Sprawy związkowe

Wnioski przyjęte przez Delegatów Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego PZHK w dniu 21 maja 2012 r. w Warszawie

 

 1. Powołanie przez Zarząd PZHK zespo­łu, któ­ry podej­mie pra­ce nad nowe­li­za­cją sta­tu­tu PZHK.
 2. Podjęcie roz­mów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie libe­ra­li­za­cji prze­pi­sów doty­czą­cych sztucz­nej inse­mi­na­cji. Opracowanie i wpro­wa­dze­nie w życie pro­gra­mu powszech­nej inse­mi­na­cji kla­czy, sie­ci punk­tów inse­mi­na­cyj­nych, dys­try­bu­cji nasie­nia, szko­leń inse­mi­na­to­rów, kur­sów dla pra­cow­ni­ków Związku i hodow­ców.
 3. Rozpoczęcie prac nad uzu­peł­nie­niem bazy PZHK o wyni­ki spor­to­we koni z ostat­nich 20 lat i pro­wa­dze­nie jej na bie­żą­co.
 4. Wystosowanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnio­sku o oce­nę aktu­al­nej sytu­acji w pań­stwo­wej hodow­li koni (pod nad­zo­rem ANR), w związ­ku z pry­wa­ty­za­cją (likwi­da­cją) kolej­nych Stadnin i Stad Ogierów.
 5. Podjęcie ini­cja­ty­wy zbie­ra­nia pod­pi­sów przez wszyst­kich człon­ków Związku – hodow­ców pod wnio­skiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie prze­ka­za­nia Stada Ogierów Łąck Polskiemu Związkowi Hodowców Koni.
 6. Dopuszczenie moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dza­nia wstęp­nych prób dziel­no­ści dla ogie­rów zim­no­krwi­stych w gospo­dar­stwach hodow­ców, z zastrze­że­niem, że w pró­bie musi uczest­ni­czyć co naj­mniej 5 ogie­rów, a ter­min i miej­sce pró­by muszą być poda­ne do publicz­nej wia­do­mo­ści.
 7. Zmniejszenie z 10 do 5 szt. mini­mal­nej licz­by ogie­rów zim­no­krwi­stych, wyma­ga­nej do zor­ga­ni­zo­wa­nia jesien­nych wystaw-sprzedaży.
 8. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmia­nę prze­pi­su wyklu­cza­ją­ce­go z ubo­ju konia z zastęp­czym doku­men­tem iden­ty­fi­ka­cyj­nym.
 9. Podjęcie roz­mów z fir­ma­mi zaj­mu­ją­cy­mi się sku­pem koni rzeź­nych, w celu orga­ni­za­cji sku­pu koni na zasa­dach kon­trak­ta­cji.
 10. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnio­skiem, aby w latach 2014 – 2020 jakie­kol­wiek dopła­ty do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych mogli otrzy­my­wać tyl­ko rol­ni­cy, któ­rzy posia­da­ją mini­mal­ną obsa­dę zwie­rząt w ilo­ści 0,3 SD/1ha TUZ . Datą refe­ren­cyj­ną w Programie 2014 – 2020 powi­nien być rok 2012 lub 2013.
 11. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa oraz do Przewodniczącego Komisji Europejskiej o wpro­wa­dze­nie do zało­żeń WPR po 2013 r. moż­li­wo­ści dota­cji do utrzy­my­wa­nia koni robo­czych, jako alter­na­tyw­ne­go źró­dła ener­gii.
 12. Wprowadzenie dofi­nan­so­wa­nia do kosz­tów utrzy­ma­nia ogie­rów bio­rą­cych udział w pro­gra­mach ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych.
 13. Uruchomienie zaprzę­go­we­go zakła­du tre­nin­go­we­go dla kla­czy, któ­ry był­by dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków związ­ko­wych.
 14. Dążenie do popra­wy umie­jęt­no­ści jeźdź­ców w zakła­dach tre­nin­go­wych, poprzez wery­fi­ka­cję i spraw­dza­nie ich umie­jęt­no­ści przez komi­sję Polskiego Związku Hodowców Koni.
 15. Skierowanie do Komisji Księgi Stadnej spra­wy zasad wpi­su do księ­gi koni rasy wiel­ko­pol­skiej – stwo­rze­nie moż­li­wo­ści wpi­su do tej księ­gi koni zapi­sa­nych obec­nie do księ­gi koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, a posia­da­ją­cych typo­wo wiel­ko­pol­skie pocho­dze­nie.
 16. Przyjęcie zapro­po­no­wa­ne­go przez Zarząd spo­so­bu nali­cza­nia licz­by dele­ga­tów na Walny Zjazd PZHK, na pod­sta­wie mini­mal­nej skład­ki człon­kow­skiej 30 zł oraz zwrot do OZHK / Związku Rasowego 13% skład­ki od człon­ka Związku za każ­dą pre­nu­me­ra­tę rocz­ną „Hodowcy i Jeźdźca”.
Hodowca i Jeździec