZHK wnio­sku do Instytut Zootechniki w spra­wie:
  1. pisem­ne­go uza­sad­nie­nia nie­do­pusz­cze­nia lub wykre­śle­nia ogie­rów z listy ogie­rów dopusz­czo­nych do kry­cia kla­czy w okre­ślo­nym typie
  2. zagwa­ran­to­wa­nia otrzy­ma­nia przez hodow­ców decy­zji o przy­ję­ciu lub odrzu­ce­niu stad pro­gra­mo­wych w ter­mi­nie – do 15 kwiet­nia roku, w któ­rym wnio­sek został zło­żo­ny.
 16. Wystąpić do Instytutu Zootechniki o wydłu­że­nie do 31 mar­ca ter­mi­nu zgła­sza­nia do pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych kla­czy, któ­re zosta­ną zaku­pio­ne od hodow­ców rezy­gnu­ją­cych z uczest­nic­twa w w/w pro­gra­mie.
 17. Zwiększenie w mediach ogól­no­pol­skich rekla­my imprez orga­ni­zo­wa­nych przez PZHK. Dla posze­rze­nia zain­te­re­so­wa­nia pol­ską hodow­lą koni wśród spo­łe­czeń­stwa nie­zbęd­na jest wła­ści­wa i docie­ra­ją­ca do ogó­łu rekla­ma.
 18. Zobowiązanie PZHK do kon­tak­tu z insty­tu­cja­mi odpo­wie­dzial­ny­mi, w celu wyzna­cze­nia w powie­cie leka­rzy wete­ry­na­rii dyżu­ru­ją­cych cało­do­bo­wo.
 19. Wniosek o roz­po­czę­cie od 2015 r. dzia­łań w celu opra­co­wa­nia rodzin żeń­skich w rasie ślą­skiej. Minęło już 6 lat od opra­co­wa­nia 7 rodów męskich koni rasy ślą­skiej.
 20. Wniosek o wystą­pie­nie do MRiRW w spra­wie pla­no­wa­nych zmian i reor­ga­ni­za­cji spół­ek ANR zaj­mu­ją­cych się hodow­lą koni. Czy są pla­no­wa­ne pry­wa­ty­za­cje Stad Ogierów i Stadnin Koni?
Hodowca i Jeździec